PDF Tisk Email
Napsal uživatel Argail-cz   
Čtvrtek, 03 Leden 2019 15:54

?lnky za rok 2017

Obsah:

Vtejte vnovm harmonickm sv?t?

Harmonick spole?nost - fikce?

Ve spole?nosti and?l? a kvark?

Existence mention? experimentln? potvrzena

Ve probh dle plnu. Vechno je vpo?dku, vechno je jak m bt

Vechno je na prodej, vechno lze koupit

Kontrakto?i ?ili oldn?i (oldci)

Pjakin, Globln Prediktor a Pnb?h

Skm se te? mlit? To? otzka

Zm?ny sttnch hranic po revolu?nm roku 1989

Bojoval jsem za csa?e pna a jeho rodinu Popis jednoho obrazu

Nah snahm aneb Evropsk hodnoty

Kdo se odv vyhlsit sankce proti USA?

Vtejte vnovm harmonickm sv?t?

aneb Nevstoup do stejn ?eky dvakrt

Historii m?eme p?irovnat ktekouc vod? v?ece. Proud vody te?e neustle, ale voda je kadm okamikem jin. Stejn? je to tak u lid, generace st?d generaci a tak ona nov nastupujc generace je alespo? troku jin, ne byla p?edel. N?kdy se stane, e koryto ?eky vyschne, co je zajist katastrofa, a n?kdy jsou zase povodn?, co je tak katastrofa. N?kter nrody zaniknou, co je pro n? definitivn konec a katastrofa, jin se zase nadmru rozmno a roz?, co je katastrofou zase pro sousedy. Zajist by bylo nejvhodn?j, aby voda v?ece a lidsk d?jiny proudily plynule bez n?jakch krajnost a tud by se nevyskytovaly katastrofy. To by byl ideln stav. Jene vody v?ece proud naprosto nevyzpytateln? a pln? stejn? nevyzpytateln? nastupuj ty ?i ony generace. P?edpov?di jak budou plynout, jsou pouze vce ?i mn? pravd?podobn. Jistotu nemme a ani nebudeme nikdy mt.

***

Letos tomu bude u celch sto let od nstupu Lenina k moci vRusku. Byla to tzv. V?SR - Velk ?jnov socialistick revoluce, kter prob?hla 7. listopadu 1917. Pro p?t procent obyvatel Ruska, tedy pro lechtu, duchovenstvo a nastupujc buroasii, to byla bezesporu katastrofa. Pro 95% obyvatel-nevolnk?, tedy negramotnch polootrok?, to ale katastrofa nebyla. Ti u dle necht?li bt raby, pro n? to bylo osvobozen. Pro n?koho to bude d?vod k oslav?, nebo? rok 1917 je pro n? datem vzniku prvho komunistickho sttu v historii, kter b?hem 70 let sv existence prokzal monost vybudovn a reln existence komunistick spole?nosti. Pro jin to bude d?vod k p?mo nenvistnmu odsudku, nebo? budovn komunistick spole?nosti, jako t?eba dnes v komunistick ?n?, je pro n? p?mo straideln p?edstava.

Co novho vlda Lenina okamit? provedla? Jako pln? prvn vydala Dekret o mru, to znamen, e odmtla vl?it. Dle revolucion?? to byla vlka mezi imperialistickmi stty o doshnut primtu vovldn sv?ta. Na potvrzen tohoto nzoru na?dil Lenin otev?en vech diplomatickch carskch archiv? i archiv? vldy Kerenskho a zve?ejn?n vekerch tajnch ujednn. No n?co jako dnen Snowden ?i Assange. Vnovinch byly zve?ejn?ny vechny tajn (i ty supertajn) smlouvy, mluvy a zprvy ministerstva zahrani? a to i z doby cara. Ty tajn smlouvy a dodatky jak carsk tak Kerenskho vldy jsou tedy b?n? kdispozici historik?m. dn pojednn jsem o tom ale ne?etl. e by to Stalin pozd?ji zase nechal zatajnit? Ale vylo to vp?lohch normlnch novin a ty jsou p?ece kdispozici varchivech. Zt?chto materil? by se velice obtn? dovozovaly ony velmi p?itroubl konspira?n teorie o tom, e revoluci financovali a za?izovali svobodn zedn?i a id a e Lenina dokonce financoval i n?meck csa?, co je p?mo imbecilita. Kja Dolej zBritskch list? nedvno napsal, e Lenin odjd?l do Ruska vzape?et?nm diplomatickm vagnu, kde m?l kdispozici jedno kup a veker dal prostor vagnu byl zapln?n n?meckmi bankovkami, kter tam na?dil dt n?meck csa?. To u je skute?n? idiocie. Odjezd Lenina zemigrace ve vcarsku do Ruska za?izovala n?meck sociln? demokratick strana. Podlel se na tom i n Lidov d?m, kter podnes pat? socan?m.

Vlka za?ala 28. ?ervence 1914 a skon?ila 11. listopadu 1918 kapitulac N?mecka. V?tinou se uvd, e vlku vyvolalo ?i vyprovokovalo Rakousko Uhersko. Traduje se ale vrok kancl?e Bismarcka: Francie m kolonie, Anglie m kolonie, Itlie m kolonie a my N?mci mme akort modr nebe nad hlavou. Ztoho logicky vyplvala snaha N?mecka, aby se mocnosti mrov? domluvily a n?jak ty kolonie p?enechaly i N?mc?m. Takov p?n jim zajist ale bylo ksmchu. SIndi a ?nou se n?jak nepo?talo, vdy? to u byly anglick kolonie, i USA stla docela mimo, byla tak dost daleko. U ale i vt dob? existovaly nadnrodn korporace, no a tahle ocel?sko-uheln a zbroja?sk sdruen pot?ebovala odbyt svch vrobk?. No a kdo je bude kupovat? Africk, jihoamerick a asijsk kolonie jaksi nep?ipadaly vvahu, ?m by tak platily, e? Od nich ve co pot?ebujeme, stejn? dostaneme zadarmo. To prv? pro ony nadnrodn korporace bylo velmi douc vyvolat vlku. Vldy vl?cch stt? budou nakupovat jak div, prodme jim cokoliv i na dluh. A skute?n?, kefty se hbaly pln? neskute?n?. Majitel ocel?skch a zbroja?skch podnik? jsali blahem, nebo? ?m dle bude vlka trvat, tm lpe. Pro n? to byly astronomick zisky. No vak taky trvala p?t let. P?t let lenho vrad?n. Vlka skon?ila prapodivnou kapitulac N?mecka. Csa?sk n?meck generalita si byla jist, e bude uzav?eno p?m??, tedy p?estane se vl?it, nebo? vle?n sly byly naprosto vyrovnan, a ostatn dohodnou diplomati. P?m?? by bylo logick, vdy? n?meck armda nebyla poraena a ani Francouzi sAngli?any neobsadili Berln, ale ani N?mci neobsadili Pa? a Londn. dn zbojujcch stran ani nezskala n?jak zem nep?tele, bylo to fifty fifty. N?meck generalita byla voku, kdy j p?ilo na?zen, e m podepsat kapitulaci. Vsledkem byly uvalen vysoknsk vpodstat? nesplatiteln reparace na N?mecko. Take kdy Hitler, kter se ?astnil vle?nch jatek jako oby?ejn vojk, vyk?ikoval, e N?mecko bylo podvedeno, my jsme p?ece vlku neprohrli, to je zrada, tak vlastn? vyjad?oval pocity a smlen v?tiny n?meckch obyvatel, ?kal to, co vichni dob?e v?d?li. Samoz?ejm? nemohl prohlaovat, e to za?dila londnsk City ?i Wall Street v New Yorku, tomu by lidi nerozum?li, to by nem?lo sp?ch. To bylo p?li abstraktn. Jak mohou n?jak vzdlen ulice v Londn? ?i New Yorku ovliv?ovat d?n u ns? To je p?li daleko, kdeto idobolevici a zedn?i (iluminti) jsou p?mo tady u ns, mezi nmi, no a u to jelo, u to nebylo kzastaven.

Vt?zn mocnosti naordinovaly poraenmu N?mecku demokracii a svobodu. Vypukly p?mo orgie demokracie a svobody. Um?lci se p?edhn?li voplzlostech a zhovadilostech. Divadla, noviny a rdio p?edvd?ly ty nejpokleslej formy zbavy. Um?lci se utrhli z?et?zu, stud se stal naprosto neznmm pojmem. Ferdinand Cline tvrdil, e tito ni?m nevzan um?lci a novin?i byli ve velk v?tin? idovskho p?vodu. Ale co bylo nejhlavn?j? Nezam?stnanost dosahovala a sedmdesti procent, hlad, bda, bezdomovectv. Absolutn inflace - za milionovou marku se nekoupil ani chleba, penze ztratily smysl, mohlo se snimi zatp?t. Kriminalita doshla nebvalch rozm?r?, policie to ani ne?eila, vdy? se ?astokrt na tom podlela a spolupracovala. Demokracie a svoboda se zm?nily vnaprostou anarchii. Demokraticky se tam ?dilo, demokracie a svoboda doshly nebvalch vin, orgie svobody a demokracie jakoby p?ekro?ily vekerou mru. Zhovadilosti doshly rovn? vhistorii nevdan. Prost? demokratick chaos. Vstin? to vyjd?il George Bernard Shaw: Demokracie je poslednm trikem tyranie. Angli?an naordinovali demokracii i ?n?, kde byla nastolena demokracie za presidenta Dr. Sunjatsena se stejnmi vsledky. V ?n? maj na to obdob demokracie takt velmi neblah vzpomnky. Jednozna?n? to vypadalo na fakt, e naordinovan demokracie m za cl padek a zni?en sttu. (Um?lci v bolevickm Rusku tak p?kn? ?dili, a jim to na sjezdu spisovatel? vroce 1932 Maxim Gorkij zatrhl. Ostatn?, dle mne, je rusk a sov?tsk moderna ?dov? kvalitn?j ne nae zpadoevropsk, o americkm um?n v t dob? nelze mluvit.)

Nen proto v?bec kpodiven, e v takov situaci se dostal kmoci Adolf Hitler a m?l suvernn? absolutn podporu obyvatelstva. Nelze pop?t, e vyvedl stt zchaosu a zavedl po?dek - nezam?stnanost, bda, hlad, bezdomovectv a kriminalita zmizela. Tak inflace. A to b?hem pr let. Vak tak G. B. Shaw navrhl pro kancl?e Nobelovu cenu mru, a dval ho za vzor, jak se m ?dit stt.

V?dce samoz?ejm? v?bec nic neznrod?oval, majetky lechty a crkve byly nedot?eny, ?innosti bank??, pr?myslnk? a velkopodnikatel? byly vychvalovny, velmi oce?ovny a ope?ovvny. Plutokracii si kancl? prost? choval jako vbavlnce. Nadnrodn korporace byly vtny. U tehdy se velice obtn? zji?ovalo, kdo je vlastn? vlastnkem, kdo vlastn nejv?t balk akci, stejn? jako dnes, no a n?meck kancl? ani o takov zji?ovn nem?l zjem, hlavn? e korporace fungovaly. Pouze drobn idovsk ivnostn?ky ponechal kdrancovn davu. id?m nabzel vyst?hovn, ale dn stt je necht?l p?ijat, pouze nepatrnmu mnostv prominentnch id? se poda?ilo emigrovat, n?kte? dokonce i knm do ?SR. Vojensk obsazen Pa?e wehrmachtem 14. ?ervna 1940 bylo p?ijato snadenm, kone?n? odplata za to ponen vminul vlce.

Na Anglii ale N?mecko nem?lo slu. Nad koloniln ? Velk Britnie tehdy nezapadalo slunce, skute?n? Britnie byla Velk, jejich lo?stvo suvernn? ovldalo sv?tov oceny a angli?t plutokrati bohatli a bohatli. No a kde tedy mohl V?dce pro nad?azenou germnskou rasu, pro sv?j vyvolen nad?azen nrod zskat kolonie? Jedin? se vrhnout na Vchod. Budeme mt vce koloni ne Anglie a bohatch, zVelk Britnie pak ud?lme malilinkou Britnijku. Vlka proti Sov?tskmu svazu byla vpodstat? nevyhnuteln, co ovem i Stalin bezpe?n? v?d?l.

***

Vra?me se ale zase ke konci I. sv?tov (evropsk) vlky. Habsbursk monarchie i Osmansk ?e se rozpadly, ?i spe byly rozparcelovny na mnoho drobnch stte?k?, kter lze samoz?ejm? mnohem lpe ovldat ne velkou ?i. Osmansk ?e byla v troskch. Istanbul byl okupovn. Vt?zov spole?n? vn?jakm kabinet? na map? narsovali dle pravtka hranice novch stt? bez ohledu na to, kdo vt?ch zemch ije. N?kter po stalet pospolu ijc kmenov spole?enstv byla rozd?lena do t?, ?ty? ba i vce nov? vzniklch um?lch stt? a stte?k?. Tohle zem bude anglickou koloni, tohle zase francouzskou. Take Velk Britnie zskala Irk, Palestinu a Zajordn, Francie Srii a Libanon a ?ecko obsadilo anatolsk pob?e. Pro N?mce nezbylo samoz?ejm? ani ?! N?mecko bylo na kolenou, bylo to takov preventivn opat?en, aby se pozd?ji siln N?mecko nepokouelo zskat n?jak kolonie na kor vt?znch mocnost.

Kdy tedy Lenin prohlsil, e to nen nae vlka, my dn zem nepot?ebujeme, mme ho dokonce nadbytek, my tud nebudeme podporovat Anglii ani Francii ba ani Itlii, my prost? svlkou kon?me, je ale nutn uzav?t mrovou smlouvu. Brestlitevsk mr uzav?el za ruskou stranu Trockij. Rusko se vzdalo Finska, pobaltskch stt?, Polska, Ukrajiny, Besarbie a Krymu, tedy zem, na kterm se nachzela p?iblin? ?tvrtina jeho obyvatelstva i pr?myslu a v?tina uhelnch dol?, zemn ztrty ?inily zhruba 1 milion kilometr? ?tvere?nch. Tak se zavzalo zaplatit nhradu za znrodn?n podniky, v nich byl n?meck kapitl, celkem est miliard marek a odevzdat N?mecku 245 564 kilogram? zlata. Tuto hanebnou smlouvu samoz?ejm? Lenin po kapitulaci N?mecka anuloval. (Kdy pak vt?zn mocnosti nadiktovaly poraenmu N?mecku bezohledn? drastick podmnky, ur?it? se inspirovali prv? brestlitevskm mrem. To, co nadiktovalo N?mecko bolevik?m na vchod?, to to sam sro?nm zpod?nm nadiktovaly zpadn mocnosti N?mecku, ani si moc nemusely vymlet. Potom e neexistuje spravedlnost.)

Mocnosti jet? dal rok vl?ily, ale Rusko u nikoliv, ztrta zem se oelela, nemuselo se vl?it a byl ?as na porevolu?n stabilizaci zem?. Mrov smlouva tak obsahovala bod o vzjemnm navrcen vle?nch zajatc? a t?ch bylo na obou stranch tisce a tisce. Zvyprv?n mho d?dy jsem se dov?d?l, e i vna d?dince il jeden rusk vle?n zajatec, m?l za kol hldat vinohrady. Kad rodina m?la povinnost tden nosit mu do vinohradnick boudy ob?dy, tak se po tdnu vechny rodiny vyst?daly a za?alo se znova. Pr onen zajatec, jeho jmno si u nepamatuju, vdycky slil polvku a om?ku do jednoho kastr?lku a teprve pak se dal do jdla - pr valudku se to stejn? tak jako tak smch. Mon to byla pomluva, ale pro? ne, kdy m?l za sebou pr let vl?en vprvn linii, to nen se ?emu divit, no ne? Ani vN?mecku, ani vRakousku Uhersku a ani vRusku nikdy nikde nez?izovali n?jak koncentra?n tbory pro zajatce, nbr je p?id?lovali do jednotlivch vesnic, kde m?li povinnost je ivit a ubytovat. VN?mecku a i u ns si statk?i chodili vybrat zajatce jako d?lnky na sv statky, p?ipadalo mi to, jako kdy si vybrali ve star antice otroky. VRusku to d?lali stejn?, ale tak ob?as n?kter samoz?ejm? poslali na prce na Sibi?. Bylo to rozumn ?een, stt se o zajatce nemusel starat, p?enechal to vesni?an?m.

Kdy Lenin za?al vracet zajatce, to transsibi?skou magistrlou projd?ly vlaky sm?rem do N?mecka. Proput?nci byli hned p?esunovni na francouzskou frontu, stejn? jako vojci zu neexistujc rusko-n?meck fronty. Francouzsk generalita se d?sila t?ch posil zvchodu. Zato n?meck generalita byla naden, zskali jsme tolik zem bez boje a vechny vojky zvchodn fronty poleme na francouzskou frontu, te? to Frantk?m ukeme, za pr tdn? jsme vPa?i, snadno obsadme Pa?, jenome Frantci se dreli. N?meck csa? jsal - tolik zlata zRuska a tolik zem, N?mecko se stane nejv?t a nejsiln?j mocnost sv?ta.

