Main MenuDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

PDF Tisk Email
Napsal uživatel Argail-cz   
Pondělí, 01 Únor 2016 22:14

?lnky za rok 2015

Obsah

Penze d?laj penze aneb Refeudalizace spole?nosti 1
Sta? pouh mal drcnut 6
Troj druh informac 7
Padala mana, padala 10
Memorovn a vtloukvn blbost do hlav d?t 15
Kde m sdlo nejv?t teroristick organizace sv?ta 19
Nezadriteln pokrok 23
V?era u ns vy, dnes u vs my 27
Hrrr na zl teroristy! Hodn teroristy podporovat! 31
Allhu Akbar 34
Jak na Putina a Rusko? 41
Milin, dva, p?t, deset? Nen problm. 43

Penze d?laj penze aneb Refeudalizace spole?nosti
(p?edpona re m vznam: zp?t, vzad, op?t, znovu)
Pr penze d?laj zase penze. No, jak kdy a jak pro koho.
Mm stokorunu. Koupm si za ni jedno pivo a cigarety. Ta stokoruna mi dn penze nep?inesla. (P?inesla akort penze do sttnho rozpo?tu.) Mm tiscovku. V restauraci si dm ob?d, pak si t?eba koupm lstek do kina ?i divadla a jenom tak tak mi to vyjde jet? na zakoupen jzdenky dom?. Ani tiscikoruna mi nevyd?lala dn penze. Mm deset tisc m?s?n?. Zaplatm njem, vodu, teplo, plyn, elektriku, dovolm si n?jak skrovn jdlo a mon zbude n?co i na benzin do auta. Ani t?ch deset tisc mi nevyd?lalo dn penze.
Mm m?s?n? sto tisc. Vechno ve uveden si mohu bezproblmov? snadno a lehce koupit a zaplatit a p?esto mi jet? z?stv nevyuitch takovch 70 tisc. Co s t?mi nadbyte?nmi pen?zi mm (m?u) ud?lat? Zde se naskt n?kolik monost. Nechm si je doma v uplku jako jakousi rezervu ?i jistotu na p?t m?sc. Nebo je mohu uloit v bance na rok, co ovem nem smysl, neb roky jsou nizou?k a smae je inflace, ta dokonce b?hem roku doke snit i onu uloenou ?stku. Ukldat si do banky na rok tud fakt nem smysl. Dal monost je koupit si nunici s rubnem ?i dokonce zlat krouek do nosu, ?i prsten s briliantem, ?i dokonce n?jakou mazanici od postmodernho vtvarnka. Ale ani p?i t?chto p?padech mi t?ch sto tisc nevyd?lalo ani korunku! Take m?eme sue konstatovat, e ?lov?kovi s m?s?nm p?jmem do sto tisc jeho penzky nikdy nebudou d?lat dal penzky.
V na republice jsou ovem i lid, kte? maj m?s?n? p?jem vy ne sto tisc, n?kte? dokonce i milion. Kolik je takovch obyvatel statistiky neuvd?j. Domnvm se, e by jich mohlo bt takovch deset tisc. Ne nadarmo se ?k hornch deset tisc. Mon je jich i vce, ale i tak by v dnm p?pad? netvo?ili vce ne jedno procento obyvatel, spe bych jejich po?ty uvd?l v promilech. Tahle elita nroda se skute?n? fakticky v?bec nezajm o placen n?jakho njemnho, benzinu, potravin to je prost? pod jejich rozliovacmi schopnostmi. No a teprve t?mto (nad)ob?an?m penze d?laj penze. Je to p?itom velice jednoduch, to by dokzal kad ?lov?ek i siln? mdlho ducha, ba i pln idiot. Sta? se podvat do historie.
2
Take kdy budu mt milion, mm spoustu monost. Mohu koupit akcie n?jak tovrny ?i jakhosi podniku. To se mrknu do novin zabvajcch se ekonomikou a zjistm, kter podnik dosahuje nejvych zisk?, tedy podnik, kter dob?e prosperuje, no a nakoupm akcie toho podniku. Kdy jsem si koupil akcie, tak jsem se stal samoz?ejm? vlastnkem ur?it ?sti podniku a mm nrok na p?im??en dl zisku. Ta ?st mho zisku je v p?m zvislosti na mnostv mch akci. Na Vnoce dostanu na ?et odpovdajc ?st zisku, tedy tzv. dividendy. Je to naprosto spravedliv zleitost, vdy? p?ece kad si takov akcie m?e koupit, e? Mme p?ece svobodu a demokracii. M?lo by se ovem dodat, e koupit si takov akcie je pro 90 procent obyvatel naprosto nedostupn zleitost, nebo? holt nemaj k dispozici milin a vce.
V dob? tzv. relnho socialismu n?jak akcie neexistovaly, ale p?esto podobn systm tak fungoval. To se koncem roku ve sttem vlastn?nm ?i drustevnm podniku provedla ?etn uzv?rka a zjistilo se, jak zisk podnik vytvo?il a ten se formou prmi rozd?lil mezi zam?stnance, byl to takov t?inct ?i a ?trnct plat. V socialistick federativn republice Jugoslvie kupodivu akcie existovaly. Ovem ty akcie vlastnili pouze zam?stnanci onoho podniku, take to vlastn? bylo stejn jako u ns, akort se tomu jinak (zpa?cky) ?kalo. Zam?stnaneck akcie jsou samoz?ejm? (dle mne) naprosto rozumn zp?sob rozd?lovn zisku. Vichni zam?stnanci maj pak nepochybn? zjem na tom, aby podnik prosperoval, aby byl ziskov, nebo? ?m v?t zisk, tm vce si zam?stnanci mohou koncem roku p?ilepit k platu.
Ovem j jako majitel koupench akci n?jakho naprosto mi vzdlenho podniku, o kterm nemusm ani v?d?t, co ten podnik vyrb ?i provozuje, mm zjem diametrln? odlin. Mne zajm pouze ve zisku bez ohledu na cokoliv jinho. Proto si tak my akcion?i zvolme, ur?me, vybereme schopn manaery, kte? to dovedou. Tedy sn mzdy zam?stnanc? na nejni monou mru, zv jejich pracovn vkon, mn? vkonn zam?stnance propust, osekaj vechny d?v?j totalitn a komunistick vymoenosti a podobn?. ?m ni nklady a mzdy zam?stnanc?, tm vy bude m?j zisk. Jako akcion?-majitel akci mm tedy eminentn zjem, aby v podniku byly co nejni mzdy a co nejvy pracovn vyp?t a pracovn vkon, aby vnos z akci (dividendy) byl co nejvy.
Take zisk si v dob? totality a zlo?innho komunismu rozd?lili mezi sebou ti, kte? ho vytvo?ili. V na dob? svobodnho, demokratickho a humanitrnho kapitalismu si zisk p?isvojuj ti velmi majetn, ti, kte? ho nevytvo?ili. Jde o bezpracn zisk, kter je ?in jet? vce a vce bohatmi. T?m skute?n? penze d?laj penze, ovem na kor pracujcch. Navc, co je ale ovem vrcholn? sprost, jsou dividendy nezdan?n ?i dan?n pouze minimln?. Majitel akci ?i n?jakch cennch papr?, tedy p?jemci bezpracnho zisku, maj p?jmy z akci zdan?ny nulovou sazbou (anonymn akcie, akcie na doru?itele) ?i naprosto mizivou nepatrnou ?stkou. Mal drobn akcion?i u ns dan dividendy 15 procenty, ovem velc dan v tzv. da?ovch rjch, tedy nedan v?bec. P?jmy z akci jsou skoro nedotknuteln n?jakm zdan?nm, jsou nezdaniteln. P?kn? si to za?dili, zkony pro sebe vhodn odhlasovali. Vdy? v minulosti tak lechta (a crkev) p?ece dan? neplatila, ta dan? vybrala!
Nedvno prob?hla docela obshl debata v naich sd?lovadlech o majetkovm p?iznn obyvatel. Kdy takov ?ednk finan?nho ?adu pozve k vysv?tlen n?jakho milion?e s tm, aby podal vysv?tlen k nsledujcmu: Loni jste p?iznal 30 milion?, ve je v po?dku, ve ?dn? zdan?no, letos mte o dvacet milion? vce, ale nezdan?nch, vysv?tlen prosm.
-J hraju na burze a vyhrl jsem, podrobnosti nesd?lm, to je obchodn tajemstv, a dle xy se tyhle vhry nemus danit.
-Tak jo, zapeme, vhry v burzovnch spekulacch dle zkona nelze danit.
Marx definoval burzu jako spolek finan?nk? kapitalist?, kde se vichni vzjemn? okrdaj. P?inej tedy burzini n?co prosp?nho pro spole?nost? Ani ?, ani troku, ani to nejmen, prost? nic.
Mzdy pracujcch jsou p?kn? zdan?ny. Kdybychom odvd?li na danch sttu pouze tolik, co odvd?li nevolnci v dobch feudalismu a roboty (destek vrchnosti a dal destek crkvi, tedy dvacetiprocentn zdan?n), to to by bylo n?co, to je pro ns ale naprosto nedosaiteln sen.
Takov ?lov?k-rentir, kter zskal velk majetek v restitucch, si nakoupil akcie, podlov listy a cenn papry a m vystarno, jeho ru?i?ky u nikdy pracovat nemus. M?e si zazpvat kdysi oblbenou psni?ku: Ru?i?ky nebojte se, vy makat nebudete. Fakt se u nemus ani v nejmenm obvat, e by se snad n?kdy zapojil do n?jakho pracovnho procesu.
Sice ?na p?ejala tak tyto zpadn metody akciovch spole?nost, ale p?ece jen je troku modifikovala, akcie d?leitho tzv. strategickho podniku mus vlastnit nejmn? z 51 procent stt. P?ejala to jako funk?n nutn zlo. Ur?it? pozd?ji, a se zv ekonomick prosperita celho sttu, nebude problmem vyvlastnit akcion?e, samoz?ejm? za nhradu. Ale tak m?e uzkonit, e bezpracn zisk je
3
trestnm ?inem. Samoz?ejm? dn majetek se bohatm nebude zabavovat, a? si ho uvaj nadle, pouze se zamez, ba p?mo zake, aby ho vyuvali, zneuvali k bezpracnm p?jm?m. Takov opat?en bude naprosto dosta?ujc.
Bezpracn zisk toti byl v dob? tzv. relnho socialismu trestnm ?inem. Proto bylo nutn socialismus zlikvidovat, co se zpadnm kapitalist?m, ani by v to n?jak moc doufali, skute?n? poda?ilo. No, a kdy u vcelku snadno a bez n?jakch velkch problm? ukon?ili socialismus v Sov?tskm svazu a v jeho satelitech, bylo tak nutn skon?it i s jinmi, na SSSR nezvislmi, socialismy. Jen proto ty zem?, kter m?ly v nzvu socialistick, musely bt zni?eny a tak do mrt?, aby se u nikdy nevzpamatovaly, nebo? to by se p?ece mohly pokusit znovu zavst sekulrn socialistick systm. Byly to tyto zem?: Jugoslvie, Libye, Irk, Srie, tedy Socialistick federativn republika Jugoslvie, Velk libyjsk arabsk lidov socialistick damhrje. Irck republika byla ovldna socialistickou stranou Baas a v Syrsk arabsk republice podnes vldne socialistick strana Baas. Tyto zem? byly za?azeny do tzv. osy zla. Egyptsk republika, kde plukovnk Gaml Abd an-Nsir (19541970) zavedl socialistick zp?sob vldy, se velice proz?eteln? vzdala sl?vka socialistick, u jej v oficilnch prohlench neuvd. e by proto nebyl Egypt humanitrn? bombardovn? U jenom ten pojem socialistick provokoval a sta?il na za?azen do osy zla. Z hlediska zpadnch akcion?? bylo bombardovn a rozbit Jugoslvie jedinm monm ?eenm. M?li obavy, e by onen docela funk?n ekonomick systm mohly napodobit i jin evropsk stty, ?emu je nutn vemi monmi prost?edky zabrnit. Take posledn poz?statek socialismu v Evrop? byl tak zlikvidovn. Bylo ovem nutn pout bomby!
Proto byl tak socialismus u ns prohlen za zlo?inn a zavrenhodn. Tomuto hledisku akcion??, burzin? a rentir? se nedivm. Ano, pro n? bylo nastolen socialismu tragdi, u toti nemohli beztrestn? krst a p?ivlast?ovat si vsledky prce milin? pracujcch na sv?j ?et. Tyhle zlo?inn komunistick totalitn nedemokratick nesvobodn reimy prost? z moci ?edn a za souhlasu 90 procent obyvatelstva zakzaly bezpracn zisk, ba ozna?ili jej za trestn ?in. Zruen renti?i a ti akcion?i m?li po ptkch a byli velice velmi natvan, a museli dokonce, co bylo pro n? p?mo len, pracovat! Musme tedy po?tat s tm, e dnen restituenti, renti?i a akcion?i nedovol nvrat n?jak formy socialismu, to rad?ji rozpoutaj vezni?ujc vlku. Kdy to nebude nae, tak rad?ji a? to nen ni?!
Zbavit se gangsterskch parazit? byl odjakiva problm, kter se n?jak moc neda?il vy?eit. Odstavit parazity od monost loupit bylo mlem nemon, vdy? vechny vldy, zkony, soudy, vojsko, policie apod. byly na jejich stran?. P?ece ale jenom n?jak sp?n pokusy u prob?hy. U kdysi mc dvno t?eba takov Albigent, husit, luterni v N?mecku p?ece jenom jaksi zp?sob likvidace parazit? nalzali, bohuel, nebyli dlouhodob? sp?n. sp?n byla a Pa?sk komuna z roku 1871. Komunardi se k moci dostali p?i svobodnch volbch, tedy naprosto nensiln?. Komuny vznikly tak ve vech v?tch m?stech, jako je Lyon, Toulouse, Marseille. Do svho vldnut zavedli socialistick prvky jako nap?. zaveden volench a sesaditelnch ?ednk?, zaveden socilnch opat?en ve prosp?ch pracujcch, bezplatn kolstv, ?een bytov politiky, spolu?ast d?lnk? p?i veden podniku, vyhlen rovnoprvnosti en apod. Pa?sk komuna trvala pouhch 72 dn?, tedy dva a p?l m?sce a byla utopena v krvi. Karel Marx uvd dva takov hlavn d?vody nesp?chu. Komunardi n?jak opomn?li znrodnit sttn banku a tak nev?novali v?t pozornost vojenskmu zabezpe?en, sice m?li tzv. Nrodn gardu, ale ta nemohla odolat spojenmu toku vojsk versaillesk vldy a prusk armdy. Byl zaveden teror proti komunard?m, jeho vsledkem bylo 30 000 mrtvch. Posledn ?st komunard? byla popravena u zdi h?bitova Pre Lachaise. Dal tisce lid byly odsouzeny na galeje a nucen prce v kolonich. Detailn rozbor tto prvn sp?n protiburoasn revoluce podal Karel Marx v knize Ob?ansk vlka ve Francii. Podle jeho slov komunardi turmovali nebe. Zajist pravi?k?m se Marx?v rozbor nebude v?bec zamlouvat.
Ale prvn dlouhodob? sp?n pokus za?dil a Lenin. e se to zase tak pln? dokonale nezda?ilo, za to holt Lenin nem?e, cestu a metody ovem ukzal, sta? jenom pokra?ovat v jeho programu. Lenin m samoz?ejm? po?d co ?ci, pat? mu budoucnost. Velk ?jnov socialistick revoluce sice prob?hla a 7. listopadu, ale to na jej sv?tod?jn roli nic nem?n. Bolevici se ujali vldy tak nensiln?, normln parlamentn cestou. Velice k smchu mi p?ipadaj ony konspira?n teorie o tom, e bolevickou revoluci financoval n?meck csa? Vilm, bratranec ruskho cara. Na to sta? poukzat na fakt, e bolevici jako jedno z prvnch opat?en znrodnili banky (Lenin holt pe?liv? ?etl Marxe a neud?lal chybu jako komunardi), take n?jak finance od Vilma v?bec nepot?ebovali. Navc jim p?ece z?stal i carsk poklad - vagny zlata. Sice n?jakou nepatrnou ?st si p?ivlastnili nai legion?i a zaloili z toho lupu v Praze Legion?skou banku, ale to p?ece nehrlo n?jakou d?leitou roli, to byla pln? podrun zleitost. A
4
to, e vcart sociln demokrat za?dili a financovali Leninovi cestu ze vcarska do Ruska, to je pravda, tedy v podstat? mu koupili jzdenku na vlak. e by tenhle lstek na vlak byl to nejd?leit?j na vzniku revoluce?
Bolevici, zruili lechtu a crkev jako t?du, ty byly zrueny plon?, majetek zabaven bez nhrady ve prosp?ch sttu. Bylo u?in?no n?jak p?ko?? No zajist bylo, ovem p?ko?, kter ?inila lechta (a crkev) po stalet v??i obyvatelstvu, bylo v zsad? od?in?no. Lenin u?inil naprosto sprvn a logick rozhodnut - nebudeme se pitvat v n?jakch podrobnostech, zda ten ?i onen lechtic byl mrn a docela slun, kadopdn? p?iel k majetku z vyko?is?ovn poddanch. Nebo mu to bohatstv spadlo do klna jenom tak z nebe?
Samotn nae kne ve?ejn? v rozhovoru s novin?em p?iznalo, e jeho p?edkov byli lapkov. To znamen, e p?edkov kradli, loupili a vradili. No a co? Zanechali mi bohatstv? Zanechali. A moje bohatstv je nedotknuteln, nebo? soukrom vlastnictv je p?ece posvtn, ba p?mo svat. Zeptala se n?kdy nae demokratick vlda t?eba crkve, jakm zp?sobem p?ila ke svmu majetku? Zeptaly se nae demokratick vldy, jakm zp?sobem p?ili p?edkov (nejenom) knete ke svmu majetku? Samoz?ejm? historikov ve detailn? zdokumentovali, take d?kazy jsou b?n? k dispozici, ale je zkonem zakzno brt tato fakta na v?dom. Zji?ovat by to p?ece m?ly orgny v trestnm ?zen, no ne? Jenome nemohou, ty vrady, loupee a podvody jsou u dvno a dvno proml?eny, take se tm dle zkona ani zabvat nesm. Nikdo tedy nebude zkoumat, jak kdo k bohatstv p?iel, tak to mme zkonem p?kn? oet?eno. Vichni ti restituenti, co zskali bohatstv d?dictvm, jsou potomci lupi??, zlod?j? a podvodnk?. Skute?n? plat, e za kadm v?tm majetkem se skrv zlo?in, to je fakt znm u od dob antickch.
(Takov mal poznmka k restitucm: Je t?eba n?kdy n?kde zaregistrovna dost potomk? ?i p?buznch uplen ?arod?jnice o restituci majetku zabavenho crkv?)
Mohu oprvn?n? konstatovat, e nastolen svobody a demokracie v roce 89 ns vrhlo o 150 let nazp?t, do poloviny 19. stolet. Prvnm krokem pop?evratovch vldc? (hlavn? Klause) bylo provst oligarchizaci spole?nosti, to znamen, e ve, co pat? sttu, se mus zprivatizovat. P?itom by bohat? dosta?ovalo do sttnch podnik? vybrat schopn manaery a ponechat ve sttnm ?i drustevnm vlastnictv. Do soukromch rukou se muselo p?edat i to nerostn bohatstv, lesy a i voda. A pln? vechno je nutn zpoplatnit, jak kolstv, zdravotnictv, tak i p?stup na silnice a mosty. Bylo p?itom lhostejn, kdo se stane oligarchou, zda bval ?len komunistick strany, nebo lidovec, n?jak antikomunista s faistickmi nzory ?i dokonce bval lechtic, ba i kriminlnk prv? proput?n z basy ?i po p?evratu omilostn?n zlod?j. S oligarchy se toti daleko lpe domlouv ne se se sttem, sttu nelze vyhroovat, nelze ho korumpovat, oligarchy ano. S nimi se pracuje na zbda?ovn obyvatelstva p?mo pohdkov?. No a vldy, kter dopustili oligarchizaci, jsou vlastn? z obliga, obyvatelstvo se p?ece nem?e bou?it, na to nem prvo, vdy? vlda za nic nem?e, to oligarchov. No a ti se jenom usmvaj. Obyvatelstvo se ale ani n?jak protestovat a bou?it nem?e, vdy? clem a smyslem oligarchizace bylo rozd?lit obyvatelstvo do kast, no a kasty se mezi sebou p?ece nebav, nemaj dn spole?n zjmy. Takovou stvku v jednom podniku nikdo dal ani ze solidarity nepodpo?, take jakkoliv stvky jsou naprosto bezzub a nekodn a ni?eho nedoshnou. Odbory jsou naprosto paralyzovny.
Jak zbohatnout tak, abych u nemusel pracovat? Co nm doporu?uje nae demokracie? Podvody, krdee, loupee se vyplat, nebo? to jsou ty prav skute?n euroamerick k?es?ansk hodnoty. No, a kdy u bude mt t?ch milink? povcero, nemus se ni?eho obvat, ve se p?ece d koupit, i soudci a vyet?ovatel, voln ruka trhu ur? cenu. Obrovsk bezpracn zisky se nm b?nm ob?an?m p?edstavuj jako nleit odm?na za riziko podnikn, a my tomu mme v??it! Take parazitn renti?i se nm dvaj za vzor, ty mme napodobovat a jednat tak jak oni.
Pokud tedy penze nadle budou d?lat penze on miziv hrstce parazit?, tak ti budou po?d bohat a bohat, a nemajetn budou stle chudnout a chudnout. V takto nastavenm systmu je to naprosto logick a nen t?eba se tomu divit. V budoucnu penze, kter vyd?laly penze mus nutn? pat?it sttu, kter je pouije pro rozvoj cel spole?nosti. Prost?, investicemi m?e disponovat pouze stt, nikoliv soukromnci (oligarchov). Jinak se z tohoto dnenho srabu sv?t nedostane. Jak to za?dit? Na to p?ece mme ekonomy a demokraticky zvolen zkonodrce, aby to za?dili, t?eba 90% zdan?nm dividend. Sta? se p?itom podvat do historie, nemus dokonce ani vymlet dn nov metody a zp?soby, vdy? ve ji bylo dvno prov??eno prax a fungovalo to.
Velijac ti restituenti a akcion?i jsou ovem pouze mal rybi?ky ve finan?nm sv?t?. Ono toti existuj (nad)lid, kte? disponuj mnohem vce ne milionem, tedy spe miliardami, a ty n?jak akcie
5
moc nezajmaj. Miliard??m penze d?laj dal penze jet? mnoha jinmi zp?soby, vce vnosn?jmi. Nadarmo se ne?k, e jsou to bankste?i. Jsou to skute?n reln gangste?i, kte? jsou nedotknuteln. Zkony se jich netkaj, vak si je taky v parlamentech prosadili. Jsou nm dvni za vzor ctnostnho jednn, odm??ovni velijakmi vyznamennmi a cenami, pr jsou hodni cty, nebo? jsou to oni, kdo tak skv?le ?d stty a kontinenty, ba cel sv?t a to ve jenom k dobru a prosp?chu obyvatel sv?ta. Jsou to fov a manae?i Mezinrodnho m?novho fondu, Sv?tov banky, Evropsk banky pro obnovu a rozvoj, FED, centrln banky stt? a samoz?ejm? jejich neznm majitel.
Ti nerozhoduj o osudech n?jakho podniku jako akcion?i, tihle supernadlid rozhoduj o osudech stt? ba i celch kontinent?. Kdy se jim zachce, zni? kteroukoliv zemi sv?ta a to bez bombardovn, zemi toti dok zadluit a do takov mry, e se z toho u nikdy nedostane. Vsledek je v podstat? stejn, jako kdyby byla ona vyhldnut zem? plon? zbombardovna do doby kamenn. Docela detailn? popsal metody tohohle ni?en stt? ekonom Frantiek Neva?il. Jeho knihy si lze sthnout z webu nakladatelstvi tode.cz nebo na nakladatelstv T+?.
Jaksi nad?je ale p?ece jenom existuje. Nae bl euroamerick civilizace, kter po dobu n?kolika dlouhch stalet loupila po celm sv?t? a barbarsky ho ni?ila mnohem h?? ne Dingischnovy hordy, pomalu kon? a bude nahrazena, doufejme, n?jakm lidt?jm systmem neblch obyvatel sv?ta. To, e Evropa nem budoucnost, vyjd?il u p?ed dv?ma stoletmi star carsk rusk generl slovy: Evropa? J, to myslte ten balkn Asie s vhledem na Atlantik?
Za II. sv?tov vlky bylo v zjmu sv?tovch finan?nch elit povrad?no na 60 milin? lid. P?i Norimberskm tribunlu byli ur?eni vinci a byli potrestni, i ob?enm. Od konce on vlky do dneka bylo ve sv?t? povrad?no mnohem vce ne jenom 60 milin? a dn tribunl se nekonal, nezasedal, nikdo nebyl odsouzen, vichni jsou nevinn. Pou?ili se z Norimberskho tribunlu a u nikdy dn tribunl k odsouzen zlo?inc? nebude dovolen. A je to vy?eeno, vichni jsou mrotv?rci, i kdy vrad ve velkm, navc dostvaj Nobelovy ceny mru. Divn sv?t, no ne?
V roce 1967 byl britskm filosofem a ve?ejnm ?initelem Bertrandem Russelem a francouzskm spisovatelem Jean-Paulem Sartrem zaloen tzv. Russel?v tribunl, kter ve?ejn? projednval vle?n zlo?iny pchan po celm sv?t?. Podobn tribunl vznikl p?ed n?kolika lety v Indonsii a nedvno tak v Itlii. Sd?lovadla samoz?ejm? o tom ml?, informovat o rozshlch zlo?inech proti lidskosti nemaj zjem.
Take co zv?rem? Snad n?jak naprosto jasn a srozumiteln definice toho, co je demokracie a co totalita.
Demokracie je tehdy, kdy vldne pravice. Demokracie je pouze tehdy, pokud jsou prosazovny a prosazeny pravicov idely a pravicov vid?n sv?ta, kter je jedin? sprvn. Vyhovuje to pln? parazit?m.
Totalita je tehdy, kdy vldne levice. Totalita je ve spole?nosti nastolena tehdy, jsou-li prosazovny a prosazeny levicov (socialistick) idely a levicov vid?n sv?ta, kter je samoz?ejm? dle pravice liv a vadn. Vyhovuje to pln? pracujcm.
Na faismu nen nic levicovho, ani petka ba ani peti?ka, je to ?ist ultrapravicov vid?n sv?ta.
Moje povdn mohu ukon?it konstatovnm, e nejvce vnosn dob pro tyhle zlo?inn parazity jsou vlky. Sociolog Petr Hampl se o nich vyjd?il takto: Ti lid by klidn? doporu?ili odplen jadern nloe v Praze, kdyby m?li nad?ji, e na tom vyd?laj. No a vlky lze rozpoutat nejsnadn?ji nboenskmi a nrodnostnmi rozep?emi. Mme se na co t?it.
***
6
Sta? pouh mal drcnut
Za?nm v??it v Pnaboha, respektive ve spravedlnost. B?h jest daleko a vysoko a tak ne zjist, co se tady na Zemi d?je, tak to trv del dobu, ne zajist npravu. V sou?asnosti ale ?as u kone?n? p?iel.
Musm se p?iznat, e nikdy by mne nenapadlo, e Evropa skon? takovm trapn? ubohm zp?sobem. Vdycky jsem si myslel a p?edpokldal, e Evropu p?estanou ?dit tzv. elity, jejich jedinm clem a smyslem je zisk, co samoz?ejm? zkonit? a nutn? vede ke krachu. Aby se tomu zabrnilo, bylo a je ivotn? nutn tyto elity zkzy odstranit a to bu? ve volbch, kde by zskala p?evahu marxistick levice, nebo v krajnm p?pad? revolu?nm odstran?nm t?chto parazit?. Bohuel ani volby ani revoluce se nekonaly. A tak paraziti nadle tloustnou a devadestiprocentn v?tina trp chudokrevnost. Odzkouenm a sp?nm ?eenm je tak nastolen faismu a vyvoln vlky. Ale i toto ?een p?ichz u pozd?, nebo? celosv?tovou vlku se rozpoutat nepoda?, nebo? takov vl?i?ky by se ne?astnila ani Asie ani Jin Amerika. Take takov vlky, pokud se ji p?ece jen poda? vyvolat, se z?astn akort EU sama se sebou. Rusko nedovol, aby se n?co odehrlo na jeho zem, nebo? vl?en maj u dost. Vak tak otev?en? prohlsili, e v p?pad? napaden odpov jadernmi zbran?mi jak na cle v EU tak na cle v USA. Merkelov a Obama to v moc dob?e. Vezmou na sebe odpov?dnost za zni?en svch zem? e by dokonce ztratili pud sebezchovy? Myslm si, e a zase takov idioti nejsou. Sice udruj vysok nap?t, ale napadnout Rusko se neodv.
Ale stejn? u je pozd? jak na vt?zstv levice ve volbch, tak i na nastolen faismu a vyvoln vlky. Sta?, jak se ukazuje, pouh mal drcnut arabskch a africkch uprchlk? a cel EU se rozsype jak dome?ek z karet. Nastane chaos, hlad, drancovn, chudoba, svrab, cholera a netovice. Bude to zajmav doba. Vid?t Evropu ve smrtelnch k?e?ch bude interesantn pohled pro obyvatele neevropskch zem. Pro ns to ovem moc chvatn nebude.
Co si ovem mm potom myslet o spole?nosti s p?l miliardou obyvatel, kter nezvldne p?chod n?kolika milin? uprchlk? ze zem, kter samotn EU pomhala rozvrtit a po stalet v t?ch zemch pouze loupila?
A e n?kte? cht?j k nm a ani se neptaj, zdali m?ou, to tomu se velice divme. Pro?? Navc nemaj d?la ani kulomety. Msto abychom ?ekli, my jsme vm ve vaich zemch d?lali po stalet jenom bordel, poj?te, vak vm to n?jak vynahradme. Ptal se n?kdy n?kdo Ind?, ??an? a Afri?an?, zdali do sv zem? cht?j pustit Angli?any? Ani nhodou. Angli?an m?li d?la, tak se stejn? ani nezeptali. To akort Japonci se ost?e vzpouzeli a ob?as bl p?ivandrovalce s chut povradili.
Paraziti zahubili svho hostitele, a? l?ba byla u dlouhou dobu znm, bohuel nikdo nem?l zjem o vyl?en.
Paraziti nadle ij v blhov nad?ji, e se pouze p?est?huj do ?ny a tam e budou pokra?ovat v hodovn, a e i tam budou pokra?ovat ve svm nboenstv: , svat Zisku, Tebe vzvme, Tob? se klanme a pouze Tebe uctvme.
Paraziti vech zem spojte se! Tak zn dnen heslo elit. Ale n?jak se jim to neda?, nebo? neexistuje spole?n zjem parazit?, tam u nich plat pouze zisk jednotlivc? za jakoukoliv cenu. Jejich snaha o sjednocen s ur?itost vyjde vnive?! Take mohu zakon?it slovy v vodu, e spravedlnosti bude u?in?no zadost.
***
Neznlek 24. ?erven 2015 Msto abychom ?ekli, my jsme vm ve vaich zemch d?lali po stalet jenom bordel, poj?te, vak vm to n?jak vynahradme. Tak vy jste jim tam d?lal bordel, Kadub?e? To jste p?kn lump, ale dob?e e jste se p?iznal. Aspo? vme, kdo m?e za problmy s uprchlky. A j si dvno ?kal, pro? on je tak uvan?n, jestli nechce n?co zamluvit, a vida, u to z n?j leze.
mirror 24. ?erven 2015 Dky za zajmavou vahu.
Sio 25. ?erven 2015 Panu Kadubcovi jist? nadiktoval ten ?lnek jeho cit pro spravedlnost. M to ale jedno velk ALE. V?tinu lid ten ?lnek vyd?s a natve. Nevhm ?ci, e nalad bojovn? a to nejen proti imigrant?m, ale i proti panu Kadubcovi a t?m, co s tm souhlas. TO BUDE VSLEDEK A JE JEDNO, JAK JE OBSAH SPRAVEDLIV, MY JIM x ONI NM. ?lov?k se zept. Pokud nen lhostejn k osudu svch potomk?, kdy u je lhostejn k tomu svm, co se s v?kem ?asto vyskytuje, mus se zeptat. Co, oni nm cht?j rozvrtit Evropu? Cht?j tady p?inst rozpad a katastrofu?! Nastane chaos, hlad, drancovn, chudoba, svrab, cholera a netovice?!! No tak snad se tomu ten Kadubec jet? neraduje??? To se tedy na to podvejme!!! ?ili, ?lnek pomh rozntit lidov odpor v??i imigrant?m. Pokud pan Kadubec cht?l doclit prv? toho, nezbv, ne mu pogratulovat. P?ilil do ohn? sv?j dl velmi elegantn?.
