PDF Tisk Email
Napsal uživatel Egon Bondy   
Neděle, 31 Leden 2010 15:41

Dopis E. Bondyho nakladateli a jeho vyjd?en k FSD?F

Ven p?teli!

Opatrn? jsem bral do rukou knku kolegy Hoffa - a pak jsem ji p?e?etl jednm dechem.

Tohle je jedin sprvn zp?sob, jak sou?asnmu ?ten?i umonit poznat n?co o filosofii.

Star civiliza?n epocha kon? a ta, co za?n, p?ebr jen nepatrn zlomek toho, co jsme vykonali za poslednch 2.500 let (v prv ?ad? Tv a mobily). To je ale normln chod d?jin. Ono za stalet se zase ve bude objevovat. Dnes to, co ns 2.500 let vzruovalo, novou nastupujc epochu nud. A to se ovem netk jen filosofie.

Aby se valespo? 1% populace v?bec udrelo pov?dom historick pam?ti, je t?eba pst jen takto. Vak to nen ur?eno pr isolovanm odbornk?m, ale masm A JEJICH u?itel?m (jak sprvn? pete), kte? se u dvno o nic nezajmaj.

Kniha cituje vmnoha p?padech in extenso, vyhb se p?itom komplikovanm problm?m, je jsou vpodstat? nutn vdob? vzniku, charakterizuje postavy, udlosti, pom?ry v?rn?. Koment?e kolegy Hoffa jsou objektivn a p?itom dob?e ?iteln pro vudep?tomn humor. - Prost?: Jakmile by se nklad rozebral, velmi se p?imlouvm za reedici.

Kniha nen dn anemick populariza?n literatura, ale je to tv?r? po?in, kter intuitivn? vyhmtl strunu, na n dnes jedin? lze hrt, mm-li ?ten?e p?ithnout.

Byla to po del dob? zase kniha, kterou jsem pro?tal spoitkem.

A tak mnoho t?st. V Bondy

***

Vdob?, kdy u jen vodn literatura ke kterkoli v?d? p?edstavuje aspo? p?t a deset shodlouhch svazk?, vznik vposledn t?etin? XX. stolet nalhav pot?eba novho literrnho nru (jako odv?tv literatury faktu), a to populrn?-v?deck literatura. Jej d?leitost stle vzr?st a v?tinou ji dnes u p ti nejerudovan?j v?dci zhlubokho pocitu zodpov?dnosti.

Knka Karla Hoffa ji svm tak?ka hakovskm nzvem oznamuje, e ji nepe univerzitn profesor, ale zainteresovan laik, kter chce zainteresovat (a to vniv?) ?ten?e na tmatu, kter mono opravdu povaovat za jedno ze zkladnch. Sv??m se stm, e jako profesionl jsem p?istupoval ke knce sapriorn ned?v?rou - a z?stal jsem dokonale p?ekvapen. Knka m text a metatext. Text p?edstavuje velice rozshl a uvliv? vybran autentick citace filosof? - a metatext je Hoff?v spojujc (?asto velmi humorn) koment?, jen mimo jin zasazuje p?soben citovanch filosof? do historickho a spole?enskho kontextu doby. Kmmu asu jsou zde jmenovit? uvedeni a aspo? stru?n? charakterizovni i filosofov, kter vnormlnch skute?n? v?deckch d?jinch v?bec ani nenajdete - a ejhle: obraz doby, vn se to skute?n? filosofy jen hemilo (?ten?sk zjem neoby?ejn? iv) vystoup dokonale plasticky. Text a metatext jsou odlieny i typem psma, take ?ten? se snadno orientuje, humor (leckdy a ?ern humor) autor?v d ?ten?i zapomenout na to, e ?te vlastn? stru?nou, ale vy?erpvajc antologii antickch filosof? - a ovem nabuzuje zjem o dal bli poznn. Jakkoli nekonven?n a na akademick uznn neaspirujc knka, dosahuje vborn? svho cle. Poznvme dobu, vn podmnky byly zcela odlin, ale lidi byli tit jako my. Poznvme, pro? vlastn? se na ty star ?eky po?d odvolvme. Poznvme, e i filosofie je dobrodrustv a riskantn podnik. e kdy byla takov u p?ed 2.500 lety, je takov asi i ta dnen. A u to samo sta?, aby si ?lov?k vylepil optiku.

Hoff nechv filosofy mluvit samy za sebe (e nemohl p?etisknout mnoho tisc strnek Aristotelovch a jen o n?co mn? Platnovch, d rozum). Je-li jeho koment? n?kdy neakademicky drsn, nen to na kodu. D?jiny filosofie nejsou vitrny vmuzeu.

Egon Bondy

Aktualizováno Sobota, 11 Prosinec 2010 23:52