No a z N?mecka a Rakouska Uherska jezdily vlaky sosvobozenmi ruskmi zajatci zase do sov?tskho Ruska. Trockij musel ?eit komplikaci s?eskmi vle?nmi zajatci, kte? mu vysv?tlili, e se do Rakouska Uherska nemohou vrtit, neb by byli jako zb?hov zast?eleni. Do ruskho zajet p?ece dobrovoln? a spo?dan? p?echzely cel pluky za zvuk? vojensk kapely, ta jim hrla do pochodu. Tedy jasn vojent zb?hov. Odmtli bojovat za csa?e pna. koda, e mho d?du poslal csa?pn na italskou frontu, kdyby ho poslal na vchodn, to bych byl potomek slavnho legion?e. Shovvav Trockij, obdivovatel sladk Francie, p?edal odsun ?eskch zajatc? francouzskmu generlovi. Souhlasil sjeho plnem, e ?et zajatci se p?esunou po transsibi?sk magistrle do Vladivostoku, tam nasednou na lod?, odpluj do Francie a p?jdou na frontu bojovat proti N?mc?m. Ne se do Francie p?epravili, vlka skon?ila. Jenome ze Sibi?e jezdily vlaky sn?meckmi zajatci, legion?i museli ?ekat, co se jim nelbilo, nebo? cht?li svelkm elnem vl?it proti N?mc?m, vdy? po celou dobu vzajet se nudili. A tak nsilm obsadili magistrlu, a za?ali bojovat proti bolevik?m. Kdyby to Trock v?d?l, co? To by je p?ednostn? poslal okamit? dom? do Rakouska Uherska. Ale i Masaryk, to jet? nebyl presidentem, protoe ?R jet? neexistovala, si zajel kbolevik?m podpo?it legie, napsal o tom dokonce i knihu vzpomnek. Legion?i ov?n?eni slvou a hrdinstvm se vrtili u do nov? vznikl republiky a hned zaloili Legion?skou banku, no m?li z?eho, vdy? jednu dobu m?li dokonce vdren vlakovou soupravu s carskm sttnm pokladem. Nebo e by si tolik jako vle?n zajatci vyd?lali, e to sta?ilo na fungovn tehdy docela bohat banky? Konspira?n teorie uvd?j, e zonoho lupu carskho zlata Masarykova vlda tak financovala a podporovala emigraci, z?dila mnoho vysokch a odbornch kol pro ukrajinsk a b?lorusk emigranty. R?zn mnostv n?kdejho zlatho pokladu skon?ilo rovn? v Japonsku, Francii, vdsku, ve Velk Britnii a Spojench sttech americkch. Rut historikov Gak, Dvoranov a Papin v ?asopisu Istorija SSSR ?. 1/1960 tvrd, e ?eskoslovent legion?i uloupili z ruskho imperilnho pokladu 30 563 pud? cennost ve zlat? v cen? 651 532 117 rubl? 86 kopejek. Ostatn drah kovy a kameny, perky z nich a bankovky v tom nejsou zahrnuty. Tak sttn poklad rumunsk se nikdy nenael, zmizel beze stopy.

M?j d?da spolu st?mi navrtivmi se zitalsk fronty nep?inesli dom? dn lup, byli rdi, e se vrtili iv. Dvacet dva jeho spolubojovnk? zna vesnice se nevrtilo, ob?tovali sv mlad ivoty za v?t slvu csa?pna. Ostatn? snad vkad ?esk vesnici a vesni?ce jsou pomn?ky se jmny padlch za zjmy Habsburk?. Vrtiv se vojci nedostali dn vsluhy ani d?chody, nebo? se oproti legion??m vRusku nezaslouili o vznik na republiky. Vdovy po mrtvch nedostaly n?jak vdovsk d?chod, to tehdy neexistovalo. Dokonce ani pod?kovn jim nikdo nedal. M?lo to jedinou vhodu, nem?li dn nklady na poh?eb.

***

Vlka v Evrop? tedy skon?ila, ale v Rusku za?ala ob?ansk vlka. Skon?ila a roku 1923. Klidn? m?eme tvrdit, e ji vlastn? za?ali nai ?et legion?i obsazenm transsibi?sk magistrly a st?lenm po bolevicch, kterm se to n?jak nelbilo a tak st?elbu op?tovali. Nai hrdinov dokonce mohli zachrnit carskou rodinu p?ed popravou 17. ?ervence roku 1918 vJekat?rinburgu, kde bolevici zast?elili cara, carevnu, p?t d?t, sluebnictvo i carskho psa. koda, e tam nedoli legion?i o t?i dny sp, to by mohli zachrnit alespo? toho psa a sluebnictvo. Cara by asi nezachra?ovali. Kdy zradili svho csa?e, ur?it? by nem?li zjem zachra?ovat n?jakho cizho csa?e, no ne?

Stou popravou se po?d d?l jaksi sv?tod?jn udlost a stle se ukazuje na zvrhlost bolevik? - dovolili si popravit cara, to se p?ece ned?l, takov zvrcenost! Ale to je p?itom p?ece vna evropsk civilizaci docela normln a docela b?n, ?emu se divit a pohorovat? Vdy? je to vnorm?, je to b?n zp?sob utracen vldnoucch vna judaisticko-k?es?ansk civilizaci. Angli?an si jako prvn popravili svho krle a pozd?ji i krlovnu. Francouzi usekli hlavy krli i krlovn?. Vysoce kulturn pan?l po k?es?anskm zp?sobu uplili poslednho Inku. VUSA si st?lej presidenty jak krlky. Vsou?asn dob? je dokonce mdn presidenty msto popravy sadisticky umu?it jako nap?klad vKongu Lumumbu, lybijskho Kaddfho, afghnskho Nadbullha, marockho Mehdi Ben Barku. Pln? vsouladu sevropskm k?es?anskm humanismem bylo vystaveno Mussoliniho t?lo pov?en na ?eznickm hku ve vloze ?eznictv. Je to p?mo charakteristick pro tak katolickou zemi, jakou je Itlie, e? U ns jsme ob?sili presidenta Slovensk republiky Tisa, a kdyby ve v?zen nezem?el ?esk protektortn president Hcha, tak bychom ho pov?sili na konopnou oprtku. Osvoboditel Irku ob?sili prezidenta Saddma a jet? si to zachytili na video. Smrt zast?elenm odeel ze sv?ta ivch nejenom rusk car, ale tak chilsk Aliende, egyptsk Nsir, kubnsk Che Guevara, indick Ghnd a Ghndiov, pkistnsk Z. Bhutto a i jeho dcera Dl u se mi nechce vyhledvat, ale ur?it? je mnoho a mnoho dalch. To ve se ale p?ece d?je v intencch napl?ovn humanitnch idel? a je to navc pln? vrmci lidskch prv, demokracie a svobody. To akort v?n? svho poslednho csa?e nepopravili, doil jako zam?stnanec (zahradnk) komunlnch slueb magistrtu. Ani Japonci nedovolili popravu svho csa?e, vude jinde se vesele humanitrn? popravovalo. Ti Asiat holt nedodruj nae civilizovan pravidla, barba?i jedni.

Vob?ansk vlce na Rusi se angaovali nejenom ?et legion?i, kterch bylo cca 40 tisc a p?ipo?teme-li nevojensk doprovod, tak to bylo celkem na 70 tisc osob. Ve Vladivostoku bylo tak 5 tisc Ameri?an?, 11 tisc Japonc?, 172 Brit? a 457 Francouz?. Kolik bylo ostatnch, t?eba italskch, se neuvd. Z bvalch zajatc? zorganizovali legion?i jet? men jednotky jihoslovansk, lotysk a polsk. Ocituji zinternetu, autor neznm: Roku 1918 vtrhlo ?trnct stt? vojensky do Ruska. Ameri?an rdi pouvaj termn boots on the ground. Tedy podrky britskch, kanadskch, australskch, indickch, japonskch, ?eckch, polskch, americkch (USA), francouzskch, rumunskch, srbskch, italskch, ?nskch, ?eskch vojenskch bot se dotkly ruskho zem dvno p?ed tm, ne se Stalinovo zlo sta?ilo v?bec projevit. Otzka zn, zda SSSR ?i sou?asn Rusk federace n?kdy vojensky operovala na zem stt?, jejich vojensk boty zanechaly sv lp?je v ruskch dlavch

Vd?leit?j, tedy v evropsk ?sti Ruska se v Murmansku a Archangelsku vylodilo asi 20 000 Brit? a nemohla chyb?t ani francouzsk a americk vojska. Zajist bez polsk armdy marla Pi?sudskiho se to tak nemohlo obejt. Tahle interven?n vojska cizch stt? jakoe pomhala v boji carskch (tzv. blch) generl? proti bolevik?m. Nem smysl vypisovat bojovou ?innost jednotlivch carskch generl?, ale alespo? zmnm n?kter jejich jmna. Je to nap?. generl Kaledin, kter spchal ze zoufalstv nad neochotou vojk? bojovat sebevradu, admirl Kol?ak se prohlsil vldcem v Rusi, obnovil statk?sk prva a zavedl bl teror, kter zahubil vce ne 110 tisc civilist?. Dle snad jet? se slu uvst jmna jako generl Kornilov, Nikolaj Judeni?, Mamontov, Anton D?nikin, Pjotr Wrangel, Symon Petljura, Nestor Machno Je o nich sepsno neuv??iteln mnostv ivotopis?, studi obdivnch i odsuzujcch, nen to marn ?ten. J osobn? ale doporu?uji rad?ji ?st (m oblben) spisovatele jako je nap?. Isaak Babel, Ar?om Vesjolyj, Michail Alexandrovi? olochov, Andrej Platonov, Michail Afanasjevi? Bulgakov, Vasilij Grossman, Boris Leonidovi? Pasternak, Jevgenij Ivanovi? Zamjatin a mnoho dalch. Od nich se dovme o ob?ansk vlce mnohem vce ne zjakchkoliv historickch pojednn.

V Rusku byla v prvnch m?scch roku 1918 naprost anarchie, nebo? bolevici m?li sice v moci m?sta, ale nem?li prakticky dnou armdu, a venkov se zcela vymykal jejich kontrole. ?asem se k bolevik?m p?ihlsilo vce ne 14 tisc bvalch carskch d?stojnk?, p?es 100 tisc vojk? zfronty a samoz?ejm? tisce civilist?. Ob?ansk vlka si vydala p?iblin? osm milion? ob?t, ?ty?ikrt vce, ne ?inily ztrty Ruska v prvn sv?tov vlce. P?iblin? dva miliony lid, p?edevm s vym vzd?lnm, emigrovaly. (Uveden ?sla jsou zWikipedie, take nemus odpovdat realit?.) Posledn odp?rci bolevik? se vzdali a v ?ervnu 1923.

***

Pr?b?h takov ob?ansk vlky bych demonstroval na p?kladu VFR, tedy Velk francouzsk revoluce. Povstn ve Vende je docela vhodn p?klad na vysv?tlen toho, co je to ob?ansk vlka. VFR nebyla dn revoluce socialistick ?i komunistick, nbr byla ryze buroasn a docela sp?n. Sprvn? by m?lo bt Velk francouzsk buroasn revoluce. Finan?nci, podnikatel a kapitalist dali a tak doshli zrovnoprvn?n se lechtou. O masy rolnk? a chudch v?bec nelo. No a kdy se Gracchus Babeuf pokusil aby ona slavn Listina lidskch prv platila i pro n?, byl i se svmi (sou)druhy samoz?ejm? popraven jako kontrarevolu?n ivel.

Ocituji nejd?ve Deklaraci nezvislosti USA (1776): Pokldme za samoz?ejm pravdy, e vichni lid jsou stvo?eni rovni, e jsou nadni Stvo?itelem ur?itmi nezcizitelnmi Prvy, mezi nimi jsou ivot, Svoboda a sil o t?st. Kdy dlouh ?ada bezprv a tisk? sledujc neustle t Cl projevuje mysl pod?dit lid absolutnmu Despotismu, je jeho prvem, ba povinnost svrhnout takovou vldu a opat?it si nov Strce pro svou budouc bezpe?nost. Vichni auto?i tto Deklarace nezvislosti USA byli majitel otrok? a samoz?ejm? je zotroctv nepropustili, vdy? to bylo jejich nedotknuteln a posvtn vlastnictv. U jenom ten fakt je docela vypovdajc. Hlavnm autorem Deklarace byl Thomas Jefferson (1743-1826). Tuto Deklaraci prv ?lov?ka a ob?ana p?ednesl na po?tku Velk francouzsk revoluce hrdina americk revoluce - markz deLa Fayette (1757-1834) a schvlilo ji stavodrn nrodn shromd?n 26. srpna 1789. Na ni se t odvolv sou?asn francouzsk stava. Ta Deklarace ale je moc hezk a p?jemn? lahod uchu, e?

Naprosto logicky tuto deklaraci odsoudil jako zvrcenost a bezbonost pape Pius VI. Britsk myslitel Jeremy Bentham ji pokldal za p?mou vzvu ke vzpou?e a Alasdair MacIntyre nedvno napsal, e dn lidsk prva neexistuj a v??it v n? je jako v??it na ?arod?jnice a jednoroce. Z jin strany kritizovali mylenku lidskch prv socialist a marxist jako ne?innou. K ?emu jsou ob?ansk svobody, pokud lid trp hladem nebo nemaj prci?

Deklaraci nezvislosti je docela podobn deklarace NATO ze 4. dubna 1949 Washington D. C. Ocituji vodn odstavce: Strany tto smlouvy znovu potvrzuj svoji vru v cle a zsady Charty OSN a svoji touhu t v mru se vemi nrody a vemi vldami. Jsou odhodlny hjit svobodu, spole?n d?dictv a kulturu svch nrod?, zaloenou na zsadch demokracie, svobody jednotlivce a prvnho ?du. Jejich snahou je podporovat stabilitu a blahobyt nrod? v severoatlantickm prostoru. Jsou rozhodnuty spojit sv sil o kolektivn obranu a zachovn mru a bezpe?nosti. Proto se dohodly na tto Severoatlantick smlouv?.

?lnek 1: Smluvn strany se zavazuj, jak je uvedeno v Chart? OSN, urovnvat veker mezinrodn spory, v nich mohou bt ?astny, mrovmi prost?edky tak, aby nebyl ohroen mezinrodn mr, bezpe?nost a spravedlnost, a zdret se ve svch mezinrodnch vztazch hrozby silou nebo pouit sly jakmkoli zp?sobem neslu?itelnm s cli OSN.

?lnek 2: Smluvn strany budou p?ispvat k dalmu rozvoji mrovch a p?telskch mezinrodnch vztah? posilovnm svch svobodnch instituc, usilovnm o lep porozum?n zsadm, na nich jsou tyto instituce zaloeny, a vytv?enm podmnek pro stabilitu a blahobyt. Budou usilovat o vylou?en konfliktu ze sv mezinrodn hospod?sk politiky a budou podporovat hospod?skou spoluprci mezi vemi smluvnmi stranami jednotliv? nebo spole?n?.

?lnek 3: Aby bylo co nej?inn?ji dosaeno cl? tto smlouvy, budou smluvn strany jednotliv? i spole?n? stlou a ?innou svpomoc a vzjemnou vpomoc udrovat a rozvjet svoji individuln i kolektivn schopnost odolat ozbrojenmu toku.

?lnek 4: Smluvn strany budou spole?n? konzultovat vdy, kdy podle nzoru kterkoli z nich bude ohroena zemn celistvost, politick nezvislost nebo bezpe?nost kterkoli smluvn strany.

No nen to p?epychov prohlen? Najde se ve sv?t? ?lov?k, kter by takov v?ty odsoudil jako amorln? Nevm o tom. Dokonce ani tehdej pape ji nenazval zvrcenou ani bezbonou. V?ty tto smlouvy zn tak lib? naemu sluchu. Reln vsledky jsou ale tyto: Od konce 2. sv?tov vlky jsou USA zodpov?dn za smrt minimln? t?iceti milion? lid. Kdyby nebyly ozbrojen sily mimo USA, mohlo t 30 milion? lidskch bytost dle a ani dn americk vojk nemusel zahynout. A t?m milion?m povrad?nch lidskch bytost to zajist m?e bt u lhostejn, u to jejich sluchu lahodit ur?it? nebude. Nejsou ovem auto?i takovch vzneench deklarac zlo?inci velikho formtu?

***

VPa?i za VFBR tedy slavnostn? vyhlsili lidsk prva, kter se tkala pouze lid majetnch, nikoliv v?tiny nroda, co byli zem?d?lci vpodstat? na rovni nevolnk? ?i svobodnch otrok?. Byl ale narovnn ?i zrovnoprvn?n vztah lechty sburoasi. lechta povaovala buroasii za lidsky nedokonalou a mn?cennou, protoe buroasie p?ece jen oproti lecht? pracovala, k?emu by se lechta nikdy nesnila. P?ece i vantick demokracii, na kterou se neustle odvolvme, platilo, e ten, kdo pracoval, automaticky ztrcel volebn prvo, byl to takov neob?an, ?i jak pronesl slavn Platn - pouh mluvc n?ad. Zrovnoprvn?n lechty s buroasi byl samoz?ejm? ur?it pokrok, co m?lo do budoucna ale zvan d?sledky - rodov p?vod p?estval bt d?leit, prosadilo se, e lep a dokonalej ?lov?k je ten, kter m vce financ. Plat to podnes. Novodob zbohatlci si jet? z jaksi setrva?nosti kupuj lechtick tituly. D?l to znich jakoby nadlidi, alespo? jsou o tom p?esv?d?eni. Ovem pro kapitalisty byli nemajetn ob?an pouh mluvc n?ad, tedy jak lechta vid?la buroasii, tak stejn? buroasie vid?la pracujc jako podlidi. Buroasie vPa?i se tedy dostala kmoci a hned ukzala, co dovede. Nejd?ve gilotinovala (sekala hlavy) odp?rc?m revoluce a pak si hlavy od t?la odd?lovali vzjemn? i mezi sebou. (Perli?ka: V Protektortu ?echy a Morava se popravovalo tak gilotinou, v Praze-Nuslch ve v?znici na Pankrci bylo gilotinovno celkem 1.075 lid.)