***
7
Troj druh informac
Vechny informace m?eme zhruba rozt?dit na t?i druhy. Jsou bu? pravdiv, tedy shodn s okoln realitou, nebo liv, neodpovdajc a odporujc realit? a zdravmu rozumu. Daj se v zsad? celkem snadno rozpoznat. To kdysi dvno, jet? za dob csa?e pna, n?jak noviny otiskly zprvi?ku, e ministr, hrab? C, lhal. Ministr ten sam den podal demisi. To bvaly ?asy, co? Ale pln? ty nehor a nejkodliv?j jsou informace zaloen z?sti na odpovdajc realit? (pravdiv) a z?sti zm?rn? klamav (liv). Ty jsou pro mylen a jednn ?lov?ka nejvce nebezpe?n a zhoubn. Jsou ovem nejvce sp?n k oblbovn lid. Ve v?d?, hlavn? v technickch oborech a matematice, nelze pouvat, vyuvat a zneuvat liv informace, prost? v praxi nefunguj, zato v tzv. humanitnch oborech, tzn. ve v?dch kecavch, jsou liv informace docela b?n. K tomu pat? i manipulace s fakty, tedy mlen. ?ekneme pouze ?st pravdy, zbytek zaml?me a vyjde nm p?esn? to, co chceme p?ekroutit. Proto byl tak p?ed p?l stoletm vymylen tzv. postmodernismus, kde le a pravda splv v jedno, nebo? pr to nelze rozliit, ob, tedy pravda i le, jsou rovnocenn informace. V tomto tvrzen je samoz?ejm? kus pravdy, nebo? jak liv tvrzen, tak pravdiv tvrzen, jsou skute?n? jenom pouh informace. Zaml?uje se ale (jako ned?leit a nepodstatn) obsah tvrzen. Sem lze za?adit i tak zvan informa?n um, kter s oblibou pouvaj politikov, kdy nelze ?ci, e je to le, ale ani e je to pravda, je to prost? van?n o ni?em. Zajist i informa?n um je informace, kter nm oznamuje, e dnou informaci neposkytuje.
Zneuvn informac ve sv?j prosp?ch nen pouze vlastnost lid, je to docela b?n i v p?rod?. Mistrovstv v klamn doshl t?eba hmyz. Ovem na p?rodu nem?eme klst n?jak morln zsady, na lidskou spole?nost samoz?ejm? nejenom m?eme, nbr musme! Motl zvan smrtihlav klame svou kresbou na k?dlech. Lze jeho klamn povaovat za nemorln? To by p?ece bylo k smchu. P?esto se najdou filosofov srovnvajc chovn ivo?ich? s ?lov?kem, vdy? p?ece pat?me tak do ivo?in ?e. Egoismus n?jak baktrie ?i liky a raloka je pr i samoz?ejmou a nedlnou vlastnost ?lov?ka, jak tvrdila Margaret Thatcherov. Spole?nost neexistuje, existuj pouze jedinci snac se o sv?j prosp?ch. Jsme tedy spole?nost baktri a vir?? Dle neoliberl? ano. Neoliberalismus ns vrhl o mnoho tiscilet zp?t, bude tud velice obtn se z tto praprav?k situace dostat. Dal pokra?ovn neoliberalismu by znamenalo kone?n a nevratn znik lidstva.
Uvedu pr konkrtnch p?klad? (pseudo)informac ze sou?asnosti podvan naimi sd?lovadly.
Aktuln?.cz dne 2.7 uvedlo v titulku: Nov zprva: KLDR od roku 2000 ve?ejn? popravila 1400 lid. Vypad to jako solidn informace. Z celho docela dlouhho ?lnku jednozna?n? vyplvalo, e Severn Korea je fuj, fuj, fuj! N?kde uprost?ed ?lnku je takov krtk nenpadn v?ti?ka: Informace o po?tu poprav nelze nijak ov??it z nezvislch zdroj?. V t zprv? se tak pe, e ve?ejnm popravm jsou povinn? p?tomny i d?ti. Pro mne nic neobvyklho, vdy? i u ns po vlce byly v Praze provd?ny ve?ejn popravy za p?tomnosti d?t. Lehce lze tak zjistit, e ro?n? se v Koreji poprav mn? ne stovka lid (1400 za 15 let). Jsou ale zem?, kde po?ty popravench b?hem jednoho roku jsou mnohem vy. No, j nevm, ale solidn noviny by p?ece nem?ly otiskovat fakta kter nelze ov??it. Je to typicky manipulativn text, jeho autorem je ?TK.
Specialista na rusk ponorky a letadla u vdskch b?eh? je postmodern filosof Kja Dolej. Nedvno po cel tden ob?ast?oval ?ten?e Britskch list? hr?zostranou zprvou o tom, e vdsk armda zjistila v n?jakm vdskm fjordu ruskou ponorku, kter neodpovdala na vzvy vojk?. Dal den tud armda p?ikro?ila k bombardovn hloubkovmi torpdy. T?et den nevyplavaly dn trosky ponorky a ani jeden rusk nmo?nk. Po tdnu Kja oznmil, e je to rusk miniponorka, kterou je obtn zashnout torpdy. Nakonec oznmil, e ponorka odplula, ani by se rozlou?ila, ani ne?ekla nahledanou, no, rut nevychovanci, e? Kja m?l ve perfektn? ozdrojovno, uvd ZDE, ZDE, ZDE, a pokud kliknete na n?kter to ZDE, zjistte, e to jsou n?jak obskurn tiskoviny typu Blesku a Reflexu. Zajmav bylo, e vdsk ministerstvo ani nepozvalo velvyslance Ruska k podn vysv?tlen.
Podobn? dlouhou dobu bavil ?ten?e ruskmi bombardry naruujc dajn? vdsk vsostn prostor. N?kolikrt dokonce musely vzltnout anglick stha?ky a ony rusk bombardry po n?jakou dobu doprovzet. Rut piloti s nimi tak odmtli jakoukoliv komunikaci, ?m ohrozili i civiln leteck prostor. Jsou to holt barba?i, e? Rusk ministerstvo odmtlo komentovat n?jak choromysln vmysly.
Ned mi to, abych neocitoval jet? jedno vyjd?en Karla Dolejho: Rusk vyhroovn a zastraovn sm?rem na zpad - v??i Rumunsku, Polsku, Dnsku, Pobalt, vdsku, Norsku a Finsku - znamen konec obdob evropsk stability po skon?en studen vlky. e nikoho nenapadne uvaovat
8
nad uprchlickou vlnou z vchodu, pokud putinsk reim za p?ihlen acedickch Zpadoevropan? realizuje t?eba jen n?kter ze svch hrozeb, je tak signifikantn".
Kja m vdy skoro v kadm ?lne?ku n?jak to knin, zastaral ciz slovo, kter m zd?raznit jeho p?evysokou inteligenci a nesmrnou vzd?lanost. Ur?it? m po ruce n?jak speciln slovnk cizch slov, kter uvd slova zastaral, knin a ?dce pouvan, a tak do kadho ?lne?ku vsune n?jak to zastaral ciz slovo, aby se blskl svou supervzd?lanost. Podobn? a se stejnm clem tot pouvali pop?evratov politici. Z tho slovnku asi vybral Klaus a snad vichni minist?i kolstv. Bylo to a k smchu (nebo k pl?i?). Ve sborovn? dvacet vysokokolsky vzd?lanch kantor? z?stalo v divu nad n?jakm jejich novm pojmem ?i n?jakm novotvarem. Shl jsem v knihovn? po slovnku a ejhle - slovo knin, zastaral, mlo pouvan (t?eba Vop?nkou pouvan pojem tutor). Alespo? jsme se zasmli snaze ministr? kolstv o vzbuzen dojmu inteligenta. Vsledkem jejich snahy byl pln opak.
Coe jsou ti acedi?t Zpadoevropan? Pojem acedia slovnk cizch slov z roku 1981 jet? v?bec neuvd. Zato slovnk cizch slov na internetu u uvd toto: acedia (lat.) Vznam: lenost, zahl?ivost, apatie, nedostatek snah realizovat sv?j subjekt, svou potencionalitu
Pojem signifikantn: 1. kni. ?id?. vzna?n; p?zna?n 2. mat. stat. statisticky vznamn (data jsou statisticky vznamn, jestlie pouit dan ov??ovac metody vede k zamtnut ov??ovan hypotzy f)
To tak Kja z Britskch list?. Vimli jste si, e portrt Karla v Britskch listech a i jinde je n?jak nez?eteln, rozmazan? Asi se styd ukzat tv?. Nebo je to zm?rn? postmodern? um?lecky vytvo?en portrt? U postmodernch um?lc? a filosof? lze jenom s velkmi obtemi poznat, zdali jde o um?n a filosofii, ?i nejde.
***
Napodobil jsem Aktuln?.cz a tak uvdm novou zprvu. Hned p?edem, nikoliv uprost?ed textu, ale uvdm, e ji nijak nelze ov??it z nezvislch zdroj?. Zde je ona zprva.
Stalo se: Prv? v?era na p?edm?st Berlna se mezi sebou porvali dv? skupiny imigrant? - Mar?an versus Jupiterci (Jupiter?ani?). P??iny st?etu nejsou znmy. Po deseti minutch konflikt sko?il a vt?zn Jupiterani (Jupite?an?) se rozeli do svch obydl. Dle vyjd?en o?itch sv?dk? konflikt vyvolali Mar?an tm, e na Jupite?any vytv?eli ntlak, aby se vrtili na sv?j vzdlen Jupiter a neoxidovali tady. Ti si to samoz?ejm? nenechali lbit a za?ali Mar?an?m u?ezvat hlavy, a jim vem ony hlavy od?ezali.
Velmi zajmav jsou prv? ty mar?ansk hlavy, co vlastn? dle naich m??tek ani hlavy nejsou, nbr to jsou pouze velk vypoukl o?i na jakchsi tykadlech. Mozek maj Mar?an uloen v opanc?ovanm b?ichu, co je ovem vynikajc technick ?een. Jupiteran jsou navc p?kn? barevn, pouvaj gay barvy, kdeto Mar?ani jsou tlust (nen divu, kdy velk mozek maj v b?ichu) a tud neobratn ba a neohraban.
Jak jsem ji uvedl ve, poty?ka po deseti minutch skon?ila a na nm?st z?stalo asi dva tisce Mar?an? bez hlavy (resp. o?) a zmaten? se pohybovali sem a tam. P?tomn policie pouze nez?astn?n? p?ihlela a potom sm??ovala jednotliv zmaten imigranty z Marsu do p?ipravench sanitek, kter je odvely do transplanta?nch center, kde jim jako na b?cm psu byly p?ivny hlavy (resp. vypoukl o?i-tykadla).
P?edm?stsk ve?ejnost je pobou?ena chovnm imigrant? z Marsu a Jupitera a d spolkovou vldu o npravu situace. Situaci ale zkomplikovala demokratick skupinka zbytkov bl evropsk meniny, kter dala o proveden operace dle vzoru Mar?an?, tedy mozek p?esunout do b?icha a e jim bohat? budou posta?ovat tykadla. Znovu upozor?uji, e ve uveden fakta nelze ov??it z nezvislch zdroj?.
Dal zajmav zprva, kter by la u ?ste?n? ozdrojovat (Egon Bondy, Taylor - Biologicky ?asovan bomba apod.). Nedvno jsem ?etl rozhovor s n?jakm vynikajcm, proslulm a slavnm konstruktrem-projektantem, kter se chlubil tm, e kdyby dostal za kol zkonstruovat ?lov?ka, e by to ud?lal daleko lpe ne Pnb?h, kter lidsk t?lo stvo?il absolutn? nedokonal. Pnb?h byl mizern konstruktr, kdy uplcal Adama z hlny, j bych to ud?lal dokonaleji. J bych umstil mozek do bezpe?n? chrn?nho b?icha a msto hlavy bych dal po vzoru Mar?an? o?i. Ty by ovem nemusely bt n?jak moc vyboulen, ba dokonce by sta?ila pouh zasunovac a vysunovac tykadla, jaksi antna, jak u nedvno navrhoval tykadlov mal? Roman Smetana.
I sexuln pud bych vy?eil lpe, vdy? by bohat? sta?ilo na rozmnoovn pouze takov ro?n, maximln? dvoulet, obdob ?je a jinak by se ?lov?k sexualitou v?bec nezabval (to by Freud ovem nem?l o ?em pak pst) a vekerou svou energii by mohl v?novat mozku, tedy racionalit? a dn dmon
9
sex by jimi necloumal a neodvd?l od mylen, to by lidstvo pokro?ilo mohutnmi kroky dop?edu, kup?edu k z?nm zt?k?m a absolutn racionalit?.
Podle konstruktra (a i Aristotelela) ideln tvar lidskho t?la by m?la bt koule, vdy? v celm vesmru plat, e ideln tvar je koule. Evoluce tady n?jak nebyla p?li npadit. Pro? vytvo?ila ?lov?ka, kter je vlastn? pouh zavac trubice, k n jsou p?iv?eny rozmnoovac orgny (definice ?lov?ka od Egona Bondyho), vdy? by bylo mnohem lep, kdyby se ?lov?k ivil fotosyntzou. Takov kulovit ?lov?k (?lov?k kulat ?ili homo kulatinius) by byl samoz?ejm? zelen, ivil by se a energii zskval fotosyntzou. Mohl by se ob?as rozplacatit na takov lvanec, aby mohl p?ijat vce slune?nch paprsk?, mon i t?ch ultrafialovch. Navc by byl nesmrteln, nebo? by se rozmnooval d?lenm. Nesmrtelnost snadno dosaiteln. Pro? to B?h ani evoluce tak neza?dila?
Dle pokra?oval konstruktr homo kulatiniuse detailnm popisem svho konstruktu. Vnit?ek jejich kulatho t?la je protkn spletitou st neuron?, kde mohou mt uschovno terabity terabit? informac a bez problm? si je vzjemn? p?edvat. Dorozumvaj se toti telepaticky, vdy? jsou vichni brat?i a sestry - vznikli d?lenm. Vlastn? d?len na on a ona by postrdalo smysl. Nepot?ebuj proto dn psmo ani knihy ani po?ta?e. Pohyb by byl zajit?n chapadlovitmi vb?ky. K pohybu by vyuvali tak gravitaci. Z kopce jako koule je to jednoduch, po rovin? a do kopce by pouze uvnit? p?esunovali t?it?. Pohybovali by se sice pomalu, ale p?ece nemaj jako nesmrteln kam sp?chat. dn kosti, klouby a natren lachy. Spadne-li na n?kterho kus skly a rozdrt ho na kai, t?lo se obnov bez problm?, sta? jedna zachovan bu?ka. Mohou se vznet v atmosf?e jako balnky ?i bublinky, maj uvnit? t?la n?jak m?ch?ek, kter napln vodkem p?ijmanm z ovzdu a mohou se klidn? vznet, pak zase vypout vodk a klesaj na zemi. Nejenom, e by obsadili pln? soue (i pout?, hory ba i velehory), ale zalidnili by i mo?e a oceny. Mohli by se pono?ovat i do velkch hloubek, zleelo by pouze na tom, kolik by na hladin? zskali ze slune?nho z?en energie nutn k dosaen hloubek ocenu. I vesmr by tak mohli obsazovat, vdy? pro ns kodliv z?en by oni mohli bezpe?n? zuitkovvat ve sv?j prosp?ch. Nic dokonalejho ne homo kulatinius by ani evoluce nebyla schopna vytvo?it. Tmto konstatovn konstruktr ukon?il rozhovor.
Kdyby tuto zprvu zve?ejnil Blesk, jsem si jist, e by se nalo pr lid, kte? by v??ili, e je to pravda, e se to skute?n? udlo.
A co kdybych si toho pana Konstruktra ?i Kreatora, kter je dokonalej a schopn?j ne samotn B?h, sm vytvo?il? Poslal bych onen vymylen ?lnek do AHA, Blesku, pu, Super Blesku ?i umstil na webu, zajist vdy pod jinm jmnem, a v dnen glose bych se prv? na onen ?lnek odvolval - zdroj ZDE, ZDE, ZDE. Prost? nechm zve?ejnit na webu n?jak vyloen nesmysl a pak se na n?j odvolvm jako na zdroj. A je to vy?eeno. Tak se mohou tak r?zn ?lnky ozdrojovvat. Mda ozdrojovvn ?lnk? m jako dokzat v?rohodnost uvedench v?t. Zdnm odbornosti a p?esnm citovnm zdroj? snad za kadou v?tou, jsou proslaven mnou kdysi obdivovan Britsk listy. Jako zdroj informac uvd?j t?eba Jana Pato?ku, Heideggera, Alaina Badiou, Derridu, Foucaulta, ba i profesora Zubova. Sam ZDE a ZDE a zase ZDE
Take zv?rem mal upozorn?n - je pot?eba dvat si na informace bacha i v p?pad?, jsou-li ze vech monch stran ozdrojovan.
***
10
Padala mana, padala
Jenom jeden jedin nrod na sv?t? nemusel pracovat a m?l p?esto dostatek. Vechny ostatn nrody si musely, a mus i dnes, v potu tv?e obstarvat onu nutnou skvu chleba. Kter to byl nrod? Ano, je to nrod vyvolen samotnm Bohem, nrod izraelsk. Jako doklad uvedu ono ?ty?icetilet putovn Izraelit? pout, kter se nachz v dnen Saudsk Arbii. Ta pou? je podnes naprosto nehostinn a tud neobydlen. P?esto tam Izraelit celch dlouhch ?ty?icet let poklidn? a vcelku spokojen? ili. Pro? se jim tam, kde by jin um?eli hlady, tak moc da?ilo? Naprosto jednoduch, jasn a srozumiteln vysv?tlen: jejich b?h Jahve jim toti kad den rno seslal z nebes manu. Izraelit ji sesbrali a m?li po starostech. Jedin? v ptek museli nasbrat many na dva dny, protoe v sobotu pracovat m?li zakzno. Kdo p?esto manu sbral i v sobotu, nebylo mu to nic platn, nebo? ne ji donesl do stanu, tak se prost? vypa?ila. Pohodov ivot, co? A stejn? se lid bou?il a cht?l nazp?t do Egypta, kde mvali pln hrnce masa, asi jim ta mana p?estala ?asem chutnat. Ponechejme pln? bokem blbolen teolog? o tom, e exodus znamen vyjit z otroctv do Svobody a mana znamen duchovn potravu. (Vce o exodu z Egypta v P?lepku zv?rem.)
Jak si z tohoto zkladnho a zsadnho p?b?hu Bible mme vzt ponau?en? e B?h (Jahve) si je vyvolil a m je nejrad?ji? A proto pro n? tak za?dil, e nemus pracovat a dobvat svou skvu chleba v potu tv?e? A e my ostatn musme? e pouze jim pad po?d z nebe mana a nm nic? Ns asi tak moc v oblib? B?h nem, abychom nemuseli pracovat a p?esto se m?li dob?e. No, je to Jeho rozhodnut, na kter m pln prvo.
Ale pro? je na ns tak docela nep?jemn, pro? jsme mu nemil? Vdy? se k N?mu usilovn? modlme Ot?en, i Zdrvas Maria a p?ebrme r?enec, klekme, klanme se, p?ijmme svtosti (oplatek a vno), vzdvme ctu jeho kn?m - a On nic, kale na ns, dnou manu (ani many) neposl. M?eme z toho ovem ale vyvodit, e ten n k?es?ansk B?h, kter je trojjedin - b?h Otec, b?h Syn a b?h Duch svat, nem sv v??c vyznava?e n?jak v oblib?, nem je prost? rd a dnou manu jim nesesl jako Jahve. Ba naopak, chce po svch vyznava?ch, aby Mu oni poslali manu. U ns, tedy v ?esku, chce po ns pole, lesy, louky, jezera, domy a miliardy, co Mu samoz?ejm? darujeme, i kdy jsme v?tinov? atheist a nehlsme se k N?mu. Kdyby to cht?l pouze po svch vyznava?ch, nic bych proti tomu nem?l, ale pro? to chce i po atheistech? Co my s tm mme co spole?nho? Nebo je ten k?es?ansk B?h n?jak jina? ne ten idovsk? Vichni teologov se ovem shoduj v tom, e se jedn o stejnho Boha, o boha Abrahmova. Dokonce tho Boha uctvaj i muslimov, ve sv jazyce Ho nazvaj Allh. id tho boha ve svm jazyku nazvaj Jahve. Jsou to ovem pouze jin jmna tho. Jak je ale vid?t, kad B?h z t?ch t? monoteistickch nboenstv je jin, i kdy teologov tvrd, e je to po?d ten sm, stejn (tedy b?h Abrahm?v) jak pro idy, tak pro k?es?any a i pro muslimy. P?itom kad z nich chce po svch ove?kch n?co jinho. Zase ale musme uznat, e je pouze na bom rozhodnut, e n?komu dv a jinmu bere, do toho Mu nemme co kecat.
K tomu bych jenom tak mimochodem p?idal jet? t?eba alternativn vysv?tlovn holocaustu. Kdyby Jahve cht?l, klidn? mohl zabrnit holocaustu. Pro? to neud?lal? Pr to byli pouze pod?adn id, co se ivili prac jak ostatn obyvatel, sam vec, krej?, drobn obchodn?ek, u?itel, lka?i Je v tom kus pravdy, nebo? t?ch naho?e se to fakt netkalo. Vyplv z toho, e ani Jahve dokonce nemiluje vechny sv vyvolen d?ti, nbr si z nich vybr pouze ty nejlep z nejlepch, kte? jsou mu nejvce sympati?t (a bohat). Mon si Jahve uv?domil, e ivit manou cel nrod, tedy spousty lid, je docela sloit a obtn a navn a vyaduje to hodn? nmahy. Na Sinajsk pouti jich bylo pouhch pr stovek, tak to lo, ale dnes, kdy jsou jich miliny? Tak si vybral pouze pr jednotlivc?, kde to bude mt snaz. No, pro? by si nevybral, no ne? Zase je to pouze jeho zleitost.
A jet? p?idm jednu perli?ku: To jednou kancl? p?inesl Franz Josefovi k podpisu lejstro ke jmenovn arcibiskupa olomouckho. Csa? se jenom tak bokem zeptal: Doufm, e to nen id? Kancl? velice stru?n? odpov?d?l: Vae vsosti, ano, je. Csa?i ovem nezbylo nic jinho, ne podepsat. Katolick hierarchie se na tom jmenovn dohodla, take csa? s povzdechem podepsal. To a n sou?asn president se postavil na zadn a jmenovn profesor? i p?es ntlak nepodepsal. Katolick crkev by klidn? jmenovala arcibiskupem i mohamedna, pokud by to p?ineslo n?jak ty many (money). A arcibiskup olomouck? Pro? takovou funkci nebrat, vdy? tam tak mana hojn? pad s h?ry.
Pad mana jet? i dnes? Ano, nepochybn? e pad, ovem zase pad jenom pouze n?kolika vybranm jedinc?m (pr je to pouhch t?i sta rodin). Tedy nepad u n?jakmu nrodu, nbr pouze vyvolenm osobnostem. Vyvolil si je ale jak B?h? Jahve? Allh? ?i ten n katolick (k?es?ansk)? Take mana
11
skute?n?, reln?, fakticky, doopravdicky pad z nebes (?i ze vzduchu) i dnes stejn? jako padala i v minulch staletch. Mana dnes samoz?ejm? pad v jin form?. Mana pad dnes ve form? rok?, tedy lichvy.
A tak se chystm provst takov men pokus o vyvoln bo p?zn?. Jak to ud?lat, abych se dostal mezi vyvolen? Co musm provst, abych mezi n? pat?il? Tak mne napadlo - a co kdybych se nechal ob?ezat (v mm v?ku je to stejn? u jedno, i kdyby mi to u?zli cel) a usilovn? budu p?ebrat modlitebn ?emnky. Tfilin si upevnm jak na ?elo, tak i na ruku a budu se jako opilec klan?t na vechny strany, dokonce i vkle?e. Tak bych se mohl dostat p?ece jenom do bo p?zn?. Jakou bych asi dostal radu? B?h by mi sd?lil, e si mm zaloit banku, nebo? mana nebesk, to jsou dnes roky.
Take jsem banku zaloil. Sice jsem nem?l dn kapitl, to ale nen podstatn, podstatn je, e mm znm a kamardy a tak jsme zkonem poadovanou sumu sloili. Ale nejpodstatn?j je, e mm i kamardy na odpov?dnch mstech. Take jsem zaloil banku dle vech sttnch a vldnch p?kaz?, na?zen, vyhlek atp. Ve naprosto transparentn?. Po p?evratu p?ece stejnm zp?sobem bylo u ns zaloeno na stovky takovch bank zvanch kampeli?ky. Majitel banky se napakovali a s lupem odpluli za hranice, take pln? vechny zkrachovaly. Kupodivu, zav?en nebyl nikdo a ukraden vklady d?v??ivch st?adatel? (dostanete t?icetiprocentn rok!) nebyly nikdy uhrazeny ani vrceny. P?ece voln ruka trhu p?sob i na bankovn sektor. I kdy se n?kte? p?ece jenom dostali p?ed soud, ten je shledal nevinnmi a ?istmi jako lilie. O takov krtkodob zisk (lup) jsem ovem nem?l zjem, pot?eboval jsem n?co dlouhodob?jho.
Svoji banku jsem ozna?il genilnm logem. Nazval jsem ji NBR = Nejlep banka republiky. Pozd?ji, po pr letech, jsem ji p?ejmenoval na NBS = Nejlep banka sv?ta. Aby to bylo d?v?ryhodn, pronajal jsem si v za?tcch jakousi zastr?enou kancel? (malink kamrlk, kde ukldaly uklze?ky sv n?ad) na n?jak dobr adrese znm solidn banky. V kancel?i se zdrovala pouze sekret?ka, kter na vechny dotazy reagovala pouze jednou jedinou v?tou: ?editel banky a jeho nm?stci jsou prv? na porad? bankovn rady, kdy se vrt, mi nen znmo. Za pronen tto v?ty dostala minimln mzdu, s ?m byla naprosto spokojen.
B?hem pr m?sc? jsme koupili slunou budovu na dobrm mst? a zaloili odd?len p?j?ek pro podnikatele. P?j?ovali jsme kadmu, kdo p?iel a to bez jakchkoliv formalit. Zkaznci byli naprosto spokojeni a veden naeho odd?len tak. f odd?len m?l toti manelku vlastnc exekutorskou firmu. ?asto si n?kdo p?j?il pouhou tiscovku a nesplcel a jeho dluh tak vysko?il na p?t tisc. No, co s tm? Prodali jsme tedy dluh p?t tisc exekutorsk firm? za dva tisce. No a firma zajist vymhala celch p?t tisc (plus dal roky a exekutorsk nklady) - t?ch rodinnch domk?, co firma najednou vlastnila, bylo nepo?tan?. Vechno fungovalo k naprost spokojenosti vech.
Stejn? nerozumm tomu, e si lid p?j?uj penze a p?itom nemaj na splcen, p?ece mohou pouvat star osv?d?en zp?sob z minulosti. To jsem kdysi dvno pot?eboval zaplatit fakturu na 40 tisc a nem?l jsem tolik k dispozici. To jsem zael za kamardem Edkem zdali by nep?j?il A on e jo, mm to mt doma v uplku nebo u tebe, vdy? to je jedno. Za p?l roku jsem to vrtil a jako vraz dk? p?inesl sedmi?ku kvalitn ko?alky, kterou jsme ovem hned spole?n? vypili. Bylo to n?co jako rok ?i platek?
A dokonce muslimsk b?h Allh pod p?snmi tresty zakzal lichvu jako zlo?in. roky a lichva jsou tedy v muslimskm sv?t? zakzny. Jak tedy funguje muslimsk pen?nictv? Do banky p?ijde muslimsk podnikatel a poaduje p?j?ku na t?eba deset milin?. Bank?i prohldnou projekt a odsouhlas jej s podmnkou, e podnikatel dostane na ruku pouze polovinu, tj. p?t milin?, a zbytek, tedy dalch p?t milin? bude investovat banka. Zajist dn roky nepadaj v vahu, ale domluv se, e polovina budoucho zisku bude pat?it podnikateli a polovina zisku bance. Zle na domluv? a na kvalit? projektu kolik procent zisku p?ipadne bance, zda dvacet, t?icet ?i jenom deset. Kdy projekt zkrachuje, tak trat i banka, proto p?j?uje pouze na solidn projekty, na n?co pofidernho ned ani rijlek. O roku nepadlo ani slov?ko, zkon o nep?pustnosti rok? byl pln? dodren. Kupodivu jim to bezproblmov? funguje.
To nae odd?len p?j?ek bylo takov ned?leit pod?adn odd?len, kter sice ?dn? fungovalo, ale nebylo to to prav o?echov. Bylo proto pot?eba podnikn roz?it. Moji kamardi a i j osobn? mme spoustu znmch v parlamentu, ba i ve vld?. Take jsme po?kali na dobu, kdy m parlament letn przdniny, ale kdy jet? po?d bylo ve vld? tolik ministr?, aby byli usnenschopn a podali jsme dost, o to, abychom mohli emitovat penze, tedy tisknout je. Kamardi ve vld? tento zkon odsouhlasili. Novin?i byli tak na przdninch, take o tomto zkonu skoro nikdo nev?d?l. No a rozjeli jsme podnikn ve velkm. Samoz?ejm? dle zkona! Nic protizkonnho jsme nikdy neud?lali. Nastala
12
nm krsn? kouzeln ?innost. Stty, chcete p?j?it? Kter ministr financ kterkoliv zem? by necht?l, e? Monopolist a korporace tak pot?ebuj velk p?j?ky. Zajist na rok. No a potom u to jede plynule samo, jenom p?j?uju a inkasuju roky. dn paprov bankovky nemusm tisknout, na? taky, sta? naklepat sumy na klvesnici po?ta?e a poslat na p?slun msta.
Manae?i mho podniku jsou lid nadmru dob?e placeni, mus p?ece reprezentovat banku, to nemohou bt jenom tak n?jac hadrnci (Koupm hadry, kosti, k?e - v mm mld jsem takovou v?tu ?astokrt slyel), take si z prestinch d?vod? kupuj okat? jachty ?i trysk?e. Na takov p?edm?ty j kalu, takov v?ci a? si kupuj moji pod?zen. Banku nadle po?d ?dm z domova z obvku. Moje osobn p?tomnost v bance nen nutn ani pot?ebn. Nevidm jeden jedin d?vod, pro? bych m?l bt osobn? p?tomen na zasednch bankovn rady, copak moji zam?stnanci mus v?d?t, jestli jsem mlad ?i star, tlust ?i huben, holohlav ?i vlasat, s brlemi ?i bez nich? Co koho po tom, no ne?
Moje banka v podstat? nem?e nikdy zkrachovat, stty mohou klidn? zkrachovat, ale j nikoliv!
pln? nejvce se mi lb minist?i financ kterkoliv vldy. Ono toti minist?i financ mlem vech stt? sv?ta to d?laj stejn? jako ti nejuboej lid siln? mdlho ducha. Skute?n? je mezi nmi docela dost lid takovho slabho ducha, ba m?eme tvrdit, e p?mo blbch. Zalb se jim n?jak v?c nepot?ebn, zbyte?n a zatou si ji koupit. Nemaj ale penze. To jim nevad, p?ece si mohou p?j?it, nabdek na p?j?en pen?z okamit? a bez problm? je spousta, tak si p?j?, ovem nemaj zanedlouho na splcen rok?, tak si vezmou dal p?j?ku a splat roky, jene na splcen druh p?j?ky tak nemaj, vezmou si dal p?j?ku atd. atd. No a logicky p?ijde ?asem exekuce a p?ijdou o ve, i o rodn d?m, stanou se bezdomovci. Jsou to skute?n? lid p?li mdlho ducha.
Ale pln? tot d?laj p?ece nai geniln politici, sice nezadlu sebe, ale zadlu ns vechny obyvatele. Nejlepm byl ministr financ Kalousek, ten v rmci obsluhy dluhu, co znamen pouze starost o placen rok?, osekal vemon sttn vdaje, uet?il na d?chodcch, zavedl platby ve zdravotnictv a kolstv apod. a p?esto se nerozpakoval p?j?ovat si z na banky dal sumy, no a sttn dluh za dobu svho ?adovn zdvojnsobil, byli jsme tm velice pot?eni a navrhli ho na vyznamenn, kter tak fakt dostal.
Sou?asn minist?i ho?ekuj, e dluhy mus splcet a e nemaj z ?eho. Ale mte p?ece p?du, lesy, hory, jezera, ostrovy, ple a n?jak po?d jet? sttn majetek - tm to splatte, jak je vid?t v ?ecku a na Ukrajin?. A kdy budu vlastnit spousty ostrov? v subtropickm psmu, no co vce si mohu p?t? V minulch dobch zem a majetek ztrcely stty po prohran vlce, dnes je ztrat po p?j?kch. Jet? pr let a bude mi pat?it komplet cel sv?t.
Nep?ipomn vm to n?co? Ano, je to p?esn popis vzniku a fungovn FED a MMF a SB.
FED je soukrom banka, je pln? stejn, jako ta fiktivn mnou zaloen. A to je cel dnen finan?n systm, a? se zd bt len? sloit, a ekonomov to jet? vce zesloi?uj, princip je naprosto jednoduch, takov, jak jsem jej popsal ve. V?bec to nen o ekonomii, je to pouh zlod?jna a loupen posv?cen zkonem.
Anglick ekonom Richard Price napsal v roce 1772 toto: Penze, kter vynej roky z rok?, rostou z po?tku pomalu, protoe se vak tempo r?stu neustle zrychluje, doshne po n?jak dob? takov rychlosti, e se to vymyk vem p?edstavm. Pence p?j?en p?i narozen naeho Vykupitele na p?tiprocentn roky z rok?, by u dnes vzrostla na v?t sumu, ne by p?edstavovalo 150 milin? zem?koul ud?lanch z ryzho zlata. P?j?ena na jednoduch rok, vzrostla by vak za tut dobu jen na 7 ilink? a ?ty?i a p?l pence. A dosud zlepovala nae vlda sv finance rad?ji tmto druhm zp?sobem, ne aby pouila prvnho.
Karel Marx se mu ovem jzliv? vysml slovy: Fantastick npady dr. Price, kter daleko p?ed? fantazie alchymist? a kterm vn? v??il ministr financ Pitt a ud?lal z nich sloupy svho finan?nho hospod?stv. Jak p?kn teoretick vod k anglickmu sttnmu dluhu. Pitt bere tuto mystifikaci dr. Price naprosto vn?. Nen mon navanit na n?kolika ?dcch vc nehorzn?jch nesmysl?. Proto nemus bt stt nikdy v nesnzch, nebo? velmi malmi sporami m?e splatit sebev?t dluh, jak to vyaduje jeho zjem.
Jenome v tomto p?pad? se Marx mlil, vdy? prv? FED a Mezinrodn m?nov fond a Sv?tov banka se p?esn? ?d Priceovou metodou a jeho v?deckm postupem! Jedn se sice o banky, nikoliv o stty. Ale stty dnes hraj pouze podrunou lohu. (Vce podrobnost lze nalzt v ?lnku Vyklepno z knih: Slavn Kapitl z 12. ?jna 2013 na OM).
Jeden bloger ze Slovenska k tomu dodal velice zajmav diskuzn p?sp?vek. Uvdm ho cel: Price mal pravdu, dal som si do Excelu vzorec 1*1.05*1.05*1.05 a tak 2000 krat 1.05, za kazdy rok od
13
narodenia Spasitela. To je jedno ci dolar, penca alebo rubel, za 2000 rokov sa pomocou zlozeneho 5% uroku vytvor cifra so 42 nulami. Zjednodusene takto. Dnes jeden dolar, o 2000 rokov s 5% urokom to bude 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Takze postupnost ide takto: milion, miliarda, bilion, biliarda, trilion, triliarda, kvadrilion, kvadriliarda, kvintilion, kvintiliarda a dalej neviem. Spolu je to 2 miliardy kvintiliard nasobok z povodneho jedineho dolara alebo pence. Urcite to bude ekvivalent zlatej gule s rozmermi Slnecnej sustave aj dnes. PRICE MAL PRAVDU a Marx nemal Excel a nechcelo sa mu to po Pricovi skontrolovat a zistit, ze to je matematicka pravda. Este raz som sa pohral, pri cene zlata 1600 usd za tr. unciu je to za 2000 rokov kocka zlata s hranou asi 130 milionov kilometrov, 130 milionov krat 130 milionov krat 130 milionov kilometrov velka zlata kocka. Takze mal pravdu Price.
No, nen to vynikajc p?sp?vek?
Mohu tedy zv?rem konstatovat, e pokud bude nadle jet? pr desetilet fungovat neoliberalismus, tak tomu majiteli FEDu (a tud i majiteli vech ostatnch bank) bude pat?it kompletn? cel sv?t. Skute?n? si to tak Jahve p?eje? Nebo si n?kdo naivn? mysl, e vlda USA zru FED (a MMF a SB) a majitele pov?s za zlo?inn spiknut proti obyvatel?m sv?ta? Ani nhodou! Jak pe Kundera: Zlo nebude potrestno, ve bude akort zapomenuto.
Existovaly civilizace zaloen na obchodovn - Fni?an, Kartgo, Mohendodro, Harappa, ale i civilizace zaloen na loupen a vlkch - antick ?m, Mongolov, Aztkov, Anglie, dnes USA. Bez monosti loupen zanikaj. Ernest Gellner je nazv zuba?skmi stty. A je lhostejn, zdali loup za pomoc zbran nebo dluhem-roky.
***
P?lepek (O Mojovi, man?, Jahvem a nrodu vyvolenm)
P?edpokldm, e vichni obyvatel ?R a i Evropy, i kdy jsou t?eba atheist, znaj onen proslaven p?b?h exodu id? z Egypta pod vedenm a velenm p?eslavnho vojev?dce Moje. Take se na ten p?b?h podvejme troi?ku podrobn?ji. Kdy je v sou?asn dob? povaovn jako normln jin, tzv. alternativn, pohled na SSSR, Benee, Husa a nacistick N?mecko, to pro? by nemohl bt tak alternativn pohled na historii hebrejskho exodu? Tedy pokusm se tak o alternativn vklad.
Moj?v p?b?h auto?i umstili do doby kolem roku 1400 p?ed nam letopo?tem. P?b?h (a nejenom Moj?v) sepisovali ale a kolem 400 p?ed n. l. tedy o tisc let pozd?ji, take se nedivme, e n?jak chybi?ky a nep?esnosti se p?ece jen vloudily. Zkuste t?eba dnes popisovat p?b?h prvnch P?emyslovc? ?i knete Sma! Pokud vynechme onen nesmysln vmysl, e Jahve Izraelity ivil manou, tak se musme nutn? ptt, ?m se tedy skute?n? ivili? A kolik jich bylo? Pr z Egypta uprchlo na p?l milionu Izraelit?. A e jich skute?n? bylo moc, dokazuje jin p?b?h v onom p?b?hu, kdy soukmenovci povradili na 20 tisc vyznava?? Zlatho telete, svch vlastnch p?slunk? kmene. P?kn masakr, co? Samoz?ejm? ten p?l milionu uprchlk? je tak vyloen nesmysl, to by o tom ur?it? zanechaly zprvu egyptsk dokumenty, ty ovem o n?jakm exodu Izraelit? naprosto ml?. Ale e jich bylo na tisce a snad i desetitisce se bere jako ale samoz?ejmost. To kdy ministersk p?edseda Jicchak Rabin (?i to byl Jicchak amir?) pronesl, e jich mohlo bt maximln? tak ?ty?i p?t stovek, tak kv?li tomu mlem musel podat demisi. P?itom je to ale logick. Jenom si p?edstavme tu situaci. My, kte? jsme byli na vojn? vme, e takov kasrna s tiscovkou vojk?, to to nen dn sranda, t?m se mus t?ikrt denn? dt najst, mus se zabezpe?it jejich oacen a i ubytovn. Take pro jenom takovou tiscovku lid zabezpe?it zkladn v?ci nen jen tak snadn. I kdy vezmeme v vahu, e Jahve jim stravu zajistil manou, musme se ptt, zda jim dal jim tak oacen, obut, ubytovn? Padaly z nebe i stany a uniformy a boty a d?evo na uva?en ob?du ?i ve?e?e? Pro? by ostatn? nepadaly, no ne? Vdy? Jahve se o sv milovan postaral po vech strnkch. U z tohoto trivilnho d?vodu nebylo mon, aby desetitisce ute?enc? z Egypta na pouti p?eilo bez pomoci Pnaboha.
A co kdy to bylo takto? Kdy Izraelit utkali Egypta, ur?it? si sebou nebrali nbytek. Co kdy si vzali sebou sttn poklad? Tedy zlato. To mohli kdykoliv a kdekoliv bez problm? vym?nit za potraviny a v?ci pot?ebn k ivotu. Jak mne vede d?vod k tomu ukradenmu zlatmu sttnmu pokladu? Pro? to uvdm jako monost? Vdy? to p?ece nen nic tak moc neobvyklho, viz nai legion?i. On toti Moj byl vysoce postaven osobnost tehdejho Egypta. Bible uvd, e n?kolikrte bez ohlen navtvil faraona a vyhrooval mu. Co to znamen? e Moj byl velekn?zem egyptskho nboenstv. K faraonovi se jenom tak n?jak bezvznamn ?lov?ek nikdy nemohl dostat, a navc mu vyhroovat! Moj tedy pat?il mezi nejvlivn?j osoby ?e, tud pro n?j nebylo problmem p?i odchodu vzt sebou sttn poklad uloen v jeho svatyni.
14
Moj navc nebyl Izraelita. Z ?eho tak usuzuju? No prv? z text? Starho zkona. Jsou tam uvedeny nap?klad tyto skute?nosti: Moj neum?l jazyk Izraelit?, jeho ?e?i k lidu p?ekldal brcha ron. Dle - po rozmluv? s Jahvem, m?l Moj na ?ele rohy (viz Michelangel?v Moj), co ovem znamen, e to byl velekn?z egyptskho bka pise. Dal podrobnost - Moj se docela sp?n? vyhbal po cel ivot ob?zce, a mm takov dojem, e ob?ezn nikdy nebyl, e to vyhbn se ob?zce sp?n? zvldl. To vyhbn se ob?zce je detailn? popisovno v Talmudu, ale nikde nen napsno, e se tomuto (barbarskmu) ob?adu podvolil. Pe se, e v n?jak hospod? ho pr cht?l Jahve zabt (v oby?ejn vesnick hospod?!), nepe se ale pro?. Moj na?dil sv en? Zipo?e (Zippora, Cippora?), aby ob?ezala jejich dva syny a p?edkoky hodila Hospodinovi pod nohy. Tm si Hospodina usm?il. Sm se ovem v tomto p?b?hu ob?ezat nenechal. Take m?eme sue konstatovat, e Moj se nikdy nenechal ob?ezat, Chpu ho, a jsem s nm zajedno. Ostatn? ani Michelangel?v David nem ob?zku! Slavn krl izraelsk a bez ob?zky? To p?ece kardinlov ?i papesk kurie ?i n?jak znalec Bible nemohl Michel Angela upozornit na tu zsadn chybu?
S tou ob?zkou je stejn? n?jak podivn. Kdyby B?h cht?l, aby jeho p?znivci byli ob?ezan, tak by to p?ece za?dil, aby se to stalo u v l?n? mat?in?. A tvrdit, e ob?eznm ?erstv? narozenho chlape?ka napravuj lid chybu Jahveho, to je p?ece rouhn! Ale ob?zka m nezanedbateln vliv na psychiku ?lov?ka, co potvrd kad fyziolog. e by prv? to bylo p??inou t jaksi idovsk vjime?nosti?
Take Moj um?el neob?ezan ve v?ku 120 let a to v pln sle a munosti. To ale tak jaksi odporuje p?irozenosti - nebyl spe v pln sle a munosti zavrad?n? Ono 40 let bloudit pout a do zem? zaslben ne a ne se dostat, a? pokusy n?jak byly, t?eba u Kadee dostali Izraelit po?dn vprask, a byli zahnni nazp?t do pout?, byl to absolutn? nesp?n ?lov?k! To a Jozue uskute?nil dobyt zem? zaslben, ostatn? skute?n? nezvykle barbarskm zp?sobem!
A jet? jedna d?leit zleitost. Moj je pouh mytologick postava, ve skute?nosti neexistoval, stejn? jako Jozue ?i krl David a alamoun. Toti dn dokumenty, doklady se nenalezly ani v egyptskch papyrech ani v klnovm psmu. ?ist vmysl, n?co jako n praotec ?ech. Musme ovem uznat, e auto?i, pisatel tohoto p?b?hu (docela obshlho romnu) byli docela npadit a vynikajc spisovatel. N Kosmas ani Alois Jirsek nedosahuj jejich kvalit. To tak je to s tm exodem z Egypta a Mojem, je to pln? stejn jako p?chod praotce ?echa na horu ?p.
PS: Frantiek Polvka ve svm popisu rostlin cizch zem uvd: jedl liejnk zvan Sphaerothallia seu Lecanora esculenta Evers., kter se dosud ve stepch severn Afriky, Arabie, Mal Asie a Persie hojn? vyskytuje a po v?tch detch asn? rychle se mno, tak e pokryje p?du a 15 cm vysoko. Nastane-li pak po?as such a v?trn, odtrhuj v?try tento liejnk od jeho podkladu a zanej jej ?asto i do vzdlench krajin, tak e se v t?ch krajinch potom zd, jako by byl liejnk spadl s nebe. V lidovch r?ench je mana symbolem n??eho vynikajcho, nesmrn? chutnho, lahodnho (srov. je to mana nebesk).
***
15
Memorovn a vtloukvn blbost do hlav d?t
Motto: Kdy nen autority, kdo rozd?l mezi d?ti hrst o?k?? (Shakespeare)
Nedvno prob?hla v Britskch listech diskuze o naem kolstv. Musm p?iznat, e mne to nijak nenadchlo a u v?bec skoro ni?m nezaujalo. P?ipadlo mi to, jakoby o kole mluvili odbornci, kte? nikdy v ivot? nestli ve t?d? p?ed dvaceti ?i t?iceti ky. Ty jejich npady jak to vylepit a zdokonalit a ty jejich nvody, jak maj kanto?i u?it, jasn? dokldaj, e nikdy neu?ili. Takov spousta obecnch frz o ni?em se hned tak nevid. T?eba toto: kola mlo podporuje samostatnost, tvo?ivost, odvahu, vlastn nzory a sebev?dom d?t. kola ?asto ignoruje p?irozenou zv?davost a touhu objevovat, nerozvj tv?r? vlohy dt?te. Je nutn analyzovat skute?nost a vybrat to, co je podstatn. ?eenm je pustit rodi?e co nejvce ke vemu, i k obsahu a form? vuky koly.
Moc hezk ?e?n?n, e? Ale naprosto k ni?emu!
Nejd?ve si musme ujasnit, co je clem a smyslem vyu?ovn na zkladn kole a co na vysok kole. Ve v?tin? p?sp?vk? to rozlien v?bec nevidm, t?eba hned v p?sp?vku pana fredaktora, kter pe: Obvm se, e podstatou tohoto problmu je idiocie ?eskho kolstv. ky a studenty nut v ?eskch kolch u?itel nesmysln?, aby memorovali mnostv encyklopedickch informac, na zklad? myln p?edstavy, e je podstatou inteligence, kdy m ?lov?k v mozku co nejv?t mnostv fakt?. Ve skute?nosti je podstatou inteligence schopnost analyzovat skute?nost a vybrat to, co je podstatn. To vak nikdo ky v ?eskch kolch neu?
Jist?e, na vysok se m analyzovat skute?nost a vybrat to, co je podstatn, s tm naprost souhlas! Tak t?eba o thle v?ci existuje tahle teorie, ale taky tato, nebo i jin, co studenti myslte, je n?kter vadn, ?i m?eme vymyslet jet? i n?jakou dal? Tohle dat ano, to pat? na vysokou kolu, ale nikoliv na zkladku! Na zkladce jsou v?ci skute?n? dan a nezpochybniteln, tam si nelze vybrat dle chuti, rozmar?, vrtoch? a nlady k?! Vak proto se tak nazv zkladn kola, kde se u? zkladn nezpochybniteln poznatky, o jejich pravdivosti se ned pochybovat! Vysok kola je pln? o n??em jinm ne kola zkladn a st?edn.
Take jak to vidm j, spe, jak jsem to vid?l d?ve. U?il jsem na nim stupni zkladnch kol mlem ?ty?icet rok?, take samoz?ejm? jsem star struktura. Sice, dky bohu, u deset let jsem mimo kolstv, take bych do toho nem?l co mluvit, ale nejmlad vnou?ek m letos zkladku za sebou, a tak ob?as jsem se p?ece jenom n?co dovdal o sou?asnm kolstv.
Byl jsem placen za to, abych d?ti nau?il ?st, pst a po?tat. Nestalo se mi nikdy, e by na konci kolnho roku u prv??k? n?jak k neum?l ?st nebo neum?l alespo? p?e?st del v?tu slabikovnm. A m?l jsem z toho radost a takov zadostiu?in?n, e moje prce nebyla zbyte?n. Nestalo se mi, aby neum?li prv??ci se?tat a od?tat do dvaceti jak kdy bi?em mrsk. V dalch ro?ncch lo o m?kk a tvrd slabiky, o vyjmenovan slova, sklo?ovn, shodu podm?tu s p?sudkem a psan i a y v p?davnch jmnech apod. A samoz?ejm? v matematice nsoben a d?len. Jsem naprosto p?esv?d?en o tom, e toto nau?it je otzkou memorovn, drilu, neustlho opakovn tak dlouho, a to v mozku dt?te z?stane zautomatizovan. Dt? to prost? v, ani by o tom p?emlelo. Osm krt dev?t no p?ece nebude na prstech po?tat jednou dev?t, podruh dev?t, pot?et Mui pracovali, eny pracovaly, automaticky v, co je podm?t, atd. atd.
Dle diskutujcch na Bl jsem trpil d?ti memorovnm a zat?oval je zbyte?nmi a nepot?ebnmi informacemi! Ale moji bval ci neud?laj nikdy tak stran pravopisn chyby jako nap?klad dnen novin?i, a to nejen na Aktuln?! (Tam by snad n?jakho u?itele d?chodce mohli zam?stnat jako opravovatele hrubch pravopisnch chyb za ?ty?i hrubky u mne bvala p?tka!) Moji bval ci si ur?it? dok se?st dv? dvojcifern ?sla, ani by tomu pot?ebovali kalkula?ku. A ur?it? bez zavhn ?eknou, e Afrika je kontinent a ne stt, jak nedvno vn? v televizi tvrdila kandidtka na prezidentku USA. Taky by ur?it? ani o p?lnoci vzbuzen ne?ekli, e Ukrajina le v jin Americe.
Take dob?e, j jsem ublioval ?ty?icet let d?tem tm, e jsem je nutil biflovat se n?jak nepot?ebn blbosti? Jet? se na sv?t? nenael takov geniln u?itel, kter by nau?il d?ti ve uveden bez memorovn, biflovn a drilu, stejn? jako jet? nikdo nikoho nenau?il plavat mimo vodu.
No, pokud je u?itel n?jak suchar, a toto memorovn a neustl opakovn je nudn, nezivn, prost? suchoprn, tak pro d?ti to jist? mus bt trpen. Ale p?ece od toho je u?itel, aby to ud?lal pro d?ti zajmav a poutav, pokud to nedoke, ve kolstv nem co d?lat. Pokud jsme se my (tedy cel t?da) ve vyu?ovac hodin? alespo? jednou hlasit? nezasmli, povaoval jsem takovou hodinu za mlo poda?enou. Na zkladn kole je obrovsk spousta u?itel? (tedy spe u?itelek), na jejich hodiny se ci
16
t?, takovch u?itel? znm spousty. Zajist znm i ty odm??en a p?esp?li komisn kantory beze smyslu pro humor. Dle mne by si m?li hledat jin povoln, na prci s d?tmi se prost? nehod. Ale zase, vdy? p?ece v ivot? se d?ti nebudou setkvat pouze s lidmi velice p?jemnmi, nbr i s lidmi ne moc sympatickmi, take kdy jsou ve sborovn? z dvaceti kantor? dva ?i t?i n?jak komisn, upjat, odm??en ?i p?li chladn, tak by to zase n?jak velk pr?vih bt nem?l.
N?kdy slchm, a dokonce n?kdy i ?tu, vn? mn?n nvrhy, e by bylo vbornm ?eenm ponechat pouze jedno i, t?eba y s te?kou, zruit m? a mn?, sjednotit s a z (ponechme s nebo z?) A v?bec, lze p?ece pln? zruit dokonce vuku ?ten a psan. Na? to je, kdy si m?eme poslat hlasov zprvy a kdy nm kterkoliv text p?e?te profesionl? Um?t pst a ?st je naprost zbyte?nost. Stejn? tak lze zruit matematiku. Na? to je? Akort na trpen k?. Kliknu, zadm (hlasem, nikoliv psmem) kol a b?hem sekundy mm odpov?? podanou p?jemnm hlskem n?jak blondny. koly by se v?bec mohly pln? zruit. Taky ?een u?itel, tato kasta znep?jem?ovatel? ivota d?tem a rodi??m, by zmizeli jako pra nad hrncem a sv?t by byl hned mnohem krsn?j, e? Nadv se na kolu, ale kdy n?jak pn (d?lal tak na t?ch proslavench testech pro maturitn zkouky, to jmno se mi nechce hledat) nape na Aktuln? ?lnek, e koly by bylo pot?ebn zruit, nebo? d?ti se z televize dov mnohem vce informac ne ze koly, tak jsem byl v oku. Jak je mon, e takovho odbornka zam?stnv a plat ministerstvo kolstv? U ns ovem je mon vechno.
M?j nejmlad vnou?ek, co letos ukon?il koln dochzku, neum ?st. P?itom jeho star sourozenci bvali napomnni, aby ?etli pomaleji, e ?tou moc rychle. Vnou?ek holt m?l sm?lu, za?al se u?it ?st nejmodern?j metodou p?ebranou od naeho zmo?skho bratra metodou globlnho ?ten. Ta metoda byla vymylena koncem 19. stolet pro d?ti negramotnch p?ist?hovalc? a clem nebylo nau?it ?st souvisl text, nbr jenom poznvat slova jako: (toto je) ndra, hospoda, restaurace, obchod s obuv, vchod, prodejna zeleniny, npis na konzerv? atp. Auto?i tto metody ale jasn? napsali, e je to zm?rn?, e nebylo jejich clem nau?it ?st t?eba noviny ?i knihy! No a nai milovnci USA a vynikajc odbornci tuto metodu doporu?ili kolm a vydali metodick p?ru?ky jak na to. M?j kamard je inenr a jeho dcerka dopadla stejn? jako m?j vnou?ek, samoz?ejm? to dvme za vinu kole! Oba jsme zu?ili nad tm kretnstvm. ?kal jsem snae poslej mi vnou?ka na p?l hodiny denn? (o poschod n), za p?l roku bude um?t perfekt ?st. To nesmm, protoe u?itelka vslovn? zakzala slabikovn. Proboha! Metoda slabikovn je od dob Marie Terezie mlem propracovan k dokonalosti, nau? se ?st i t?k dyslektik, no jo, modern je ze zmo?.
A te? citace z tisku: U?ebnice zaloen na genetick ?i hlskov metod? ?ten zskala druh msto v kategorii u?ebnice pro prvn stupe? zkladnch kol. Cenu ve Frankfurtu nad Mohanem slavnostn? p?evzal Ji? Fraus, f nakladatelstv Fraus, kter sadu vukovch materil? vydalo. Podle Frause porota ve svm verdiktu vyzdvihla, e genetick metoda od za?tku klade d?raz na to, co k ?te a pe.
No jist?, takov d?ti se budou um?t perfektn? orientovat ve sv?t?, p?esn? budou v?d?t, kde je n?jak vinotka, diskotka, kde je k dostn marjnka, kde je to ?i ono. Ale to m bt clem vuky ?ten? V tomto p?pad? se mohu docela oprvn?n? domnvat, e nenau?it ?st del texty je zm?rnm myslem vldnoucch elit, nebo? je pro n? vhodn mt negramotn obyvatelstvo.
Abych se ale vrtil k mmu ivotnmu povoln vypad to, e to byl obrovsk omyl, e jsem m?l d?lat n?co pln? jinho. Ale co? J nic jinho neumm, ne u?it mal d?ti gramot?. Vlastn? cel ivot jsem tomu zasv?til, a p?iznm se, e jsem to d?lal s chut a nadenm, i kdy sem nepochybn? ud?lal i spoustu chyb.
M?l jsem ve t?dch spousty docela ikovnch d?t, t?eba jeden z nich mi vysv?tloval, e ve slov? kl? se mus napsat tvrd y protoe je to p?buzn se slovem zamykat. Hezk zd?vodn?n, no ne? Nebo k?ici dobyli opevn?n m?sto ve slov? dobyli mus bt m?kk i, protoe se tam p?ece navzjem bili a tloukli. Taky hezk, e? Musm tedy siln? protestovat proti v?tm t pan, co chce zachovat anonymitu, aby si to u kantorky nerozhzela. Pe, e jej dt? nesm si d?lat vlastn sudek, kde bohuel nen hlavnm kritriem zdrav a uv?dom?l dt? se schopnost samostatn? myslet. Co se od d?t o?ekv, je opakovn toho, co vymysleli jin, ale hlavn? proboha dn vlastn nzor.
Jak tomu mm rozum?t? Kdy mi dt? bude tvrdit, e dvakrt dv? je p?t, tak to dt? mm pochvlit za vlastn osobit a originln nzor a samostatn mylen a vlastn sudek? Kdy teda n?kdy opravm patn? napsan i, tak to chci zkrotit dt?? Nebo e se m chovat ve kole slun?, to je ikana? To skute?n? musm dt? zlomit, pokud nep?ijme nsiln? vnucenou autoritu vech u?itel? a taky neomylnost u?iva je ztraceno. Co to proboha je neomylnost u?iva? Jestlie je pan p?esv?d?en, e ve sttnch kolch se u? omyly, a dokonce nsilnm autoritativnm zp?sobem, m p?ece monost poslat dt? do n?jak
17
crkevn koly, kde se u? jen a jen a pouze pravdy pravdouc. Pokud ovem rodi?e jsou p?esv?d?en, e sttn kola u? nesmysly, e jejich potomek nemus znt pravopis a zklady literatury a matematiky, no prosm, potom m na vb?r nep?ebern mnostv obor?. Uvedu n?kter dnes docela b?n: kreacionistick biologie poprajc evoluci, parapsychologie a psychotronika, homeopatie, scientologie, kryptozoologie, ufologie, okultismus, astrologie, alchymie, psychoanalza, alternativn medicna vedouc a k pokozovn pacient?, teorie o dut ?i ploch zemi takovch pseudov?d ?i pav?d a podobnch hovadin je nerekom. No a kdy vidme, e se ud?luj r?zn pocty a medaile znmm osobnostem, kte? se na ?en nebo podpo?e pseudov?d podlej, tak je mi z toho docela smutno. Ovem pln? nejvce jsem roz?arovan a znechucen z oboru teologie a zjeven, tedy z univerzitnch fakult, kde se ud?luj tituly prof. a dr. za v?deck p?nos o neexistujc skute?nosti.
Co na takov nae kolstv ale asi tak ?kaj muslimt, indi?t ?i ?nt v?dci? Klepou si ur?it? po ?ele!
No a kdy v televizi vidm a slym (ex)ministra kultury Uhdeho, e z osnov pro zkladn koly je nutn vyhodit Bezru?e (a asi dt msto n?ho vhodnou ?kanku Kalouska: Odbor?i na traka?i a msto K. H. Borovskho dt hesla-rmova?ky ODS na p?edvolebnch plaktech), tak potom se u v?bec ni?emu nen pot?eba podivovat. A kdy takov lid s velice velmi irokm odbornm rozhledem rozhoduj o kolstv, lze bt n??m v naem kolstv p?ekvapen?
Jakpak sebev?dom osobit sudek m?e mt k zkladn koly ?i i gymnzia na fyzikln zkony jako t?eba Mend?lejovu tabulku prvk? ?i vzore?ky chemickch slou?enin? Jist?, vjime?n? m?eme potkat studenta, kter m v mal?ku Einsteina, Diraca ?i Heisenberga, a m?e na to mt osobit nzor, ale to skute?n? pouze vjime?n?, j osobn? jsem se v ivot? s takovm studentem nesetkal. Jakpak osobit sudek (tedy objev) m?e v chemii vymyslet dt?? Kdyby ovem ano, tak to je na Nobelovu cenu za v?deck p?nos! Tady musme rozliovat mezi jednotlivmi p?edm?ty (obory), je velice nepravd?podobn, aby n?jak k ?i student p?inesl n?co objevnho do v?deckch obor? (to by ho okamit? p?ethli do stavu v?deckho).
U?itel pr nerozvjej tv?r? vlohy dt?te. No to bych cht?l vid?t, jak n?jak kantor rozvj tv?r? vlohy dt?te, kdy probraj t?eba Pythagorovu v?tu (sou?et ?tverc? nad odv?snami pravohlho trojhelnka je roven ?tverci nad p?eponou). Ale zasmt se v t hodin? m?eme. Pthagors, dle legendy, z radosti nad objevem ob?toval boh?m stovku vol?, a od t doby se vichni volov na sv?t? t?esou strachem, kdy n?kdo p?ijde na geniln mylenku (jmno autora toho vroku mi bohuel vypadlo z pam?ti).
Nebo jak chce kantor se ky analyzovat skute?nost a vybrat to, co je podstatn kdy t?eba probraj Newtona, Pascala ?i Kopernka? Tedy budeme to analyzovat a vybereme to, co je podstatn. Zajist p?i analze a p?i neformln diskuzi s d?tmi p?ijdeme k tomu, e v?tina d?t tohle v ivot? nebude pot?ebovat. Take vybereme jenom to podstatn, samoz?ejm?. Co teda vybereme? e u?it se to nem smysl! Tam je tv?r? vloha k? vyjd?ena v?tou na? se to u?me, vdy? to v ivot? nikdy nebudeme pot?ebovat.
Tedy na zkladn kole se u? pouh zklady, kter plat jak v USA, tak v Rusku, Indii ba i ?n? a Indonsii, a ur?it? budou platit i na Marsu a Jupiteru!
Z internetovch text? se dovdm vn? mn?n pravdy o tom, e ve kolch se u? bludy, e budeme muset p?episovat biologii, fyziku, astronomii a tak historii tu ano, ta se ostatn? p?episuje po kadm p?evratu.
Ned se nic d?lat, ale tady je pot?ebn, ba p?mo nutn, ur?it centrln? a direktivn?, co se m dt? nau?it a co vyhodit z osnov jako zbyte?nosti. A kdo to ud?l? Kdo rozhodne?
Ale do oboru v?d zvanch kecavch, tam m?e i ?ek prvn t?dy zkladn koly p?inst n?co objevnho a originlnho, to beru. Proto jsem vdycky navrhoval, aby se ty tzv. vchovy (hudebn, vtvarn, t?lesn, pracovn) v?bec neznmkovaly (j vdycky dval automaticky za jedna). Ale nap?. ud?lala vuka tzv. tv?r?ho psan z n?koho spisovatele? Ani nhodou!
Tak jsem byl zsadn? proti domcm kol?m. P?itom na za?tku kolnho roku dostali rodi?e ode mne zprvu, e dt? m kad den domc lohu, kter mus probhat nsledovn?: rodi? ?i oba rodi?e si sednou s dt?tem a nejmn? 15 minut spolu ?tou n?jakou pohdku ?i cokoliv, t?eba noviny, to byla dle mne domc loha, jak se slu a pat?.
Musm popsat p?b?h mho kolegy Pavla S., kter bval typick jedni?k?, ale na vyznamenn nikdy nedoshl, neb m?l vdycky trojku z t?locviku. Byl fakticky docela neobratn. Ale, ?kal si, j t u?itelce uku, stanu se mistrem sportu. A taky jo, stal se mistrem ?R ve st?elb? z pistole. Bvali jsme docela
18
dobrmi p?teli. (A o n?m se traduje tak legenda, e ve sv kancel?i st?lel mouchy na st?n? a chlubil se, e se nestalo, aby se netrefil.)
A jet? k vtvarnu. Kdy m dt? v esti ?i deseti letech namalovat kole?ko (kruh) a ono msto toho namaluje ?tvere?ek, tak ur?it? n?co nen v po?dku. Kdy namaluje slun?ko zelen a trvu luto?ervenou, tak je ur?it? barvoslep, anebo se u? u n?jakho mistra expresionismu no, ostatn?, pro? ne, e? Kdy ale Pavlk M. v hodin? jazyka ?eskho, kdy jsme se u?ili poznvat druhy slov (jedni?ka pat?ila k podstatnm jmn?m) namaloval onu jedni?ku, jak je vid?t na p?iloenm obrzku, tak to je naprosto v po?dku. ?urajc a kakajc jedni?ka originln pojet um?n sedmiletho ?ka, ten obrzek mm schovan skoro 40 let. Kam se hrabou postmodernist!
Ovem vnucovat komukoliv, e tenhle obraz je hodnotn a tento druh je k ni?emu, to fakt nelze, n?kdo obdivuje Picassa, kterho m?e jin nesnet. Podobn? v hudb?. Tam jsem pouval soubor gramofonovch desek Um?n poslouchat hudbu od vynikajcho Ilji Hurnka, to je p?mo dokonal, d?ti naslouchaly s nbonm vytrenm. Moji ci, kdyby nhodou, co je ale velice nepravd?podobn, slyeli v rdiu ?i televizi t?eba za?tek Vltavy, Pochod vojka, Pochod d?ev?nch pan?k?, Labu?, Slon, Pstruh ur?it? by skladbu poznali a mon by si p?i tom, stejn? jak kdysi ve t?d?, i pobrukovali melodii ?i klepali do rytmu. Zde tak proti gustu dn diputt, tam a? si kad vybere dle svho vkusu, n?kdo rd Wagnera, jin Belliniho, j bych dal p?ednost nap?. Musorgskmu ?i Borodinovi.
Kdy jsem za?nal, dostal jsem t?du, kde bylo 38 k?, v tehdej dob? to ovem nebylo nic neobvyklho. Ideln t?da je tak do 15 k?, d se i p?i dvaceti, ale t?icet je u p?ece jen moc. A kdy jsem ?etl na Bl ?lnek t?pna Chba: Namsto toho, aby se mu uleh?ila prce, u jen tm e bude mt k ruce dva t?i asistenty, ve t?d? nanejv deset d?t a nebudou na n?j ze vech stran neustle to?it v?ci, kter s vukou absolutn? nesouvis sou?asn koln systm nutn? mus generovat, a tak generuje, velk mnostv u?itel?-deprivant?, protoe bez deprivant? by podobn? zaloen kolos zvldnout neel, tak jsem el do kolen. To jsme tak bohat stt, aby na deset k? byli ?ty?i dosp?l? To si ur?it? vzpomn?l na dobu Rakouska Uherska, kdy na edest k? bval jeden u?itel a jeden tzv. podu?itel. Vylepil to ale, co?