Docela zajmav a originln na tto revoluci bylo zruen crkve katolick, co je mi docela sympatick. Msto Boha zavedli kult Rozumu, ?m nboenstv vlastn? zruili. Vpodstat? byla provedena odluka crkve od sttu, kter ve Francii plat dodnes. Kult Rozumu se ovem n?jak neujal, byl to holt p?ece jenom na tehdej dobu pouze revolu?n vst?elek. Na zruen boha m?li zajist zjem kapitalist, tedy podnikatel a finan?nci - co nm m n?jak B?h kecat do naich rozhodnut a do naeho podnikn, no ne?

U tady m?eme najt n?jak shodn rysy sbolevickou revoluc vRusku. Ve Francii usekli hlavu krli i krlovn? za p?ihlen obrovskho davu obyvatel. VRusku popravili carskou rodinu bez p?tomnosti ve?ejnosti. Tam i tam zruili crkev. Tam i tam pak vznikla ob?ansk vlka. lechtici a crkevn hodnost?i tam i tam pro jistotu uprchli do zahrani? ke svm p?buznm. No, a protoe lechta (stejn? jako id) m sv bratry, bratrance a p?buzn po celm sv?t?, nebyl pro n? problm zorganizovat vcizin? proti revolucion??m vojensk intervence tam i tam. Po deseti letech revolu?n anarchie a ob?ansk vlky se ve Francii chopil moci Napoleon a vRusku Stalin. Ve Francii, vdocela chudm kraji Vend, se lechta nemnila vzdt svch vsad a vyvolala povstn. Duchovenstvo hlsalo od olt?e rozho??en nad vradou naeho dobrho krle a nad neslchanm ?inem zruen Boha. lechta na?dila svm poddanm, aby se ozbrojili. To si vzali kosy a vidle a sheslem Za Boha a krle li hjit prva lechty a duchovenstva. Bylo jim na?zeno, aby si na oblek vyili odznak - ?erven srdce sk?em. Votrhanm oble?en a v?tinou naboso ale zato snadenm a elnem ruili republiknsk ?ady (tedy vypalovali a vradili).

Naprosto stejn? probhala ob?ansk vlka na Rusi. lechtic na?dil, muici nastoupili. Stejn? jako ve Vend. Vdy? nenastoupit, neuposlechnout pna, to by byla vzpoura proti Bohu. Ostatn?, co jim zbvalo? li stejn? jak m?j d?da, kdy el hjit zjmy csa?pna na italskou frontu. Bylo naprosto b?n, e poddan bojovali za zjmy svch pn?. Vichni byli sklopevn? p?esv?d?eni, e vrchnost a far?e je t?eba bezpodmne?n? poslechnout a n?jak nmitky jsou nejenom nep?pustn a h?n, nbr i trestn. Ve Francii jim ehnali katoli?t duchovn, vRusku pravoslavn duchovn. Crkev m?la docela rozhodujc roli. Tak t?eba admirl Kol?ak, kter se prohlsil vldcem v Rusi, znovu zavedl statk?sk prva. No a ti statk?i na?dili odvody svch muik?-nevolnk? do vojska jedinho pna Rusi Kol?aka. Jak francouzt nevolnci, tak i rut nevolnci byli v?tinov? negramotn, noviny i kdyby do jejich kraj? doly, by stejn? nikdo znich nedokzal p?e?st. V??ili tedy kn?m a pop?m a svm statk??m-lechtic?m. Monopol na informace m?la crkev. Kdyby tehdy bylo kdispozici rdio ?i televize, to by se d?jiny odehrvaly jinak. Anebo ani ne? Vdy? dnes mme nejenom televizi, ale i internet, ale kdy novodob lechta na?d, to tak p?jdeme bojovat za jejich prva. Neuposlechnut jejich rozkaz? je koneckonc? po?d trestn. Holt um si to za?dit.

No a revolucion?i jak tam tak i tam povstn zlikvidovali. Ve Vend bylo zabito 117.257 vzbou?ench sedlk? a p?es deset tisc dom? bylo zni?eno. Tolik uvd oficiln prameny odvolvajc se na zpisy vmatrikch. Katolick prameny uvd?j ?sla a trojnsobn? vy a katolci p?ece maj Pravdu Pravdouc vdycky. Kardinl Duka nedvno prohlsil, e revolucion?i provd?li ve Vend genocidu - no aj tak sa muoe. Nai historici klidn? zdesateronsob po?ty mrtvch vSov?tskm svazu a taky jim to prochz. A n?jak slovensk biskup dokonce p?idal nuly dv? - znecelho milinu docela vn? uvd?l cifru sto milin?. Tihle katoli?t intelektulov historikov maj vzor vBibli a ?d se p?kladem zBible, svat to knihy, kde lht a vymlet si je doporu?eno, nebo? p?ece ani autor?m biblickch p?b?h? to v?bec ne?inilo nikdy problmy. P?ipsali nulu, dv?, dokonce i t?i bez vhn.

J osobn? ne?tu Bibli jako literaturu faktu ?i jako Slovo Bo, je to p?itom m docela oblben ?ten, ovem ?tu ji jako vynikajc romn, a romanopisc?m je p?ece vdycky dovoleno vybsnit si cokoliv, take mne nerozhod ani n?jak absurdity, vdy? romanopisc?m je to fantazrovn tolerovno. Bible je vynikajc postmodern romn, tam je ve, politika, statistika, filosofie, milostn trojhelnky, vrady, erotick fantasie, zvrhlosti, oplzlosti Prost?, kad tam najde, cokoliv si ur?. Ovem co je dovoleno romanopisc?m, nen ale dovoleno historik?m! Kdy auto?i biblickch text? p?idvaj k?sl?m nulu, tak mi to v?bec nevad. T?eba hned vprvnch kapitolch se dovdme, e patriarchov se dovali b?n? v?ku sedmi, osmi a devti set let. Pokud krtneme tu nulu za ?sly, vyjde nm normln lidsk v?k. Nebo vprze o Mojovi se do?teme, e velk vojev?dce, kter vyvedl Izraelity ze zajet vEgypt? (exodus), nechal povradit t?i tisce t?ch tane?nk? kolem Zlatho telete. Ale to Zlat tele odlil ze zlata prv? Moj?v bratr ron, kter kupodivu vrad?n unikl i se sestrou Mirjam, kter nadto vedla tane?nice. Cituji zekumenickho p?ekladu, kter vyel vdob? t?k totality vroce 1975 za cenu 33 K?. Moj jim ?ekl: Takto prav Hospodin, B?h Izraele: Kad si p?ipsejte k boku me?. Prochzejte tborem od brny k brn? a kad pobjejte i sv bratry, p?tele a p?buzn! Leviho synov se zachovali podle Mojova slova, a toho dne padlo z lidu na t?i tisce mu?. Ktomu bych jenom dodal, e neexistuj nidn historick dokumenty o n?jakm exodu zEgypta. A kdy ministersk p?edseda sttu Izrael nedvno utrousil, e zEgypta jich mohlo odejt tak maximln? t?i ?ty?i stovky, to mlem musel podat demisi, takov obrovsk pohoren tm vyvolal.

Bibli je nutno ?st jako vynikajc postmodern romn, ve kterm je spousta p?ekrsnch ivotnch p?b?h?. T?eba kouzeln p?b?hy krl? Saula, Davida, alamouna, kte? ale reln? nikdy neexistovali, stejn? jako milostn p?b?hy Evy, Sry, Bateby, Rth, Debory, Ester, Judity, Rchel, kter vrealit? tak neexistovaly. Shodlouh p?b?hy pozd?jch spisovatel? blednou p?ed t?mito biblickmi p?b?hy. Je tam tak spousta vbornch filosofickch vah, oproti pozd?jm filosof?m naprosto srozumitelnch, t?eba Jb, Kazatel, Kniha p?slov, Proroci

***

Jet? je jedna docela nezvykl zarejc podobnost sVFBR a V?SR. Tam i tam se revolucion?i dostali kmoci legln parlamentn cestou. Ve Francii se tzv. t?et stav prohlsil za stavodrn shromd?n, protoe ten tzv. prvn stav, tj. lechta se neobt?ovala p?ijt na zasedn parlamentu Nrodnho shromd?n, asi dala p?ednost lovu ?i n?jak chlasta?ce, p?ece nebude sed?t s nedokonalmi potem pchnoucmi podnikateli a finan?nky, sburoasi. Spolu sduchovenstvem m?li absolutn v?tinu, na? tam tedy v?bec chodit. Ne?astnila se tedy zasedn, dokonce nep?iel ani vy klrus, tzv. druh stav. No a t?et stav - buroasie m?la tud naprosto voln ruce kjednn a vyhlsila republiku. Kdepak n?jak st?len ?i n?jak nsil, ve bylo dle zkona.

Vruskm Parlamentu na tom byli skoro stejn?. Sch?ze Parlamentu (Dumy) za?ala v dev?t hodin dopoledne a do ob?da to bylo hotov, v poledne u m?li bolevici moc v rukou, dl nebylo co ?eit, ve legln cestou. Lenin se rozhldl a vid?l: Jsme usnen schopn, take m?eme odhlasovat pd vldy Kerenskho a vytvo?it novou vldu. Lenin sice nebyl poslancem, ?dil sv lidi, tedy sociln demokraty (tj. meneviky a boleviky) v Dum? ze sv kancel?e, z kabinetu veden sociln demokracie. Ve tak prob?hlo bez jedinho vst?elu, bez jedinho mrtvho. Akort n?kdo mon uslyel vst?el z k?inku Aurora, ten ovem ani Masaryk nezaregistroval, a? el prv? v tu dobu p?es nm?st do hotelu.

Podobn? prob?hla i Pa?sk Komuna, kde naprosto demokratick volby dosadily do ?ela komunardy. Komunardi se jet? nenazvali komunist, ti tehdy jet? neexistovali, byli to ale p?edch?dci komunist?. Komuna je ozna?en r?znch druh? a zp?sob? samosprvy, obvykle m?sta. Komuna obvykle spravuje majetek, kter je v kolektivnm vlastnictv jejch ?len?. V mnoha zemch je mstn jazykov verze slova komuna synonymem pro obec. Komunismus (z latinskho communis = spole?n) je politick ideologie, poadujc spole?n vlastnictv a odmtajc t?dn rozdly mezi lidmi. (Z Wikipedie)

Vld? buroasie a lechty se to ale v?bec ani troi?ku nelbilo: Vy nm tu chcete zavd?t demokracii, tak to teda prrr! My mme pov??en vldnout p?mo od Boha, vy neznabozi, vy atheist! A vlda poslala vojsko, aby to zlikvidovala. Vojci ovem nezashli, nbr se ke komunard?m p?ipojili. Jejich program byl toti velmi p?sobiv. Nap?klad: Nrodn garda (n?co jak u ns bvaly Lidov milice) nahrad policii a armdu, zaveden volench a sesaditelnch ?ednk?, zaveden socilnch opat?en ve prosp?ch pracujcch, bezplatn vyu?ovn, ?een bytov politiky, spolu?ast d?lnk? p?i veden podniku, vyhlen rovnoprvnosti en apod. Vak tak Komuny vznikaj ve vech v?tch m?stech, jako je Lyon, Toulouse, Marseille. Pa?sk Komuna existovala od 18. 3. a do 28. 5. 1871. Francie tehdy vedla vlku s N?meckem, kterou prohrla. N?mci po vojensk porce Francie cht?li a tak dostali vle?n reparace, kter byly snad nejvy v d?jinch vlek. (Po skon?en 1. sv?tov vlky Francouzi tot poadovali po N?mecku, holt pomsta bv sladk, e?) N?meck armda se utbo?ila vokol Pa?e. Vldnoucm nezbylo, ne podat n?meck generly, tedy okupanty, aby jim pomohli Komunu zlikvidovat. Stalo se. Demokraticky zvolen poslanci byli vichni po 72 dnech sv vldy post?leni. Celkem post?lela buroasie b?hem pr dn? na 40 tisc p?vrenc? Komuny.

K programu Komuny se vyjad?uj i n?kte? dnen nai intelektulov. Rovnoprvnost en? Co je to za nesmysl! B?h ur?il pro enu kuchy?, kostel a postel, jakpak rovnoprvnost. Odvolvat ?ednky t?eba uprost?ed mandtu? Nesmysl, vdy? nm Proz?etelnost ud?lila funkce doivotn?. To by m?l radost akort tak idealista Okamura. Vzd?ln pro vechny zdarma? To jste blb? Na? by jim bylo? Maj ur?eno makat a ne myslet. Podl d?lnk? na ?zen podniku? Dal vyloen nesmysl, co maj nemajetn chudci co vanit do rozhodovn majitele! Bydlen pro d?lnky? Ur?it? jste se zblznili, takov naivita, a? se staraj sami o sebe. No a Nrodn garda msto policie a armdy, to to je skute?n? komunistick vmysl, to by bylo n?co jako ty jejich Lidov milice, a jak ur?uje zkon, to je zavrenhodn a zlo?inn reim.

Stejnm zp?sobem, tedy parlamentn cestou, se se dostal u ns kmoci Gottwald v noru 1948. To jenom Ameri?an, kdy n?kde d?laj p?evrat, mus u toho st?let a nad?lat hromady mrtvol. Pouvn koltu je u nich tradi?n, tak pro? by to nepouili i na ciz stty. T?eba Pinochet vChile ?i velijak ty barevn revoluce. P?evrat na Ukrajin? tak nese jasn rukopis USA. Ne a ne se pou?it a p?estat ty kolty pouvat. Dokonce i znik Sov?tskho svazu m podobn rysy. Jelcin jako hrdina revoluce sedce na tanku dv p?kaz st?let do oken parlamentu. To mu navrhli porad?nkov zUSA. Bez st?len by to nebylo tak p?sobiv a pro televizi zajmav. T?ch pr destek ?i stovek mrtvch p?ece nic neznamen.

***

Vrtme se do Ruska, te? u Sov?tskho svazu, po skon?en ob?ansk vlky roku 1923. Podvejme se velice zhruba na to, jak tam u nich byla spole?ensk situace. Nejd?ve pr v?t o Leninovi, o tom vt?len Satana a masovho supervraha. Lenin zem?el 21. ledna 1924 ve v?ku 54 let. Ale u za?tkem roku 1922 (26. kv?tna) ho ranila mozkov mrtvice a zanedlouho prob?hl druh atak mrtvice. Tedy od roku 1922 se ze zdravotnch d?vod? nemohl z?ast?ovat n?jak politick ?innosti. Na dal chod sttu u ale dn vliv nem?l. Kdov, jestli v?bec zaznamenal konec ob?ansk vlky, ale asi u nebyl schopen vnmat sv?t.

Co se mu ale poda?ilo dt do programu za cle za ty ?ty?i roky, co byl ve vedouc pozici? Je pozoruhodn, e dn vzneen v?ty podobn Deklaraci vUSA, Deklaraci ve Francii a Deklaraci v NATO u Lenina nenajdeme. dn velkohub prohlen, dn velkolep these o bohu, morlce, humanit?, judeo-anticko-k?es?anskch hodnotch. Nikde tam nen dn vzneen abstraktn pindn o demokracii a svobod?, zato tam najdeme naprosto konkrtn a kadmu naprosto srozumiteln docela jakoby p?zemn zleitosti. Vimn?me si, e ani v?n? ty vzneen frze nepouvaj.

Mus zmizet negramotnost, kad bude um?t ?st a pst, vzd?ln bude zadarmo. Bude provedeno zesttn?n tovren a bank. D?lnci si budou sami volit a p?padn? odvolvat ?editele a nm?stky, dnen terminologi manaery. Nebude existovat ?lov?k bez st?echy nad hlavou. Lka?sk p?e bude poskytovna bez rozdlu vem a zdarma. Na st? budou kadmu zajit?ny d?chody. Nikdo nebude t bez prce na kor jinch. Bude provedena elektrifikace, do kad vesni?ky bude zavedena elekt?ina. (V moj rodn vsce se zavd?la elekt?ina a rok po druh vlce, pamatuji si, jak se zapout?ly sloupy a jak elektrik?i stoupali jak veverky za pomoc jakchsi drapk? p?ipevn?nch k botm po sloupech nahoru p?ipev?ovat drty. Za demokratick Masarykovy republiky o zaveden elektriky knm podnikatel neuvaovali, neb ztoho by jim neplynul dn zisk.)

Take cle byly dny. Je samoz?ejm, e takov koly nejde uskute?nit b?hem roku, to je prce na n?kolik desetilet. I p?es stran a len lidsk ztrty a zni?en poloviny zem? za II. sv?tov vlky, se pomalu uvd?ly ve skutek Leninovy sny. P?em?nit agrrn stt v pr?myslovou velmoc se ale velmi sp?n? zda?ilo. U to vypadalo, e socialismus fakt bude vzorem pro cel sv?t. Ovem p?iel Gorba?ov sglasnost, lidskmi prvy, demokraci a svobodou, no a dopadlo to tak jak si kapitalist vUSA p?li, tedy konec socialismu, konec Leninovch mylenek a zm?r? a nvrat ke kapitalismu devatenctho stolet.