Jsem zsadn? proti tomu, aby ve vyu?ovac hodin? byl p?tomen n?jak asistent! Ono bohat? sta?, kdy p?ijde opravovat ?emeslnk t?eba topen a je po hodin?! Ono je to moc hezk, zruit ty tzv. zvltn ?i pomocn koly ale ty nsledky! Takov dva t?i ci s mentln retardac ve t?d? dok zma?it a docela zhatit vekerou snahu u?itele a trp tm ostatn ci. Takov nvrhy podvaj prv? ti, co nikdy nestli za katedrou. A? si to zkus, a? maj v hodin? t?eba i t?i asistentky, takov vyu?ovn nestoj za nic! A t?m d?tem, co pat? do pomocn koly, to spe kod a u v?bec nerozvine jejich omezen vzd?lvac potencil. A jet? ten nvrh pustit rodi?e co nejvce ke vemu, i k obsahu a form? vuky koly. No to je p?mo geniln, podobn tomu, abych t?eba j mluvil automechanikovi do toho, jak m opravovat motor!
Take dnes se blbosti do hlav ?k? u nevtloukaj ani na t zkladce vsledky jsou vid?t vysokokolt absolventi maj problmy s i a y a m? a mn?, se s a z a kdyby jenom s pravopisem!
Zv?r? Cel ivot jsem u?il patn?, nutil jsem d?ti memorovat (msto analyzovn skute?nosti), udroval jsem kze? (msto svobody) a vtloukal d?tem do hlav blbosti. Ach jo!
***
19
Kde m sdlo nejv?t teroristick organizace sv?ta
Kde sdl hlavn tb nejv?tch terorist? sv?ta
Kde sdl veden a velen vech nejvznamn?jch terorist? sv?ta
Vichni obyvatel sv?ta dob?e v?d, kde sdl veden a velen, tedy hlavn tb, t?ch nejhlavn?jch terorist? sv?ta. Podvejte se na p?iloenou fotografii jejich sdla. Je to v podstat? takov nevelk nenpadn budova, kterou by i ten nejposledn?j terorista vyhodil do pov?t? za pomoc oby?ejn vle?ky hnojiva p?ivezen b?nm traktorem p?ed onu rezidenci. Pro? se o to jet? nikdy nikdo nepokusil?
Jde tedy o budovu Fedu. Kdo a co je to ten Fed?
Je to Federln rezervn systm (neformln? Fed), co je centrln bankovn systm Spojench stt? americkch. Fed je soukrom instituce skldajc se z 12 nezvislch regionlnch soukromch bank, kter se nachzej ve velkch m?stech USA a p?sob jako fiskln agenti pro americk ministerstvo financ; kad m vlastn sprvn radu o devti ?lenech. Fed vznikl podepsnm Zkona o federlnch rezervch pr dn? p?ed vno?nmi svtky, 23. prosince 1913, prezidentem Woodrowem Wilsonem. Samotn zn?n zkona vzelo z tajnho setkn zstupc? americkho ministerstva financ a n?kolika vlivnch bank?? t doby v listopadu 1910 na ostrov? Jekyll Island v americk Georgii. Hlavn rys zkona bylo zskn pov??en tisknout penze a poskytovat je americk vld? na v?r. A to i p?es to, e dle stavy Spojench stt? americkch m vhradn prvo tisknout americkou m?nu pouze ministerstvo financ. Fed je tedy soukrom podnik a je ovldn nepr?hlednou tajuplnou zkou skupinkou lid. Nen ni?m a nikm kontrolovn a funguje fakticky jako nezvisl orgn. Kongresmani Ron Paul a Alan Greyson prosadili audit, kter provedl Veobecn ?ad pro kontrolu rozpo?tu (Government Accountability Office). Fed nebyl nikdy ve sv stolet historii d?kladn? auditovn. Audit zjistil, e Fed v letech 2007-2010 rozdal v bezro?nch p?j?kch americkm i zahrani?nm bankm a korporacm p?es 161012 dolar? (113 % HDP USA), a to bez v?dom Kongresu. Podle Alana Graysona se m jednat dokonce o 26 bilion? dolar? (184 % HDP). Mezi p?jemci je mnoho vznamnch finan?nch instituc a korporac, p?evn? ze Spojench stt?, ale i z jinch zem jako vcarsko, Skotsko, Velk Britnie, N?mecko, Japonsko a dal. V p?pad? americkch bank a instituc navc dolo ke st?etu zjm?, kdy Fed vy?izovn tto obrovsk transakce outsourcoval a lid ji realizujc sou?asn? p?sobili v podnicch, kterm byly tyto bezplatn p?j?ky poskytnuty. Fed od prosince 2008 ve snaze podpo?it ekonomiku dr svou zkladn rokovou sazbu na rekordn? nzk rovni 0 a 0,25 procenta. (V citaci byl pouit p?eklad z ?lnku Federal Reserve System na anglick Wikipedii.)
Take vme, e americk dolary netiskne ministerstvo financ USA, nbr soukrom banka. Tak z toho logicky vyplv, e veker sv?tov finan?n transakce provd?n v dolarech ?d nepr?hledn tajupln zk skupinka lid. A d?l to tak u vce ne sto let - p?esn? od roku 1913. A nikomu to nep?ijde n?jak divn. Presidenti a ministert p?edsedov a minist?i financ vech zem sv?ta to berou jako normln stav, kter nen pot?eba m?nit! Za cel stolet, za celch sto let, dn politik ani dn ekonom nenapsal v?tu, e takov stav nen normln a e je to zlo?inn spol?en. Asi jim to docela vyhovovalo a asi vyhovuje i te?.
Teprve posledn roky se o tto situaci za?n otev?en?ji mluvit. Zem? jako Rusko, ?na, Indie, Brazlie atd. atd., se odmtaj pod?izovat jaksi neznm soukrom firm? (Fedu), kter tiskne dolary. Jenome poslat Fed do pry?, nen tak jednoduch, nebo? v dolarech je veden skoro vechen sv?tov obchod a vechny finan?n transakce se tak provd?j v dolarech. Jak se tedy soukrom firmy Fedu zbavit? Americk kongres a president by mohl sice snadno Fed zruit, sta?ilo by to odhlasovat, ale samoz?ejm? to neud?l! No a jin stt, a? t?eba sebesiln?j vojensky a i ekonomicky, na to nem prvo. Take jak na to? ?een by bylo velice jednoduch - p?estat pouvat dolar a pouvat vlastn nrodn m?nu. Jenome to m zsadn zdrhel - jak jsem u uvedl, vechny obchodn a finan?n transakce ve sv?t? se provd?j v dolarech. Take p?estat pouvat dolar je v nedohlednu. Reln to bude, a se v?tina stt? sv?ta p?id k nedvno zaloen bance BRICS, kter vlastn? bude konkurovat Fedu a bude to samoz?ejm? sttn banka, nikoliv n?jak soukrom firma! A bude pouvat vechny m?ny a dokonce v zanedbateln m?e i ten dolar a euro. Euro se ani nenamh poprat, e je pevn? svzno s dolarem, e dolar a euro je vlastn? jedno a tot. O n?jakm euru jako samostatn m?n? nelze mluvit. EU je stejn? americk kolonie, take i euro je pouze jin nzev pro dolar.
Rut, ?nt a v?bec vchodn ekonomov jsou velice u?enliv a vechny fgle, kter pouv Fed, maj podrobn? prozkoumny a pe?liv? prostudovny. Kdy Fed proti nm pouv takov ?i onak metody boje, to my budeme bojovat stejnm zp?sobem. Kdy soukrom firma tiskne ni?m nekryt
20
dolary, tak my budeme taky tisknout, ale nai m?nu, a bude to tisknout nae ministerstvo financ pod p?snm dohledem vldy. Kdy oni vyrb?j jednu finan?n bublinu za druhou, tak my taky zm?rn? n?jak ud?lme, Fedu t?eba naschvl. Nae rusk, ?nsk, indick, brazilsk m?na nemus bt kryta zlatem, stejn? jako zlatem nen kryt dolar, ale mus bt tak zabezpe?ena armdou, stejn? jako je armdou zabezpe?en dolar. Jejich tisk dolar? chrn ovem nejmocn?j armda sv?ta, kter, a? je to k nev?e, od roku 1945 nevyhrla jednu jedinou vlku. N?jak ty loupen agrese se jim sice zda?ily, to zase jo. Je to podobn st?edov?km karatelskm vpravm. Neposlouch? Neposl dan?? Neplat tribut? Zkroutme ti ruce, p?padn? zakroutme krkem, jak pronesl president USA.
Take kdy my budeme chtt tisknout nai m?nu, bude naprosto nutn, aby ji podpo?ila a zabezpe?ila tak mocn armda, t?eba i nae spojen armdy. Znamen to tedy zbrojit a zbrojit a zbrojit! Sice v?bec nemusme koprovat jejich zbran? a jejich vle?n vybaven, m?eme, a nai inen?i to dok, vymyslet a vyrb?t mnohem lacin?j a ?inn?j protizbran?. Take kdy soukrom firma (Fed a spol.) je chrn?na armdou, tak to znamen co? Armdu p?ece m pod dohledem vlda, tedy stt. Jak m?e vlda vojensky ochra?ovat soukromnka? Kde to jsme?!
P?enesme se k nm dom?, do ?eska. P?edstavme si, e by nae vlda vyslala nai armdu na ochranu soukrom firmy pana Bakaly. Podnikatel Bakala podnik dle platnch zkon? a ochranu tedy zasluhuje. e ukradl 40 tisc byt?? Kdepak! Nic neukradl! Ve nabyl dle platnch zkon?. (43 tisc byt? znamen p?es 200 milionu na njemnm m?s?n?, to je 2,5 miliardy ro?n?.) No a soukrom vlastnictv musme chrnit vemi monmi prost?edky, tedy i armdou. Na uklidn?n p?padnch socilnch bou?, musme bt p?ipraveni pout nejen policii, ale i armdu, tak je nastaven n politick systm. Take oligarchov nemus mt nidn obavy, stt jim zajist bezpe?nost a klid v dalm podobnm podnikn. Co m?eme ud?lat t?eba v na mal zemi?ce, se kterou docela v malm m??tku mv (oproti Fedu, kter mv celm sv?tem) takov Bakala a katolick crkev? To jsme skute?n? pln? bezmocn?
Prozatm nasazovat armdu nen pot?ebn, sta? mt poslun soudy a prokuraturu, co mme. Uvedu pr p?klad?: David Rath, ukradl pr 8 milion?, co je ale zatm neprokzan, kter ovem nikde nikomu nechyb. Dostal zatm nepravomocn? osm a p?l roku. Alexandr Novk z ODS prokazateln? ukradl 43 milion?, dostal ?ty?i roky, odsed?l si pouze dva a musel p?t milin? vrtit, z?stalo mu tedy 38 milin?. To to bych za takovou sumu si i j el sednout t?eba i na Mrov na ty ?ty?i roky. Mmu bvalmu kamardovi Zdenkovi . policie a soud prokzaly krde 150 milin? v lesch ?R (neplatil d?lnk?m p?l roku mzdy a vyt?en d?evo ve velkm na?erno prodval do ciziny). Dostal taky jak Rath osm a p?l roku. Odvolal se a p?ila do toho Klausova amnestie. Ani neel sed?t, ani nemusel nic vracet, ani doplatit mzdu. To je co? Ukradl dvacetkrt vce ne Rath, m?l by tedy jt sed?t na 160 let, no ne? U Bakaly (a nejen u n?ho) jde o krdee v ?du miliard, kolik by takov kon?pci m?li dostat? Ve v?zen by tedy m?li pobt n?kolik tisc let! N?kte? podnikatel (dle mne v?tina!) si zajist takovhle systm velice pochvaluj. Bodej? by ho nechvlili. Zde neodolm a musm ocitovat vyjd?en dvou naich v podstat? vldnch ekonom?.
Marktka ichta?ov pronesla: Kapitalismus a trn hospod?stv je nejlep systm, jak znme. To, e se dnes plcme od roku 2008 od krize ke krizi, nen zp?sobeno tm, e by nefungoval kapitalismus a voln trh, ale je to zp?sobeno tm, e evropsko-americk civilizace se snaila tento voln trh zregulovat. A tato regulace ns dostala do sou?asnch problm?.
Tom Klva?a je zase p?esv?d?en, e: Bank?e a korporace nen nutn dmonizovat. Pro? by proboha bojovali proti 99 procent?m spole?nosti? V zjmu bank a korporac je, aby ob?an m?li co nejvce pen?z a utrceli je prv? za jejich sluby a produkty. Zachra?uje-li se n?kde banka, d?je se tak v zjmu pen?z, kter v n maj lid uloen, ne v zjmu n?jakch tu?nch bank??. Zachra?uje-li se n?kde n?jak korporace, op?t se tak d?je v zjmu zchrany pracovnch mst. Postmarxist si samoz?ejm? vymlej r?zn narativy, kter jim diktuje jejich mysl svzan spikleneckmi teoriemi, jsou vak velmi vzdleny realit?.
Nejenom tito dva znm ekonomov, ale v?tina oficiln? uznvanch ekonom?, je hojn? citovna v tisku, v televizi a v odbornch publikacch. Jsou to zastnci sou?asnho stavu, kter povauj za ten pln? nejlep a nejvhodn?j pro cel lidstvo. No, pro? by to nepropagovali, vdy? je to dob?e a hojn? iv a to i p?esto, e i kdy pat? mezi tu nejni sortu zam?stnanc? bankovnho sektoru, jsou oproti jinm velmi dob?e honorovni, pro? by dnen systm nevychvalovali, pobraj za to p?ece solidn mzdu.
Jenome realita je docela pochmurn.
No ale vra?me se k Fedu, nebo? tam to vechno za?n a tam to tak zanedlouho vechno skon?.
21
Fed p?irovnal radikln ekonom Frantiek Neva?il k obrovskmu vysava?i, kter za pomoci svch fililek v Londnsk City, Wall Streetu v New York City, MMF, SB vysv veker bohatstv sv?ta do rukou n?kolika neznmch tajemnch a absolutn? zvrhlch jedinc?. A to jsou ti prav skute?n terorist.
Jak m?eme dovolit, aby FED mval celm sv?tem, aby terorizoval nejen stty, ale cel sv?t? Veker nesvry, spory, rozbroje a nenvisti prt pouze od pr jednotlivc? - soukromch podnikatel?, kte? vlastn FED! P?vodce zla je naprosto jasn? definovn - je to pouze ten mimosttn a mimovldn soukrom podnik FED, kter je hlavnm nep?telem lidstva. P?ece b?n obyvatel USA a v?bec obou Amerik a b?n obyvatel Evropy, Ruska, ?ny, Indie, Pkistnu mezi sebou nemaj v?bec n?jak problmy ve spolunavn, pro? by mezi nimi m?lo dojt k n?jakmu nep?telstv a vzjemn nenvisti? K tomu nen sebemen d?vod. Pro? by m?ly proti sob? vystupovat ba dokonce vl?it stty, kdy zlo?incem je soukromnk? Co s tm? Jak se zbavit toho loupenka a lupi?e a zlod?je, kdy ho ale ochra?uje vlda a parlament USA? Tam je p??ina a d?vody v sou?asnosti probhajcch vlek a lench destrukc funk?nch stt?. Samoz?ejm? jde o finance. Vlky jsou pro n?kter kruhy podnikatel? vynikajc dob, na nich se d p?ekrsn? vyd?lvat.
Jsem docela p?esv?d?en, e ti tzv. terorist by vojensko-pr?myslovmu komplexu ani n?jak moc nevadili, kdyby si ovem objednvali zbran? a vbuniny u t?ch sprvnch podnikatel?. Oni pouvaj jako vbuninu vle?ku hnojiva, my pouvme drony a rakety Tomahawk ?i Patriot. I v tom je vid?t nae vy civilizovanost a jejich barbarstv. P?itom je to pouze rozdl v cen?. Jsou to barba?i, nenechaj vyd?lat vojensko-pr?myslovmu komplexu. Co m takov zbroja?sk pr?mysl za zisky z n?jakho hnojiva pro zem?d?lce? Ti burani asi nemaj ani finance. Kdyby si kupovali ty rakety u ns, to to by v?bec nevadilo, svedlo by se na b?hvco, ale bylo to vnosn. Redakto?i velijakch sd?lovadel by ur?it? vymysleli n?jak solidn od?vodn?n, e t?eba bojuj za svobodu, lsku a pravdu, k?es?ansk ?i muslimsk nboensk idely a podobnch hovadin by vymysleli do aleluja. Takov terorist by se stali bojovnky za ve uveden atributy ovem pouze v p?pad?, e by kupovali vbuniny a zbran? u t?ch sprvnch lid. Takhle akort n?jac zoufal sebevraedn atenttnci vyst?lej n?jakou redakci, nastraen bombi?ka zabije pr ?astnk? marathnu, vykolej vlak ?i vyhod vagn v metru ?i zdemoluj n?jakou budovu. No a co? My u nich zase post?lme svateb?any ?i poh?ebn pr?vod, zbombardujeme spoustu budov i s jejich obyvateli - i v tom jsme mnohem sp?n?j ne oni. Samoz?ejm? tzv. hybridn vlky jsou jet? vnosn?j ne vlka s teroristy. Tam se zni? nejenom spousta vojenskho materilu, ale i budov a infrastruktury. Zabjen lid se nepo?taj. P?epychov zisky pro n?koho, no ne?
Kdo vlastn? s km a proti komu a ?emu bojuje? Pro?? Jak to m cle a smysl? V?tinou to nikdo nev ba ani netu, pro? se vl?. Skute?n? je to lhostejn. Dneska u po sob? budou st?let tak leda nezam?stnan z obou stran, n?jak je zam?stnat bude nutn. Ptal se n?kdy n?kdo mho d?dy, jestli chce vl?it s Italy? Jestli m chu? st?let obyvatele Itlie? Ani nhodou! Csa?pn vydal rozkaz a d?da narukoval na frontu. Dnes je situace malinko jin. Existuje spousta obyvatel (v ktermkoliv sttu) bez prce a ijc mlem o hladu. No, a kdy p?ijde nbor?, e pot?ebuje oldka za tolik a tolik m?s?n?, tak volba je jasn - beru to. V?bec se nept kam a kde a koho m st?let, bude posluen rozkazu nad?zenho - no za ty prachy, pro? ne, e? Stejn to bylo ve st?edov?ku, kde m?l ?lov?k na vb?r - bu? chcpnout hladem, nebo se nechat naverbovat, tam byla p?ece v?t ance na p?eit. Take vl?it dnes budou akort nezam?stnan jednoho sttu proti nezam?stnanm tzv. nep?telskho sttu.
Vechen zbrojn pr?mysl by m?l bt sttn. Nelze p?ece p?ipustit, aby na vrad?n lid vyd?lvali soukromnci, n?jac zvrhl jednotlivci, jedinci. OSN by m?lo mt rozhodujc slovo, ale kdy je absolutn? nefunk?n? Co s tm? Vznikne n?jak jin zast?eujc orgn pro vechny stty? Asi t?ko. No a k ?emu je to OSN, kdy jeho ?leny jsou Palau, Marshallovy ostrovy a podobn ministte?ky, co ty maj co mluvit do sv?tovch zleitost? ?eenm by bylo snad po?tat po?ty hlas? dle po?tu obyvatel - stt s deseti miliony bude mt jeden hlas, stt s padesti miliony p?t hlas?, stt se sto miliony deset, no a stt s miliardou hlas? sto. Zajist je to neuskute?niteln snov zleitost, ale je n?jak jin zp?sob jak za?dit aby OSN bylo funk?n?
No a zv?rem se vra?me jet? do USA. USA jsou nejdemokrati?t?j zem na sv?t?, to je bez diskuz. U nich se pl a talentem m?e vypracovat nemajetn prolet? na miliard?e a oby?ejn ?lov?k z lidu se klidn? m?e stt presidentem. Sice se to jet? nikdy v historii USA nestalo a presidenty se po?d stvaj lid z okruhu miliard??, ale ta svoboda a ance, e se to m?e stt a e se m?e stt presidentem i
22
chudk z p?edm?stsk favely, ghetta a slumu tu po?d existuje, kdeto v ostatnch nedemokratickch sttech sv?ta takov ance neexistuje.
Tak se jenom tak zhruba podvejme na presidentsk volby v USA. O tom, kdo bude presidentem, rozhoduje p?edvolebn kampa?, ve kter zvt?z ten, kdo do t akrny vlo vce financ. Tot plat i pro Czechii a pro vechny tzv. demokratick stty. Nen dnm tajemstvm, e hlavnm sponzorem jak presidentskch tak sentorskch voleb jsou banky a jim pod?zen velijak korporace. Tyhle banky financuj volebn kampan? jak Republiknsk strany, tak Demokratick strany. (V USA existuj pouze dv? politick strany!) Je tud naprosto jasn, e si vyberou ty sprvn chlapky, kte? jim budou vd??n za sponzorsk dary na volebn kampa?. Myslm si dokonce, e by se nic moc nestalo, kdyby FED p?mo jmenoval kongresmany ba i presidenta. To akort obyvatelstvo USA by p?ilo o veselou ou, o to trapn divadlko klaun? a ak? p?i volebnm kln. Tedy finance v pln m?e zaru?uj svobodn vb?r kandidt? na zkonodrce. O ?em je potom ?e?? O demokracii? O svobod?? O Lsce a Pravd?? O k?es?ansko-idovskch hodnotch?
Proto se tak m?e stt, e bezproblmov? vldnou rodinn klany, nap?klad dynastie Bush? a dynastie Clintonovch. (Bush mlad byl p?ece znm, e svou inteligenc velice siln? pokulhval pod pr?m?rem.) Je to pln? stejn jako dynastie Kim? v Severn Koreji. Vdy? j v tom nevidm nidn rozdl. V Severn Koreji se alespo? nep?etva?uj, e u nich probhaj jaksi svobodn demokratick volby. Tam nic nep?edstraj, je to p?ece syn, ?i vnuk, zakladatele sttu, m tedy pln prvo pokra?ovat ve lp?jch svho otce ?i d?da. Syn dnenho Kima bude mt naprosto absolutn? nezpochybniteln prvo stt se budoucm presidentem. No a co? Vdy? jet? i dnes v zaostal, barbarsk a st?edov?k Britnii se krlovsk tr?n d?d, tak jakpak diven!
A dynastie Kennedyovch, no to bylo n?co! Jejich klan mocn? zbohatl v dob? prohibice paovnm alkoholu, byli to tedy bez diskuze zlo?inci velkho formtu. Existuje konspira?n teorie, e pr byl John zast?elen proto, e se pokusil zruit prvo Fedu na tisk dolar? a cht?l pr za?dit, aby byl tisk zase pod dohledem vldy, jak bval p?ed rokem 1913. Tomu se mi ovem nechce n?jak moc v??it, vdy? ur?it? v?d?l, e by to Kongresem neprolo, kdy lautr vichni kongresmani jsou voleni Fedem.
Fakt mus bt na planet? Zemi polovina lid chudch a hladovch? Jak jsou p??iny tohoto stavu? A komu to vyhovuje? Kdo m z takovho stavu pot?en a radost? Jsou to psychicky siln? vadn jedinci, sadist. No a kde se nachzej, jsem se pokusil popsat.
***
23
Nezadriteln pokrok
Mlem pravideln? chodvm na podve?ern prochzku k lesu. Minule jsem se na del dobu zastavil a sledoval, jak ?ty?i kombajny a dva traktory s vle?kou sklzely ln obil. Tak jsem to chvli pozoroval a za?al porovnvat s mm mldm, tedy s dobou p?ed vce ne p?l stoletm. Neuv??iteln pokrok. Tehdy otec kosil a mti pokosen obil odebrala, no a j chodil do nejbli studnky s konvi?kou pro vodu. Samoz?ejm? vedro jak letos. Dal dny se pokosen obil vzalo pov?slem do snop? a skldalo do tzv. mandel? (15 snop?), pak se ve svezlo do stodoly a ?ekalo se, kdy na ns p?ijde ?ada s obecn mlti?kou. Problmy nastvaly, kdy prelo, to se snopy musely rozloit, usuit a znovu skldat. Kdy prelo del dobu, obilky v klasech za?aly kl?it. Nebylo to dn pohoda, nbr d?ina, d?ina a d?ina, tedy t?k t?lesn nmaha a nejist vsledek. V dob? n pracovali na polch vichni obyvatel vesnice v?etn? d?t. Zajmav byl fakt, e v dob? nrazovch prac jako nap?. sb?r brambor ?i ?epy, byly d?ti b?n? uvol?ovny z povinn koln dochzky. I mal d?ti si v podstat? na sebe vyd?laly, pomhat na poli a v hospod?stv od tlho d?tstv bylo samoz?ejmost. Zam?stnvat d?ti je dnes trestnm ?inem, v dob? mho mld to bylo naprosto normln.
Vle?nou a povle?nou dobu jsem proval jako mal dt?, take zajist nemohu mluvit o n?jakch ideologickch zleitostech, mohu mluvit akort t?eba o tom, e jsem m?l k dispozici dvoje teplky, jedny svte?n do koly a druh na lta?ku, kde bylo vce zplat ne samotnch teplk?. Na obut bvaly plt?n pogumovan tenisky, kter chrlily Ba?ovy zvody. Po roku 1948 se p?ejmenovaly na Svit Gottwaldov. Ale i v t?ch ba?ovskch a potom svitovskch se chodilo docela dob?e, nic jinho jsem taky neznal. Chodit na boso bylo naprosto normln t?eba i do koly. Sice m tehdej politick nzory jaksi jako dt? nemohu popsat, ani dokonce toho pozd?jho pionra, ale mohu popsat t?eba to, jak jsme bydleli. Jist?, d?m jsme m?li velik, na dnen pom?ry obrovsk, ale co to znamenalo? Na obvn byly pouh t?i pokoje, kde spolu navali d?da s babi?kou, rodi?e a ns p?t d?t. Topilo se pouze v kuchyni, pamatuju jet? kachlovou pec. Vep?edu bvala tzv. pardn jizba, kde bylo uloeno svte?n oble?en, pe?iny apod. Do t mstnosti se n?jak moc nechodilo, pro? taky. No a dle byly chlvy, tam bylo mnohem vce prostoru ne plochy k obvn, a vzadu stodola, p?da prostorn jak na obil, tak na seno a slmu. No a na dvo?e hnojit?, spousta slepic a jin dr?bee a tak d?ev?n such zchod. Za domem byla velk zahrada s ovocnmi stromy, take msta bylo dostatek ba a nadbytek.
Dny v tdnu utkaly monotnn?, rno pokrmit a vyhzet hn?j, p?es den se lo na pole a ve?er se zase postarat o dobytek. To akort v ned?li rno se provedla hygienick o?ista, vichni se oblekli do svte?nch at? a lo se do kostela na mi svatou. Kostel byl takov civiliza?n prvek, vichni se umyli, aby nesmrd?li od hnoje jak po cel tden a ve svte?n nlad? odchzeli na nboensk ob?ady. Jinak by se snad ani nemyli. Me byla slouena latinsky, take nikdo nechpal, o ?em je ?e?, ale ta vzneenost ritulu byla velice p?sobiv. V kostele po lev stran? sedvaly a postvaly eny a prav strana byla vyhrazena po mue. Otec s kamardy v?tinou zvldli pivo v mstn hospod?, a kdy se lidi z pobonosti vraceli, p?idali se k nim. Odpoledne se p?buzn navzjem navt?vovali a probrali vechno mon. Televize ani rdio samoz?ejm? jet? nebyly k dispozici. No a k ve?eru se zase p?evlkli do pracovnho a lo se poklzet dobytek a vyhazovat hn?j. Svte?n ned?le skon?ila.
Musk a ensk prce byly striktn? rozd?leny, bylo to naprosto racionln ?een, kdepak n?jak podce?ovn en ?i jaksi nerovnoprvnost. Ty si d?lej svou prci a j zase svou, neple?me se jeden druhmu do jeho ?innosti. A fungovalo to bezvadn? a naprosto bezproblmov?. Pr to nebyla rovnoprvnost, tvrd kdejak dnen into. T?eba vzpomnm na takov charakteristick drobnosti. Vichni sedme u stolu a jme, jenom otec nic. Mti se pt: A pro? nej? Nemm li?ku. Mti vstala, vzala z kredence li?ku a p?inesla. Nebo mti u sporku pronesla: Nen d?evo. Otec odloil noviny a p?inesl. Jindy zase mti vyslovila, e nen cibule, ?i nejsou brambory, ?i nen voda v kblu, no a otec se bez jakchkoliv nmitek zvedl a p?inesl dan. Jako d?ti jsme rodi??m samoz?ejm? vykaly, to prost? byl zus. A je docela humorn a absurdn, e j rodi??m vykal a moje d?ti i vnou?ci normln? u b?n? tykaly. Tyknout rodi??m mi p?ipadalo absolutn? nep?ijateln.
Do na vesnice po vlce byla zavedena autobusov doprava, co znamenalo, e dvakrt denn? p?ijd?l autobus po t?rkov silnici, kdepak n?jak asfaltka. Jako d?ti jsme v p?kop? u silnice ?ekali na p?jezd autobusu a p?evelice se divili, e to jede samo, podivovali jsme se, e autobus jede, ani by ho thly krvy ?i kon?, to bylo pro ns neuv??iteln a p?mo neskute?n. Kou?ilo to, smrd?lo, jelo to samo, je to jasn, ten vynlez p?iel p?mo z Pekla. Znali jsme hlavn? kravsk potahy, kon? si mohli dovolit chovat pouze v?t bohat sedlci, ti mohli tak mt seka?ku taenou ko?mi. N?jak sloit?j
24
mechanick stroje byly k vid?n pouze u velkostatk?? ?i na crkevnch statcch a ti se v podhorskch vesni?kch nevyskytovali, ti hospoda?ili v rodnch ninch. A samoz?ejm?, e takov 15 hektarov hospod?stv a v?t, to to u rodina sama nezvldala a musela zam?stnvat pacholky a d?ve?ky. Kombajn by si dn malorolnk nemohl dovolit, vdy? na t?ch uzou?kch pol?kch by kombajn byl stejn? k nepot?eb?.
Samoz?ejm? v kad vesnici ila tak po?etn vesnick chudoba, tedy majitel jenom n?kolika ar? ?i nevlastnc dn pole. Ti na tom skute?n? byli velice bdn?, ili tzv. z ruky do huby, dosti ?asto hladov?li. Ob?as si je pozval v?t sedlk na vpomoc a ob?as se jim poda?ilo sehnat n?jakou prci ve m?st?. Znme to z prvorepublikov literatury, pokud ji tedy v?bec ?teme. President Masaryk sice t?mto spisovatel?m zabvajcm se socilnem ud?loval sttn vyznamenn, ale e by n?co ud?lal pro zmrn?n chudoby, to jaksi neud?lal, pro zlepen ivotnch podmnek chudiny nehnul ani prstem. O demokracii sice mluvil neustle, ale hladov ?lov?k se holt demokracie nenaj. Historikov o tomto vesnickm sv?t? nep, to rad?ji ud?laj kariru na knize o historickch erbech lechtickch rod?, ale popsat ivot 80 % obyvatel v zem?d?lstv nedok. Neum to? Spe necht?j a nemaj zjem.
ivot vesni?an? v dob? mho d?tstv se od st?edov?kch pom?r? v?bec neliil. To kdyby p?iel na nvt?vu n?jak ?lov?k ze 14. stolet, tak by se ctil jak doma, tedy jak v tom 14. stolet, nic se nezm?nilo, podmnky k ivotu byly pln? stejn. Ale m?lo to i sv vhody a p?ednosti. Ti lid byli naprosto sob?sta?n a naprosto svobodn a na nikom zvisl, nikdo jim nemohl nic na?izovat a rozkazovat. Jednou za rok zaplatili sttu dan? (to se v?tinou prodal dvoulet b?ek) a to bylo ve, jinak od sttu a ?ad? m?li pokoj. Nebyli v podstat? nikomu pod?zen, byli absolutn? svobodn, co si ud?lali, to m?li. Hospoda?ili naprosto ekologicky, tam nez?stal sebemen odpad, ve bylo zuitkovno. e m?li pouze such zchody, e nev?d?li co je to vodovod (jedna studna pro p?t a deset rodin), e ani ti nejbohat sedlci nev?d?li co je to st?edn topen, to jim n?jak moc nevadilo. Zato na podzim si v duchu ?ekli: bude n?jak obil (mouka), n?jak brambory, ?epa, zel, lut?niny, mk, zelenina, ovoce, na dvo?e slepice (vaj?ka), vychov se snad i prastko, je mlko, tvaroh p?eijeme i kdy bude t?eba vlka ?i n?jak krize. Proto se tak pohrdliv? dvali na u?itele a na velijak ?ednky a sttn zam?stnance a ozna?ovali je hanlivm termnem pozlacen bda. Vdy? ti lid jsou zvisl na mzd? od sttu, a co v p?pad? kdy stt na mzdy nebude mt a nepole? Um?ou hlady, vdy? nemaj ani kousek pole, zato my p?eijeme.
No a do tohoto sv?ta p?iel nor 1948 a s nm naprosto zsadn zm?na - kolektivizace zem?d?lstv.
Samoz?ejm?, e v?bec nebyla dn ochota stt se ?lenem JZD, vdy? to potom budeme na tom stejn? jako nmezdn d?lnci v tovrn?. A navc budeme spole?n? pracovat s t?ma nemajetnma nefach?enkama? No a e te? m?li chodit pravideln? do prce v JZD jako d?lnci do tovrny, to u jenom z tohoto d?vodu byla obrovsk nechu? do kolchozu vstoupit. Ne, do JZD jedin? p?es moji mrtvolu.
Take vstupovali do JZD tzv. dobrovoln? nsiln?. P?edepsan dodvky sttu byly nem?rn? zvyovny, take t?m zem?d?lc?m skoro nic nez?stvalo. Kolem roku 1958, tedy b?hem deseti let po noru 48, byla kolektivizace zem?d?lstv sp?n? dokon?ena. No a ivot na vesnicch se diametrln? zm?nil, a to k lepmu! B?hem t?ch deseti let zmizely kravsk a ko?sk potahy, kter nahradily traktory, kosy na se?en obil se odloily, nebo? nebyly k pot?eb?, nahradily je kombajny, ze dvor? zmizela hnojit?, chlvy se upravily na obytn mstnosti. Vesnice se za?ala vyrovnvat v ivotn rovni m?stu a o dvacet let pozd?ji byla na v?tin? vesnic ivotn rove? dokonce vy ne ve m?stech. A kdy se tihle vesni?an dostali do m?sta a dostali byt v panelku (krlkrn?), byl to pro n? neskute?n fantastick p?epych.
Vnosy obil bvaly tehdy tak pr?m?rn? 15 metrk? z hektaru, 20 metrk? z hektaru byla nadmru vynikajc roda, to byli vichni naden, a to p?itom pracovala cel d?dina. Dnes jsou vnosy ?ty?ikrt a p?tkrt vy a zvldne to deset lid! A? se propaganda sna vemon? o?er?ovat zem?d?lsk drustva (a musm uznat, e se jim docela da? p?ekroutit fakta, viz t?eba televize, filmy a kola), u za deset, dvacet let si drustevnci nemohli vynachvlit takov rapidn zlepen ivotnch podmnek. Lze tento sp?ch v?bec n?kdy v historii zopakovat? Snad a zase klesneme na rove? doby st?edov?ku. Nape n?kter dnen dt? za 50 let sv vzpomnky na d?tstv a budou to vzpomnky k lepmu tak jako u mne? To? otzka.
Komunist za prvnch dvacet let vldnut zjistili, e lid je dost a prce pro vechny nen i kdy se rychlm tempem rozvjel pr?mysl a nae zem? se stala pr?myslov? vysp?lou (pat?ila do prvn dvactky pr?myslov? vysp?lch zem), po?d nebylo mon zam?stnat efektivn? vechny obyvatele. Prvo na prci sice bylo v stav? zakotveno, jene spousta pracovnch mst byla zbyte?n, neproduktivn ba a
25
kodliv. Pracovn msta se prost? vymlela. Bylo nutnost provst n?jakou zm?nu. A tak i zem?d?lsk drustva se m?nila. Veden zjistilo, e zam?stnv spousty lid a zbyte?n?, nem pro n? odpovdajc prci, plno lid se jen tak poflakovalo, z?izovaly se velijak placen k ni?emu nepot?ebn funkce. U tehdy jsem pronel, e n?kterm pracovnk?m by m?la bt zaslna vplata dom? a m?li by mt zkaz vstupu na pracovit?, protoe nic v prci nevytvo?ili, na co shli, to pokazili a zni?ili a navc jet? co se jim hodilo, to ukradli. Situace byla skute?n? a nenosn. Vy?eilo se to z?zenm tzv. p?idruen vroby. V podstat? to bylo n?co jako dnen ivnostnci - stola?stv vyrb?lo dly pro nbytek, fungovala vroba kvrobetonovch tvrnic, lisovn velijakch sou?stek z plechu nejen pro pot?eby pr?myslu, pokrva?i, dly na st?edn topen, a ?uba ve Sluovicch za?dil dokonce i po?ta?ovou techniku a obchodoval s cizinou, atd. atp. V n?kterch zem?d?lskch drustvech, a bylo jich u skute?n? nepo?tan?, se p?idruen vroba stala mnohem vznamn?j ne samotn zem?d?lsk vroba a stala se tak hlavn npln ?innost a samotn rostlinn a ivo?in vroba se vlastn? stala pouhou p?idruenou vrobou, kter se provd?la jen tak jakoby bokem, vdy? vysp?l technika to dovolovala a umo?ovala.
Kdepak n?jak rovnost?stv v platech, jak neustle tvrd n?kte? intoi. V p?idruen vrob? byli placeni dle vkonu, take n?kte? m?li skute?n? dvakrt ba a t?ikrt vy plat ne j jako kantor. Samoz?ejm? mne to tvalo, ale dnes musm uznat, e to bylo naprosto sprvn a spravedliv. No a p?ed koncem socialismu bylo dovoleno a dokonce podporovno podnikn ala Sluovice s ing. ?ubou, ten byl dvn za vzor, tedy obchodovn s cizinou i kapitalistickou. Takovch JZD-podnik? byla po republice rozeseta spousta. Ovem ne se po?dn? rozjeli, ne za?ali sp?n? konkurovat zpadnm kapitalistickm podobnm podnik?m, p?iel p?evrat a konec nad?jnho pokra?ovn.
Nadbytek lid se d?ve ?eil tak zavedenm volnch sobot n?jak kolem roku 1967. Po dvaceti letech existence socialistickho z?zen msto estidennho pracovnho tdne byl zaveden pouze p?tidenn pracovn tden. A bez snen plat?! J jsem byl naden, na pivo jsem mohl zajt u v ptek. Naden jsem nebyl pouze j, vdy? ze 48 hodinovho tdne ud?lali 40 hodinov. No kdo by se neradoval? Jsem si naprosto jist, e kdyby se pokra?ovalo v tehdy nastoupen cest?, e by u byly zavedeny voln ptky, a dnes u pouze ?ty?hodinov pracovn doba, nebo? tehdy se budoval sv?t pro lidi a ne pro oligarchy, podvodnky a zlod?je jako dnes. No a mme, co jsme cht?li. Z pln potravinov sob?sta?nosti jsme to dothli na polovi?n.
Sd?lovac prost?edky a hanebn inteligence vtlouk do hlav obyvatel, e nejv?t zsluhu na pdu socialismu m?li Chartist (dosazen figurky Zpadem), kte? m?li tuhle ivotn filosofii. Odmtali paternalistick stt, kter by se o n? staral, vdy? d?leit?j je svoboda a o sebe se p?ece pln? nejlpe postar kad sm, stt se o lidi nem co starat, copak jsme mal d?ti? A skute?n? se um?li o sebe postarat u i tehdy a um to i dnes. Chartist se o sebe postarali moc vhodn?. I kdy byla zkonem na?zena pracovn povinnost, tak oni t?eba pracovali v pln? automatizovanch plynovch kotelnch, kde mohli chodit do prce ve vzance ?i s motlkem, na r?znch meteorologickch stanicch zapisovali tepotu a mnostv srek, v maringotkch p?i konzumaci vna a jinho alkoholu odhadovali pr?toky vody v potoku A jet? se tm chlub v televizi a vyprv?j, jak stran? moc p?li pod jhem zlo?innho komunismu a jak obtn? se protloukali ivotem pod dohledem estbk?.
V?tina obyvatel se tehdy na tahle individua dvala jako na lidi ttc se prce, nefach?enky, prost? to byli p?ivnci. Pracujc vstvali rno v p?t, aby byli na est v prci, a aby v nesvobod? makali v tovrnch, na stavbch a na polch. No a po p?evratu si ti svobodn p?ivlastnili pln? vechno, co tito nesvobodn vytvo?ili svou prac pod bi?em komunist?. M?li na to p?ivlastn?n morln prvo, nebo? pouze oni jedin byli svobodn a demokrati?t a bojovali za lsku a pravdu, kdeto ostatn jenom bez protest? makali a chodili k volbm.
P?emoud?el pravicov ekonomov se vysmvaj neschopnosti komunist? vldnout a ekonomicky prosperovat, jenom pr vechno na?izovali, p?ikazovali, diktovali, regulovali, porou?eli, co je naprosto patn?, nebo? ve se m ponechat voln ruce trhu. T?eba ten len komunistick npad s plnou zam?stnanost byl pr skute?n? choromysln, nebo? makanti maj makat a ne se vlet. Osmihodinov pracovn doba? Je to zvrhl ?een, p?ece pracovn doba m bt 12 a 14 hodin, aby nemysleli na blbosti ti neinteligentn podlid. Vysmvaj se tehdejmu heslu Ani zrno nazmar! nebo? p?ece s obilm se m?e klidn? topit ve spalovnch. Prost? cokoliv komunisti d?lali, d?lali vdycky jenom patn? a zvrhle.
Tak bylo velice patn, e lidi vybzeli po?d pracovat, p?itom je p?ece mohli propustit, aby byli nezam?stnan a pobrali minimln dvky. Zam?stnvali b?n? i cikny, dokonce je k prci nutili, co bylo svinstvo a nsil na nich ?in?n odporujc lidskm prv?m. Kdy neposlali d?ti do koly, nedostvali d?tsk p?davky, to t poruovalo lidsk prva. Lid z manuln? namhavch zam?stnn
26
mohli odchzet do d?chodu d?ve, n?kte? t?eba u i 55 letech, co zase poruovalo rovnost lid. Takov uvaovn mi p?ipad jako mylenkov pochody (nejenom) poslankyn? Langdlov, kter by se daly charakterizovat asi takto: Langglov doporu?uje: Jen mu dej po?dn? p?es hubu! No jo, ale on mi to m?e vrtit! Neboj, on nem?e, to by poruil Listinu lidskch prv!
A docela mne roz?iluj ?e?i o tom, e nezam?stnan zneuvaj dvky, e by bylo vhodn?j dvat jim pouze poukzky na potraviny. Tak dob?e, dejme tomu, e ze stovky nezam?stnanch lid pobraj dva t?i lid podporu v nezam?stnanosti neoprvn?n?. Ale ze stovky podnikatel? jsou pouze dva t?i, kte? nezneuvaj podnikn ve sv?j osobn prosp?ch. Tak kdo je tu p?ivnk a podvodnk? Jsem naprosto p?esv?d?en o tom, e marxist m?li pravdu, kdy se ptali: A jakm zp?sobem ten ?i onen boh? p?iel k tak velkmu majetku? Samoz?ejm?, kdy to zsk jeden amorln dravec, na pracujc u moc nez?stane.
Technika neuv??iteln? rychle kr? dop?edu. Troku se vyznm ve vrob? knih, novin a ?asopis?. Jet? donedvna to bylo pracn szen kovovch psmenek - saze?i museli um?t ?st zrcadlov?. T?kopdn mohutn tiska?sk lisy, po?d to byla metoda okoukan od Gutenberga a docela mlo zdokonalen a? t?eba v mnohm vylepen. Teprve koncem socialismu, v devadestch letech, nastala p?evratn revoluce, kdy mohu napsat cokoliv do po?ta?e a na laserov tiskrn? bez problm? vytisknout. Podobn technick inovace zasahuj do vech sfr ekonomiky, take nov pr?myslov odv?tv nebudou v krtk budoucnosti vyadovat pracovn slu. Dnes u nen clem zefektivnit prci lid, nbr pln? je odstranit z pracovnho procesu. A zase nalhav? vyvstv problm, co s nadbyte?nmi lidmi?
V?bec nesdlm obavy superintelektul? a superfilosof? o tom, e lid se bez prce budou nudit a e ztrat smysl ivota. Tak to toti ti nepracujc inotoi p?edpokldaj. Copak smysl ivota je v prci pro kapitalistu, pro n?jakho feudla, ?i biskupa, kardinla a imna? Nemyslm si to! Znm a stkm se s n?ktermi svmi ky, u jim thne na padestku, kte? jet? nikdy ve svm ivot? nezavadili o prci, a v?bec nevypadaj na to, e by se nudili ?i ztratili smysl ivota, sp naopak, ?i z nich radost a optimismus. Nepracuj? No a co? Ur?it vrstva spole?nosti v historick dob? nikdy nepracovala a ila v p?epychu. Copak se ti trubci spole?nosti jako krlov, feudlov, renti?i, crkevn hodnost?i n?kdy nudili a ztrceli smysl ivota? Copak n?jak hrab?nka ?i manelka rentira n?kdy pracovala? Ti spole?ent trubci prci vlastn? ani z dlky nikdy nespat?ili! A ili v?tinou radostn?.
Ze vech stran slyme a vidme, jak se odsuzuj cikni za to, e nepracuj. Je na nich vid?t, e se nud a nemaj smysl ivota? J si myslm, e se chovaj naprosto racionln?. Nikdy (tedy skoro nikdy) nepracovali pro blaho svho pna, nikdy neob?tovali pro kapitalistu ?i d?ve pro n?jakho feudla sv?j ivot, sv zdrav v dolech a slvrnch, v tovrnch apod., prost? pro n? odmtli pracovat. No nen to absolutn? racionln jednn? Jejich racionalita jet? vynik i z toho, e a? ij v Evrop? u tisc let, bezproblmov? se bez k?es?anskho boha obeli. Jet? jsem nevid?l, e by Romov houfn? navt?vovali katolick (evangelick) kostely a modlili se, ateismus jim pln? vyhovuje a dosta?uje. V Evrop? u ij mlem tiscilet a nepoda?ilo se p?esv?d?it je o v?e. e by ta jejich racionalita byla poz?statkem z jejich dvn minulosti? Cikni jsou toti (dle n?kterch teori) potomci harappsk civilizace, kter byla nejvysp?lej a nejideln?j spole?nost, kter se kdy objevila na zem?kouli - mrumilovn (neznala zbran?), rovnost?sk (domy ve m?st? uniformn, n?co jak nae panelky), atheistick (nenael se dn kultovn p?edm?t), kulturn? vysp?l a i technicky (splachovac zchody a koupelny i v poschod), to dn jin civilizace nedokzala. P?ed t?emi tisci lety byli vyvrad?ni a n?kte? se zachrnili t?kem do dungle a tak p?eili do dnench dn?, nebylo jim nikdy dovoleno, aby pokra?ovali ve sv kultu?e. Take bych se v?bec chovn a jednn cikn? nepodivoval a p?irovnal bych to k vyjd?en n?jakho americkho generla p?i osvobozen koncentra?nho tbora, kde se s nechut a odporem podivoval, jak mohli idovt v?zni tak hluboce klesnout, e u nebyli skoro ani lid.
Na Aktuln?.cz jsem nedvno ?etl, e: Kapitalismus byl na Zpad? minimln? jedno stolet zdrojem neslchanho pokroku pro v?tinu spole?nosti - ekonomickho, vzd?lanostnho, kulturnho i morlnho. Doporu?oval bych k p?e?ten knihu Postaven d?lnick t?dy v Anglii od Bed?icha Engelse a hned uvidme, jak to byl neslchan pokrok.
***
27
V?era u ns vy, dnes u vs my
Vichni velice dob?e vme, e v minulch p?ti staletch si evropsk mocnosti rozparcelovaly cel sv?t do sfr svho vlivu. Jednalo se hlavn? o Britsk krlovstv, Francii, Itlii a pan?lsko s Portugalskem. Na N?mecko toho moc nezbylo, protoe sjednocen n?meckch knectv provedl a Bismarck, kter si tak moc smutn? post?oval slovy: Anglie m kolonie, Francie m kolonie, Itlie m kolonie a nm, N?mc?m, z?stalo pouze modr nebe nad hlavou. Samoz?ejm?, e u sjednocenmu N?mecku se takov situace moc nezamlouvala, cht?lo tak alespo? n?jak ty kolonie. Ovem na jejich p?n ostatn mocnosti v?bec nereagovaly. Jak to ?eit? No jak vdycky - vlkou. Po prvn vlce ale nezskali N?mci dn kolonie. Hitler cht?l napravit d?v?j nesp?chy a rozhodl, e N?mecko bude mt kolonii v?t ne m Anglie, tedy m?l v myslu kolonizovat Rusko (SSSR), m?l v myslu p?inst do zaostalho, barbarskho a nevzd?lanho Ruska evropsk hodnoty. Jak to dopadlo, vme.
Ob?as ?tu moudra velijakch publicist? o tom, e evropsk velmoci svm kolonialismem pomhaly pozvednout ivotn rove? on?ch primitivnch nrod?, vdy? jim tam stav?ly eleznice a i koly a dokonce zavd?ly evropsk zp?soby ?zen stt?. Na to se d odpov?d?t, e eleznice jsme tam stav?li proto, abychom mohli z on?ch zem snadn?ji odvet uloupen, a koly proto, abychom z vybranch ochotnch domorodc? mohli vychovat dobr, loajln a v?rn ?ednky, dozorce, policisty a vojky. Na z?izovn a na chod kol m?la monopol crkev - jak katolick, tak r?zn protestantsk sekty. Crkev se vdy velice ochotn? a rda podlela na kolonizaci.
Tak t?eba Indie po vyhnn britskch koloniztor? p?evzala metody ?zen sttu a cel prvn systm od Angli?an?, vsledkem je, e skoro polovina obyvatel hladov a nem st?echu nad hlavou. P?itom pr jedinc? je p?mo neskute?n? bohatch, vlastn daleko v?t bohatstv ne d?v?j mahrdov. Po?ty obyvatel Indie jsou srovnateln s ?nou - oba stty maj mlem po miliard? a p?l obyvatel, tedy kad z nich m t?ikrt vce obyvatel ne cel EU, a kdyby Angli?an neodd?lili od Indie Pkistn, byla by Indie nejlidnat?jm sttem sv?ta. ?na evropsk zp?sob ?zen sttu odmtla a i p?es excesy Mao Ce-tunga u nich nehladov nikdo. Po zruen csa?stv si zkusili v ?n? za Sunjatsena (1866-1925) zavst demokracii zpadnho st?ihu. Ale n?jak se tam ta demokracie a svoboda neujala. Vznikl u nich neuv??iteln bordel, anarchie a ?lov?k ?lov?ku byl vlkem, n?co jak u ns dnes, co se ?nsk mentalit? p??ilo. ??an s demokraci maj pouze siln? negativn zkuenosti a je tud velice nepravd?podobn, e by demokracii evropskho stylu znovu n?kdy v?bec zavedli. (V ?n? ?kaj: Chce demokracii a svobodu? To si kup turistick vlet do svobodn a demokratick Indie, hned t? p?ejdou roupy.) No a Indov tak u p?emlej jak dl s tou demokraci, neb se jim zd, e to u nich n?jak moc dob?e nefunguje.
Samoz?ejm? e ne pouze ?na a Indie byly evropskmi koloniemi, koloniemi byl v podstat? cel tehdej sv?t, tedy kompletn? Afrika, Indonsie a cel muslimsk sv?t. Take musme uznat jako fakt, e prvn jsme p?ili do jejich zem my a teprve a dnes oni p?ichzej k nm. e by se stejnmi mysly, jak jsme m?li tehdy my? Tedy loupit a ni?it? M?j p?tel Edk namtl: J jsem k nim nikdy neel! Jo, m pravdu. On ne. Ani j ne. Ani v?tina dnench i d?v?jch obyvatel Evropy ne. Ale nai vldcov se svmi oldky ano! Navc je pravdou, e veker lup z koloni skon?il v sejfech krlovskch rod?, lechty, crkve a pozd?ji kapitalist?. Na prost lid Anglie, Francie, pan?lska, Belgie, Nizozem a Itlie toho moc nezbylo.
Take ns b?n obyvatele by odplata ani nemusela n?jak zajmat, e? Pro? by po ns cht?li n?jak vyrovnn? A? to cht?j po t?ch, co tam kradli, no ne? Ale p?ece vme, e morln je vrtit to, co bylo ukradeno. Nebo to u zase neplat? A nen morln, kdy jsem sousedovi zdemoloval t?eba auto ?i d?m, e je mou povinnost to uhradit? J se domnvm, e to jsou prv? ty k?es?ansk hodnoty, na nich stoj Evropa. Nebo se mlm a je to jinak? Kdy n?co ukradnu ?i zni?m sousedovi, tak to nemusm vrtit nebo uhradit? Co jsou tedy potom ty k?es?ansk evropsk hodnoty? Musme samoz?ejm? p?edpokldat, e jak jsme se chovali my k nim, tak se budou chovat oni k nm. Co nechce, aby ti ?inili jin, ne?i? ty jim. Nebo jet? ona slavn Kantova morln maxima: Jednej jen podle t maximy (zsady), od n m?e zrove? chtt, aby se stala obecnm zkonem.
Podvejme se pouze na pr p?klad? chovn ns Evropan? v kolonich. Nebudu brt v vahu kolonie USA v jin Americe, v zadnm to dvorku USA (tam to bylo snad jet? hor a drasti?t?j ne nae zp?soby). Je to p?ece jenom dosti vzdlen, a e by z jin Ameriky hrozila Evrop? n?jak imigra?n vlna, je nepravd?podobn. Ale z Afriky a z muslimskho sv?ta u k nm imigranti p?ichzej. M?eme bt moc rdi, e z Asie je t?ch imigrant? vcelku zanedbateln mnostv.
28
Nejd?ve, a zatm pouze teoreticky, co by po ns tak t?eba cht?li imigranti z Indie a ?ny. Vlastn? ani by necht?li, pouze by u ns provedli to, co my kdysi u nich. To jest, skoupili by veker potraviny a odvezli a za?dili, aby nebyl mon dovoz. Co by nastalo? No hlad a b?hem dvou let hladomor. No p?esn? to jsme u nich provd?li my, respektive Angli?an. Nejlpe to oz?ejm citace z Wikipedie: V roce 1800 p?edstavoval podl indickch produkt? na sv?tovm trhu ?ty?nsobek britskho a ?nsk podl byl jet? v?t. O stolet pozd?ji ?inil pom?r britskho a indickho podlu na sv?tovm trhu 8:1. Na indick trh zavedla Vchodoindick spole?nost evropsk pravidla hry - cla, ochran?sk bariry, sttn dotace a v neposledn ?ad? brutln nsil. Podobn scn? se pozd?ji s fatlnmi nsledky odehrl p?i britsk invazi na ?nsk trh b?hem dvou opiovch vlek. Brazlii potkal obdobn osud v rmci ekonomick destrukce spchan Brity. V Indii existovala ?inn opat?en, kter p?edchzela vypuknut hladomor?. P?i prvnm hladomoru v roce 1770 zem?elo 10 milion? lid. To byla t?etina populace Benglska. Je to vce, ne kolik id? zabil Hitler za celou druhou sv?tovou vlku. Hladomor z roku 1770 byl hor ne epidemie ?ernho moru, kter postihla Evropu ve 14. stolet. Za vldy Mughal? byly dan? 10 a 15 procent z rody. Pot co do zem? vstoupila Vchodoindick spole?nost a uzav?ela s Mughaly nevhodn smlouvy, dan? stouply na 50 procent z rody. Britt vldci v?d?li dlouho dop?edu, e hladomor se bl, p?znaky byly jasn, protoe lid umrali hlady. Jejich reakc bylo zven dan? z p?dy na 60 procent. Zatmco Benglci hynuli po milionech jako mouchy, Britov zvratn? bohatli. Byly to roky 1770, 1783, 1866, 1873, 1892, 1897 a 1944. Ve vech t?chto letech umraly miliony obyvatel Benglska v d?sledku stralivch hladomor?. V poslednm hladomoru v roce 1944 zem?ely 3 miliony lid. Kdy se zeptali Winstona Churchilla na zleitosti hladov?jc Indie, jeho odpov?? byla tato: Hladomor nebo ne, Indov se vdy mno jako krlci. Kdy pak dostal z Indie telegram popisujc katastrofu hladomoru a miliony mrtvch, odpov?d?l zp?t: A pro? tedy jet? nezem?el Ghnd?
Jenom si p?edstavme, e by Indov dnes rozhodovali o evropskch potravinch, odvezli by vekerou rostlinnou a ivo?inou produkci (jak obil, tak maso) a v takovm mnostv, e by u ns nic nez?stalo. V?bec by jim nevadilo tu odvenou produkci vyhazovat t?eba z lod do mo?e, jenom aby udreli ?i zvili ceny on?ch produkt? na sv?tovm trhu. D?lali by nm tot, co my tehdy jim.
Podobn? by ??an donutili veden EU, e v cel Evrop? mohou prodvat bez jakchkoliv omezen opium a i jin narkotika. To by bylo radosti, e? Lbilo by se nm to? Asi t?ko, co? Bu?me tedy rdi, e k nm Indov a ??an prozatm neemigruj. No a kdy p?ece n?kdy ??an ve v?tm mnostv p?ijdou, tak by ns m?li zaplavit opiem, jak p?ed vce ne 100 lety my je. No a co? Lze pouze doufat, e to budou provd?t v menm m??tku ne my u nich, nebo? pokud by to d?lali stejn? jako my u nich, to cel EU by byl jeden narkoman vedle druhho. ?na to tehdy ustla za cenu drastickho opat?en, e za sebemen dvku narkotika u kohokoliv je trest smrti. Platn na?zen podnes. My bychom to ovem neustli, nae svoboda a demokracie by p?ece nemohla n?co zakazovat.
?na byla po t?i stolet neuv??iteln? poniovna a docela tvrd? vyko?is?ovna. A co kdy ona ns bude po t?i stolet poniovat? Budeme se zlobit? A bude nm to mil? Britov zbombardovali v Pekingu csa?sk palc, to je jakoby nm n?kdo z Vltavy rozbombardoval Hrad?any ?i vyhodil do pov?t? Buckinghamsk palc.
V indickm slavnm Td Mahalu, co je z?ejm? nejkrsn?j mauzoleum na sv?t?, vysoce civilizovan a kulturn britt vojci noem vydlabvali diamanty a drah kameny z vzdoby st?n. P?edpokldm tud, e nae vlda a ani obyvatelstvo nebude protestovat, kdy imigranti budou noem loupat na st?nch kaple v Karltejn? n?jak ty drah kameny podobn?, jako Jen?ek s Ma?enkou loupali pern?ek. Indov ovem protestovali a dosti ?asto se bou?ili, ovem britsk armda vdy sp?n? zakro?ila. Aby to zap?sobilo na masy, to v?dce vzpour p?ivzali k hlavnm d?l a p?ed shromd?nm davem vyst?elili. A na pamtku si to fotili. Skute?n? velice p?sobiv, co? Na Cejlonu (dnen Sr Lanka) nai katoli?t duchovn (mision?i) p?ed zraky buddhistickch mnich? splili proslavenou relikvii Buddh?v zub, roztloukly zbytky v mod?i a vysypali do ?eky. A co kdyby nm zase oni p?ed zraky kardinl? a papee splili t?eba slavn Turnsk pltno a popel vhodili do ?eky? No ale nemohli bychom se hn?vat ani divit. P?i budovn eleznice pouvali Britov plen cihly z Mohendodra na tra?ov nspy. Take bychom se nem?li divit, kdy indi?t podnikatel budou u ns p?i budovn t?eba n?jak silnice vyuvat materil z Pompej. P?itom to indick m?sto bylo o dva tisce let star ne Pompeje.
Co tam jsme se nad?lali zhovadilost, to je p?mo neskute?n. A nejenom tam. T?eba jet? n?co mlo o britskm ministrovi vlky lordu Kitchenerovi, velkm vojenskm gniovi. Byl to on, co se zapsal do historie jako tv?rce systmu koncentra?nch tbor?. Tak svedl vt?znou proslavenou bitvu u Ummdurmnu, kde na hlavu porazil a rozdrtil povstaleck sdnsk vojsko. Sdnt mui brnili svoji
29
zemi s ot?py, luky a py, velik vojev?dce Kitchener pouil kulomety. Na stran? vlastenc? bylo povrad?no 20 tisc lid, na stran? koloniztor? obsluhujc kulomety ztrty v podstat? dn. Za tento hrdinsk ?in mu byl ud?len titul lorda a jako nrodnmu hrdinovi mu byl postaven bronzov pomnk v nadivotn velikosti.
Co si asi pomysl dnen imigranti z Eritreje a Sdnu, kdy p?jdou kolem pomnku lorda Kitchenera? Asi toto: Kolike nechal post?let naich b?hem p?l hodiny? Tak n?jak podobn? bychom tedy m?li jednat i my. Pop?emlejme, jak povradit 20 tisc b?loch? b?hem p?l hodiny. N?kde na stadionu? N?kde na n?jak demonstraci pro to ?i ono? Vlak? Metro? A koncentra?n tbory vymylen a provozovan Brity m?eme tak napodobit. Naeneme bl do n?jak ?tvrti a neprodyn? ji uzav?eme, nikdo se nedostane ven ani nikdo dovnit?, myslm, e za dva m?sce u budeme moci odvolat strn slubu. Kolike u ns v takovch za?zench bylo umu?eno lid? Takhle imigranti mohou p?emlet. A v Eritreji, Etiopii a Sdnu jsou to v?tinou k?es?an. Jsem si jist, e i k?es?an takto mohou p?emlet.
Nejv?t zvrhlou zhovadilost se ovem vyzna?oval belgick krl Leopold II. v Kongu. Kongo bylo vce ne dvacet let jeho osobn koloni (1885 a 1908). B?hem jeho vldy po?et obyvatel klesl na polovinu. N?kter odhady uvd?j a 20 milin? povrad?nch. P?kn genocida, co? Ale je celkem ticho po p?in?, jako by se nic nestalo. Onen vzneen a ulechtil krl Leopold II. m?l navc zvrhlou zlibu v tom, e za sebemen neposlunost na?dil trest useknut rukou. Krl Leopold m stejn? jako lord Kitchener postaven bronzov pomnk v nadivotn velikosti umst?n pobl Parlamentu EU v Bruselu. P?edstavme si, jakpak asi pocity budou mt imigranti z Konga, kdy budou prochzet kolem toho pomnku. Jak mylenkov pochody to v nich vyvol? J, to je ten krl Leopold, co naemu d?dovi na?dil nechat useknout ob? ruce. Vdy? to nen zase tak dvno, i mmu d?de?kovi nechal useknout ob? ruce krl Leopold. Samoz?ejm? se to v irokch rodinch probr i dnes, na takov v?ci se nezapomn. No, kdy oni sekali ruce nm, to my mme prvo taky sekat ruce jim (b?loch?m). A ten pomnk je pobl Parlamentu EU, take nem?li bychom za?t s tm seknm rukou od t?ch sentor??
Pravdolska?i by sice tvrdili v novinch i v televizi, e kdy jsme sekali ruce my jim, bylo to v rmci humanity a k?es?anskho milosrdenstv, kdy ovem budou sekat ruce oni nm, tak je to barbarstv. Ti nekultivovan imigranti z Konga cht?j sekat ruce deseti tisc?m Belgi?an?, kte? jsou p?ece nevinn! Nevinn? A ti v Kongu byli vinni ?m? e byli ?ern? Nebo u p?ece jenom poddan krle Leopolda uhradili ty usekan ruce? Samoz?ejm? vlda Konga by mohla zaslat d?kladn seznamy jak povrad?nch, tak t?ch bezrukch, dokonce i s fotografiemi. No, m?li by p?ece poskytnout n?jakou nhradu, e? Bylo by to k?es?ansk ?een. No a kdy to nevyrovnaj, tak p?ece imigranti maj prvo od?init to stejnm zp?sobem.
Jen tak mimochodem bych cht?l upozornit, e bval polsk president Bronis?aw Komorowski, kter sv?j p?vod odvozuje od polsk vy lechty, je p?buzn s rodem krle Leopolda. Lze se potom podivovat polsk politice?
Tak mne napadlo, e msto kcen pomnk? t?chto dvou masovch vrah? a zvrhlch zlo?inc?, by bylo vhodn?j nad t?mi pomnky postavit bronzovou ibenici a pov?sit onu sochu za krk, nikoliv konopnou oprtkou, nbr ocelovm lanem samoz?ejm?, a? se p?kn? houpaj ve v?tru. To by mohli klidn? realizovat spole?nmi silami jak muslimov, tak afri?t k?es?an.
A co s dnenmi jet? ijcmi Leopoldy a Kitchenery? Postavit jim pomnky je jet? brzo, jet? jsou u vldy, co s nimi? Trest smrti si p?ece sami zruili, spe oni se pojistili, proto trest ob?enm zruili, ani by se svch obyvatel ptali. Nelze p?ece dovolit opakovn Norimberskho tribunlu. Ale p?ece jenom v Kuala Lumpur podobn tribunl nedvno prob?hl. P?ti?lenn tribunl jednomysln? rozhodl, e se bval US prezident a bval britsk premir dopustili zlo?in? proti mru a lidskosti, a tak poruili mezinrodn prvo, kdy na?dili invazi do Irku v kv?tnu 2003. Bush a Blair jsou shledni vinnmi podle stejnho zkona, kter byl pouit na nacisty po skon?en druh sv?tov vlky. Jsou tedy mezinrodnmi (vle?nmi) zlo?inci. Kdy se Bush nebo Blair objev na zem kterhokoliv sttu, je povinnost vyplvajc z mezinrodnho prva zadret tyto mezinrodn vle?n zlo?ince a p?edat je soudnmu systmu. Kualalumpursk tribunl pro vle?n zlo?iny chyst zvltn slyen ohledn? spojen mezi mu?enm v irck vlce a dalmi bvalmi ?initeli americk administrativy v?etn? ex-viceprezidenta Dicka Cheneyho, bvalho ministra obrany Donalda Rumsfelda a ex-generlnho prokurtora Alberta Gonzalese. (Ur?it? k nim p?ibydou jak Sarkozy, tak Cameron, Krvav Madla ?i expresident Havel a dal podobn vle?n zlo?inci.) Ale nen zatm dn sla, kter by jejich rozsudek mohla vykonat. Take si budeme muset asi po?kat a na dobu, kdy budeme v?et za krk jejich bronzov pomnky, teprve potom dojde na vykonn jejich rozsudk?.