O Dekretu o mru jsem psal vodem. Druh zsadn dekret byl Dekret o p?d?, jen dval milin?m bezzemk? p?du, na kter lta pracovali, byli zrove? osvobozeni od placen njmu za p?du a tak od dluh?. P?da lechty, crkve a statk?? (v?etn? invent?e) byla p?edna rolnickm vbor?m k rozd?len mezi rolnky jako velidov vlastnictv. Veker p?da byla prohlena za sttn. I v?n? tomu tak je. Jsem p?esv?d?en o tom, e by to m?lo bt i vna stav?. Jaksi se mi nepozdv, e velk kusy naeho ?eskho zem vlastn ?i pat? Rakousku, vcarsku, N?mecku, Vatiknu apod., nakonec nm dn p?da nebude pat?it a majitel ns m?e klidn? vyst?hovat ze svho zem, no ne? Masaryk se pokusil o n?co podobnho tak i u ns, jeho pozemkov reforma dovolovala vlastnit nanejve 50 hektar? p?dy. Samoz?ejm? to dopadlo jako vdycky u ns a v demokracii. Soudn spory se thly a protahovaly a pozemkov reforma se ztrcela do nebyt. Po nastolen svobody vroce 1989 se u na Masarykovu pozemkovou reformu naprosto zapomn?lo, dokonce jsme se vrtili i p?ed dobu csa?e Josefa II., ba dokonce a kdob? pob?lohorsk. Obdivovatel humanitnch idel? Masarykovch, jako nap?. dr. Slma, se ovem o jeho pozemkov reform? nikdy nikde ani slov?kem nezmi?uj, no vak se tak nepoda?ila, tak co o n pst, e?

Ani vSov?tskm svazu neprob?hla pozemkov reforma dle p?n Lenina, on ovem u nemohl do pr?b?hu zasahovat. Rozhodujc roli m?l vt dob? V Komunistick strany. (st?edn vbor je obdoba dnench stranickch grmi, v?tinou mvaj deset a dvacet ?len?). Velmi inteligentn a velmi vzd?lan Nikolaj Bucharin prosadil tzv. NEP, novou ekonomickou politiku a to i p?es odpor tzv. stalinistickho k?dla. Lenin u neil, ten by to ur?it? nedovolil. V?e?n Bucharin se ohn?l Marxem, kter kdysi dvno prorokoval, e socialismus potamo komunismus lze vybudovat pouze vzemch vysoce pr?myslov? vysp?lch a p?edpovdal, e to bude vAnglii ?i N?mecku. Nikolaj tedy prosazoval a tak prosadil, e vzaostalm agrrnm Rusku je nutn nejd?ve vybudovat kapitalismus a teprve potom bude mon plynule p?ejt do socialismu. Oficiln heslo t doby zn?lo: Obohacujte se! P?esn zn?n Bucharinovo: Oboha? se, rozvjej sv hospod?stv! Bylo naprosto logick, e na vesnicch muici, kte? dostali p?du a neum?li na n hospoda?it, protoe byli zvykl na to, co jim rozke statk?, rad?ji darovanou p?du prodali, penzky propili a zase nem?li nic. No, podobn situace se odehrvala i u ns kdy po skon?en vlky byli z pohrani? odsunuti N?mci a lidov komisa?i p?id?lovali dekrety majetky po odsunutch nov? p?chozm. Traduje se p?b?h o panu Z., znal jsem ho osobn? velice dob?e, vypili jsme spolu dosti skleni?ek alkoholu, e na ja?e zasel msto obil kroupy, e brambory sklzel zpole a na ja?e, e umrzl krvy ze stje mu tahali traktorem Docela bych tomu v??il, o zem?d?lstv nem?l sebemen potuchy.

Vbolevickm Rusku tedy vznikla vrstva vesnickch boh??, ?kalo se jim kulaci. Kolem roku 1925 a 1930 se po N?vskm prospektu prochzeli podnikatel se zlatmi ?et?zy na krku, jejich enuky vnorkovch koich jako na mdn p?ehldce a dvali na odiv sv bohatstv. Stalin pronel: Pro tohle jsme revoluci p?ece ned?lali! a zskval ve stran? p?znivce. Bucharin byl vylou?en ze strany, stejn? jako o pr let d?ve Trockij, kter tak nev??il, e lze vzaostalm Rusku vybudovat socialismus, nbr e je nutn provst sv?tovou revoluci a nastolit globln socialismus ?i globln komunismus. Ale Stalin a jeho parta prohlaovali, e lze budovat socialismus vjedn zemi, a tak to prosadili jako oficiln sm?r politiky bolevik?. Take Stalin se stal nejmocn?j ?lenem politbyra a kolem roku 1930! No a dali se do toho budovn socialismu vjedn zemi. Prvn co na?dili, byla kolektivizace zem?d?lstv. Kad jenom troi?ku soudn ?lov?k mus uznat, e hospoda?it na velkch celcch je mnohem efektivn?j a vnosn?j ne na pr hektarech. Byla to nsiln kolektivizace ?i zdrustev?ovn stejn? jako u ns, ale vsledky byly vynikajc nejenom u ns ale i vbolevickm Rusku. Nechpu ty primitivn vsty o tom, e malozem?d?lci, chovatel stda deseti koz a p?stitel ?esneku jsou pro zem?d?lstv ti pln? nejvhodn?j a nejlep. Holt ?uba ve Sluovicch a dnes Agrofert Babie, jsou ?eenm a ne e ne. Statk?ka Havrnkov nem anci, bude stejn? pohlcena, i kdy od sttu vysoudila miliny.

Posledn desetilet socialistickho zem?d?lstv (tedy roky p?ed p?evratem 89) u u ns dochzelo ke slu?ovn jednotlivch JZD ve v?t celky. St?ediskov obce hospoda?ily na deseti tiscch hektarech a ur?it? by se i nadle slu?ovaly vjet? v?t celky a to u by byly vysoce funk?n a efektivn agrokombinty. Vt dob? jsem na jin Morav? osobn? provd?l delegace zem?d?lskch odbornk? ze Sov?tskho svazu naimi zem?d?lskmi podniky, byli nadeni t?mi technickmi vymoenostmi, kter nebyly ani na zpad od ns. Nebyl pouze ojedin?l ?uba ve Sluovicch, osobn? jsem znal spoustu takovch schopnch manaer? (tehdy se jim ?kalo p?edsedov JZD). Kdyby nebyl p?evrat, to by v ?eskoslovensku u dnes mohla bt zem?d?lsk vroba soust?ed?na vjednom celosttnm Agrokombintu svysokou efektivnost a svysoce kvalitn produkc a p?itom by to byl podnik drustevn a polosttn. Babi?v Agrofert vlastn?n jedinm oligarchou n??eho podobnho nedoshne ani za dvacet let. No jo, kdyby!

Nov politick reprezentaci se samoz?ejm? takov vynikajc polosttn ?zen zem?d?lstv ale v?bec nelbilo, u?inili tedy naprosto logick krok a drustva zruili, zni?ili, zm?rn? a v?dom? zlikvidovali vysoce funk?n vrobu. Nen divu, vdy? do Parlamentu se nechali zvolit potomci bvalch lechtic?, potomci d?v?jch velkostatk?? a velkopodnikatel?, potomci prvorepublikovch finan?nk? a bvalch politik? za Masaryka a za Protektortu. Sed tam podnes. Za pozornost stoj tak fakt, e mlem polovina poslanc? vystudovala vdobch komunismu teologick fakulty. Zhlediska socialismu to zajist byl kontrarevolu?n p?evrat. Zhlediska novch vldc? se pouze znovu vrtila vlda do jejich rukou. Vlda v?c tvch k tob? se zase navrt, lide ?esk! Take vlda se navrtila do t?ch sprvnch rukou. Proslaven vrok Kalvody ke svmu sousedovi vparlamentnch lavicch Karskovi - ml?, nekecej, tady se te? rozdvaj majetky na dalch sto let - je dostate?n? charakteristick.

Staronov panstvo po zda?ilm p?evratu ale msto odsuzovn m?lo rad?ji pronst: Komunist, d?kujeme vm, e jste nae majetky udrovali, zvelebili a zmnohonsobili. Msto toho pod?kovn rad?ji socialismus zavrhli jako zlo?inn a zavrenhodn. Zhlediska socialismu je ale kapitalismus zlo?ineck a zavrenhodn reim, to se do?teme u Marxe i Lenina. Zhlediska kapitalismu je tomu zajist naopak. Parlament v roce 48 odsoudil kapitalismus, no a buroasn?-lechtick Parlament vroce 89 odsoudil socialismus. Mohli v?bec tehdy a dnes jednat jinak? Je vdycky d?leit a rozhodujc, kdo se dostane kmoci, zda komunardi ?i plutokrati. Pojem plutokrati mi p?ipad mnohem vstin?j a p?ilhav?j ne pojem oligarchov. Plutokrati od slova Pltos, b?h bohatstv a zlata, tedy vldcov zlata, majitel zlata. Oligarchov od slova oligoi, co zna? nejlep z nejlepch, ?i tak vzneen, dokonal a jedine?n, nebo i krsn a zdatn. No a copak takov oligarcha Bakala ?i Babi a jim podobn jsou krsn a dokonal?

***

A jet? odstavec o hladomoru na Ukrajin?. Pokud jenom zb?n? nahldneme do historie, dovme se, e roky nerody a nsledn hladomory se vRusku vyskytovaly docela pravideln?. Zajist tak p?roda ?inila i vdobch carskch. A to nejenom tam, nbr ob?as i vEvrop? a vlastn? po celm sv?t?. VBibli mme zpis o sedmi letech nerody vEgypt? a zp?sob, jak to tam ?eil Josef, syn Jkob?v. Vbolevickm Rusku ony roky nerody p?ipadly na obdob kolektivizace. Politbyro na?dilo poslat vagony obil do postiench oblast. Bolevi?t gubernto?i se ale ?dili heslem Nikolaje Bucharina, kter bylo tit?no na p?ednch strnkch vech komunistickch novin a zn?lo: Obohacujte se! No a tak msto aby obil rozd?lili pot?ebnm, tak se obohacovali, nechali si to na keftovn, p?ece voln ruka kapitalistickho trhu to vy?e automaticky sama. Stalin je pozd?ji samoz?ejm? nechal popravit i sNikolajem Bucharinem. Byli tedy post?leni po zsluze, nebo to byla Stalinova zlov?le? Jejich obhajoba: No co proti nm mte, vdy? my jsme pouze dodrovali linii strany, kter zn?la - obohacujte se. Nepomohlo to, byli zast?eleni. Chce n?kdo dnes rozhodovat, zdali byli popraveni prvem ?i neprvem?

Byl tedy Stalin masov vrah? Sta? si pouze srovnat statistick daje, tedy fakta, o po?tech v?zn?nch vsov?tskm bolevickm Rusku vtzv. gulagu spo?ty v?zn?nch vluxusnch apartmnech vUSA. Statistiky v?tinou uvd?j po?ty v?zn?nch a popravench na deset tisc obyvatel, kde falovat daje p?idvnm nul za ?slem jaksi n?jak moc nejde. dn antisov?tsk historik neuvede na prvn strnce svho pojednn srovnn po?t? v?zn?nch a popravench vroce tom a tom vcitadele demokracie a svobody USA a vtotalitnm SSSR, to by povaoval za nehodn jeho vah o stalinsk genocid?. Pokud by ale redakce novin uvedla p?ed n?jakm antistalinskm pamfletem tyto statistick daje, v?tina autor? by potom sv ?lnky urychlen? sthla a nehlsila by se knim. Kdy tedy n?kdy za?nete ?st n?jak protibolevick hanopis o zlo?inech, o v?zn?n vgulagu, o masovm vrad?n, tak si nejd?ve vyhledejte na internetu ona data, pak teprve budete vobraze. Ten krut dikttor Stalin zav?el do v?zen mn? svch obyvatel ne demokrati?t presidenti USA.

A co takov belgick krl Leopold II.? Belgie m?la u vdob? jeho panovn a m dodnes demokratickou stavu. Tak tento krl vletech 1885 a 1908 vlastnil africkou kolonii Kongo, kde t?il kau?uk a slonovinu. Odhadem tam zskal t?i miliny liber, co odpovd ?stce jedn miliardy dnench liber. Poda?ilo se mu snit po?et obyvatel Konga z dvaceti milin? na pouhch osm, ?m se stal nejv?tm masovm vrahem vhistorii. Hitler nechal povradit 6 milion? id?, Leopold nechal povradit dvakrt tolik Konan?. Hitler spchal sebevradu, Leopold doil jako krl bez poskvrny. Prost? bezhonn panovnk, dokonce m bronzov pomnk v nadivotn velikosti pobl bruselsk centrly EU. Jeho oblbenou zlibou bylo sekn rukou domorodc?m. No a potomci tohoto krle klidn? vldnou Belgii podnes. Konskho ministerskho p?edsedu Lumumbu vroce 1961 belgi?t d?stojnci zlyn?ovali a to lyn?ovn si dokonce nafilmovali. (Michelangelo Antonioni pouil ve filmu Povoln: Reportr dokumentrn zb?ry jeho popravy.) Lidsk prva holt nade ve ostatn!

***

Jet? povauji za nutn zmnit se o vle?nm komisa?i (takov ministr vlky a vnitra sou?asn?) co byl Lev Davidovi? Trockij (Brontein). Jeho zsluhy p?i revoluci a vob?ansk vlce jsou nesporn? velice vznamn. Byl d?v?rnm spolupracovnkem Lenina, dokonce to vypadalo, e se stane jeho nstupcem. Vpolitbyru m?l podporu snad vech ?len?, jako byl nap?. Grigorij Zinovjev, Lev Kamen?v, Alexej Rykov, Nikolaj Bucharin, Michail Tomskij, Sergo Ordonikidzea, Urickij a dalch. Vichni to byli sklopevn pravov?rn marxist, v?d?li, e posledn stdium kapitalismu je imperialismus a e potom nastupuje p?mo zkonit? socialismus, ale o tom jak to budovn socialismu provd?t v praxi se vzjemn? n?kdy a diametrln? liili. Vichni byli vabsolutn? nov vhistorii nevdan originln situaci, nikde ve sv?t? nem?li vzor, jak se m budovat socialismus, co je pot?eba ud?lat a jak to ud?lat. Bucharin p?esv?d?il ostatn, e nejd?ve se mus vybudovat kapitalismus a teprve potom socialismus a dle jeho nvrhu to fungovalo skoro cel desetilet, ne to zruil Stalin. A originln ?een nabzel i Trockij. Musme provst globln sv?tovou revoluci, jinak nem smysl budovat socialismus vna samotn zemi. Revoluce mus bt sv?tov, jinak nemme anci. Jeho nzory-ideje najdeme vknize Sv?tov revoluce, vyla i u ns v?etin?. Trockij vlastn? p?edb?hl dobu o sto let - dnen sou?asn globalizace se npadn? podob jeho p?edstavm. e by dnen globalist byli horlivmi ?ten?i Trockho? Vpolitbyru ovem tehdy neusp?l, byl vylou?en ze strany a posln do vyhnanstv vKazachstnu, p?es Turecko pak emigroval do Mexika, kde byl zavrad?n roku 1940. Zvt?zila Stalinova teze o budovn socialismu vjedn zemi.

Troku si zafantazrujme o tom, co by se stalo, kdyby Trockmu plny vyly. Nebylo to zase tak n?jak fantasmagorick, sta?ilo mlo a mohlo mu to vyjt a sv?t by el jinudy. Malaparte vknize Technologie sttnho p?evratu popisuje rozhovor sTrockm. Stru?n? p?evyprv?no to zn asi takto: Trockij dal Lenina, aby mu p?id?lil tiscovku zaplench odhodlanch revolucion?? se ktermi nasedne do vlaku a zajedou do Berlna, kde provedou revoluci. Budeme vnaprosto nenpadnm civilnm oble?en a maximln? s diskrtn pistol vkapse, pot?ebujeme leda n?jak ty finance na podplcen. Provedeme to stejnm zp?sobem jak u ns, obsadme ndra, elektrrny, potu, banky, sklady uhl a petroleje, vypneme jim p?leitostn? ve vhodnou chvli ob?as elektriku, nebudou jezdit tramvaje, nepote?e jim voda - ve se obejde bez st?len (pouze snad ve vjime?nch p?padech, kdyby se vzpouzel t?eba hlavn vprav? na ndra - zav?t ho do sklepa). Na? to?it na Bundestg, a? si tam van a odhlasovvaj zkony, vlda, kter nebude mt pod kontrolou sprvn orgny, je k ni?emu, je bezmocn, sama se rozpust. N?me?t sociln demokrat, nai p?tel, se dostanou kmoci jako my vDum?. Vdy? vN?mecku je povle?n anarchie, naprost chaos, rozvrat veho, zmatek a len bordel, p?evzt moc bude snadn.

Trockmu by hrla do not i Bavorsk republika rad, Ma?arsk a Koick republika rad. Tihle revolucion?i nem?li nidn zkuenosti s tm, jak si udret nov? nabytou moc a tak je rozehnala a rozprila oby?ejn policie ani vojsko nebylo zapot?eb. Kdyby jim ale radil z Berlna zkuen Trockij, to to bylo jin kaf. Leninovi se takov pln ur?it? moc lbil, ale holt byl p?zemn realista a dn kompatrioty mu nep?id?lil. (Nebo mu to p?ikzali iluminti?) Malaparte tak popsal operetn? divadeln nstup kmoci Mussoliniho jako n?jakou komedii, fraku ?i burlesku a vyslouil si za to ?ty?i roky vyhnanstv na Liparskch ostrovech, odkud ho ale brzy dostal V?dc?v ze?. Fakt fraka.