30
A co kdy p?ece jen nebudeme muset tak dlouho ?ekat, co kdy imigranti nm budou lyn?ovat nae presidenty a ministersk p?edsedy stejn?, jako my u nich - Lumumba, Kaddf, Saddm, atd. atd. No nevm, mme se t?it na to, jak mvaj se Sarkozym a Cameronem nabodnutmi na elezn trubce k pobaven a pot?en dav?? A jak budou v?et na nm?st p?ed budovou parlamentu veden EU? Nem?li bychom se tedy v?bec podivovat, kdyby n?co takovho u ns d?lali. No a co? Vdy? je to normln. Co jsme d?lali my u nich, to oni budou d?lat u ns. Co je na tom divnho? Co my jim, to oni nm. Vdy? to je k?es?ansk. Nebo to k?es?ansk nen? My jsme plundrovali jejich nejenom nerostn bohatstv, a oni pr budou plundrovat jenom n sociln systm. Kdy se imigranti zajdou podvat do britskch, francouzskch, italskch, n?meckch muze, ur?it? budou tak udiveni a budou poadovat, aby pod kadm artefaktem byla cedulka tohohle zn?n: Tohle jsme ukradli v Laosu, tohle v Kambodi, ?n?, Koreji, Indonsii, tohle v rnu, tohle v Kongu, tohle v Eritreji (Habei), Egypt?, ?ecku atd. atd. atd. Mon za pr let tam ty cedulky u budou umst?ny. Mon by se nala i n?jak um?leck v?c, kde by mohla bt i cedulka - tohle jsme dostali darem, to by se ovem tkalo tak 0,01 %, ve ostatn bylo fakticky ukraden. Navc, my jsme k nim p?ichzeli vdycky po zuby ozbrojeni, puky, kanny, kulomety, oni k nm p?ichzej dnes beze zbran. e se nm to nelb? Ale copak jim se to v?era lbilo? Co jsme ud?lali my jim, to oni prvem ud?laj dnes nm, budeme si ul nul. Jist?e, m?eme se dnes proti tomu exodu brnit, vdy? oni se v?era tak brnili. Byli sp?n? No nebyli! A t?ch mrtvch, t?ch povrad?nch, sta? si p?e?st statistiky o dobru kolonialismu!
Pr evropsk sprva nad koloniemi byla zavedena pro jejich dobro a blaho, pr oni neum, ba nejsou ani schopni si sami vldnout a my, jako civiliza?n? na mnohem vy rovni, jim p?inme jen dobro a dobro a dobro. Zkoueli v praxi tuto teorii vude, kam p?ili. V devadestch letech se jim mlem poda?ilo zkolonizovat i Rusko (bval Sov?tsk svaz). Pr ??an, Indov, Vietnamci a dal si neum sami vldnout, proto jim musme vldnout MY - nad?azen bl rasa. Jenome jich je moc a tak perfektn? vyzbrojen Angli?any, Francouze a Ameri?any vyhnali i za cenu obrovskch lidskch ztrt, a kupodivu si vldnou sami a docela se jim da?. Take teorie into? o tom, e neevropsk nrody si neum a nedok sami vldnout, je absolutn? vadn a navc otev?en? rasistick. Plat to samoz?ejm? i pro arabsk a africk stty, copak si patn? vldli za Saddma, Kaddfho, v rnu d?ve za Mosadeka a dnes za Chameneho?
A a? se to into?m t?eba i nelb, je nepopratelnm faktem, e nae evropsk bl civilizace byla a je podnes zaloena na loupen, to je jej nejpodstatn?j charakteristick rys, a to samoz?ejm? nrody postien na lskou a p? velice dob?e v. Take ty p?nosy kolonialismu si i my zaijeme na vlastn o?i a na vlastn k?i, nebo? ti imigranti nebudou rozliovat, a ani d?ve nerozliovali, zdali jejich kolonizto?i, tedy okupanti, jsou Angli?an, Nizozemci, Belgi?an ?i Francouzi, takov nuance nerozeznvali - prost? to byli bl Evropan, take kdy k nm dnes p?ijdou, tak to ur?it? tak nebudou rozliovat.
Zajist v knihch o historii kolonialismu (dnes neokolonialismu) najdeme tisce a tisce podobnch fakt? o zvrhlostech bl rasy. Existuj tisce a tisce knih a tisce a tisce dokument?, a ty nen a ani nebude n?jak snadn zni?it. ?lov?ku-?ten?i je z toho moc smutno. Cel d?jiny jsou o napravovn k?ivd novmi a v?tmi k?ivdami.
Take jsem ukzal (teoreticky), jak by dopadla Evropa, kdyby fungovala spravedlnost.
No a co zv?rem? Zv?rem bychom mohli poloit otzku vem evropskm honoracm a v?bec vem euroamerickm elitm A tu otzku perfektn? zformuloval V. V. Putin v nedvnm projevu v OSN, zn takto:
Msto triumfu demokracie a pokroku - nsil, chudoba, sociln katastrofa, a lidsk prva v?etn? prva na ivot - znehodnocen. Rd bych se zeptal t?ch, kte? vytvo?ili takovou situaci: Uv?domujete si alespo? te?, co jste ud?lali? Ale obvm se, e tato otzka z?stane viset ve vzduchu, protoe se dodnes nez?ekli politiky zaloen na sebejistot?, na p?esv?d?en o sv vjime?nosti a beztrestnosti.
31
Hrrr na zl teroristy! Hodn teroristy podporovat!
O tom, jak to bylo s tm 11. z?m 2001, mme vichni jasno. Devatenct mladk? ze Sadsk Arbie ozbrojench pouze noi vtrhlo na letit? a zmocnilo se ?ty? Boeing?. P?t muslim? sta?ilo na jeden Boeing a na ten posledn sta?ili pouze ?ty?i (asi doli lidi). Na koupen pistol patrn? nem?li finance, take si zakoupili pouze noe. No co, byli to nuzn vysokokolt studenti. Ovem na chlast vdycky m?li, to vymetli kdejak bar, take na zakoupen po?dn boucha?ky jim prachy nezbvaly. le, noe sta?, ?ekli si, a za?ali realizovat sv?j pln.
Se dv?ma Boeingy narazili na Dvoj?ata, kter se z?tila. Dal, t?et mrakodrap, kde v podzem byly uloeny zlat rezervy mnoha bank, se z?til strachy. Se t?etm Boeingem se saudskoarabt nosci trefili p?mo do budovy Pentagonu a p?esn? do t ?sti, kde vedli Cheney a Rumsfeld vojensko-vle?n ?etnictv, kterto po nrazu sho?elo. Se ?tvrtm unesenm Boeingem m?li v myslu narazit do Blho domu, co se jim nezda?ilo, neb hrdinn pasa?i nosce znekodnili. Terorist ovem jet? sebevraedn? sta?ili Boeing nasm??ovat k zemi. Je o tom moc krsn film, lze si ho v domcm kin? pustit z internetu. Cel film jsem sice nevid?l, pouze ukzky (trailer), ale byl jsem naden hrdinstvm oby?ejnch cestujcch, kte? vlastn? uchrnili svm postojem a vlasteneckou chrabrost od zni?en a demolice Bl d?m a tud i presidenta a jeho poradce. ?est jejich pamtce, myslm tm ony cestujc, nikoli obyvatele Blho domu.
Terorist ozbrojeni noi a vraednmi Boeingy dostali povolen k startu kolem 8 hodiny rann (p?esn? v 7,59, v 8,10, v 8,13 a v 8,20). V ?ase 9.02 nar Boeing do prvn v?e. A posledn Boeing pad k zemi v polch v Pensylvnii a v 10,03 hod. To znamen, e teroristi byli ve vzduchu celou hodinu ba i vce! Za takovou dobu by t?eba Severn Korea byla schopna poslat ?ty?i rakety s atomovou nlo bezproblmov? na zem USA. A takov rakety pr let mnohem rychleji ne Boeingy, take by to klidn? zvldli do p?l hodiny. Zjistili by ameri?t vojci, e k nim let ty korejsk rakety? Mon jo, mon se u pou?ili. Nebo jsou nepou?iteln?
Po?et ob?t teroristickch tok? doshl 2.977 lid, p?i?em 19 sebevraednch nosc? nen do seznamu zahrnutch. Vyet?ovn veden FBI bylo uzav?eno s tm, e jsou jasn a nezvratn d?kazy spojujc Al Kaidu a Usmu bin Ldina s toky. FBI se poda?ilo rychle identifikovat vechny nosce, v?etn? vedoucho skupiny Mohameda Atty, jeho zavazadlo objeven na Bostonskm letiti obsahovalo mimo jin i seznam ?len? skupiny. U z?cenho mrakodrapu byl tak nalezen Att?v cestovn pas. Asi ho Mohamed vyhodil z okna Boeingu t?sn? p?ed nrazem, aby vem pochybova??m bylo jasn, e to on, Atta, je tm hrdinou. Dne 27. srpna byly zve?ejn?ny fotky vech 19 nosc? spolu s informacemi o nich. (Tto zprv? FBI m?e v??it pouze ?lov?k velice velmi mdlho ducha hrani?cho s debilitou.)
Vladimir Putin zaslal okamit? kondolenci presidentu Bushovi. (Wikipedie uvd, e Putin velmi obratn? vyuil tragdii na osobn projev sympati ?i spolu?astnosti.) Pro anglickou krlovnu Alb?tu II. byly toky neuv??itelnm a totlnm okem a pro papee Jana Pavla II. nevslovnm hororem. Pro ?eskho prezidenta Vclava Havla to bylo hroznm varovnm pro civilizaci, kter ns vyzv mobilizovat a p?evzt zodpov?dnost za tento sv?t. Francouzsk prezident Jacques Chirac p?esv?d?oval, e Francouzi pln? souct s americkm lidem. Britsk premir Tony Blair zase poukzal na tento masov terorismus jako na nov zlo v dnenm sv?t?. Reakce dalch sv?tovch v?dc? vyjad?ovaly velmi podobn pocity. Pouze v irckm rozhlase (tehdy jet? vldl Saddm) se objevila vyjd?en, kter toky ozna?ila za operaci stolet, kterou si USA zaslouily kv?li svm zlo?in?m proti lidskosti. Vtanm d?sledkem se stalo i napln?n cl? NATO novm smyslem. Severoatlantick aliance se op?t semkla, tentokrt proti terorismu a snaila se poprv v historii uplatnit ?lnek 5 o pomoci spojenc? napadenmu ?lenovi paktu. Nechpu, pro? se tedy americk armda spole?n? s NATO nevrhla na Saudskou Arbii (kde se vylhli tihle teroristi), nbr se vrhla na Afghnistn a pak na Irk a Libyi. Copak generlov m?li n?jak patn mapy a vtrhli jinam, ne kam m?li?
No a od t doby (u celch 15 let!) vechny stty sv?ta bojuj proti terorismu. Docela nesp?n?! A to i p?esto, e jsou na kont? tohoto boje u miliny mrtvch a zmrza?ench. Holt boje mus pokra?ovat a do vt?znho konce. Na kone?n po?et povrad?nch si tedy jet? budeme muset n?jak ten rok po?kat.
Teroristick tok na Dvoj?ata a Pentagon mi p?ipomn n?kter teroristick ?iny v nedvn minulosti. Tak t?eba atentt na Frantika Ferdinanda d'Este, arcivvodu a nslednka rakousko-uherskho tr?nu, kter byl spchn 28. ?ervna 1914 v Sarajevu (sedm kul). Stejn? jako p?i atenttu na Dvoj?ata, identifikovaly osnovatele i aktry spiknut tajn sluby CK Rakouska-Uherska (Habsbursk ?e) velmi rychle, v ?du dn?. Je to obdivuhodn, nebo? tehdej tajn sluby nem?ly dn odposlouchvajc
32
p?stroje, ani mobily a ani p?stup k internetu a p?esto tak velmi brzy odhalily ony ?leny teroristickho spiknut, kte? byli ovem tak ?leny tajnch slueb. Tajn sluby odhalily ve svch ?adch teroristy, to je n?co, co? Osnovatel i akt?i-teroristi dostali v?tinou trest smrti zast?elenm a mlad dvaceti let pouhch 20 let. Jeden z nich (Gavrilo Princip) si odsed?l trest u ns v ?esku, ovem brzy um?el ve v?zen, tak si toho v?zn?n moc neuil, zato ale nemusel rukovat na frontu. Zajmav je, e i tehdy ti mldenci byli studenti.
D?sledkem sarajevskho teroristickho ?inu bylo vypuknut celosv?tovho vrad?n. Celkov po?et ob?t 1. sv?tov vlky, vojenskch i civilnch, byl kolem 37 milion?: 16 milion? mrtvch a 21 milion? zran?nch. Celkov po?et mrtvch zahrnuje 9,7 milion? vojk? a 6,8 milion? civilist?. Stty Dohody (t Spojenci) ztratily kolem 5,7 milionu vojk?, zatmco Centrln mocnosti jen okolo 4 milion? vojk?. P?sobiv statistika, e? Lb se mi, e do statistiky ob?t byli za?azeni i lid zmrza?en vlkou, co ve statistikch II. sv?tov vlky u bv vynechvno, po?ty zmrza?ench se prost? dnes u neuvd.
Dalm podobnm teroristickm ?inem byl tok na potu (vysla?ku) v Gliwicch. N?meck komando tajnch slueb p?evle?en do polskch uniforem post?lelo v?rn poctiv ?sk N?mce-potovn ?ednky. Nenael jsem ve Wikipedii p?esn po?et zavrad?nch a ani kdo vydal p?kaz k toku. Holt tajn sluby jsou tajn a nelze je odtajnit a u v?bec ne trestat. Domnvm se, e t?ch ob?t mohlo bt tak kolem dvaceti ?i t?iceti. Fhrer v?dom? nechal ob?tovat sv v?rn poddan jenom proto, aby m?l d?vod k rozpoutn II. vlky. Celkov ztrty na ivotech zp?soben druhou sv?tovou vlkou p?edstavuj vce ne 72 milion? lid. Civiln ob?ti z toho p?edstavuj asi 47 milion?, zran?n (zmrza?en) se oproti I. vlce nepo?taj. P?esn ?sla stejn? nen mon zjistit - milion sem, milion tam, to v boji za pravdu a humanitu p?ece nen d?leit.
No a protoe terorismus je roz?en po celm sv?t?, nem?u vynechat ani Asii. Nejznm?j teroristick tok se odehrl poble Mukdenu v Mandusku. ?nt terorist pokodili koleje na japonsk elezni?n trati, kter byla d?leit pro pr?mysl a hospod?stv. Pouili asi jenom kladivo, dle mne tak t?kilov, protoe pokozen koleje bylo p?mo miniaturn, nepatrn, vdy? za necelou p?lhodinku u mohl projet dal vlak. To kdyby pouili metodu naich cikn? a odroubovali ony matice drc koleje na pracch, nad?lali by v?t kodu. Pr nepouili kladivo, nbr n?jakou vbuninu (semtex jet? nem?li). Na internetu je vid?t fotografii pokozen kolejnice, ta fotka ovem byla uve?ejn?na a po vlce. O tomto hr?znm aktu ?nskch terorist? referovaly snad vechny noviny sv?ta a vechna rdia tmto stylem: Na vlak zato?ili ?nt bandit. Japonsk podd?stojnk oznmil, e jeho hldka zaila bombov p?epad a vzp?t na n? terorist zahjili kulometnou palbu. Tak byla ve?ejnost mdii p?kn? zmasrovan a p?ipraven na odvetu.
No a Japonsko mohlo ve jmnu spravedlnosti vyhlsit vlku ?n?. Oficiln vysv?tlen Japonc? bylo, e se p?ece jenom brn tok?m ?nskho vojska. Velk Britnie a Spojen stty americk japonsk agresi v podstat? jen p?ihlely. ?nsko-japonsk vlka trvala od 7. ?ervence 1937 do 9. z? 1945. Druh sv?tov vlka tedy za?ala a i skon?ila v ?n?! Ztrty na ?nsk stran?: 1 320 000 zabitch vojk?, 1 797 000 zran?nch, 120 000 ztraceno v boji. Komunist: 500 000 zran?nch a zabitch vojk?. Zem?elo tak 17 000 000 a 22 000 000 ?nskch civilist?. Celkem tedy vce ne 30 milin? ??an?! Ztrty na japonsk stran?: 1 055 000 zabito, 1 172 200 zran?no. ?na ztratila skoro desetkrt vce obyvatel ne Japonsko. To p?ece nelze ze strany ?ny jenom tak lehce zapomenout. (Vechny ?seln daje v ?lnku jsou p?evzaty z Wikipedie.)
Teroristick tok v Mukdenu byl jako p?es koprk zopakovn v Tonkinskm zlivu. Dne 4. srpna 1964 severovietnamsk lodi bez p??iny zato?ily na americk plavidla v mezinrodnch vodch Tonkinskho zlivu. R?zn mediln zdroje, to u byla i televize, v?etn? periodik Time, Life a Newsweek uve?ej?ovaly v srpnu r?zn ?lnky o incidentu. Time nap?klad napsal: Skrz temnotu, ze zpadu a jihu vet?elci opovliv? vpadli nejmn? est z nich za?ali st?let na torpdoborce automatickmi zbran?mi.
P?edstavme si obrovsk torpdoborec, kter je cel opltovn velice silnmi ocelovmi plty. No a n?kdo na n?j za?ne st?let ze samopalu a kulometu. Jakou ud?l kodu? Akort mon poru barvu na pltech. To je n?co, jako kdybych j bosou nohou kopal do betonov zdi. Novin?i popisovali tento teroristick tok vemi z?ivmi barvami. Protoe byl proveden v noci, nebyla dn dokumentace, ani toho, e ze sv d?ev?n dunky p?iloili k boku torpdoborce eb?k a m?li v myslu obsadit palubu. koda e nem?li tehdy fotoaparty na no?n vid?n. No novin?i se p?edhn?li, kdo to pope lpe, kv?tnat?ji a drasti?t?ji a bude tak zven prodej jeho novin. Nelenil ani president Johnson a pronesl ohniv projev k americkmu lidu, ve kterm vykresloval udlost, kter ukazovala Hanoj, resp. Ho ?i
33
Mina jako agresora-teroristu a kter stav?la USA do role brnc se strany. Take ve?ejnost byla p?ipravena k vlce.
Jenome je tady h?ek, ba docela velk hk!
A v roce 2005, kdy dolo k odtajn?n materil? Nrodnho bezpe?nostnho ?adu, vylo najevo, e dn st?et se neodehrl. Ve zprv? je doslova uvedeno: V tu noc neprob?hl dn tok. Johnson i McNamara bez pochyb v?d?li, e se dn tok toho dne neodehrl a Johnson ve svm projevu v?dom? lhal. Na dotaz admirla torpdoborce, co se v noci stalo, odpov?d?l, e cel noc byla naprosto klidn. Tu zprvu samoz?ejm? president ?etl. Sta?ily ovem zprvy z novin a president?v projev a teroristickmu ?inu uv??il snad cel sv?t. A?koliv se v Tonkingskm zlivu dn teror ?in nestal, p?esto byla schvlena Rezoluce, kter se stala prvnm podkladem pro zapojen USA do vlky proti Severnmu Vietnamu a zrove? dala americkmu prezidentovi plnou moc asistovat kdekoliv v Jihovchodn Asii v boji proti komunistick agresi. To je p?ece perfektn, co? To se jen tak kdekomu nepoda?.
A za?ala dvacet let trvajc vlka (1955 a 1975). Ameri?an poprv pouili proti rostlinnm porost?m (ale i obyvatel?m) defoliant Agent Orange a pouity byly i dal chemick ltky, nap?. kyselina dimethylarsinov (Agent Blue) na zni?en rod re, a samoz?ejm? umrali i zasaen lid. Prvn chemick vlka ve velkm m??tku a nikdo nikdy nebyl odsouzen. No a vsledky tto dvacetilet vlky, ve kter se prvnch deset let angaovala Francie a Britnie a druhch deset let USA, jsou nsledujc. Celkov po?et povrad?nch p?evyuje 4 miliny, z toho polovina civilist?. Dle spousta mrtvch v Laosu a Kambodi. Po?ty zran?nch (zmrza?ench) se neuvd?j, take t?chto ob?t m?eme odhadovat na 10 a 15 milin?. P?kn vsledek pro vle?n jest?by, e? A t?ch bomb a vle?nho materilu co se pouilo! Vojensko-pr?myslov komplex si radost mnul ruce a byl nadmru spokojen s dosaenmi finan?nmi zisky.
Terorist ovem nefunguj pouze v ?n? (Mukden), Vietnamu (Tonking) a v muslimskch zemch, ale i v Evrop?. To v letech 1956 a 1989 operovali v Itlii a (zpadnm) N?mecku tak zvan Rud brigdy. V Itlii se nazvaly Brigate Rosse a v N?mecku RAF, co zna? Frakce Rud armdy - Rote-Armee-Fraktion, kter byla znm?j pod jmnem skupina Baader-Meinhofov. V obou zemch p?kn? ?dili, provedli spoustu bombovch tok? na ndrach a v nkupnch st?ediscch, celkem b?n? provd?li nosy letadel a podobn?. V Itlii unesli v roce 1972 Idalga Macchiariniho, vedoucho pracovnka firmy Sit-Siemens, nsledovaly nosy dalch ?elnch p?edstavitel? velkch italskch firem, pozd?ji se Rud brigdy za?aly specializovat na nosy soudc?. Jejich nejslavn?j teroristick kousek byl nos italskho premira Alda Mora, kterho v roce 1978 zavradili. (Useknut mal?ek premira poslali do italskho Parlamentu potou. A to ho dreli v zajet v oby?ejnm byt? v panelku!) Samoz?ejm? v N?mecku se terorist snaili tak docela sp?n? - unesli a popravili prezidenta Asociace n?meckch pr?myslnk? Hannse-Martina Schleyera, zavradili n?meckho generlnho prokurtora Siegfrieda Bubacka a nsledovala vrada prezidenta Dresdner Bank. K posledn vrad? dolo 1. nora 1985, kdy byl zavrad?n n?meck pr?myslnk Zimmermann. B?hem 28 let jejho boje proti sttu z?stalo na obou stranch pomysln barikdy celkem 67 mrtvch a 230 zran?nch osob.
Rud brigdy vydvaly ?ast prohlen, kter vechny noviny ochotn? tiskla. Mluvilo se tam o boji proti imperialismu, kapitalismu a faistoidnmu sttu. Mn? to tehdy p?ipadalo, jakoby opisovaly n?jak teze od Lva Trockho. Vak tak oficiln vysv?tlovn jejich teroristick ?innosti bylo, e je ?d a podporuje finan?n? Sov?tsk svaz. Bylo to jasn - to Sov?ti rozpoutali ten teror. U ten nzev Rud brigdy to dokladoval. Pracovnci CIA jsali nadenm, jak se jim ve da?, jak cel sv?t v??, e Sov?tsk svaz podporuje terorismus.
N?meck policie nezahlela a teroristy pe?liv? sledovala a a po docela dlouh dob? pochytala. (A? mi nikdo netvrd, e n?meck policie byla tak neschopn, e j trvalo roky (28 let!), ne pochytala zlo?ince, kte? vrad, vdy? takov v?ci by policie m?la vy?dit v rozmez tdn? a ne let! Asi to nebylo v jejm zjmu.) 9. kv?tna 1976 byla ve sv cele nalezena ob?en Meinhofov, pr spchala sebevradu. To j nemohli rad?ji podvat n?jak lky jako Miloevi?ovi? Bylo by to takov jakoby ?ist. Tak Andreas Baader, Gudrun Ensslinov, Jan-Carl Raspe, a Irmgard Mllerov spchali sebevradu ob?enm ve stejn den rno v sedm hodin. Vypad to, jakoby se domluvili na hodin? spole?n sebevrady.
Po p?evratu, po odtajn?n archiv? KGB a tajnch slueb v socialistickch sttech, se nenael jeden jedin doklad o n?jak spoluprci t?chto slueb s Rudmi brigdami, take prosazovan a veobecn? p?ijman d?v?j teze o podpo?e ze strany SSSR padla. Naopak se provalilo, e budovn st? Gladio zahjila v roce 1951 italsk tajn sluba SIFAR (pozd?ji p?ejmenovan na SID a jet? pozd?ji na SISMI).
34
Bli spoluprce s CIA za?ala u v roce 1956. N?meck a ani italsk archivy o operaci Gladio prozatm otev?eny nejsou. Budou v?bec n?kdy uvoln?ny?
No a zv?rem jet? posledn ukzka, jak funguje dle pln? stejnho receptu vytv?en terorist?. Zde budu ovem pouze teoretizovat, tedy co by kdyby. Sest?elen malajskho Boeingu nad Ukrajinou m podobn rysy jako ve uveden ukzky (asi je v CIA n?jak velitel zaten na Boeingy). ?m za?t na Ukrajin?? Majdan? Odst?elova?i a upalovn v Od?se? To je mlo. To se mydl Ukrajinci mezi sebou, to nen pro sv?t zajmav. Mus p?ijt n?co po?dnho, co ot?ese sv?tem. Take bude pot?ebn sest?elit civiln malajsijsk Boeing s cizinci, to bude p?sobiv! Postup dal realizace byl jasn jak facka. Sundali to separatist, tedy jsou to teroristi. Do t doby byli pouze opol?enci-separatist, od pdu letadla to byli definitivn? terorist. Tento teroristick ?in mus bt nleit? potrestn, proto poleme armdu u ne proti spoluob?an?m, nbr proti terorist?m. Tak u?inil Poroenko. Jenome ti tzv. terorist se ubrnili, co by ale n?jak moc ani nevadilo, vdy? p?ece m?eme podat o pomoc NATO, ale ne do boje proti separatist?m, ale u proti terorist?m. Tu pomoc ocen cel sv?t. Pomoc NATO bude oprvn?n p?ed celm sv?tem. No a p?ed vojsky NATO by se separatist, te? terorist, t?ko ubrnili. B?hem tdne by terorist byli p?evlcovni. Potom by pro vstrahu na nm?st v Don?cku pov?sili v?dce terorist? a do p?l roku by byla v Don?cku vojensk zkladna USA, tedy vlastn? NATO, a USA by u m?ly zkladnu v Sevastopolu na Krymu. No a Putin by se mohl pouze bezradn? na to NATO dvat. Nebo by muselo zashnout Rusko? Mon se i s takovm scn?em po?talo. No a vl?i?ka v Evrop? by byla natotata. Jenome to CIA s Boeingem na Ukrajin? jaksi nevylo. Navc je Putin p?edb?hl s Krymem, a tud bylo jasn, e akce se nezda?ila a Zpad ztratil o Ukrajinu zjem. (Tak co, je to dobr nebo pitom konspira?n teorie?)
P?ipad mi docela primitivn a legra?n, e CIA (a v?bec vechny tajn sluby USA) pouvaj po?d dokola stejn metody, vdy? to prohldne i imbecil. Vechny p?evraty probhaj dle stejnho mustru. Nau?ili se to ve sttech jin Ameriky, tam operace jako Gladio bvaly naprosto b?n a normln a da?ilo se jim tam cl? snadno doshnout. No, nebyl internet a gramotnost v t?ch sttech byla hluboko pod rovn, take tam to bylo docela nenro?n a p?itom velmi ?inn. Ovem v Evrop? je to p?ece jen o n?co sloit?j a obtn?j, brzo se na to p?ijde a ve?ejnost je dostate?n? informovna. Copak v CIA fakt nemaj n?jak inovativn zam?stnance?
Zni?en Jugoslvie zd?vodnili tm, e na?kli Srby z terorismu. Vpd do Afganistnu naivn? zd?vodnili p?tomnost bin Ldina. Vpd do Irku zd?vodnili livm na??enm o zbranch hromadnho ni?en a vyhazovnm nemluv?at z inkubtor?. A v Libyi se u ani neobt?ovali vymlet n?jak teroristick ?in, sta?ilo ozna?it Kaddfho za teroristu, ve ostatn za?dila televize a tisk, a u to jelo. V Srii se pokusili obvinit Asada z pouit nervovho plynu. Dokonce, ani by do?kali vsledku et?en o plynovm toku, vyst?elili na Damaek dv? (?ty?i?) rakety, co m?l bt signl pro vojska NATO v Itlii a Francii zahjit tok. N?co jako vst?el z Aurory. Jenome Rusov rakety sundali, co byl pr?vih, s tm CIA nepo?talo. Oznmit ve?ejn?, e to sest?elili Rusov, jaksi nelo, vdy? to by byl za?tek vlky mezi USA a Ruskem (podobn? jako s ponorkou Kursk). Tak to svedli na Izrael, kter se okamit? ohradil, e on, tedy stt Izrael dn rakety nevypustil. Za dv? hodiny (asi a se k Netanhuovi dovolal Obama) Izrael prohlsil, e ano, e on ty rakety vyst?elil, ale e to bylo p?i b?nch manvrech izraelsk armdy a e jejich rakety zashly p?esn? stanoven cle a bezpe?n? a ?zen? spadly do mo?e. Tm byl malr zaehnn a nastalo ticho po p?in?. Netanjahu to vzal na sebe. Dobrej, no ne? Americk k?ink zatm nenpadn? odplul ze St?edozemnho mo?e.
V podstat? je naprosto lhostejn, zdali shodili Dvoj?ata saudskoarabt muslimov nebo Cheney, Bush a Wolfowitz, d?leit jsou d?sledky. Dnes oficiln verzi nev?? v Americe skoro nikdo, p?esto ovem nelze p?iznat, e to cel byl podvod. Vlka by vypukla stejn?, i kdyby nebyl atentt v Sarajevu, i kdyby nebylo p?epaden vysla?e v Gliwicch, incident? v Tonkinu a Mukdenu
Odtajn?n tajnch materil? o udlosti 1.9.2001 bude a v roce 2031, tedy po t?iceti letech, jak ?k zkon. Samoz?ejm? tajn sluby mohou prohlsit, e n?kter ?sti jsou tajn nafurt, na nekone?n? dlouho, neb by ohrozily bezpe?nost sttu. Myslm, e v?tin? z ns to u m?e bt v roce 2031 naprosto ukraden. Otzka tedy zn: Kdo ty teroristy vytv? a udruje p?i ivot?? A kdo je bude vytv?et ztra a pozt??
No j nevm, ale vzhlet k USA jako k bat? svobody a demokracie a lidskch prv, to mohou snad akort ti, kte? jsou siln? zainteresovni na vradch, mu?en a loupen. Je snad jin vysv?tlen on lsky k USA?
***
35
Allhu Akbar
Minul tden jsem se jen tak prochzel po na zahrad? a kontroloval, zdali jsou stromy v po?dku a na svm mst?. A protoe jsem nedvno ?etl cosi o islmu, tak mi p?ilo na mysl, jake zn ta formulace, kterou sta? pronst a ?lov?k se tm pdem stane muslimem? Napnal jsem mozkov zvity, aby si vzpomn?ly a doopravdy se ta v?ta vyno?ila. Z radosti e je mozek jet? funk?n, jsem bezmylenkovit? a docela nahlas tu v?tu pronesl. Zn takto: Nen boha krom? Boha a Mohamed je jeho Prorokem. No jo, ale pak jsem si uv?domil, e pronesenm t v?ty jsem se stal muslimem. Fakt jsem nebyl ani opiven a ani ovn?n. Od t chvle jsem se ale stal muslimem. No co, stejn? z t?ch t? abrahmovskch nboenstev je islm pro mne nejp?ijateln?j. Neobsahuje toti ve svm u?en dn takov iracionln nesmysly jako judaismus a k?es?anstv. Islm je docela racionln.
Doma jsem zapnul internet a nechal vyhledat onu formulaci. Zn takto: L ilha illllhi wa Muhammadun raslullhi. V p?ekladu do ?etiny to je takto: Nen bostva krom? Boha a Muhammad je posel Bo. Jin internetov strnka zase uvd onu formulaci troku jinak: Ahadu An La Illha-il-l-Lh. (Dosv?d?uji, e nen boha krom? Boha.) Ahadu Anna Muhammadan Raslu-l-lh. (Dosv?d?uji, e Muhammad je Prorokem Bom.) Dokonce te?, kdy to pu, jsem to znovu hlasit? zopakoval (p?e?etl) i arabsky, take jsem vlastn? dvojnsobnm muslimem. Pro vstup ?i pro p?ijet do l?na islmsk vry nejsou pot?ebn dn sloit ceremonie, sta? prohlsit onu ve uvedenou v?tu, co jsem, prochzejc se po na zahrad? a i doma v pokoji, hlasit? pronesl a jsem tedy muslimem. Z radosti jsem jet? p?mo vyk?ikl: Allahu Akbar!
B?h je velik se arabsky ?ekne Allhu Akbar. Samoz?ejm? e k?es?an i judaist tvrd pln? tot. Zkuste si ?ci ono tvrzen n?mecky, anglicky, francouzsky, rusky, ?esky, irsky, ma?arsky Marn? jsem hledal na internetu, jak by to zn?lo ?nsky, tibetsky ?i benglsky, ale ur?it? i u nich pro to maj slova-pojmy. Tedy v?ta B?h je velik je takov b?n docela banln vem znm v?ta, dokonce ani u ateist? nevzbuzuje pohoren. Ale pokud se pronese v arabtin?, vyvol to u mnoha lid asociaci na islmsk teroristy u?ezvajc hlavy nevinnm. Pokud tot n?kdo pronese finsky ?i vdsky, tak ns v?bec nenapadne p?edstava n?jakho finskho ani vdskho teroristy (t?eba Breivika). P?ipad mi to n?jak divn. Slova B?h je velik pronesen arabsky, vyvolvaj hr?zu a d?s, kdeto tat slova pronesen ?esky ?i n?mecky jsou znakem v?rnho poctivho morln? vysp?lho v??cho k?es?ana. Ob?as pobvm v Bavorsku, spolkov to zemi N?mecka, a tam i j b?n? zdravm Gr Gott, co zna? Pozdrav Pn B?h. Star hornick Zda? B?h se b?n? pouvalo i v dobch tzv. komunismu. Tedy pouvat v mluv? pojem B?h je docela b?n a iroce roz?en. Akort snad v ?n? a Indii nevyk?ikuj Allh Akbar, ale msto toho mohou vyk?ikovat Mao Akbar ?i Marx Akbar, Lenin Akbar a v Indii t?eba iva, Vinu, Brahma Akbar ?i Buddha Akbar. Nebo ne? No vlastn? pro? ne? Mao je velik, Lenin je velik, Havel je velik, Obama Akbar, Alexander Akbar, Karel Akbar, Petr Akbar
To moji rodi?e mne jako desetidenn miminko zanesli do kostela, kde kn?z v jakmsi podivnm akovskm (antickm) boru na moji hlavi?ku vylil troku vody a pronesl: K?tm t? ve jmnu Boha Otce, Syna a Ducha svatho. Potom jet? kn?z provd?l velijak ob?ady, prost? p?kn divadlko. Muslimov se bez takovho divadelnho p?edstaven obejdou, to racionln muslimov neprovd?j. No a tak jsem se stal katolkem, chodil jsem do kostela i do hodin nboenstv, ovem d?lat ministranta mne v?bec ani nenapadlo. A u ns v podh?? se zdravvalo v?tou Pochvlen bu? Je Kristus. To mne moc tvalo, takov dlouhatnsk pozdrav, jak kdyby se nemohlo pozdravit slovem Ahoj, Nazdar ?i Dobr den. O n?co pozd?ji se zase zdravvalo slovy ?est prci. K tomu mm jeden zitek, to jsem s kolegou, taky studentem, zael na zchod a on tam mo?il s. (soudruh) profesor M a tak jsme pozdravili ?est prci, na?e ns s. prof. pou?il, e na zchod? se takov pozdrav nepouv.
A uvedu jet? jeden nezapomenuteln zitek z roku 1947. Tehdy bylo velik sucho a tak se neurodilo na polch skoro nic, hrozil tud hlad. I vichni obyvatel na vesni?ky se shromdili p?ed kostelem, ivnostnci se svmi prapory, na nich m?li vyobrazenho svho svatho patrona, a samoz?ejm? i my d?ti. V pr?vodu (v proces) jsme se vydali k jednotlivm kapli?km. U kad kapli?ky jsme vichni poklekli, zazpvali jsme nbon chorly ku poct? Boha a p?nliv? prosili (pan far? samoz?ejm? prosil latinsky), aby zaprelo. Ale ono nezaprelo. B?h ns holt cht?l potrestat za spchan h?chy a byl neoblomn a nedovolil, aby zaprelo. Skute?n? hrozil hlad. Zpadn stty nm nemohly poslat n?jak obil, nebo? dva roky po vlce tak nem?ly n?jak zsoby a i v takovm N?mecku m?la v?tina obyvatel docela hlad. Situaci zachrnil ateista Stalin, kter nm poslal dosta?ujc po?et vagn? obil.
36
V patncti letech, kdy jsem dostal ob?ansk pr?kaz, jsem psemn? vlastn rukou sepsal a podal prohlen, e souhlasm s v?deckm sv?tovm nzorem. Na tom nemm podnes co m?nit. A tm jsem se zase stal ne-k?es?anem a ne-katolkem. Zavrhl jsem vru, jsem tedy apostata, odpadlk. Bylo to docela snadn a jednoduch. To csa? Julin, zvan Apostata (Impertor a n pn vldl v lech 360 a do 26. ?ervna 363, kdy byl zabit v boji s Perany) zruil sv?j k?est a p?slunost k crkvi p?ekrsnm ob?adem ?i hpeningem nebo performanc. koda, e to nikdo nep?enesl na filmov pltno. To se p?ed nastoupenmi legiemi svlkl do naha a postavil se pod elezn rot. Nad nm za?zli pohant kn? b?ka a krev stkala na jeho t?lo. Tmto ob?adem smyl ze sebe k?est a i jeho vojci se pomazali krv a zruili taky k?est. Vrtili se ke starm osv?d?enm antickm boh?m. Je velk koda, e Julin zem?el tak mld, kdyby vldl po n?kolik desetilet, to to bychom n?jak k?es?anstv v?bec neznali. Kdov, kam by se pak ubrala Evropa, ale je jist, e bez crkve katolick by to bylo v kadm p?pad? lep, ?estn?j a ulechtilej.
Cestu k bohu (?i k Bohu) jsem nikdy nehledal, to jsem si rad?ji ?etl populrn v?deck pojednn o astronomii a o kvantov fyzice. Matematiku jsem p?mo miloval, nebo? tam je ve naprosto logick, tam plat bu? ano, nebo ne, nic mezi tm, dnm van?nm nelze nic okecat, nelze pouvat dvojsmysln vyjd?en apod. Matematika je prost? dokonalost sama. N?jak mystika mi byla naprosto vzdlen, i kdy t?eba Mistra Eckharta (1260-1327) mm dosud v oblib?. Ale to kdy se pot?ebuju dostat do n?jakho vytren ?i p?mo transu, tak si pustm na Youtube Ference Liszta v podn Valentiny Lisitsy, Kti (Chatija) Buniativili, ?i Borise Berezovskho nebo i Gyrgy Cziffry a Horowitze. To mi bohat? dosta?uje, abych se povznesl a do nebeskch vin. V?bec netoum po n?jakm mystickm z?en podstat.
***
No a poj?me tedy k tomu islmu. Pape Wojtyla pronesl, e id jsou naimi starmi bratry a muslimov naimi mladmi bratry. Tak se na to tvrzen podvejme troi?ku podrobn?ji. Existuj t?i tzv. monoteistick nboenstv - k?es?anstv, judaismus a islm. ?k se jim tak abrahmovsk, nebo? vechna se odvolvaj na praotce Abrahma, maj prost? jednoho zakladatele. Abrahm se pr narodil v mezopotmskm m?st? Uru cca 2000 let p?ed nam letopo?tem nebo v sumerskm m?st? Ur. Tedy nai star brat?i id maj historii starou u vce ne 4 tisce let. My k?es?an po?tme za svho zakladatele Jee Krista, kter se pr narodil v roce 1 a zem?el uk?iovnm v roce v roce 33 naeho letopo?tu. Jak u Abrahma, tak u Jee jsem pouil sl?vko pr. Je to proto, e neexistuj nidn doklady o jejich existenci. V podstat? jsou to mytologick postavy. Zato u naich mladch bratr?, u muslim?, doklady o ivot? a reln existenci Mohameda jsou nepoprateln. Narodil se 22. dubna 570 (571?) v Mekce a zem?el 8. ?ervna 632 v Medn? ve v?ku 62 let.
Patriarcha Abrahm m?l nejstarho syna Izmaela s Hagar. Pozd?ji mu Sra porodila ve svch devadesti letech druhho syna Izka. Samotn Abrahm zem?el ve svch 175 letech v Hebronu. Arabov povauj Izmaela za zakladatele svho nroda. id zase povauj Izka za zakladatele svho nroda. Je tud naprosto logick, e Arabov se povauj za star nrod ne nrod id?. Prvorozen syn m p?ece vdycky p?ednost p?ed druhorozenm. Take bychom m?li zm?nit papeovo prohlen na to, e Arabov jsou naimi nejstarmi bratry, id jsou o n?co mlad brat?i a my k?es?an jsme nejmlad brat?i, n?co jako prapravnuci, no ne?
Arabov se ovem s bratry idy n?jak moc nebrat??kuj. Tvrd, e jejich mlad brat?i id jsou velice velmi nesp?n a neschopn, proto je nemaj taky v n?jak oblib?. Jsou to impotentn nek?ubov a budikni?emov, vdy? co v b?hu historie dokzali a vytvo?ili? Jenom pouze jaksi miniaturn stte?ek, n?co menho ne Morava, kde v nejum psu od mo?e k prot?j hranici je pouhch 40 kilometr?, co se klidn? za jeden den d projt p?ky. Copak se takovmu tvaru d ?kat stt? Vak tak vdycky to byla kolonie bu? Egypta, jindy zase Persie a antick ?msk ?e to m?la jako protektort. No a csa? Hadrin v roce 135 stte?ek Izrael pln? zruil a id?m zakzal pod trestem smrti vstup do sv bval zem?. Zajmav je, e Hadrin?v vnos (na?zen) dodnes nikdo nezruil. Ani tak miniaturn stte?ek nedokzali udret a dodnes se nedokzali vypo?dat se svmi sousedy a to p?itom ve Starm zkonu maj detailn nvody jak vyhladit nep?tele do poslednho, jak kadho kdo mo? proti zdi nenechat na ivu, jak nemluv?at?m rozbjet hlavi?ky o ze?, a podobnch takovch nvod? tam je mnoho, vdy? ty nvody maj ve svat knize, p?ikzal jim to Jahve. Sice to dosti ?asto provd?li, ale s jakm vsledkem? Nulovm! (Jan pa?ek vybral ze svat knihy z Bible, kterou nadiktoval B?h, vechny nvody na vrad?n, vylo mu to na t?icet strnek - k dispozici na Osel.cz, ale vybrat z Kornu nvody na vrad?n tak lze, ovem t?ch je tam jen tak na p?l strnky.)
37
My Arabov jsme vytvo?ili ?i mnohem v?t, ne byla antick ?e ?msk. To chce n?kdo srovnvat stte?ek Izrael s naimi sp?chy? To je stejn jakoby srovnval komra se slonem. A kolik je vyznava?? judaismu? Odhadem pr celkem na t?icet milion?, ani se po?dn? neum spo?tat, co je oproti nm sm?n? mal mnostv. A kolik mme vyznava?? my muslimov? Miliardu a p?l! Nai muslimskou vru p?ijali nejenom vichni Arabov, nbr i jin nrody, t?eba skoro vichni v Indonsii, pln? vichni v rnu, tedy Peran, a samoz?ejm? i Egyp?an a spousta africkch nrod?. A je ns dokonce o n?co vc ne ??an?! My muslimov jsme bezesporu nejsp?n?j spole?enstv v historii sv?ta. id jsou nesp?n proto, e nedodruj p?kazy Boha Abrahmova, kdeto my muslimov je dodrujeme! Muslimsk sv?t pojm zhruba 1,6 miliardy lid, tedy asi jednu ?tvrtinu sv?tov populace, co z islmu ?in po k?es?anstv druh nejpo?etn?j nboenstv sv?ta. Indonsie je stt s nejv?tm po?tem muslim?; asi 205 milion?. Nsleduj Pkistn se 178 miliony, Indie se 177 miliony, Banglad se 148 miliony, Egypt s 80 miliony, a rn, Turecko a Nigrie s muslimskou populac 75 milion? v kad z t?chto zem. Zajmavou perli?ku jsem se dov?d?l od jedn cestovatelky, kter tvrd, e do Malajsie s 28 miliny obyvatel, z nich polovina vyznv islm, maj id oficiln? zakzn vstup na zem sttu, jestli je to ale fakt skute?nost, nemohu potvrdit. Ateist ale kupodivu p?stup maj bez problm?, alespo? tak to tvrd zmn?n turistka. Zato ale z oficilnch pramen? mm informaci, e idovsk komunita v rnu m svho poslance v rnskm parlamentu (madlis), stejn? tak zoroastrismus a k?es?anstv jsou oficiln? uznvan a chrn?n nboenstv a maj vyhrazen msta v rnskm parlamentu.
***
No a podvejme se jet? tak velice stru?n? i na k?es?any, neb se furt se mluv o k?es?anskch ko?enech Evropy. K?es?anstv do Evropy p?icvlalo a kolem 10. stolet, tedy nic moc dlouh historie a ko?eny jsou tedy spe pouh nedomrl ko?nky. A hned ve svch za?tcch se k?es?an rozd?lili na t?i vzjemn? nep?telsk uskupen - na katolky, na pravoslavn a na protestanty. No a protestanti (evangelci), se d?lili a d?lili jak m??avky, a vznikla obrovsk spousta sekt a sekti?ek, nap?klad jsou to luterni, kalvinist, anglikni (maj msto papee britskho krle ?i krlovnu), baptist (odmtajc k?est d?t), unit?i (poprajc nauku o bo Trojici), metodist (s Armdou spsy), presbyterini, puritni, mennonit, letni?n, crkev adventist? sedmho dne, u ns t?eba Jednota bratrsk a ?eskobratrsk crkev evangelick. A mnoho a mnoho dalch - nejvce v USA.
A samoz?ejm? se mezi sebou neustle mydlili, tedy navzjem se vyvra?ovali. Vyjmenuji pr p?klad?: Vyvrad?n Albigenskch, odkud pochz onen slavn vrok papeskho legta, kter p?i oblhn m?sta pronesl: Zabijte je vechny, vak Pnb?h si je probere. Vzpoury husit? u ns a lutern? v N?mecku byly vzhledem k tehdejmu po?tu obyvatel p?mo genocidn. T?icetilet nboensk vlka mezi katolky a protestanty zredukovala (vyvradila) v n?kterch oblastech a dv? t?etiny obyvatelstva. Bartolom?jsk noc ve Francii m?la tak docela dost povrad?nch hugenot?. Vedla se tak snad neustl vlka proti pravoslavnm (Rus?m). Katolci se ?astokrt spojili dokonce s muslimy p?i vyvra?ovn on?ch pravch k?es?an?. A jet? nedvno katolci bombardovali pravoslavn v Srbsku a za?dili v Evrop? vznik prvnho ?ist? muslimskho pseudosttu Kosovo. Crkev angliknsk p?ed pr lety ozna?ila irsk katolky za teroristy. St?leli je jako krlky a docela novmi ?inn?jmi zp?soby mu?ili, a dn katolick zem? v Evrop? se Ir? nezastala! To mrumilovn k?es?anstv vedlo neustle vlky a to nejenom mezi sebou, vradilo pohany snad po celm sv?t?. Indinskou civilizaci maj tak na svm ?tu. ?ili a dodnes ? zmar a zkzu vude kde se objev. Ve jmnu Boha lsky a milosrdenstv permanentn? vl?ili a vradili. Filosofov, teologov a historikov p o nboenskch vlkch, kde se pr bojovalo o sprvn vklad vry. Ale kdee! lo o pouh loupen a sadistick zabjen a mu?en.
Ale crkev katolick a vlastn? vechny k?es?ansk crkve m?ly nedvno namle a mohly zaniknout beze stopy. Ne, necht?l to za?dit n?jak novodob Julin Apostata, nbr Adolf Hitler. Ovem nejd?ve cht?l zlikvidovat vechny p?znivce a vyznava?e mojovskho vyznn. Tedy jako prvn by zmizel z povrchu zemskho judaismus. Vichni vyznava?i by skon?ili v Auschwitz (vylet?li by komnem) a samoz?ejm? veker nejen psemn pamtky by skon?ily tak v ohni, vechny knihovny by byly dokonale pro?it?ny a veker zmnky o judaismu by zmizely. Jedno abrahmovsk nboenstv by skon?ilo v nicot?, za pr let by nikdo ve sv?t? nev?d?l, e n?co takovho v?bec existovalo. Judaismus by byl tedy po dokon?en holokaustu vymazn pln?.
No ale potom by p?ilo na ?adu k?es?anstv, kter by skon?ilo stejn?. Take k?es?anstv (jak katolick, pravoslavn tak i protestantsk) by zmizelo z d?jin sv?ta. Vt?zn faismus by nechal slavnostn? ob?sit papee na Svatopeterskm nm?st, jak pronesl p?i ve?e?i ke svm p?tel?m V?dce. Ze t?
38
abrahmovskch nboenstev by z?stal pouze islm. O likvidaci islmu se Fhrer nezmi?oval, kdov, co s nm zamlel.
T?ch pr ?ech?, kte? by mon p?eili na Sibi?i, by si sice mohli matn? vzpomnat na prvorepublikovou crkev katolickou, ale je nepravd?podobn, e by zanechali psemn vzpomnky na k?es?anstv, nebo? negermnsk kmeny by m?ly p?sn zkaz u?en se ?ten a psan. Schzelo docela mlo a vude by msto Jana Nepomuckho a k?? byli sam p?kn? urostl Sigfridov a Brunhildy. Msto nebe germnsk Walhala a vude jenom statn Nibelungov a Valkry. Z rozhlasu a televize by se neustle linula heroick hudba Richarda Wagnera. Ve?ern ulice m?st by zpest?ovaly pochod?ov pr?vody, prost? Ukrajina ve velkm v cel Evrop?.
Jet?e existoval ateistick komunistick Sov?tsk svaz, kter uchrnil jak judaismus, tak k?es?anstv p?ed odchodem do nicoty. N Duka, Lobkowicz (Jeho Excelence Msgre. Frantiek Vclav Lobkowicz, O. Praem, celm jmnem Frantiek z Assisi Karel Bed?ich Klement Jaroslav Alois Leopold Gerhard Telesfor Odilio Jan Bosco Pavel Marie Vclav Lobkowicz * 5. ledna 1948, Plze?) a vichni ti katoli?t a idovt rusofbn urnlisti a intoi by m?li bt tedy ateistickm Sov?t?m a Stalinovi vd??ni za zchranu, no ne? O Halka nemm obavu, ten by kzal v meit? ?i by se ivil jako propagandista svastiky, ten by Stalinovi bt vd??n nemusel.
***
A jet? odstave?ek k tomu muslimskmu exodu do zem? zaslben, do Evropy. Proud k nm masov? muslimov z Indonsie, Malajsie, Pkistnu, Banglade ?i Indie? V?bec ne. P?ichzej akort ze zem, kde nastolila vlda USA a zem? EU trvalou svobodu a demokracii. Srie m 20 milin? obyvatel, Libye pouhch 6 milin?, Irk m (m?l) 30 milion?, Afghnistn tak 30 milion?, celkem tedy tyto zem? maj takovch 80 milin? obyvatel. A to je miziv procento z muslimskho sv?ta, kter ?t vce ne miliardu a p?l! J bt fem NATO, tak bych jim tam v tom muslimskm sv?t? vude nastolil trvalou svobodu a demokracii a pok?es?antil bych je. Copak na to NATO v ?ele s USA nem vojensk prost?edky? My ?ei se p?idme a tak pom?eme, tak jakpak obavy! Jdeme nato NATO! Pro? chce f NATO nastolit trvalou svobodu a demokracii jenom pouze v Rusku? Nen to p?li mal cl? Jsme mal, slab? Dosti t?chto ?e?! No, a kdy u budeme v Pkistnu, Indii a Indonsii nastolovat trvalou svobodu a demokracii, tak m?eme bokem vzt i ?nu, no ne? Jo, a pro? vlastn? utkaj ze svch domov? k nm? No protoe necht?j t v trval svobod? a v demokracii! To je p?ece jasn.
Stejn? jako k?es?anstv, se i islm hned po svm vzniku rozd?lil na sunity (v?tina) a na ity (co je akort rn a p?lka Irku, plus pr v Srii). D?lili se ze stejnho d?vodu jako k?es?an, lo pouze o prachy, kdo a kde bude vybrat dan?, tedy kdo ktermu zem bude vldnout. A zajist vznikla i spousta sekt a sekti?ek, no pln? stejn? jako u ns. Nebudu je z internetu vypisovat, kad si to m?e nalzt sm. Nejrad?ji z nich mm sfisty, takov ty islmsk mystiky, kte? se hudbou a tancem dostvaj do nadpozemskho transu (derviov). Pak i takov ty neur?it a nep?li jasn muslimy jakmi jsou Kurdov, kte? zase zakldaj nejen na Mohamedovi, ale berou v vahu i Zarathutru (kurdsky Zardat). Typickmi znaky tohoto nboenskho komplexu je cta k ohni, slunci a v?bec sv?tlu. Jejich nboensk ob?ady jsou p?stupn mu?m a enm spole?n?. K nim pat? i Jezdi, kte? v sou?asn dob? ij p?evn? v irckm Kurdistnu. Take pro? ne? Taky bych nejrad?ji vid?l, aby msto n?jakho nesrozumitelnho boha bylo uctvno Slunce, kter je skute?n? drcem ivota. Tedy Slunce jako B?h, no pro? ne? Klidn? bych se k nim p?idal. Navc i sympa?k Saladin, kter ut?d?il po?dn vprask k?ik?m a vyhnal je z Jeruzalma, byl Kurd.
A jet? mal dodatek: Saddm v Irku, Kaddf v Libyi, Assad v Srii (tot v ?n? a Rusku) ?dili stty, v nich existovala spousta r?znch druh? nboenstev, co zaru?ovala stava. Ale stava tak na?izovala, e kdokoliv naru nboenskou snenlivost, p?jde do v?zen ?i do pracovnho tbora na p?evychovn. Take ve kolch v jedn t?d? se seli jak sunit, tak it, k?es?an, id, zarathutrinci, jezdi, ba i ateist a vichni pospolu bezproblmov? navali. Naim demokrat?m takov politick systm ovem nevyhovoval a tak musel bt zbombardovn, humanitrn?, samoz?ejm?.
***
I kdy velijak ty teologick a filosofick subtilnosti hraj v ivot? i v historii naprosto nulovou roli, vdy toti zsadn? rozhoduj hmotn pom?ry, tak p?ece jenom zv?rem n?co i o t teologii.
Mimo mne nebude mti dn jin bohy, na?izuje id?m Jahve. P?ebral to i Mohamed, take muslimov maj taky pouze jednoho boha, toho samho co id. Zato k?es?an to krsn? zamotali a doshli vrcholu absurdity, kdy na?dili svm ove?km, e budou mti bohy t?i (Otec, Syn a Duch svat), kte? budou jednm. Nebo t jinak, e budeme mt boha taky jenom jednoho a stejnho jako id a
39
muslimov, ale kter se skld ze t? boh?. Svat Trojice! To je prv? ta mystika lidskm rozumem nepochopiteln. V??m, protoe je to absurdn, pronesl pr Tertullin. Kdyby to bylo pochopiteln rozumem, tak bych p?ece nev??il, nbr jenom chpal. V??te ve t?i bohy, kte? jsou pouze jeden - no, p?kn surrealismus, e? ?i jenom postmodern filosofie? A takovch dadaisticko-surrealistickch teologickch pojednn o tom e t?i jsou jedna a jedna e jsou t?i, je pln? neskute?n mnostv, jsou o tom tuny a tuny p?esloitch vzneench blbol?. Jsou to ale sam nesmysln ptkoviny. Dal jsem si kdysi dvno prci s tm, e jsem vybral z k?es?ansk nauky prv? ty rozumu odporujc ptkoviny a vyla mi z toho dokonce kniha o 180 strnkch. Nazv se Ptkoviny jako fundament civilizace a lze to nalzt a sthnout z mho webu. Take ty nesmysly opisovat nebudu, a je jich skute?n? poehnan?. Dalo by se ?ci, e jsou to sloit pojednn o ni?em, nebo tak usilovn snaha zd?vodnit existenci ?ehosi neexistujcho. Usilovn snaha rozumov?, racionln? zd?vodnit iracionlno. A musm uznat, e n?kdy jsou ty konstrukce ni?eho docela obdivuhodn, ta mylenkov nmaha je ob?as dokonce p?mo skv?l, viz nap?. Augustin, Anselm, Ablard, Duns Scotus, Tom Aq, Mikul Kusnsk
A samoz?ejm? najdeme v k?es?anskch textech a i v samotn Bibli spoustu p?ekrsn literatury a vynikajc poezie. Osobn? mm velice rd z Bible knihu Kazatel-Ekklsiasts (marnost nad marnost, ve je honba za v?trem) a tak knihy Paralipomenon, co jsou jakoby historick zpisy, kter ovem nikde ni?m a nikm nejsou potvrzeny a zdokumentovny, take je to vlastn? vymylen historie a tm pdem p?ekrsn romn s mnoha a mnoha kouzelnmi zpletkami, fakt se to dob?e ?te. Tak Chasidsk p?b?hy od Martina Bubera jsou p?ekrsnou literaturou, kam se hrabou dadaisti a poetisti a surrealisti a postmodernisti ivotopisy svatch p?edstavuj fantastickou poezii. Pokud srovnme islmsk haddsy, co jsou zase ivotn p?b?hy vroky a ?iny Mohameda, tak nae texty o svatch jsou literrn? mnohem kvalitn?j.
Tak idovsk Talmud je p?kn ?ten, tam nikdy nevte, zdali to rabni mysl vn? ?i si jenom d?laj srandu. B?n? diskutuj s Bohem, ?astokrt mu odporuj, poslaj ho do pry? (starej se o v?ci nebesk a do naich lidskch zleitost se neple?), fakt moc p?kn literatura a poezie, vyloen? dadaistick h??ky, p?itom dn spekulace o tom jak je B?h a jak m vlastnosti, ?m se li od katolickch teolog?. Podobn? i muslimt duchovn p?ili k nzoru, e Allh je lidskmu rozumu nepochopiteln - co by m?lo potom za smysl filosofovat o tom, jak ten Allh je? Proto v islmu plat zkaz jakchkoliv spekulac o tom, jak je B?h ?i jak m vlastnosti. Nechpu, pro? t?eba profesor Ho?ej ?i Grygar nep?estoup k islmu, tam by jim B?h byl zachovn a nem?li by dn problmy s dogmaty, nemuseli by nijak kli?kovat a trapn? se vykrcat p?i vysv?tlovn nesmysl?, poetilost a p?mo hloupost, a navc islm nem s v?dou nidn problmy. Allh sice stvo?il sv?t, ale je na ns lidech zkoumat jak ten sv?t je a jak funguje, to je zleitost lid a ne Allha. Dokonce sfist p?ili k nzoru, e existuje tolik individulnch cest k Bohu, kolik je hledajcch Boha. Kone?nm nejvym stdiem je poznn a nsledn rozprost?en se v Bohu. To ovem sfist zavaj pouze v transu ?i p?i poit n?jakch narkotik. No a nen to u ns podobn?
V?tina k?es?an? Bibli ne?etla, pouze vklady, troufm si tvrdit, e 90 % v??cch Bibli nep?e?etla. Znm destky v??cch a ani jeden z nich svatou knihu ne?etl. Muslimov jsou na tom stejn?, taky 90 % ne?etlo Korn, znaj pouze vklady p?ednejcch z madrsy. Navc jet? donedvna u katolk? platil zkaz ?ten Bible, nebo? ?ten? by mohl p?ijt na n?jak ty nesrovnalosti, co by u n?ho mohlo naruit jednotnou oficiln nauku o v?e, ?dnou sprvnost vry, proto bylo na?zeno ?st pouze ony sprvn vklady, nikoliv samotn text. Vichni vme, e v Desateru B?h dal p?ikzn Nezabije. Ale p?i ?ten Bible hned na prvnch strnkch na?izuje b?h Abramovi, aby na jeho poctu pod?zl svho syna Izka a ob?? splil na hranici, nebo? v?n? ob?ti je Bohu mil a p?jemn. No a Abram poslechl. P?ece u to mus vyvolat jaksi pochybnosti.
A jet? n?co o posmrtnm ivot?. V judaismu se o posmrtnm ivot? moc nemluv, co je mi docela sympatick, neb na? mluvit o n??em co nen. (Umrajcho rabiho cht?l pot?it jin rabn a ?k mu: Rabi, jet? dnes bude stolovat s Abrahmem. Umrajc rabi odpov?d?l: V??, e rad?ji bych nejedl.) Samoz?ejm? e i v judaismu jsou r?zn sekty, tedy velijak ortodoxn ba a ultra ortodoxn rabnsk koly, kter p o posmrtnm ivot?. Ani v judaismu ani v islmu nemaj papee, kter by dbal a rozhodoval o ?istot? u?en, take rabni i muslimt kazatel maj naprostou volnost p?i vkladu a klidn? bez problm? mohou vyprv?t r?zn fantasie ba i fantasmagorie, jako t?eba e v nebi tekou ?eky vna a o kus dle ?eky mlka, na stromech rostou kebaby a klobsy.
V??n posmrtn ivot tedy mohu trvit bu? jako neustle totln? oral ?i jako nemluvn? pijc mlko. Kad si m?e vybrat. Dokonce se m?e i neustle sexovat dle chuti a nlady, a podobn hovadiny.
40
Takov vb?r posmrtnho ivota v??nho je p?ece pro nemajetn a hladov vynikajc p?edstava. I mn? by se takov posmrtn ivot lbil. Ale k?es?an nemaj v nebi v posmrtnm ivot? v??nm na vybranou, mohou pouze furt a furt z?t do tv?e boha. Takov p?edstava ivota nebeskho - brrr, brrr, ani sexovn, ani vno, ani klobsy a ani mlko! Pouze neustle miliony a miliony a miliardy a miliardy miliard let jenom pouze hled?t do tv?e Boha, vdy? to mus bt nevslovn utrpen. K?es?ansk Nebe splv naprosto s Peklem, nen rozdl mezi Nebem a Peklem.
***
A zv?rem jeden odstave?ek pln? mimo(?) tma. To v ?n? nikdy nikoho nenapadlo, e existuje n?jak b?h. Csa? ano, ten existuje, a m osud ns poddanch ve svch rukou, ale n?jak neviditeln b?h mimo zemi, n?jak mimozem?an, kter rozhoduje o naich osudech, to jim prost? nikdy ani na mysl nep?ilo. To je fakt nikdy nenapadlo, i kdy nm Evropan?m to p?ipad divn a dokonce zvrcen - oni neznaj Boha, to jsou ale barba?i nevzd?lan! Neznali sice dnho nadrozumovho iracionlnho boha, ale to jim nebrnilo, aby uctvali draka. Nebo Draka? ??an a mnoho dalch vchodnch asijskch nrod? dnho nadp?irozenho boha nem, ale p?ece jenom pot?ebovali se ob?as n?jak bavit, a tak vymysleli draka (pln? stejnho jako je drak v naich pohdkch), vyrobili si ho z papru, drak chrlil ohe? a vzbuzoval jakoby hr?zu, vichni i mal d?ti z toho m?li vandu, bli se a up?mn? se z toho radovali. Bylo kladn? hodnoceno, kdo vyrobil straideln?jho draka chrlcho ohe? (paprov drak a chrlc ohe?, p?ece to byla vynikajc technologick zleitost, to jenom tak kad nedokzal).
Z naeho dnenho hlediska vlastn? provozovali a provozuj vynikajc performanci, tedy um?n na vysok rovni, vichni z toho m?li nejenom srandu ale i vynikajc um?leck zitek. To takovou transcendenci maj ??an ve velik oblib?. koda, e jsem se nenarodil jako ??an, od mali?ka bych se bl a zrove? obdivoval paprovho draka a hbal bych s nm h?lkami doprava doleva Kadopdn? by to bylo inteligentn?j ne mvat fborky na I. mje ?i mvat n?jakma p?iblblma vlajkama. No jo, nem?l jsem to t?st narodit se jako ??an.
Samoz?ejm? obyvatel v?d?li a maj to psemn? v konfucinskch spisech, e csa?e, pokud se nestar o blaho lidu, lze svrhnout, a taky to dost ?asto provd?li. U ns podobn postup nebyl mon - jak svrhnout boha kter na zemi nen, kter je na nebesch? To nejde! Tm se nae tzv. mentalita li od Asiat?. Musm sue konstatovat, e je mi mnohem bli asijsk zp?sob nazrn na sv?t ne tento n sou?asn euroamerick.
***
41
Jak na Putina a Rusko?
Jak izolovat Putina, kter m v myslu roz?it svoji militaristickou totalitn ?i a k Lisabonu? Snadno a jednodue! Inspiroval jsem se ?nou, kde u p?ed mnoha staletmi proti njezd?m barbar? postavili ze?. Dosahuje vky a deseti metr? a thne se se vemi odbo?kami a do neuv??itelnch 21.196 kilometr? dlky. To je vc ne vzdlenost z Prahy do brazilskho Rio de Janeira a zptky! (Praha - Rio De Janeiro 9. 802 km)
Kdy tedy takovou ze? postavili ??an bez pomoci bagr? a velijakch zemnch stroj?, tak pro? bychom my dnes nemohli proti stralivm hrozbm z Ruska postavit tak ze?? Samoz?ejm? mnohem vy, nejmn? tak patnct a dvacet metr? vysokou. M?j npad se stavbou zdi nen nijak originln, takov podobn zdi u postavili nedvno Izraelci proti Palestinc?m a tak Ameri?an na hranici s Mexikem proti mestic?m z jihu. Budeme t?et v po?ad a zajist musme bt lep ne stt Izrael a USA, nebo? my v Evropsk unii mme p?l miliardy obyvatel oproti Izraeli se sm?nmi p?ti miliny a USA s jejich 320 miliony obyvatel. A jsme tak mnohem bohat, take si m?eme dovolit kvalitn?j, dokonalej a impozantn?j ze?. No ne?