***

Lenin tedy nevyhov?l, nedovolil Trockmu odjezd do Berlna a tud zma?il n?meckou revoluci. Lenin vlastn? uchrnil N?mecko p?ed komunismem. Vidte, co vechno zp?sobil Lenin? Kdyby mu Lenin dovolil jt do Berlna ud?lat revoluci a poda?ilo-li by se to, mohl sv?t vypadat pln? jinak, ani ob?ansk vlka vRusku nemusela bt, protoe pokud by bylo N?mecko komunistick, byla by komunistick logicky cel Evropa. Hranice mezi komunistickm Ruskem a komunistickm N?meckem by byla pouze formln. Polsko by definitivn? p?estalo existovat a my ?ei bychom mluvili n?mecky (?ulk by byl spokojen). Nemusel by se potom odehrt ani onen Zzrak na Visle, kde polsk vojska za pomoc Panenky Marie slavn? zvt?zila. Tucha?evskij toti hnal Polky z Kyjeva a do Varavy, kde ho ale Polci zastavili a jeho armdu rozprili. Pr hlavn podl na porce m Trockij, nebo? nezajistil tl a neposlal posily (Bu?onho), e by zm?rn sabot? O tom se Lev ve svch Pam?tech nezmnil ani sl?vkem. Asi uvaoval takto, nebyl to dn troka? - co Varava, to nen d?leit, d?leit je Berln. Prvn koncentra?n tbory v Evrop? z?dili Polci, Angli?an sice ve z?izovn koncentra?nch tbor? maj absolutn prvenstv, ale to z?izovali v jin Africe, v Evrop? si to jaksi nedovolili, Polci ano. N?jak zapomn?li dodvat do t?ch tbor? vodu a potraviny, take umo?ili hladem a zn 60 a 80 tisc rudoarm?jc?, dokumentrn fotografie a zprvy Mezinrodnho ?ervenho k?e lze najt na internetu. Je v?bec tahle polsk patologick nenvist kRus?m l?iteln?

Oficilnmi sv?tovmi jazyky by byla rutina a n?m?ina. Anglicky by ani pes net?kl. Sv?t by byl ?zen komunistickm politbyrem, kde by byla polovina N?mc? a polovina Rus?. Veker ekonomika by byla ?zen sttem, take n?jak krize t?ictch let by se nekonala. Ateistick v?decky ?zen spole?nost by potom nem?la n?jakho rovnocennho konkurenta ?i soupe?e. Spojen aliance Ruska a N?mecka by se stala absolutnm suvernem sv?ta. Francie by se zm?nila na ohrazenou rezervaci pro um?lce. Kdykoliv by u n?koho propuklo um?leck puzen, to by si do Francie zajel zrealizovat sny a vy?dit se. Anglie bez koloni, kter by j byly postupn? a potupn? odebrny, by se stala bezvznamnm ostrovnm stte?kem. A Trockij by samoz?ejm? zorganizoval komunismus i vUSA, co by bylo vt dob? docela snadn.

Teoreticky brno, fakt m?l Trockij docela relnou monost uskute?nit svou mylenku socialismu vN?mecku a nsledn? globln? po celm sv?t?. U dnes by fungovala m?sta na M?sci a Marsu a gigantick m?sta pod hladinou ocen? No, co lze jet? vymyslet? dn fantasmagorick vize by to nebyly, ve by u dnes bylo mon vybudovat, kdyby se nezbrojilo. Vkomunismu by t?mto vizm nikdo nekladl n?jak p?ekky. Lidstvo by bylo jednotn a sm??ovalo by neochv?jn? kchardinovskmu bodu omega (pro v??c kbohu).

Nespojenm N?mecka a Ruska propsla Evropa anci stt se sv?tovm hegemonem a ur?ovat chod historie, a zavinil to ne Putin, nbr Lenin tm, e zabrzdil Trockho vrozletu. No a takov p?leitost se u nikdy nebude opakovat. koda, no ne? (A o tom, jak by m?l vypadat nov harmonick sv?t, napu snad a n?kdy zase p?t?.)

***

To vechno ve napsan je u minulost, u to vechno vodns ?as.

Take co dnes? Globalizace nezadriteln? postupuje. Trockho mylenka celosv?tovho harmonickho ?du sv?ta se p?ed naima o?ima uskute??uje. Nevidm sebemen d?vod, pro? nov spole?ensk ?d nazvat socialismem ?i komunismem, tyto pojmy stejn? u pat? minulosti. I kdy v?n? a Indii a v?bec vAsii pojem komunismus v?bec nen zprofanovan tak jako u ns, tam m tzv. dobr jmno, podobn? ani vjin Americe nem negativn konotace. U ns velijak ty stavy pro studium komunismu a totality dlouhou dobu pouze pinily a pomlouvaly komunismus, take to a? se nm lb nebo nelb, vmyslch mnoha lid to utkv?lo. Ale Evropa vbudoucm sv?t? nebude hrt skoro dnou roli, take sv?tov? se klidn? pojem socialismus ?i komunismus m?e b?n? pouvat vtom pravm slova smyslu a vznamu, j osobn? bych na tom ale dnes netrval.

Zv?rem bych parafrzoval iek?v vrok p?i lou?en po skon?en televiznho vystoupen: Tak nashle, sejdeme se v komunismu nebo v pekle. Moje rozlou?en zn: Nashle, sejdeme se v harmonick spole?nosti nebo v pekle.

***

Harmonick spole?nost - fikce?

Celou historii sv?ta m?eme popsat jako historii p?erozd?lovn hmotnch statk?. Historii sv?ta jako historii duchovnho duchovna p?enechejme teolog?m a filosof?m, ti to u stejn? detailn? zmapovali. Duchovn vzestup ?i padek nebo boj idej p?epus?me pseudointo?m, mne osobn? takov hlubokomysln pindn o ni?em u naprosto p?estalo zajmat. Ono kdy slavn filosof Jaspers (Atomov bomba a budoucnost ?lov?ka - Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, 1958; esej) navrhoval hodit atombombu na Moskvu se zd?vodn?nm, e rad?ji a? zhyne cel sv?t, ne by m?l bt nastolen komunismus, to bez takovho filosofovn se klidn? obejdu. A kdy jet? slavn?j sou?asn filosof Bernard-Henri Lvy pronesl kSarkozymu p?iblin? tato slova: Sarko, poradm ti, b? a zavradi Kaddfho a jeho zlato si p?ivlastni, n?jak to procento mi zajist za tu radu p?enech, abych mohl nadle v klidu filosofovat, to na takovou lsku kmoudrosti p?ejde snad kadmu chu?. Tento v?hlasn filosof el ve lp?jch Jasperse a doporu?oval humanitrn? bombardovat Jugoslvii, protoe p?ece je to ?belsk komunistick zem?, kter mus zmizet zpovrchu zem?. Poadoval t mezinrodn der proti Baru al-Asadovi vSrii a intervenci vDrfru. Holt antikomunista tvrdho ba a ocelovho raen, jak se do?teme vkritice marxismu vjeho p?evelmi nadfilosofick knize La barbarie visage humain (Barbarstv s lidskou tv?). A tak skute?n? nadle filosofuje za pomoci lybijskho zlata a je obdivovn pravdolska?i a srd?k?i. Mnou ale ne!

Nejd?ve tedy kp?erozd?lovn hmotnch statk?. Po celou dobu lidsk historie se hmotn statky ve skupinch, kmenech, sttech a ?ch vdycky p?erozd?lovaly. Zp?sob? p?erozd?lovn je pouze n?kolik smalmi nepatrnmi odchylkami. Naprosto nej?ast?jm zp?sobem p?erozd?lovn bylo a je kraden a loupeen. Je to toti docela snadn a jednoduch a praktikovalo se to snad vude ve sv?t? a p?etrvv to podnes. Bereme to u dokonce jako normln a b?n zp?sob zskn bohatstv. V?bec nm nep?ijde na mysl, e je to n?jak vadn zp?sob, ba naopak to povaujeme za nsledovn hodnou schopnost, ikovnost, nadn a talent. Oce?ujeme takov vlohy a dokonce jim je zvidme. Copak takov Koen, Bakala, Kellner, Tyka?, Vtek, Chrenek, Dospiva, Ha?k a podobn nejsou hodni nsledovn, copak by n?kdo necht?l bt tak bohat jak oni?

Slavn Gaius Julius Caesar byl siln? zadluen a hrozil mu bankrot, tak se nechal sentem jmenovat vldcem provincie (?i lpe kolonie) Galie a Hispnie (dnen Francie a pan?lsko). Pronesl, e rad?ji bude prvnm vprovincii ne druhm v?mu. Jeho chu? zbohatnout byla neuhasiteln, no a stal se jednm znejbohatch lid ?ma. Jak se mu poda?ilo stt se nejbohatm, uvedu na jednom p?kladu. Jako velitel legi byl velice sp?n, dobval jedno m?sto za druhm. Ktersi m?sto (tedy magistrt) usoudilo, e nem valn smysl stav?t se na odpor i vyslalo delegaci snvrhem, e m?sto se vzdv bez boje. Gaius Julius kapitulaci odmtl p?ijmout. Uvaoval asi takto: Legion?i jsou siln? nadren a cht?j si tak n?co nakrst, m?stsk poklad sice bude dle vle?nho prva vechen n, p?i kapitulaci bychom ale museli vyjednvat podmnky, takhle je to jednodu, kapitulaci nep?ijmme, legion?i m?sto je vae, vemte to tokem, hur na zte?, m?ete drancovat a vradit jak je nam dobrm zvykem. Dnes se tato prastar csarova metoda pouv docela b?n?, vizme t?eba jenom Saddm ?i Kaddf. Koloniln panstv Anglie a Francie bylo pouhou npodobou csarova zp?sobu, tedy tot. Vharmonickm sv?t? by p?erozd?lovn stylem Caesara, USA a n?kterch evropskch stt? nem?lo mt msta. Myslm si, e by to lo docela snadno za?dit, e to nen nic moc fantastickho a neuskute?nitelnho. Sta? pouze chtt to tak zavst. P?ece sv?t, kde nikdo nikomu nebude kroutit ruce, nbr kde se se bude pouze dotazovat - chce uzav?t tento obchod nebo nechce? - je docela reln.

Loupeiv vlky snad nikdy ve sv historii nevedli ??an, Indov ba ani Rusov, sta? se podvat kolik a jak kdy m?li kolonie. Samoz?ejm? uvnit? on?ch stt? se ob?as vl?ilo, to kdy jeden kne cht?l oloupit sousednho knete, tedy byly to vlastn? ob?ansk vlky. ?etl jsem kdysi jeden p?b?h ze starov?k ?ny. To p?ila zKambode delegace a p?inesla, jak bvalo zvykem, n?jak dary v?tinou ze zlata, no a domlouvala obchodn zleitosti. Delegace se chystala kodchodu a bylo jakousi nepsanou povinnost op?tovat dary. Jenome csa?sk pokladna byla zrovna przdn, tak minist?i a csa?t ?ednci se na dar sloili. Bylo samoz?ejmost, e dary musely mt nejmn? dvojnsobnou hodnotu toho darovanho, p?ece ?e st?edu mus ukzat svou velikost a sv bohatstv. Historikov tvrd, e ??an o n?kolik stolet d?ve ne Kolumbus p?istli u b?eh? Ameriky, zaloili tam obchodn st?edisko, ale to po pr desetilet ivo?en zaniklo, domorodci toti nem?li co nabdnout.

***

Druhm zp?sobem p?erozd?lovn jsou dan?. Je to docela civilizovan zp?sob, pokud nen ovem zneuvn. Ostatn?, najdeme ve sv?t? n?co, co nelze zneut, ?i n?co, co nikdy nebylo zneuito? Myslm si, e bychom n?co takovho hledali marn?.

Mn? osobn? se docela lb muslimsk da? zvan zakt. Kad muslim m p?mo nboenskou povinnost tuto ro?n da? ve vi 2,5 procenta ze svho majetku zaplatit. Je to tedy vpodstat? progresivn da?. Kdo je p?li chud, da? neplat, ba dostane p?sp?vek zt?chto vybranch dan, take vnaprost chudob? u muslim? nikdo nen. dn vb?r? dan ?i n?jak kontrolor nezji?uje, zdali je da? vsprvn vi. Kad p?inese obnos dobrovoln? do meity. Jeliko je to nboensk povinnost, nep?ipad vvahu podvd?t. Sazba dv? a p?l procenta je jen minimum, neexistuje dn omezen, ?m vc ?lov?k d, tm lpe pro vechny z?astn?n strany. Vytv?ej se tak ohromn p?ebytky. V meit? to asi n?jak ?ednk zape a imm a jeho poradci rozhodnou, co se svybranm zaktem ud?l, na co se pouije a oznm to svm ove?km s otzkou, zda stm souhlas. Byl jsem p?ekvapen faktem, e ve v?tin? p?pad? si imma zvol samotn p?slunci obce. Ty muslimsk obce jsou docela podobn naim farnostem. Ovem vol si nai farnci far?e ?i biskupa?

O meit? n?co zwikipedie: Sou?st meity je minaret. V n?kterch horskch vesni?kch jsou minarety velmi mal, n?kdy i ze d?eva a nep?esahuj ani 5 m. Meita mus bt tak velk, aby pojala p?i pte?n modlitb? vechny v??c zokol, je to takov muslimsk kostel. Kupole meity m pro islm siln symbolick vznam, nebo? kupole symbolizuje jaksi sklepen nebe. Jeliko dle Mojova p?ikzn je zakzno zobrazovat nejenom tv? boha, ale nesm se zobrazovat ani tv? ?lov?ka (proto se nedochoval dn portrt Mohameda) ani vyobrazovat cokoliv ivho. Proto muslimt um?lci zdob stavby pouze ornamenty a to skute?n? na vysoce um?leck rovni. Meita je pro muslimy nejen nboenskm, ale i spole?enskm centrem. Mimo nboensk funkce byly meity zrove? nemocnice a koly. Muslimt lka?i vt dob? nem?li ve sv?t? lautr dnou konkurence, byli suvernn? nejlep. I funkce vzd?lvac nem?la ve sv?t? obdoby. Arabskm zemm se rychle poda?ilo zskat kulturn nskok p?ed ostatnmi nrody, nebo? dokzaly masov? snit negramotnost, co napomhalo v organizaci ?e. N?kter meity, p?edevm ve sttech, kde nejsou madrasy (koly), maj stlou vuku. Na t?chto kolch se vyu?uje klasick vzd?ln a k tomu znalosti Kornu. Takov koly jsou normln? za?azeny do systmu vuky a zpravidla se jedn o zkladn, n?kdy i o st?edn koly. Krom? toho je p?i meitch obvykl systm vzd?lvn dosp?lch, kter se d?je pomoc ve?ernch ?i vkendovch kurz? a oproti obecnmu p?esv?d?en se zdaleka nejedn pouze o vuku islmu. V zemch, kde se nemluv arabsky, bv p?i meitch vuka arabtiny, kter je obecn? povaovna za velmi kvalitn. Pro nov muslimy jsou jet? b?n t?dy, kde jsou vykldny zklady islmu. V zemch, kde je islm dominantn, je tato funkce potla?ena ve prosp?ch madrs, kter se kolstvm zabvaj primrn?. Charitativn ?innost je mezi muslimy velmi siln, nebo? islm ji p?mo vyaduje. Dky neexistenci nboenskho centra (dn neomyln pape) maj immov absolutn volnost v tom, jakm zp?sobem budou komunitu sm??ovat. Tato volnost zp?sobila vznik obrovskch rozdl?, kdy n?kter meity podporuj mrov snahy a druh podporuj extrmisty.

Islm je vpodstat? nboenstvm jenom tak zdeseti procent, zdevadesti procent je to spole?ensk z?zen dost odlin od nm znmho. Islm jako nboenstv je jednm ze t? tzv. abrahmovskch judaismus, k?es?anstv a islm. Mohamed o?istil k?es?anstv od vech tajemstv a mystiky, od velijakch svtost, zzrak?, neposkvrn?nho po?et, zmrtvchvstn, prost? od vech nesmysl? a hovadin. Z?stala pouze vra vAllha, ve ostatn je ?ist racionalita a etick systm, tedy p?kazy, jak se m ?lov?k chovat. Pokud tedy mermomoc chce ?lov?k v??it vn?jakho boha, tak skute?n? islm je nejvhodn?j a velmi p?italiv. Nepodce?ujte islm, jeho doba jet? p?ijde, napsal pr historik Belloc. T?eba v pkistnskm severu dn sttn moc neexistuje a lidi tam bez problm? ij i bez sttu a sttnch na?zen. Snad vkad rodin? je kalanikov, ale vrad je tam naprosto zanedbateln po?et.

Centrem terorismu nen islmsk stt (ISIL), kter bombardujeme, centrem terorismu je Saudsk Arbie se kterou se pln? nepochopiteln? zna?n? nadmru kamardme. Bombardujeme ty nesprvn cle. Zabjme oby?ejn muslimy podlehnuv extrmistick ideologii ?c se ze SA. Ne e by mi jich bylo lto, to nikoliv, jsou to len barba?i. Ale dokud se nezneutralizuje ohnisko ?en, tedy SA, tak se teror bude ?it bez problm? dl. Dokud bude EU a USA spolupracovat se Saudskou Arbi a podporovat finan?n? a zbran?mi tzv. umrn?n u?ezva?e hlav, to po tu dobu se bude ?it po sv?t? nsil, terorismus a extrmismus. Kdyby msto ISIL byla bombardovna SA, vedlo by to kodstran?n nsil mnohem ?inn?ji. Kdy po zahrad? za?nou poletovat rni, kad v, e nem smysl zabjet jednotliv rn?, nbr je nutn jedin ?een, najt jejich hnzdo a to zlikvidovat.

Jako pacifista navrhuji bombardovat SA, to je ale nonsens, e? Samoz?ejm? jsem to stm bombardovnm p?ehnal, ale jsou p?ece i jin zp?soby, jak p?inutit SA, aby neprodukovala protilidskou ideologii, jednodue by sta?ilo komplexn embargo, p?eruit sn diplomatick styky, zavst sankce apod. Vdy? stm m sv?t u dlouhov?k zkuenosti, u t?eba zdoby vzniku SSSR, Kuba, severn Korea, rn, sou?asn protirusk sankce V p?pad? SA jsem pro to slavn kroucen rukou. Bohat? by prozatm vak sta?il zkaz vstupu extrmistickm imm?m do EU. Kdy ovem OSN pov?? SA dohledem nad lidskmi prvy, tak se to vechno m?n ve fraku a vsm?ch. Jak dlouho by mohl existovat tzv. Islmsk stt, kdyby nebyl financovn zvn?jku a kdyby mu nebyly dodvny zbran?? Ani m?sc!

Odlin situace je stm tzv. Tlibnem. Tlib znamen student. Vl?it proti Tlibnu znamen vl?it proti student?m. U to je n?jak divn, ne? Zhruba proberme ty len? hanebn vraedn hrtky velmoc okolo Afghnistnu. Nejd?ve si ale ?ekn?me n?co mlo o Pkistnu, o sttu s dv?ma sty miliony obyvatel, kter se oficiln? nazv demokratickou socialistickou republikou, jindy tak jako damhrje, co v?eskm p?ekladu je p?m vlda lidovch mas. Je to stt p?vodn? zaloen na p?m demokracii bez politickch stran, ?zen jeho lidem prost?ednictvm mstnch rad. Premirem se stal v ?ervnu 2012 Rda Parvz Araf z Pkistnsk lidov strany. Krdo strany je: Islm je nae vra, demokracie je nae politika, socialismus je nae ekonomie; vechnu moc lidu. Po volbch v roce 2013 vykonv funkci p?edsedy celosttn vldy Navz arf z konzervativn Pkistnsk muslimsk ligy. Dost ?asto, mlem pravideln?, se ujm vldy armda. Jak je mon, e tato socialistick republika jet? nen zbombardovna do doby kamenn jako socialistick Jugoslvie a socialistick Libye s Irkem? Obama tam akort posl drony a nechv vradit v?dce kmen?. P?edstavme si, kdyby pkistnsk president poslal dron nad USA a nechal zast?elit McCaina, Cheneyho, Rumsfelda, Wolfovitze, Condoleezzu Rice, Sarah Palinovou, Krvavou Madlu ?i Balknskou ?eznici zPrahy? To by byl poprask ve sv?t?, co? To by i republika Palau protestovala, e? Ono dv?st?milionov nrod nen tak snadn rozmltit jako Libyi ?i Jugoslvii, jsem si jist, e ani na 80 milionov rn si netroufnou. My na Zpad? mme spousty politolog?, ale ani jeden z nich se nev?nuje otzce, jak po tiscilet praktikovanou kmenovou p?mou demokracii zm?nit na demokracii zastupitelskou. Vak tak kdy rozt?skaj n?jak stt, nejsou potom schopni nastolit n?jak ?d. No a cel sever a severovchod Pkistnu, kter hrani? sAfghnistnem a ?nou je dnes pod vldou Tlibnu. No a vlda v Islmbdu tam nem?e poslat armdu, p?ece brat?i nebudou vl?it proti bratr?m. Rusko, ?na, rn a Indie u otev?en? jednaj sTlibnem a zanedlouho bude Tlibn vymazn ze seznamu terorist? a ujme se vldy. Kdyby il Usma bin Ldin, mohl by se ?astnit jednn, byl mi velice sympatick, inteligence a vzd?lanost z jeho obli?eje p?mo vyza?ovala (opak vyza?ovala tv? Bushe), koda, e ho americk komando zavradilo, rozst?lelo ho stejn? jako Che Guevaru, oni to asi jinak ani neum. Mohl by bt presidentem. Koho by potom bylo nutn postavit p?ed mezinrodn soud?

No a te? vtto souvislosti pr v?t o tom ne?astnm Afghnistnu. Je to naprosto jin spole?nost ne jakou mme a znme my vEvrop?, je to kmenov spole?enstv stejn jako bylo t?eba vLibyi. Historie Afghnistnu m trvn minimln? t?ikrt del ne kterkoliv dnen stt Evropy. To nap?. u Alexander Velik m?l ztama manelku. Historie tto ?e je velice zajmav, ale j za?nu a rokem 1978, kdy se kmoci dostal komunista Babrak Karmal, bval velvyslanec v?eskoslovensku, podporovan samoz?ejm? Sov?tskm svazem. Jejich plnem bylo ud?lat ze zaostal zem? (kde dodnes maj pouze 25 kilometr? elezni?nch kolej, vlastn v?bec n?jakou lokomotivu?) zemi prosperujc. Cht?li vyvst zemi zfeudlnho st?edov?ku p?mo do socialismu. Za?ali stav?t koly, nemocnice, vyhlsili rovnoprvnost en. M?li vmyslu z?dit pr?myslov zny, dokonce m?li vplnu vybudovat ropovod a plynovod a do Pkistnu. Vynikajc plny, no ne? Jene obyvatel cht?li? Necht?li? To? otzka. Navc hrdost jim nedovolovala mt ve sv zemi ciz vojska, tedy okupanty, odjakiva snimi m?li pouze negativn zkuenosti. Jakkoliv spoluprce sokupanty nep?ipadala vvahu. Do ?ela nrodn? osvobozeneck boje se postavili mull Muhammad Umar a Usma bin Ldin. Clem bylo vyhnat okupanty ze zem?, co se maj co plst do naich zleitost. Mudahedn?m se to po devti letech boj? poda?ilo, sov?tsk vojska odela v roce 1989. Tlibn se stal vldnouc silou. Mudahedn je bojovnk za vru ve svat vlce a zasazuje se o zachovn a ?en hodnot, kter ct islm. Vlastn? je pln? stejn jako v??c katolk ?i evangelk. Zpad je finan?n? podporoval stovkami milion? dolar? ro?n?, tak vojent specialist USA je trnovali a samoz?ejm? z USA jim dodvali ty nejmodern?j zbran?. Byla to vlastn? takov zstupn? veden vlka USA se SSSR, vn Sov?tsk svaz prohrl.

A protoe vechno souvis se vm, musm v?novat pr odstave?k? panu Chodorkovskmu.

Zwikipedie: V roce 1986 zaloil Menatep a roku 1989 zaloil stejnojmennou banku. Stle jet? existoval Sov?tsk svaz, p?esto se mu poda?ilo zajistit, aby jeho soukrom banka zskala do sprvy prost?edky fond? pro ob?ti jadern havrie v ?ernobylu. Menatep byl tak pov??en p?evst na zahrani?n m?nu rubly z ?t? KSSS, v?tina se dodnes nenala. V roce 1993 byl jmenovn nm?stkem ministra ropnho pr?myslu a energetiky a stal se jednou z nejvznamn?jch osobnost ekonomick sfry Ruska. Od roku 1997 byl vkonnm ?editelem spole?nosti Jukos. Dne 25. ?jna 2003 byl zadren na letiti v Novosibirsku. Krtce nato tehdej vlda premira Vladimira Putina rozhodla o zmrazen ?t? Jukosu kv?li podez?en z da?ovch nik?. Jeho zadren zp?sobilo prudk pd akci Jukosu a celho akciovho trhu v Rusku, moskevsk burza byla kv?li tomu na hodinu uzav?ena, aby zabrnila panickmu vprodeji cennch papr?. Rovn? byly zmrazeny jeho podly v Jukosu. Pozd?ji se ukzalo, e je ji p?ed zadrenm prodal americkmu obchodnkovi. V ?ele Jukosu byl nahrazen Ameri?anem ruskho p?vodu Simonem Kukesem. Dne 31. kv?tna 2005 jej soud uznal vinnm z podvod? a byl odsouzen k devti let?m v?zen. Po odvoln byl trest o rok zkrcen. (Chodorkovskho podnikn provzej podivn skute?nosti. Vedouc bezpe?nostn sluby jeho firmy Menatep, bval agent KGB Alexej Pi?ugin byl odsouzen na doivot za organizovn ?ady vrad, konkrtn? Valentiny Korn?jevov (21.1.1998), kter odmtala bance prodat svoji nemovitost, Vladimira Petuchova, starostu N?ft?jugansku, kter zahjil hladovku na protest proti p?soben firmy Jukos (kter nap?. neodvd?la dan?). Dalm zavrad?nm byl ?idi? Nikolaj Fedotov, kter p?iel o ivot dky opakovanmu pokusu zavradit E. Rybina, kter se s firmou Jukos soudil o ?dov? 100 milin? $.)

No a co stakovou informac o Chodorkovskm, k?emu nm v?bec bude? Pokud kni?emu, tak alespo? m?eme zkonstruovat zajmavou konspira?n teorii.

Ameri?an rukama mudahedn? vyhnali Sov?ty zAfghnistnu. To bylo prvn vt?zstv USA nad Ruskem. Druh vt?zstv USA nad Ruskem bylo docela nenpadn, ale o to vc zvan a vznamn. Byl to rozpad Sov?tskho svazu. Bylo to velk vt?zstv americkch neokon? (bank) nad masami ruskho lidu. le ?o to trm, sprvn? m bt, e to bylo velk vt?zstv inteligentnho a vzd?lanho americkho lidu nad tupm, primitivnm a buranskm lidem Ruska. Prob?hla nejenom rychl okov terapie, nbr i siln? okujc l?ba. Jednalo se o rychl p?echod do kapitalismu. Lautr ve bylo rozkradeno, kody doshly trojnsobek (pr a p?tinsobek) kod vzniklch p?i napaden Hitlerem. Podle historika Stevena Cohena provd?li ameri?t poradci proti bvalm Sov?tskm svazu doslova k?ov taen za transformaci postkomunistickho Ruska v p?esnou kopii americkho demokratickho a kapitalistickho systmu. Na po?tku a v polovin? 90. let bylo Rusko zaplaveno politickmi mision?i a kazateli", z nich mnoz byli sponzorovan Washingtonem a bylo jich na tisce, radili snad vkad tovrn?, jak se m sprvn? zprivatizovat. Zbigniew Brzezinsk konstatoval, e v t dob? Rusko de facto p?elo pod nucenou sprvu Zpadu. Rusko se ocitlo v platebn neschopnosti, prost? zbankrotovalo. No nebylo to p?mo pohdkov vt?zstv USA nad Ruskem? Ani usarmy nebylo pot?eba pout.

Nejbohatm muem Ruska se stal prv? Chodorkovskij, zprivatizoval veker ropn a plynov pr?mysl. Aby si zajistil vlastnictv natrvalo, rozhodl se prodat ve Exxonu, kde by pat?il mezi nejv?t podlnky. V Rusku se oligarchov navzjem st?leli, take i ztohoto d?vodu se tak rozhodl. Vechny pat?i?n smlouvy u byly p?ipraveny, zbvalo to pouze podepsat. Do Moskvy p?ilet?l Cheney se svmi kumpny a ?ekal, kdy se objev Chodorkovskij. M?l obrovskou radost, nebo? Rusko u nebude mt dnou ropu ani plyn, ve bude nae, Rusko definitivn? klekne. Pr hodin p?ed podpisem smlouvy sCheneym byl Chodorkovskij zat?en. Zklaman Cheney z Moskvy zase odlet?l dom?.

Jenome americk administrativa postupovala dle plnu, v?bec nebrala vvahu, e by to sChodorkovskm nemuselo vyjt, tak si byli jisti svm vt?zstvm. A jak byl ten jejich pln? Vpodstat? okoprovali plny Bren?va. P?es Afghnistn vybudujeme roury na ropu a plyn do Pkistnu, prothneme do Indie a i ?ny. Nai ropu a plyn zruskho zem budeme prodvat miliardov populaci Indii a miliardov ?n?. Evrop? samoz?ejm? tak, ale ta se svmi 400 miliny je pouh drobn?stka.

Samoz?ejm? pot?ebujeme obsadit Afghnistn. Aby to nevypadalo blb? p?ed sv?tem, musme mu p?edloit n?jak pdn d?vod vojenskho obsazen. N?kterho zt?chto t? kumpn? Cheneyho, Rumsfelda nebo Wolfovitze napadlo shodit dva mrakodrapy sv?tovho obchodnho centra a jakoby napaden Pentagonu. A svedeme to na Usmu bin Ldina. N tok bude p?ed sv?tovou ve?ejnost potom pln? ospravedln?n. A u?inili tak. Dva nejvy mrakodrapy New Yorku se z?tily jako dome?ek zkaret. T?et, men mrakodrap (kde byly uloeny sttn zlat rezervy a zlat cihly v?tiny americkch bank, byly ovem pr tdn? p?ed onou udlost nkladnmi auty p?evezeny do jinho loit?), strachem spadl tak. Zahynulo na t?i tisce obyvatel USA. Jet? navc byl podniknut teroristick tok na Pentagon, kde byla zni?ena prv? ta ?st, kde se vedla evidence finan?nch operac a nklad? na d?v?j vle?n dobrodrustv. To vechno ?dil ze sv vysokohorsk pevnosti Bora Bora Usma bin Ldin. Fotografie a detailn plny tto nedobytn pevnosti ukazoval a komentoval vtelevizi samotn Cheney. Zni?it takovou pevnost je mon pouze atomovkou, dodal. Je to jet? po?d kvid?n na YouTube. Navc, takovou dokonalou pevnost musel n?kdo financovat a stav?t, m?eme si bt jisti, e Sov?ti to nebyli. Cheney to samoz?ejm? musel dob?e v?d?t, nebo? sUsmou byl p?ece velik kamard v ?asech, kdy vl?il proti Sov?t?m. Usma vycvi?il devatenct sebevraednch terorist? ze Saudsk Arbie, nau?il je bezpe?n? ?dit boeingy a ur?il cle toku. Stm nrazem boeingu do Pentagonu to ale auto?i siln? p?ehnali, p?ece mnohem logi?t?j by bylo, e Usma ze sv jeskyn? vypustil k?dlatou raketu, to by bylo mnohem uv??iteln?j. To jsou ovem pouze takov nepodstatn drobn?stky, takov men nedopat?en.

Cel sv?t byl voku a o?ekval dychtiv? a nedo?kav? spravedlivou odvetu. Bylo jasn, e odvetou bude bombardovn Saudsk Arbie, odkud pochzel Usma i terorist. pln? nelogicky na?dil Bush zato?it na Afghnistn, kter stm nem?l nic co do ?in?n. Spousta lid si hned pomyslela, e president Bush byl vhodinch zem?pisu nepozorn a tud si spletl ty dv? zem?, co by u n?ho nebylo nic neobvyklho. Bush holt inteligenc a ani vzd?lnm n?jak neoplval.

Usma, kter spolu sUmarem ?dili dle u?en Tlibnu Afghnistn po odchodu Sov?t?, odmtl steroristickmi toky jakoukoliv spojitost. Zato se ale hned hrdinn? p?iznal, e organizoval tok na americk kasrna vSomlsku, kde zahynulo na dv? stovky americkch vojk?. Ciz vojska vmuslimsk zemi nemaj co pohledvat, to kdyby tam msto Ameri?an? byli t?eba Laponci ?i Uruguayci, to by je tak vyhodil do pov?t?. Usma jako podnikatel, ale vSomlsku tak postavil dost kilometr? silnic.

Mohu tedy moji konspira?n teorii uzav?t konstatovnm, e za demolici Dvoj?at (Troj?at) a demolici finan?nho odd?len Pentagonu a za vlku vAfghnistnu je tedy vpodstat? zodpov?dn Chodorkovskij, no ne? Podvejme se a porovnejme data: Po abdikaci prezidenta Borise Jelcina 31. prosince 1999 se stal ?adujcm prezidentem Putin. 11. z? 2001 spadly budovy. To byl Putin pouhch dev?t m?sc? presidentem. Po?talo se stm, e bude povoln jak Jelcin. 7. ?jna 2001 byla zahjena operace Trval svoboda, kter v podstat? pokra?uje v Afghnistnu dodnes. Dne 25. ?jna 2003 je zat?en Chodorkovsk. Vidte, jakou m?l obrovskou anci zlikvidovat Putinovo Rusko? Putin na posledn chvli zashl a na?dil jeho zat?en, pr kpodpisu schzelo pouhch p?t hodin. Kdyby se to Chodorkovskmu s Cheneym poda?ilo, to dn Rusko by dnes u neexistovalo, pouze spousta knectv, kter by mezi sebou neustle vl?ila.

Dodnes, tedy za celch sedmnct let nepoloili agreso?i ani metr ropovodu a u ani nikdy nepolo. O stav?n kol a nemocnic se star ?lov?k vtsni a o rovnoprvnost en Petra Prochzkov. Dobr, no ne? A to tam m?li Amci t?eba vroce 2009 a sto tisc vojk?. ?eskch vojk? tam p?sobilo na ?ty?i stovky. I m?j syn a snacha tam byli, ?kaj, e si docela finan?n? pomohli, docela jim v??m, fakt se nevychloubaj. Holt oldci byli vdycky placeni mnohem lpe ne pracujc vpr?myslu.

I p?es obrovsk za?te?n sebev?dom: My jsme kingov, Sov?ti byli neschopn slabci, jsou tam u 17 let a budou nuceni se stejn? sthnout pln?. Po vy?it?n zem? od okupant? si Tlibn pozve hosty z?ny a Ruska sdost o vybudovn ropovodu a n?jakch pr?myslovch zn. Ur?it? jako hosty nebudou zvt USA. Rusov a ??an u jednaj s Talibnem. koda, e Usma se neukryl n?kde v Tdikistnu ?i na severu Afghnistnu, dnes by byl hlavnm vyjednva?em, Usma byl pro mne od pohledu vysoce inteligentn ?lov?k. Ameri?an Usmu vyzbrojovali, pokud bojoval proti Sov?t?m, Sov?ti odeli a Ameri?an za?ali vl?it proti bvalmu spojenci Tlibnu, nakonec ho zavradili. koda, ale tak sv?t odplc, e?