V organiza?nm zajit?n stavby bychom mohli tak napodobit ??any. Na stavbu zdi toti poslali lautr vechny trestance, take u nich v?znice zely przdnotou. V ?n? byl v dob? budovn obrann zdi tak zruen trest smrti. Bylo to p?ed nma o mnoho stalet d?ve. U ns trest smrti byl zruen teprve od p?evratu, tedy je to jenom takovch 25 let. ??an uvaovali asi takhle: na? popravovat zlo?ince, kdy mohou bt p?ece uite?n na stavb?. S trestanci a odsouzenci k smrti se na stavb? n?jak moc nemazlili, ti mohli bt rdi, e dostanou skrovn jdlo a z?stanou na ivu. Pro? bychom tedy i u ns, myslm tm v cel Evrop?, nemohli vyprzdnit v?znice a poslat odsouzen na zednick prce? Bacha?i by sice p?ili o prci, ale ti by si klidn? a bez problm? mohli najt novou prci ve kolstv. Samoz?ejm? na stavbu zdi se v ?n? hlsili i dobrovolnci, byla to docela slun? placen prce. Podobn? p?ece i v Egypt? budovali pyramidy. Kdo se upsal na brigdu p?i stavb? pyramidy, toho rodina byla po dobu brigdy osvobozena od placen dan. A po skon?en pracovnho pom?ru si dom? p?inesl jet? slun penz. Take zjemc? bylo dokonce nadbytek, ne na kadho se dostalo. Napodobit Egyp?any a ??any by mohla i EU, p?ece vichni nezam?stnan by dostali monost p?ihlsit se na prci. No a v tom p?pad? by se klidn? mohla zruit podpora v nezam?stnanosti a v EU by nebyl jeden jedin ?lov?ek bez monosti pracovat. Doshli bychom idelnho stavu spole?nosti bez nezam?stnanch a bez v?zn?nch. I prostitutky by na staveniti nalezly zajmav zam?stnn a dob?e placen keft, vyd?laly by mnohem vce ne v Praze. Vyd?laj penzky a hned je utrat, no a kola ekonomiky se mohou rozt?et. To by bylo ?een a ne tisknut bankovek, o kter se stejn? pod?l pouze zk okruh bank??. A ti utrat ony miliardy za mazanice modernch a postmodernch um?lc?, nakoup si superluxusn originln zbyte?nosti veli?ehos, ale tm se ekonomika nerozhb!
Te? o tom, na kterch mstech by ta ze? stla. Za?al bych od severu, tedy za?tek by byl v severn ?sti Finska, thla by se st?edem Evropy (Evropa je p?ece od pan?lskch ocenskch b?eh? a po Ural, st?ed Evropy je v B?lorusku a ne u ns) a po Turecko. A souvisle, ne jenom msty jak v ?n?. Tak to berme popo?ad?. Finsk hranice s putinovskm Ruskem je jasn. Problmy se zd by mohly nastvat v zim?, kdy by zv?je sn?hu mohly zavt i tu dvacet metr? vysokou ze? a kde by potom mohli bez problm? Eskymci z Ruska se svmi sobmi stdy p?echzet p?es ze?, ani by zjistili, e ji p?ekra?uj. Tot by se tkalo finskch Laponc?, kte? by zase se svmi stdy sob? mohli p?echzet do totalitnho Ruska.
Jak to vy?eit? Jednoduch a snadn ?een - ze? by byla vytp?n a tud by se zv?je netvo?ily, hned by roztly. Energii na vytp?n by dodvalo N?mecko ze svch slune?nch kolektor?, p?padn? bychom mohli i my p?isp?t energi z Temelna. Take finskou ze? mme vy?eenu. A na jednu drobn?stku. Nem?eme tam toti poslat trestance, ti by brzo pomrzli a byla by to koda pracovnch sil. Vyuvat je jenom na n?jakou krtkou dobu by bylo neekonomick. Dobrovoln brigdnci by se tam tak nehlsili. Take co s tm? Zase jednoduch ?een. Stavbu zadme ruskm firmm, ty to snadno zvldnou, ty um i v mrazech betonovat. No pro? nevyut ruskch firem? Vdy? cement na stavbu izraelsk zdi dodvali palestint podnikatel, tak co.
Se vdskem m Rusko pouze mo?skou hranici, take stavba zdi nep?ipad v vahu. Ale vdsk armda v rmci sv oblben hry na hledn rusk ponorky, by mohla vhodit pr torpd do hlubin a vyhodit do pov?t? (vlastn? do vody) ony roury, ktermi k nm proud rusk ropa a plyn. No a tm pdem
42
bude EU zcela nezvisl na jakchsi troubch. No nen to p?ekrsn vhled do budoucnosti? Naprost energetick nezvislost - co vce si m?eme p?t?
Dle by stavba zdi pokra?ovala na hranicch Estonska, Lotyska a Litvy s ruskm sttem. Tam problm nevidm. Tam u dokonce presidentka Dalia Grybauskait? na?dila stav?t plot. Ovem jejich vlda jet? nenalezla finance na nkup pletiva. Ur?it? by ze stavby zdi (msto plotku) m?li obyvatel t?chto t? pobaltskch stt? radost, mohli by se dokonce vrtit z ciziny a pracovat doma.
Nsleduje Polsko. S Polskem, jako ostatn? vdycky v historii, budou problmy. Zde se nasktaj dokonce problmy t?i - jeden s Blou Rus, druh s Kaliningradem a t?et s Ukrajinou. Take nejd?ve co s Lukaenkem a B?loruskem. S Lukaenkem by to lo domluvit snadno, t?eba jeho synovi a p?buznm dt n?jakou funkci v MMF ?i SB a je to vy?een, ba?ko bude souhlasit i s p?padnou uni s Polskem. Potom by se ze? posunula o n?co vchodn?ji. Sice o takov zem by EU ani nem?la n?jak enormn zjem, ale Polci jo. Ostatn? jsou tam sam mo?ly, ani naemu praotci ?echovi se tam nelbilo, takov spousty komr?, a tak p?iel na horu ?p, kde se mu zalbilo, vyhnal (nebo pobil) usedl keltsk a germnsk obyvatelstvo a z?stalo mu strd a mlko a i zem. ?esko by ale v Bl Rusi mohlo vybudovat alespo? n?jak pamtnk na Praotce ?echa, podobn jako je Komenskho v Naardenu. Druhm polskm problmem bude Kaliningrad. Co s nm? Postavit ze? ?i alespo? n?jak oplocen? Toho nebude zapot?eb, nebo? nikm nevolen EU komise v Bruselu vyd pouh na?zen, e zem Kaliningradu se oficiln? zm?n na skanzen Ruska, kam budou na?zeny povinn exkurze koln mldee z cel EU. Tak nikm nevolen kulturn? ideov derka, pracuje v n i jeden n ?esk zaslouil novin?, kter m za kol rusk dezinformace p?evd?t na eu-informace, bude do kolskch za?zen dodvat ideov? sprvn pokyny pro u?itele a profesory. Z jejich rozpo?tu budou placeny i ony exkurze a ideov? prov??en pr?vodci. Problm tedy moud?e vy?een.
No a zbv u jenom Ukrajina, kde je to prozatm docela sloit, ale b?hem n?kolika mlo let se to vy?e ke spokojenosti vech. Tam n?jak v?t ne?eiteln problmy nevidm. Polci si vezmou Lvov a okol a Ma?a?i s Rumuny si taky n?co vezmou. Slovci asi nebudou chtt Podkarpatskou Rus, ale kdy se tam ud?l referendum, nebude jim nic jinho zbvat, ne ji k sob? p?ipojit. Putin sice Novorosii tak nechce, ale kdy bude ze?, bude si ji muset vzt a vechno poni?en a zbombardovan dt do po?dku. EU na obnovu stejn? nem finance a ani chu?. Tomu, co zbude, bude velet Saakavili. Otzkou je, zdali se to jet? bude jmenovat Ukrajina (Ukrajinka? Ukrajine?ka?) ?i jenom Saakaviliho knectv? A Polci budou roz?enm svho zem nadenm pln? bez sebe a s chut a radost se pust do stav?n zdi. Maj spoustu ko?skch a kravskch potah?, take dovoz materilu na stavbu bude dob?e zajit?n. Take ani tam problm se zd nebude.
S Ma?arskem je to v pohod?, tam u maj iletkov drt?n plot. Orbn?v plot je ovem v del perspektiv? k ni?emu, nebo? oby?ejnmi klet?mi se lze snadno prost?hat. To kdyby tam zavedl elektrick proud, to by bylo o n?co obtn?j, ale sta? mt gumov rukavice. Orbn to stejn? nedomyslel, vdy? mohl imigranty poslat Merkelov, ta je zvala, a n?jak autobusy a vlaky bychom mu i my pronajali, mohl uet?it ve sttnm rozpo?tu. Rad?ji to pletivo m?l darovat naemu Dukovi, do jeho les? chod i neznabozi, ateist i darwinist se scientology, co ti v katolickm lese maj co pohledvat, no ne?
Pohodov to bude tak s Rumunskem a Bulharskem, ti mus postavit za penze EU ze? na mo?skm pob?e, aby se k nim Rusci na nafukovacch gumovch ?lunech nedostali a neinfiltrovali se do EU. No a u Turecka bude ze? ukon?ena, dl toti nebude nutn, aby pokra?ovala. Nai mlad ture?t muslimt brat?i ns ochrn p?ed barbarskmi pravoslavnmi hordami, maj s nimi navc spoustu zkuenost. A? dnes se to zd k nev?e, ale v historii jsme my katoli?t Evropan vdycky sp?n? spolupracovali s tureckmi muslimy v boji proti pravoslavnm heretik?m. Turci (Osmansk ?e) byli p?ece vdycky naimi v?rnmi spojenci v naem spravedlivm boji proti vchodnm nepravostem. Kolikrt jenom se nai katolci spojili s bratry muslimy, aby ty pravoslavn bu? vyvradili, nebo p?ivedli ke sprvn v?e a k uctvn papee. A oni ne a ne aby se pokatoli?tili a z?ekli se zvrcench pravoslavnch hodnot, kter totln? odporuj naim kladnm, vzneenm a ulechtilm katolickm hodnotm. Tvrdojn? a tvrdohlav? se jich dr a necht?j a ani nemaj v myslu se t?chto zvrcench zvrhlch nekatolickch, i kdy k?es?anskch, hodnot z?ci. Vdycky zbvalo jedin? humanitrn nsiln p?esv?d?ovn. Ale ani nsiln humanitrn misie u pravoslavnch nezabraly, jenom se podvejte na rusk d?jiny.
43
Zbv tud jedin ?een - odd?lit se tou vysokou zd. Ur?it? se pravdolska??m poda? naverbovat mlad dvacetilet a t?icetilet islmsk p?ist?hovalce, aby hromadn? vstupovali do oldn?skch prapor? hldat ze? proti Putinovi, budou ostatn? dob?e placeni, tak pro? by to nevzali.
Rut oligarchov mohou bezproblmov? prchat p?es Turecko do Saudsk Arbie a i do Izraele, sp?telen to zem? a potom mohou svou finan?n hotovost u ns klidn? investovat. Hor to bude s um?lcema. Pussy Riot by mon ze? i p?elezly k pot?en strc?, ti jim rdi shod provazov eb?k. Ale co nap?klad ten nahat um?lec - p?itloukl by si h?ebkem ourek i ke zdi? Nebo by tu p?itlu?en nechal a na Vclavsk nm?st pod kon?m? Je tedy v naem ivotnm zjmu s Tureckem spoluprci prohloubit. (Osobn? si myslm, e Turecko ?ek osud Ukrajiny, taky bude rozkouskovan. Jenom aby nakonec nep?ili i o Dardanely a Bospor.)
Ze? tedy pln? napln sv?j ?el. A co je hlavn? Zloduch Putin by ns u neotravoval a presstituti v tisku a televizi by se kone?n? p?estali o n?ho zajmat a ani v televizi by toho dmona u nemuseli ukazovat a mohli by kone?n? v klidu a pohod? pst a v televizi ukazovat obrazov?, jak si kne po odchodu z p?tadvacetiletho p?soben v politice uv d?chodu. Obyvatelstvo na vlasti to ur?it? p?ivt s nadenm a velikou radost.
***
Milin, dva, p?t, deset? Nen problm.
V letonm roce (2015) p?iel do EU vce ne milion tzv. imigrant?, v?tinou muslim? ze stt? nmi rozvrcench. e jdou k nm je naprosto logick a pochopiteln, kam jinam by toti m?li jt? Existuje tam u nich n?jak stt jet? nerozvrcen? Pro EU skute?n? nen a ani nebude problm uivit t?ch pr milion? b?enc?. Vdy? mme jenom kolem t?iceti milion? nezam?stnanch, spousty bezdomovc? a uivme je bez problm?. Zatm se u ns v EU hladem neumr. No, a pokud nebudou sta?it finance, sn se d?chodc?m d?chody, stejn? si ij nad pom?ry, a bude to vy?een. My d?chodci se uskrovnme, bude ns h?t u srdce pocit, e nezitn? pomhme sttu v p?i o imigranty. Takov t?i d?chodci se bezproblmov? slo na ivobyt a bydlen pro jednoho imigranta. Mus se jim ale snit d?chod o jednu t?etinu. V n?kterch sttech jako ?ecko, pan?lsko a Pobaltsk republiky to u provedli a nikdo z d?chodc? neprotestoval. Tak pro? by protestovali u ns? Je to vyzkouen a funguje to. Pokud by to nesta?ilo, tak i jenom dva d?chodci uiv a zajist ubytovn pro jednoho imigranta, ale to bychom jim museli snit d?chody na pouhou polovinu. Podnikatel?m (a ?ednk?m) se na zisky nesm sahat, nebo? to by se snil ?i pln? zastavil ekonomick r?st a to nelze p?ipustit. D?lnk?m v pr?myslu sniovat mzdy n?jak moc nejde, a kdy tak velice opatrn?, nebo? by se mohli bou?it a za?t stvkovat. D?chodci stvkovat mohou, ba dokonce mohou na protest dret i hladovku, tam to demokracii a ekonomickmu r?stu vadit nebude. (Co jenom za nemorln svolo? se dostala po p?evratu v roce 89 k moci ve vech postkomunistickch zemch. Co dobrho ud?lali za t?ch 25 let vldnut pro obyvatele a pro republiku? Nic! Jenom neustle kodili a kradli. D?ve se jim ?kalo zemt k?dci.)
Vra?me se ale k imigrant?m. Kdo a pro? jejich stty zbombardoval, zni?il, zdemoloval a pln? rozvrtil? P?ece to ti bombomet?ci ned?lali jen tak z plezru. Na t?ch demoli?nch akcch n?kdo velice vyd?lal, nebo? vlky byly a jsou vdycky velmi vnosn pro jejich str?jce. Vlka je velmi dobr byznys. Kdo ty zem? bombardoval a rozvrtil, to vichni dob?e vme, take v prvn ?ad? by se o ty imigranty m?l postarat ten, kdo to zp?sobil a kdo na tom vyd?lal obrovsk sumy pen?z. Bylo by to logick, e? Ale p?edpokldat u vldnoucch n?jak zblesky logiky je naivn. O imigranty ale v podstat? ani tak moc nejde, jde o to, kdo na tom vyd?lal a kdo m zjem vyd?lvat dle, tedy dl vl?it. Samoz?ejm? jsou to zbroja?sk firmy, tzv. vojensko-pr?myslov komplex. Ten vyrb zbran? a bomby a m eminentn zjem, aby ty jeho vrobky n?kdo kupoval. No a kdo je kupuje? Vldy jednotlivch stt?. Ty
44
nakoup ony u vyroben zbran?. Za pr let by stejn? zastaraly a nikdo by je nekupoval, proto je nutn vyprzdnit sklady, aby mohly bt zapln?ny lepmi zbran?mi a lepmi bombami. Proto siln? tla? na vldy, aby nakupovaly. Vldy snad vech zem, jsou p?kn? zadluen. Co te?? No banky p?j?. Tedy nen problm nakupovat. Nikomu nevad, e dluhy rostou a bobtnaj a bobtnaj, a jsou nesplatiteln. Stty u dokonce nejsou schopny nejen splcet dluh, ale ani roky z dluh?. Take mus snit vdaje sttu, zpoplatnit zdravotnictv a kolstv, snit mzdy a d?chody, prost? osekat vechny sttn vdaje. Ani to ale nesta?. Zruit vechny dluhy lze snadno n?jakm vle?nm konfliktem v?tho rozsahu. No a vldy budou z obliga. Vojensko-pr?myslov komplex js, vdy? to je jeho clem.
Zde mi n?jak nepasuje neustl omln toho, e armda USA m nejdokonalej vzbroj ze vech existujcch armd sv?ta. J jsem naopak p?esv?d?en, e hrub? zaostvaj dokonce i za na armdou. USA maj neschopn a absolutn? nedokonal radary a druice. Nep?edloili toti dn snmky sest?elen letadla nad Ukrajinou, ani nad Sri Tureckem, dn druicov snmky ruskch diviz na Donbasu, dn fotografie ?i videa kolon cisteren ze Srie a Irku, dn videa z pouli?nch kamer p?i toku na Pentagon, atd. atp. Maj v?bec k dispozici takovou techniku? Vypad to, e nemaj, tedy asi j v?bec nedisponuj. Jak jinak si to vysv?tlit? Pro? si t?eba u ns nenakoup alespo? pouli?n kamerov systm?
Straen n?jakm islmem je docela nesmysln. Zm?rn? jsme vytvo?ili v k?es?ansk Evrop? muslimsk stt Kosovo a nae vlda jako jedna z prvnch ten stt uznala! A jsou s tm n?jak problmy? Dokonce tam USA maj vojenskou zkladnu. A jak se tam americkm vojk?m lb! P?itom je jich tam spousta a kosovt muslimov k?es?anskm vojk?m dn hlavy ne?eou, tak co. Jakpak obavy? A ur?it? se v Kosovu obyvatel ?d muslimskm zkonodrstvm (arou), tak pro? mme mt jaksi obavy, e podobnmi ?i stejnmi zkony se budou ?dit i imigranti, kte? se usdl u ns? Vdy? to je prav demokracie! Na Ukrajin? ?d faistick boj?vky a taky nm to nevad, ba dokonce je podporujeme a oslavujeme jako ryz demokraty a jsme navsost spokojeni s pr?b?hem demokratizace provd?n Jace?ukem a Poroenkem. sp?chy muslimskch Krymskch Tatar? na Ukrajin? v boji proti putinovskmu Rusku a Krymu ud?laly tak velkou radost naim havloid?m, nebo? tak srdnat? se mus bojovat za demokracii a svobodu, hu? do ns neustle v televizi.
Tedy kdy se n?kter m?stsk ?tvrti a n?jak kraje ?i zem? budou ?dit prvem ara, tak to musme brt jako vy formu demokracie, vdy? proces demokracie se neustle vyvj a zdokonaluje a n?jak men nedostatky okamit? napravuje, jak nm tvrd myslitelsk elity. Dokonce bychom m?li muslimsk nboenstv podporovat finan?n? stejn? jako kterkoliv jin nboenstv a nenechvat jenom Saudskou Arbii, aby je podporovala pouze ona sama. Nechpu proto, pro? je vyvolvna takov nenvist v??i islmu a muslim?m. Samoz?ejm? e teroristy je nutn vyhladit. Ovem nejenom teroristy islmsk, nbr i teroristy jakhokoliv jinho nboenstv, stejn? tak teroristy ateistick a i buddhistick. Tady souhlasm s trestem smrti pro kadho teroristu, dn doivot bych nedval.
Vdy? p?ece s toleranc k jinm mme bohat zkuenosti z minulosti. Tak t?eba nm v?bec nevadily synagogy v kadm m?ste?ku, pro? by teda m?ly vadit minarety v kadm m?ste?ku dnes? Nebo tak bvaly naprosto b?n idovsk ?tvrti, d?ve se jim ?kalo ghetta. Ovem ta ghetta samotn id vyadovali, odmtali bydlet s gjimama, sami se separovali, ne e by byli donucovni. Dnen muslimsk m?stsk ?tvrti nejsou tedy nic novho a p?ekvapujcho. id ve svch ?tvrtch ili dle svch p?edpis?. ?dili se dle idovskho nboenskho prva, v?etn? biblickho prva (613 p?ikzn tzv. micvot) a pozd?jho talmudskho a rabnskho prva, jako i zvyk? a tradic. Halacha ?d nejen ?ist? nboensk (nap?. liturgick) praktiky a v?rouku, ale tak ?etn aspekty kadodennho ivota, majetkov, civiln i trestn prvo. (Halacha znamen chodit, kr?et - jt ur?itm zp?sobem.) No a ara je systm islmskho nboenskho prva odvozen z nboenskch zsad islmu, zejmna z Kornu a Hads. V doslovnm vznamu se jedn o prolapanou cestu nebo stezku ke zdroji vody. ara dv v??cmu nvod, jak t podle islmu. ara se tedy tradi?n? zabv b?nmi zleitostmi ivota v?etn? politiky, ekonomie, bankovnictv, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a socilnch v?c.
No a nejsou halacha a arja mlem toton? Je to tedy semitsk zp?sob ?zen spole?nosti. (id a Arabov jsou Semit, brat?i.) Samoz?ejm? ve svch ghettech m?li id i koly zvan jeiva. Muslimov zase provd?j kolen v madrasch. Oboj m stejn smysl a vznam. Do meit a synagog se chod modlit a uctvat stejnho boha jako katolci. Lze tedy proti jejich zp?sob?m vyznn vry n?co namtat a zavrhovat je? To bychom museli zavrhnout i k?es?anstv s jeho kostely a kltery a tak judaismus.
Slun?k?i tvrd, e muslimt p?ist?hovalci budou pro nai civilizaci p?nosem. M?eme porovnat s idovskm p?nosem. id se u ns objevuj kolem destho stolet a to hlavn? jako obchodnci s otroky.
45
Praha byla takovm centrem tohoto obchodu. Postupn? se usazovali ve m?stech. Jak byl jejich p?nos k na sttnosti a kultu?e? ?ekl bych, e a do napoleonskch vlek byl nulov. Nic novho ve filosofii, nic ani ve v?d? a nic ani v um?n nep?inesli. Znm osobnosti jako nap?. Gabirol, Hallvi, Maimonides, Luria byli sice vynikajc myslitel, ovem pouze v rmci idovskho nboenstv, nm k?es?an?m nem?li v podstat? co ?ci, ns vak tak neoslovovali, pro ns nepsali. Teprve a se tzv. emancipovali a vyli z ghett (po VFR, tedy po Velk francouzsk revoluci), nastal rozkv?t jejich schopnost - bvali nejlepmi lka?i t?ch dob, vynikajcmi prvnky, originlnmi v?dtory a i um?lci. T?ch Nobelovch cen co jenom zskali! Karel Hoff pe ve svch D?jinch filosofie: idovsk nrod je jednm z nejdiskutovan?jch nrod? lidskch d?jin. Nrod spe proklnan, mon trp?n, ale jen vjime?n? milovan.
Ale na ten nejd?leit?j p?nos idovstv jsem mlem zapomn?l. id nai kulturu obohatili v oboru bankovnictv - vynalezli toti lichvu. To byl skute?n? sv?tod?jn vynlez. Jet? p?ed stoletm ?i dv?ma stoletmi krlovsk vnosy udrovaly lichvu jaksi v p?ijatelnch a nep?ekro?itelnch mezch. Dnen demokracie a liberalismus dvaj lichv? voln pr?b?h a nsledky vidme na vlastn o?i. Lichva nejenom ni? jedince, ale m?e zni?it cel sv?t, pokud nebude drena na uzd?. Ovem bez lichvy, tedy bez p?j?ovn na rok a na dluh, by euroamerick civilizace nedoshla vsledk?, kter prv? za pomoci lichvy doshla. Vdy? tmto zp?sobem se snadno ovldaly jin zem? ba a kontinenty, z toho jsme bohatli a bohatneme podnes. Zadluujeme stty mimo n okruh a vysvme jejich bohatstv jakoby obrovskm vysava?em. Nezd se, e by tomu n?kdo u?inil p?tr.
e by to p?ece jenom zm?nili muslimov? To by byl jejich obrovsk p?nos k rozvoji civilizace. Muslimov ns mohou prv? obohatit o jejich formu bankovnictv. Uvidme pak v praxi, co je lep, zdali lichva nebo islmsk bankovnictv odpovdajc pravidl?m arja. Vypsal jsem z Wikipedie: Islmsk bankovnictv, na rozdl od toho evropskho, nep?etrhalo nebo nezast?elo vazby na tradi?n morln, sociln a nboensk zsady, na prvn msto stav dobr mravy spole?nosti. Pro islmsk finan?nky plat, e veker finan?n operace bank, ale i jinch prost?ednk?, mus bt realizovny ze 100 % z vlastnch rezerv. Nen dovoleno pouvat penze jako potenciln kapitl, nebo? islmsk principy uznvaj pouze aktuln cenu pen?z, nikoliv tu budouc. Kad islmsk banka m vbor sloen ze zstupc? bankovnch ?ednk? a duchovnch, kte? posuzuj, zda jednotliv obchody odpovdaj lite?e ara. Kad vbor si formuluje vlastn nzor na p?ijatelnost konkrtnho obchodu, co v praxi znamen, e konkrtn obchod m?e bt jednou obchodn bankou schvlen, ovem druhou bankou posouzen jako neakceptovateln. Islmsk finan?n prvo varuje p?ed bohatstvm, zskanm nepoctivm zp?sobem bez vynaloen n?jak ?innosti nebo na kor ostatnch. Finan?n systm je zaloen na principu obchodovn, tedy up?ednost?uje obchod p?ed p?j?ovnm pen?z. P?j?ovn na rok nen v souladu s islmskm prvem a bezro?n p?j?ky se uplat?uj ve zcela specifickch p?padech, nap?klad v oblasti charity. P?i poskytovn islmskch finan?nch slueb nen akceptovateln, aby riziko ztrty nesla pouze jedna strana, zatmco druh strana by pouze inkasovala zisk. Princip sdlen zisku a ztrty je vytvo?en jakhosi finan?nho partnerstv mezi v??itelem a dlunkem (i v p?pad?, e jednou ze stran je banka).
To se samoz?ejm? naim bank??m nebude v?bec lbit a zaveden takovho bankovnictv u ns je v nedohlednu. Ale kdy bude v Evrop? v?tinov populace muslimsk, tak pro? ne? A muslimov vyjdou ze svch ghett, tedy a jim to bude dovoleno a umon?no, tak stejn? jako u id? se i u nich s ur?itost projev zatm netuen schopnosti. Ovem VFR a Robespierre zatm nejsou v dohledu, take zatm muslimov z?stvaj v ghettech.
A jet? pr odstave?k? na mnou oblben tma, tedy n?co mlo o nboenstv.
Nboenstv bylo vdy brzdou pokroku, tvrdili u osvcenci dvno p?ed Marxem. Je lhostejn, jde-li o nboenstv dle Kornu, Bible ?i Talmudu. Kad nboenstv podporuje vlku a je zce spjato se zlo?inem a ko?istnictvm, kter je jeho nedlnou a neodd?litelnou sou?st. Kad vra m v zkladech zafixovn zlo?in a okrdn. Liberalismus m veker rysy a znaky nboenstv, hls ulechtil zsady jako humanismus, lidskost, svobodu, rovnost, demokracii, prvo ale v praxi provd prav opak. Copak to nen hlavn rys kadho nboenstv? A demokracie je tak vlastn? p?mo rigidn nboenstv, nebo? co se skrv za idely demokracie, za t?mi krsnmi slovy a p?ekrsnmi idely? Realita p?mo opa?n! Dokonce dnes p?echzme do vyho stdia demokracie a svobody, do tedy super demokracie a super svobody dle Orwella ?ili do neoliberalismu.
V ?n? je spole?nost v?tinov? ateistick, existuje tam sice pr procent muslim? (Ujgurov), miziv mnostv k?es?an?, n?jak procento tibetskch lmaist? a budhist?, co je tak asi vechno. ?lenov
46
t?lovchovn sekty Fa lung svmi t?lesnmi cviky (p?ipomnaj mi moje studentsk gymnastick prostn cvi?en) dosahuj transcendentnch hodnot svobody, demokracie, lidskch prv a liberalismu. Samoz?ejm? sekta byla logicky zakzna a vyznava?i poslni na vesnice do zem?d?lsk vroby na p?evchovu.
Zakzat plon? vechna nboenstv jaksi nen mon, i kdy by to bylo douc, lze vak postupovat dle vzoru ?ny a vzt si od nich nvod, nebo recept si lze vzt i dokonce od sekulrnch dikttorskch reim? Saddma, Assada, Kaddfho To jest, a? si provd?j jakkoliv ob?ady k poct? svho boha, ale b?da, budou-li se plst do politiky. Lbilo se mi vyjd?en Vclava Klause, kterho jinak nemusm, kdy katolickou crkev p?irovnal ke spolku ryb?? ?i myslivc? - a? se staraj o due svch ove?ek, v tom jim nikdo nebrn, ale a? necht?j finance po sttu a neotravuj nekatolky.
Kdo povradil vce lid? K?es?an Bush m na sv?dom nejmn? est milion? povrad?nch, a p?ikzal mu to k?es?ansk B?h p?mo v Ovln pracovn?. Anebo povradili vce ti muslimt u?ezva?i hlav, tedy terorist, jim to p?ikzal Allh? Spo?tat si to m?e kad sm. Co je hor a len?j - u?ezan hlava teroristou nebo roztrhan t?la rozst?len z dron? na kous?ky? Rozmelcovan tak, e ob?ti nelze ani poh?bt, tak jsou ta t?la rozmarovan. Kdo je potom v?t a hr?zn?j terorista?
Fakt se mus povradit tolik obyvatel sv?ta jenom proto, aby pr jedinc? m?lo zisky? Nebo jde o n?jak vy princip, o n?jak transcendentn cl? Je to Bosk Na?zen? Kdo ale potom rozhodne, kter B?h to mysl s lidmi dob?e? Vdy? vichni bohov na?izuj zabjet nev??c psy, co je kad, kdo nevyznv jejich pojet boha. mysly boha jsou tedy co? Jsou ?m? Kterho Boha mm vzvat a ktermu bohu se mm klan?t? Jsem na rozpacch a nevm to. Porad Filosofie (lska k moudrosti), Teologie (v?da o bohu), Theosofie (lska k bohu) a jin naprosto zbyte?n v?dy? ?m tyto v?dy p?isp?ly k zlepen podmnek ivota lid? Ni?m! Filosofie a teologie kdejakou vyloenou hovadinu opentl krsnmi ale naprosto bezobsanmi barevnmi fborky, kterm mme v??it. Vdy? jsou k smchu stejn? jako vichni ti postmodern filosofov a Pato?kovi nsledovnci a nohsledi. Vjimku tvo? sociologie, v?da o socilnch podmnkch. Zde bych se zmnil o tolik zavrhovanm Marxovi. Marx byl vce sociolog ne filosof, jeho dlo a hlavn? Kapitl, to jsou vlastn? sociologick studie. Kapitl je sociologie, kde autor uvd nezpochybniteln reln fakta a nikoliv bezobsan filosofick plcn o ni?em. Marx se dokonce filosofii sarkasticky vysmval, hlavn? to odnel pseudofilosof Hegel.
Dnes u p?ece nejde o n?jakou ideologii, komunismus byl dvno poraen a zni?en, tedy boj ?i vlka proti komunismu to nen. Take se vtlouk do hlav obyvatel, e je to nboensk vlka proti islmu. Tak jako vdycky, loupeen se zd?vod?ovalo nboenskmi vymi principy a lo p?itom jen a jen o loupen a ko?ist?n.
Vldy chrl zkony o tom ?i onom, ale relnou moc maj oligarchov (a korporace), ty skute?n?, reln? ovliv?uj a ur?uj ivoty lid, to v rukch oligarch? jsou nae ivoty, v?bec ne v rukch vld. Vldy pouze stnuj, e vldnou, relnou moc vykonvaj oligarchov a samoz?ejm? k svmu prosp?chu, nikoliv ku prosp?chu obyvatel. Moc p?kn? je to vid?t na Ukrajin?, tam to alespo? nikdo nezakrv a nemaskuje vldou lidu. U ns nap?klad i crkev katolick m mnohem v?t moc ne parlament a v?le lidu, takt oligarcha Bakala a podobn maj v?t moc ne vlda. A parlament nem dn nstroj k tomu, aby je umravnila a poslala tam, kam pat?, tedy do v?zen a na nucen prce.
P?kn? a naprosto realisticky to vyjd?ila Jelena Larinov: Za celou migra?n operac stoj nejmocn?j profesionln nadnrodn zlo?ineck struktury, kter jsou zce svzan s globlnmi politickmi elitami. Ve sv?t? se vytvo?ila mohutn aliance kriminlnch, a p?itom pln? leglnch skupin, struktur a organizac spojench se zpravodajskmi komunitami, finan?nky a nejvznamn?jmi mdii. Maj p?stup do nejvych politickch kruh? Zpadu. Uskupen tto aliance jsou kl?ovmi pil?i globln kriminln ekonomiky, kter skrze bankovn a finan?n sfru p?mo spolupracuje s legln ekonomikou.
***