A tmto nesp?nm pokusem o p?isvojen si cizho bohatstv loupeenm bych ukon?il ?st o p?erozd?lovn hmotnch statk? nsilm a kradenm. Vnovm harmonickm sv?t? takov zp?sob u nebude mon. V??m tomu.

***

Srovnejme t?eba star Egypt s civilizac harappskou.

Egypt sv p?ebytky vyuval naprosto nesmysln? na stavby skalnch chrm?, na stavby absurdnch poetilch pyramid a p?epychov? luxusnch sdel faraon? a vldnouc hrstky kn? a dvo?an?. Tak bvaly veker p?ebytky nesmysln? propltvny, obyvatelstvo ilo vbd? a dosti ?ast vzpoury smetly vldnouc dynastie, aby zanedlouho nastoupila jin dynastie a pokra?ovala stejn? pltvav? jako ty p?edel.

Spole?nost vMohendodru a Harapp? p?ebytky p?erozd?lovala velice racionln?. Na dn chrmy a luxusn sdla se p?ebytky nevydvaly, zato vkadm m?st? byla vybudovna kanalizace a dld?n ulice. V?d?li, e voln? lec odpad je p?vodcem nemoc, my vPraze jsme na tento poznatek p?ili p?ed teprve p?ed 150 lety, kdy se za?ala budovat prvn ?st prask kanalizace. Nae zpod?n je cca 4 tisce let! Msto chrm? byl zaveden do kadho domu vodovod a splachovac zchod. Je sice pravda, e vechny domy byly p?li uniformn, na jedno brdo, n?co jak nae panelky, ale jsem si jist, e obyvatelstvo si nest?ovalo. Uprost?ed m?sta bylo vybudovno na 10 a 15 metr? vysokm um?le zbudovanm nvr koupalit? ?i m?stsk lzn?. Koupalit? bylo na vyvenm pahorku zd?vodu ob?asnch jednou za deset dvacet let velkch zplav, jak je docela b?n snad vude. Mimo m?sta byla vybudovna dokonal sila na uloen obilovin, archeologov asli nad d?myslnmi v?tracmi achtami. Mimo m?sta byly vybudovny tak stroh na sebe nama?kan mstnosti, slouily na p?espn p?chozch vesni?an? p?ivejcch obil ?i pro obchodnky se svm zbo, tedy n?co jako dnen hotely na krtk ubytovn. Mimo m?sta, my bychom ?ekli za hradbami, ale jejich m?sta hradby nem?la, nevl?ilo se, nebyly tud pot?ebn. Nai u?enci, filosofov a humanist, by opovrliv? nalezli vadu na krse tto spole?nosti, Harappan toti neznali v?bec dn nboenstv a tud nem?li dnou dui, e? Myslm si, e i kdy nevyprodukovali takov Halky, Putny a Duky, e o nic nep?ili. Jet? povauji za pot?ebn zmnit, e tuhle harmonickou spole?nost provozovali po n?kolik tiscilet lid s?ernou plet, co byli p?vodn obyvatel vlastn? cel Indie. Jejich spole?nost existovala nejmn? p?tkrt dle, ne existuje nae vEvrop?.

Take p?klad racionlnho hospoda?en nebyl v historii n??m neznmm.

Samoz?ejm? e vhistorickm d?n se n?kter sttn tvary p?ikln?ly kegyptsko-csarovu zp?sobu, to hlavn? my vEvrop?, jin se vce ?i mn? p?ikln?ly kharappskmu zp?sobu, t?eba takov ?na. Zajmavm faktem nesporn? je, e stty snboenskou vrou preferovaly egyptsk zp?sob p?erozd?lovn, kdeto stty bez nboenstv (stty ateistick) kharappskmu zp?sobu. VEvrop? po celou dobu jej existence p?evaoval egyptsk model p?erozd?lovn, to znamen, e veker p?ebytky spot?ebovvala vldnouc vrstva kni zajist pat?ila i crkev. Lidem vytv?ejcm tyto p?ebytky se ponechvalo pouze n?co mlo na p?eit, ve ostatn bylo odebrno pro luxusn zahl?iv ivot vyvolench. V podstat? to p?etrvv dodnes. Vsou?asn dob? je z?ejm, e n euroamerick predtorsk zp?sob krachuje, e je prost? neudriteln. Bude sice jet? n?jakou tu dobu p?evat, ale jeho ance do budoucna jsou pln? nulov. Parazitoidi, predto?i, dravci, zemt k?dcov zkrtka vyhynou.

Dominance dolaru sice pomalu ale nezvratn? kon?. Konec dolaru je p?edpokladem knastolen harmonick spole?nosti. Finan?n sektor se zcela odd?lil od relnho hospod?stv a de facto funguje jako kasino. Prvnm a nejd?leit?jm clem bude odd?lit penze se ktermi se hraje vkasinu, od pen?z sloucch rozvoji ekonomiky. Tento proces je u vplnm proudu a b?hem pr let to bude reln? dokon?eno. Odd?len pen?z na uite?n a na penze na hazard je pr u nejmn? ze t?iceti procent hotov. Dolar jako platidlo je zreln ekonomiky vytla?ovn neuv??iteln? rychle, v?tina stt? u zavd obchodovn ve vlastnch m?nch, ani brutln poprava Kaddfho a Saddma je neodradila, USA u nemaj tu slu provd?t tot i vjinch tzv. neposlunch sttech. A u nep?jde toho, kdo nechce obchodovat s dolary, p?inutit ?i dokonce zavradit jak jet? v?era.

Dnes u vichni dob?e v?d, e neregulovan voln ruka trhu a neexistence finan?n regulace p?ivedla sv?t mlem kplnmu krachu a mlem kposledn vlce, kdy lidstvo by p?estalo existovat. Pr?myslov revoluce byla rou kapitalismu, tak j u pat? minulost, nebo? ty tzv. zaostal ?i rozvojov stty se mohou stt pr?myslov? vysp?lmi dokonce b?hem deseti let, jak se to zda?ilo t?eba Stalinovi. Bude obtn a t?k p?iznat, e nastupuje jin dal revoluce, kde u kapitalismus nebude hrt dnou roli, e kapitalistick zp?sob civilizace vlastn? u dnes skon?il.

Pro? tak dlouho, cel stalet ba tiscilet rozhodovali o osudech v?tiny obyvatel lenci a patologi?t mago?i? Jednoduch vysv?tlen - m?li kdispozici finance a ovldali veker toky financ. Ve sv?t? je p?itom takov obrovsk spousta inteligentnch a moudrch lid a p?esto k moci se dostali chylov jako Brzezi?ski, Kissinger, Cheney, Wolfowitz

Dolar samoz?ejm? z?stane jako platidlo, ?i spe jako jaksi etony ve finan?nm kasinu, tam nadle budou hr?i szet na to ?i ono a dolary se budou od szka?? nesp?nch p?esouvat ksp?nm vherc?m a to dennodenn?, neustle, n?co jako szkov kancel?e na ko?skch dostizch. No pro? ne? To nen a nebude nikomu kodit, n?kdo vyhraje x dolar? druh zase tot prohraje, na relnou ekonomiku to nebude mt sebemen vliv. To je p?ece naprosto nekodn gamblersk ve?, pro? ji zakazovat? A? si hraj a sz, srelnou ekonomikou to nebude mt nic spole?nho. Gamble?i ovem jsou psychicky nemocn lid, jak narkomani, a jsou schopni pro svou ve? i vradit. Tisknout tzv. strac losy lze p?ece do nekone?na po?d, a? si je tedy tisknou. Centra vech sv?tovch hazardnch szkovch kancel?, tedy soukrom nezvisl banky FED, MMF, SB, ECB, vcarsk BIS a podobn, mohou i nadle tisknout hory a hory dolar?-etonk? do kasina. To je p?edur?en osud dolaru, dolar tedy nezanikne, bude nadle fungovat pro hazardn hr?e, bude slouit hazardnm hr??m, vem sv?tovm gambler?m. Samoz?ejm?, e i stty se mohou z?ast?ovat t hry vkasinu, no pro? ne? Jejich obyvatelstvo jim to ale potom snadno spo?t.

Finan?n sektor mus slouit reln ekonomice, nikoliv ekonomika finan?nmu sektoru. Je pouhou iluz, e finan?n bubliny vytv?ej n?co uite?nho pro reln sv?t vn?m ijeme my ostatn. Zajist jin m?ny jako rubl, juan, jen, ril, rupie apod. (a asi i marka, frank a i lira) hr??m nebude dovoleno vkasinu pouvat, protoe tisk t?chto m?n maj pod palcem vldy jednotlivch stt? a jejich m?ny budou ur?ujcm faktorem ekonomickho rozvoje sv?ta. Take tak.

Globalizace bude zajist rychle pokra?ovat. Co se ale pod tm pojmem skrv? Kdekdo hovo? o globalizaci a kad si pod tm p?edstavuje n?co jinho. Globalizace nen hrozba ?i patn sm?r. Vdy? globalizace zvan sv?tov obchod bez barir nen n?co patnho. Obchodn vm?na mezi vemi stty sv?ta je p?ece vynikajc zp?sob, mnohem vhodn?j ne loupeiv vle?nick njezdy a taen. To ale neznamen, e globln obchod bude ovldat pouze jeden jedin stt jako dosud, tedy USA a jejich dolar. Vgloblnm obchodu bude mt stejn vyrovnan ance jak desetimilionov ?esko, tak miliardov ?na. ?esko se nebude snait ovldnout a podmanit si ekonomicky ?nu a ani ?na nebude mt zjem o ovldnut n?jakho miniaturnho ?eska. Prost? obchod!

Nrodn stty ale budou hrt d?leitou roli, ne e zaniknou! ?na bude jistojist? p?ijmat obrovsk kvanta turist?, to jo, ale nep?ijme ani jednoho imigranta, tm si m?eme bt naprosto jisti. Ani b?locha ani ?ernocha, vdy? by bylo u zdaleka vid?t jejich odlinost. Stejn? tak i dal stty p?ijmou bez problm? cizince jako turisty, ale sttn ob?anstv jim zajist jen tak snadno nebudou ud?lovat. To jak ve firm?, p?ece nov? p?choz nem?e mt stejn benefity jako ten, kter u firmy pracuje poctiv? u dvacet let. Kdy Babi tvrd, e stt je nutn ?dit jako firmu, to mu dvm za pravdu, je docela racionln zp?sob, copak to lze ?dit jinak? Hlavn manaer firmy-sttu je ovem pln? odpov?dn za jej funk?nost.

?zen sttu duchem ?i duchovnem snad u mme definitivn? za sebou, ty zkuenosti s takovm ?zenm bohat? dosta?uj k jeho naprostmu zavrhnut. Tm, e se odvolvali na duchovno, se stali nejbohatmi veker hmotn statky si jmnem duchovna p?ivlast?ovali. Stt jako firma ale duchovno nebude pot?ebovat, bylo by na p?ekku racionlnmu ?zen. Ur?it? ale nikdo nebude nic mt proti tomu, aby se EmC Putna p?edhn?l s Halkem v duchovnovn, ur?it? ten i onen najde sv p?znivce. Ale a? si duevnuj, duchovaj ?i duchuj, ale za sv nebo za crkevn, ne za sttn. Co prob?h ale maj co pohledvat takov lid na Karlov? univerzit??

Zv?rem si p?edstavme, samoz?ejm? hypoteticky, situaci, kdy bude pot?eba postavit t?eba atomovou elektrrnu, eleznici zKapskho m?sta do Khiry ?i navrtat loisko nafty ?i plynu vArktid?. Na to bude pot?eba spousta financ. P?edstavme si, zase pouze teoreticky, e polovinu vlo akciov spole?nost pln? vlastn?n sttem a druhou polovinu akciov spole?nost vmm osobnm vlastnictv. Vnosy budou d?leny na poloviny. Stt zvnos? t?eba zabezpe? vzd?ln a zdravotn p?i zdarma. J coby plutokrat pouiji ty vnosy na koupi starodvnho historickho zmku smnoha pozemky, parky a lesy, koupm si n?kolikery trysk?e, jachty, proslaven obrazy a nechm si za?dit zchodovou msu z ryzho zlata a podobn hovadiny. Obyvatelstvo bude zvid?t? V?bec ne, ale bylo by pot?ebn zav?t takovho podnikatele do psychiatrick l?ebny. No a vldy, kter dovol takov podnikn, vlastn obyvatelstvo po prvu smete.

plnm zv?rem povauji za vhodn uvst dv? citace z?e st?edu. Nejprve Mao Ce Tung: Pod nebesy panuje chaos. Situace je tedy vborn. A citace znovin en-min -pao: Demokracie zpadnho typu dosp?la ke svm limit?m a je u v zajet kapitl? a stala se zbran v rukou kapitalist? v honb? za zisky. Sou?asn vvoj, a to hlavn? vznikajc sociln krize kapitalismu, potvrzuje nad?azenost marxismu a socialismu.

PS: Pokud na?d Trump znovu vyet?it z?cen toho t?etho menho mrakodrapu, jak ve?ejn? slbil, dovme se autory. Tak se potom snad dovme, kdo dal p?kaz vyst?elit torpdo na ponorku Kursk (Rusko nemohlo odpov?d?t, na vlku jet? nebylo v?bec p?ipraveno) a tak kdo dal p?kaz ksest?elen letadla nad Ukrajinou a i n?jak dal dodnes utajovan zleitosti. Bude ale srandy kopec, e?

***

Ve spole?nosti and?l? a kvark?

Mm docela rd st?edov?kou scholastiku. Je to takov st?edov?k postmoderna. Tehdej u?enci, stejn? jako ti dnen, se zabvali vyloen? nerozumnmi poetilostmi a p?eintelektualizovan? dokazovali pravdivost velijakch kravin. Prost? vanili o nesmyslech jako ti sou?asn. Bylo to naprosto k ni?emu, sv?t neposunuli ani o milimet??ek dl, ba spe brnili rozvoji. P?esto u scholastik? nalzm n?jak souvislosti skvantovou fyzikou. e by o tolik p?edb?hli svou dobu? Nebo e by jim to nadiktovali mimozem?ani ze souhv?zd Ku?tek (Plejd)?

Takov svat Tom Akvinsk byl velmi moudr a velmi vzd?lan mu. Narodil se vroce 1225 a zem?el roku 1274. Hlavnm jeho dlem je velmi obshl Summa theologiae, 30 svazk? velkho formtu, diktoval ji pr a p?ti psa??m najednou. Traduje se o n?m, e po jeho smrti mrtvolu spolubrat?i vykopali a rozva?ili vkotli. Kosti potom prodvali jako vzcn relikvie. Mon i n Otec vlasti Karel IV. n?jakou jeho kost zakoupil. Je ona svat relikvie vmajetku Svatovtsk katedrly nebo je uloena na Karltejn?? Musme ovem uznat, e jeho spolubrat?i byli ?estn a poctiv, nebo? prodvali kosti skute?nho Tome a ne jak mnoho jinch, kte? prodvali kosti r?znch zv?at a vydvali je za ostatky svatch.

Jednou p?i ve?ejn disputaci dostal svat Tom zludnou otzku: Kolik and?l? si m?e sednout na pi?ku jehly? Tom se nenechal vyvst zmry a bryskn? odpov?d?l: Na pi?ce jehly m?e sed?t nekone?n mnostv and?l?, nebo? and?l jsou nehmotn. Tmto proslavenm vrokem vlastn? p?edb?hl o mnoho stolet kvantov fyziky, kte? takt tvrd, e na pi?ce jehly m?e sed?t nekone?n mnostv nejenom and?l?, nbr i kvark?, nebo? kvarky jsou taky nehmotn.

Scholastici i kvantov fyzici maj rdi systm, tedy systematick uspo?dn, za?azen do katulek. Scholastikov si tedy rozkatulkovali and?ly do jednotlivch upl?k?, pln? stejn? jako si kvantov fyzikov se?adili kvarky. Teologov to ud?lali dle tehdejho socilnho uspo?dn spole?nosti, tedy hierarchicky, od nejd?leit?jho po ty naprosto pod?adn. Vechny and?ly za?adili do jednotlivch kast. I hinduist takto podobn? rozkastovali obyvatele, ovem ti hinduist na mylenku kastovn p?ili o pr tiscilet d?v ne scholastici. Nejvce d?leit a nejvce mocensky vznamn jsou ti ?ty?i and?l obhajc blizou?ko kolem Boho Tr?nu Z?cho, na kterm sed Pnb?h. Jsou to: Michael, Gabriel, Rafael a Uriel. Tito ?ty?i plat i vislmu. Muslim?m dosta?uj pouze ?ty?i and?l drc tr?n, aby se neskcel a Allh nespadl, k?es?an si ale p?idali jet? dalch est: Raziela, Raguela, Anaela, Sariela, Remiela a Metatrona. T?chto deset Serafn? krou okolo Boho Tr?nu Z?cho a neustle zpvaj Kado, Kado, Kado, co vbiblickm p?ekladu zn: Svat, Svat, Svat je Pn zstup? a vechna zem? je pln Jeho Slvy. B?h se koch jejich p?endhernou krsou. Jsou to and?l podeprajc ten Bo tr?n, aby se nep?ekotil a Pnb?h se t?eba z tr?nu nesvalil a nepochroumal se.

No a jet? uvedu takovou Mend?lejevovu tabulku rozd?len and?l?. Ti pln? nejvzneen?j jsou v kast? Serafn?, druz vpo?ad jsou Cherubni a t?et jsou Tr?nov. V prost?ednch kastch (n?co jako st?edn t?da) jsou Panstva, Sly a Mocnosti. Vposlednch nejnich kastch jsou Knectva, pak Archand?l a pln? na dn? jsou ti nejposledn?j nejni oby?ejn bezejmenn and?l. Viz p?iloen grafick znzorn?n.

Kvantov fyzikov tak rdi s oblibou za?azuj kvarky do upl?k?. N?kdo by to mohl tak graficky znzornit, mon mne n?kdy napadne jak, pokud to nikdo jin neud?l. Zatm znme est kvark? a est antikvark?. Jsou to: kvark down (dol?, d), kvark (nahoru, u), kvark strange (podivn, s), kvark charm (p?vabn, c), kvark J, kvark bottom (doln, b). Kad z kvark? se navc m?e vyskytnout ve t?ech barvch, v ?erven, zelen nebo modr. K?es?an?m dosta?uje na and?ly pouhch dev?t kast ?i vzneen?ji ?e?eno dev?t k?r?. Fyzikov pot?ebuj na kvarky katulek dvanct, p?itom to navc jet? velijak komplikuj. Tak t?eba n?kter kvark je zrove? i svm antikvarkem, prost? p?lka kvarku je normln a druh p?lka je antikvark a p?itom kvarky jsou u ned?liteln. Zajmavou realitou tak je fakt, e protony a neutrony, tedy nukleony, jsou sloeny jenom z d-kvark? a u-kvark?. Kde jsou schovny ty ostatn kvarky? Co tvo?? Byly objeveny tetrakvarky sloen ze 2 kvark? a 2 antikvark?; pentakvarky sloen ze 4 kvark? a 1 antikvarku; dibaryony sloen ze 6 kvark?. Dle je jet? d?len na t?eba hadrony, leptony, fermiony, bosony, miony, baryony, mezony, piony, preony, glueballs/gluebally. A jet? pro zajmavost uvedu doposud experimentln? nepotvrzen, zato velice zajmav WIMPy, axiony, MACHO objekty, Kaluzovy-Kleinovy ?stice (teorie strun), gravitina, SIMPy (?ili siln? interagujc masivn ?stice nebo tak temn makra), bulbulony (zhadn rentgenov signly, kter podle n?kterch nzor? vznikaj rozpadem doposud hypotetickch sterilnch neutrin, monch kandidt? na temnou hmotu) a posledn jsou PIDM, kter se nazvaj ?sticemi Planckovsk interagujc temn hmoty. Jedna takov ?stice by m?la bt asi tak 10 miliard miliardkrt (nebo 10 trilionkrt) t? ne proton. To odpovd zhruba jednomu mikrogramu. Na jednu ?stici velice slun vkon. Uspo?dat to vechno do n?jak p?ehledn tabulky by pot?ebovalo n?jakho kvantovho Mend?lejeva. Ale kdy to sand?ly zvldli scholastikov, tak snad se najde i mezi fyziky n?jak modern Tom Akvinsk.

And?l maj v?tinou k?dla a kulturisticky vypracovan lidsk t?la, p?itom dle svatho u?itele crkve jsou nehmotn, ale to profesor?m teologie ani student?m nijak nevad. Tak kdy zem?e n?jak idovsk patriarcha ?i rabn, tak m u p?edem zajit?no msto vkast? Cherub?. Ovem p?edstavme si n?jak fousat u?ence sjarmulkou na hlav? a v?ernch kaftanech mezi Cherubny sb?lostnmi k?dly. To by n?jak nepasovalo, e? Proto se idovt patriarchov okamit? po p?chodu do kasty Cherubn? zzra?nm zp?sobem p?em?n na z?c kola, co u je p?ijateln?j. My pozem?an je ovem znme jako skoro normln lidi, to je ovem pouze z naeho hlediska, ale zhlediska Boha a and?l? jsou to z?c kola. No nen to p?mo Einsteinova teorie relativity?

Vteologickm bdn existuje cel obor zvan angelologie, tedy v?da o and?lech. Teologi?t v?dto?i and?l?m p?i?azuj nzvy, popisuj jejich koly a ?innosti, prost? ur?uj jejich vlastnosti, zkrtka d?laj to pln? stejn?, jako kdy kvantov fyzikov charakterizuj kvarky. Takov shrnut mnoha staletho bdn vangelologii sepsal Malcolm Godwin vknize And?l - ohroen druh, vydal Volvox Globator roku 1997. Je to vynikajc ?ten, j se sml! T?eba kdy jsem se dov?d?l, e and?la Nisroka omrzel pobyt vnebi, asi se tam nudil, a tak dobrovoln? odeel z Nebes a sestoupil rad?ji do Pekla, kde d?l fkucha?e a velkoryse ko?en jdla v Pekle plody ze Stromu nesmrtelnosti. Tak kdy n?jak pozemsk teolog pronese znamenit u?en vrok ?i jet? znamenit?j moudrost, velmi siln? zabzd. Doufm e Nisrokovy zvuky a vznikl ovzdu proniknou i do teologickch fakult a e to ovane i nae profesory a studenty teologie na Karlov? univerzit? vPraze.

Jet? i vdnen dob? se na univerzitch p?edn r?zn velice zajmav teologick obory, n?kter vyjmenuji. Je to t?eba pneumatologie, co nen v?da o pneumatikch nbr o Duchu svatm. Dal je zase soteriologie, co je v?da o spse a o vykoupen. Hamartologie je v?dou o h?chu. Eschatologie v?decky postuluje zv?ry o posledn v?ci, tedy o smrti, o v??nm ivot? a o poslednm soudu. Angelologie v?decky zkoum ivot and?l? a p?ibliuje nm neviditeln sv?t, podobn? zase dmonologie probr ?iny Satana, dmon? a zlch duch?. Trinitrn teologie zkoum Boha jako spole?enstv t? osob, to je ta slavn svat Trojice. Christologie se p?edn pouze vk?es?anstv, je v?dou o Jei Kristu a jeho p?irozenosti, zkoum tak vztah mezi boskm a lidskm vKristu. Teodicea se sna ospravedlnit existenci zla a utrpen ve sv?t? ve srovnn s Bo moc, souvis docela s naukou o milosti. Sakramentln teologie je o svtostech jako nap?. k?est, svat p?ijmn oplatku a vna (tzv. transsubstanciace), svat zpov??, posledn pomazn apod. No a zv?rem bych jet? uvedl obor zvan biblistika, co je biblick textov kritika, interpretace Bible tzv. exegeze. Samoz?ejm? vru je nutn ?it a o tom je tzv. misiologie, co je praktick vuka mision?? a metody provd?n evangelizace. Teolog Halk m v myslu p?idat dal obor zvan kairologie. Kairos je v ?eck mytologii b?h p?hodnho ?asu, nejmlad syn nejvyho boha Dia, matka nen znma. Kairos v p?enesenm vznamu znamenalo, e p?leitost se mus chytit za pa?esy - zavh-li nebo jsi-li pomal, u ji nechyt. Milan Badal, kn?z a tajemnk kardinla Dominika Duky, ktomu ironicky pronesl: Zskm profesuru na oboru duchovn gastrokou?ing a enokou?ing. Povedu vs jdlem a pitm do Boho krlovstv.

Fakt si ned?lm srandu, tohle ve uveden se skute?n? vdnen dob? na teologickch fakultch vyu?uje! Je to p?mo neuv??iteln! A tyhle profesory a studenty platme znach dan. No, mon vyzkoumaj i zatm jet? neznm vlastnosti and?l?, co jim up?mn? p?eju, mon to bude p?nosn i pro kvantovou fyziku.

Kdysi dvno, n?jak v roce 2000, jsem si dal prci a spo?tal naprosto p?esn? veker po?et and?l? v celm vehomru, vylo mi, e jich je 31miliard, 111milin?, 111tisc a 080 kus?. Podrobnosti si lze p?e?st vkne?ce Sociologie and?l? na stran? 136, brourka vyla vroce 2004 a lze si ji sthnout na webu Nakladatelstv T+?.

Jet? nikoho v celm sv?t?, a u v?bec ne n?jakho kvantovho fyzika, nenapadlo spo?tat vechny kvarky vehomra, a mne. P?itom na npad spo?tat kvarky mne inspirovali prv? ti u spo?tan and?l. Je to p?itom velice jednoduch a snadn.

Vynikajc odbornci na vesmr ur?ili, e vjednom krychlovm metru m?e bt tak nanejve jeden proton, tedy e vesmr je a tak moc ?i?ounk. Zajist vgalaxich je jich vce, ale zase vprostorch mezigalaktickch je jich miziv mnostv, take pr?m?rn? je to ten jeden proton na metr krychlov. No a p?ece nen v?bec dn problm zjistit, kolik krychlovch metr? m cel vesmr. Sta? spo?tat toto: P?ed skoro patncti miliardami let vznikl vesmr velkm t?eskem. Sv?teln paprsek od toho st?edu (velkho t?esku) knm dolet za t?ch 15 miliard let, kalkula?ka nm vypo?te kolike je to vte?in, no a to ?slo vynsobme rychlost sv?tla - 300 tisc kilometr? za sekundu. No a mme polom?r vesmru. Kalkula?ka nm pak jet? vypo?te a oznm kompletn objem vmetrech krychlovch on koule zvan vesmr. Jist?e to bude ohromn ?slo n?co jako deset na destou a to zase na destou a to zase a zase a zase Takov moc p?kn ?slko, no ne? Toto ?slo jet? vynsobme t?emi, nebo? kad proton se skld ze t? kvark?. No a po?et kvark? vnaem vesmru u znme. Je zde jet? ale jeden men zdrhel. Ten po?et se toti tk pouze naeho hmotnho vesmru. No a my vme, e hmoty je ve vesmru pouh ?ty?i a p?l procent. Zbytek 95,5 procent nem snam hmotnm vesmrem skoro nic spole?nho, to je ta tzv. temn hmota a temn energie. Take jsme nuceni p?idat knaemu ?slu jet? on?ch 95,5 procenta, to teprve potom bude po?et vech kvark? naprosto p?esn? spo?tn. Snadn a jednoduch, no ne?

V?tina p?padnch ?ten?? jenom mvne rukou a pronese v duchu mylen svatho Tome, e and?l? je nekone?n po?et a tud i kvark? je nekone?n po?et. Jenome nekone?n po?et je veobecn? po celm sv?t? roz?en matematick blud. Stejn? je to s nulou, ta tak neexistuje. Nula nem existenci, neexistuje, a p?esto ji pouvme a bez n se neobejdeme. Podobn? to je s nekone?nem, tak neexistuje, ale bez n?ho se t neobejdeme. Nekone?no ani nula prost? nemaj existenci, je to pouh iluze, kter se bere jako samoz?ejmost. Nedovedu si ale p?edstavit praktick ivot bez nuly. Obdobn je to snekone?nem - prost? obrovsk mnostv ?ehokoliv se chov jako nekone?no, to pro? to nevyuvat? (Vce podrobnost o nemonosti existence nekone?na a nuly viz v ?lnku Patafyzika Vesmru na webu OM.)

Take po?ty vech and?l? a kvark? u znme a m?u p?ikro?it kdal podobnosti, na kterou p?ili nezvisle na sob? scholastikov a kvantov fyzikov. Bude se jednat o k?es?ansk nebe a kvarkovou nirvnu.

U?en teologov nm tvrd, maj to v?decko-teologicky potvrzeno, e t?i pozem?an se u za svho pozemskho ivota dostali do Nebe. Prvnm byl Enoch (Henoch), kterho do Nebe odnesl and?l. Chudk and?l, takovho obtloustlho Enocha odnet do Nebe, to se ale musel nad?t, co? Druhm pozem?anem byl samotn Je, kter po smrti obivl a po ?ty?iceti dnech ve spole?enstv s apotoly se s nimi rozlou?il a tak se vznesl do nebe p?ed zraky svch kamard? a to bez pomoci n?jakho and?la. A usedl po pravici vedle Otce. Nebo si sedl po levici? Zle na hlu pohledu. T?etm pozem?anem byla Panna Maria, kter se tak p?ed zraky apotol? vznesla do nebe a opozdivmu Tomovi shodila z vky sv?j psek. Ten jej opasek chovaj a ukazuj dav?m v??cch vn?jak katedrle jet? i dnes. Tady mi ovem ta svat Trojice n?jak nepasuje - B?h Otec, B?h Syn a B?h Duch svat, dob?e, to je vpo?dku, ale co tam d?l Panna Maria? Takt usedla do rodinnho kruhu. Va? jim a obsluhuje je u stolu? A poslouch ji jej syn Je? Marie je vlastn? i manelkou Otce, vdy? On zp?sobil jej ot?hotn?n. A to se jako nesezdan manel ob?as i pohdaj? A co Enoch? O Henochovi v nebi nejsou n?jak hodnov?rn zprvy, kdov, co tam rob, mon bosk rodin? d?l ?nka a nalv jim bosk nektar. Jsou to t?i ov??en p?pady vzet ivho ?lov?ka na Nebesa. P?ece by nm ti ?ty?i evangelist nelhali, no ne?

A co tohle m spole?nho skvantovou fyzikou? Zsadn podobnost!

Kdy toti polome na kovadlinu proton a t?skneme kladivem, tak proton rozbijeme. Z u bvalho protonu vylet t?i kvarky, ty m?eme vyfotografovat. Jenome ty kvarky okamit? zmiz, akort ta fotka z?stane. Kam zmiz? No do kvarkov nirvny. Pak e tu nen podobnost snebem. Je! T?i kvarky zhmotnho sv?ta zmiz stejn? jak Enoch, Marie a Jehoua do transcendentna.

Teologov tvrd, e sv?t vytvo?il B?h zni?eho, prost? ?ekl a? je sv?t a to sta?ilo. Nebylo nic a najednou byl vesmr. Modern sou?asn teologov ovem u pod thou d?kaz? p?ipout, e vesmr vznikl tzv. Velkm t?eskem. P?ed tm t?eskem nebylo nic, prost? najednou zni?eho nic to bouchlo. Co ale bouchlo? Bouchlo to Nic? Take pro teology je naprosto logick a nevyvratiteln, e velk t?esk na?dila n?jak vy inteligence, tedy n?jak B?h. Tm se potvrzuje existence Boha, kter zni?eho stvo?il sv?t.

M?j velk oblbenec Egon Bondy vydal u vroce 1967 knihu t?cha zontologie - substan?n a nesubstan?n model vontologii. Bondy jako star marxista zavrhl ve svm nesubstan?nm modelu nejenom star antick materialisty ale i marxistick filosofy, kte? samoz?ejm? tvrd, e zni?eho nem?e vzniknout n?co. Vpodstat? Bondy p?ijal nboensk hledisko - vznik vehomru zni?eho. No a vtzv. ontologickm sv?t? a vontologickm p?emlen ten nesubstan?n model lze velijak krkolomn? (ontologicky) zd?vodnit, podobn? jako vteologickm p?emlen. (Ontologie je u?en o byt, o jeho nejobecn?jch ur?ench a pojmech.) Bondy popsal nesubstan?n teorii vzniku vehomru, ale a? se snail se? mohl, jeho teorie je naprosto nep?esv?d?iv, alespo? pro mne. Vpodstat? pouil nboenskou teorii o vzniku zni?eho, bez jakkoliv substance. Pr substan?n model je marxistick vmysl, tedy hlsat, e n?co nem?e vzniknout zni?eho, je chybn uvaovn. Na obranu Bondyho lze uvst, e vroce 1967 se toho o kvarcch mnoho nev?d?lo, vlastn? skoro nic. Jenome vbibli je to popsno trochu jinak. Na sv?t? nebylo nic, pouze nad vodami se vznel Duch svat. Tady jsou dokonce substance dv? - voda a Duch svat. Tedy substanc byla voda, a ne e nebyla dn substance. Tak se to pe vbibli, teologov! Nutn? mus bt n?jak substance, to p?ece i B?h kdy uplcal Adama a vdechl mu ivot, tvo?il ze substance, tedy zhlny.

Fyzikov, nejenom kvantov, se docela sp?n? vyhbaj otzce - a co bylo p?ed Velkm t?eskem? Rad?ji ktomu ml?. A to se do toho musm pustit j. Co bylo p?ed Velkm t?eskem? Znaeho hmotnho sv?ta se skute?n? zd, e nebylo nic. J se ale odvm tvrdit, e existovaly kvarky. Mohu tedy konstatovat, e zkladn substanc vesmru jsou kvarky. No a jak vme, kvarky nemaj dnou hmotnost, jsou to pouh nejmen kvanta energie, nic menho u nem?e bt (a m?e jich sed?t na pi?ce jehly nekone?n mnostv), men kvantlky energie u nemohou existovat. Tedy p?ed Velkm t?eskem existovala pi?ka jehly, na n sed?lo nekone?n mnostv kvark?. Jinak ?e?eno, existoval bezrozm?rn bod, ve kterm byly obsaeny vechny tak bezrozm?rn kvarky. No a protoe kvarky jsou nehmotn, jejich existence se naprosto vymyk naemu chpn. P?itom ale u nejmn? sto let znme slavnou rovnici E=mc2, tedy e energie se rovn hmota krt rychlost na druhou. Hmotu u docela b?n? p?em??ujeme na energii, naopak energii na hmotu se zatm p?em?nit moc neda?, ale dle p?rodnch zkon? to lze provst, tedy energii zm?nit na hmotu je reln, vlaborato?ch se to u da?.

Uve?me si zkladn charakteristiky ?i vlastnosti hmoty. Hmota vytv? prostor, m?eme zm??it vzdlenost jednoho protonu od druhho protonu stejn? tak vzdlenost galaxie Ml?n drhy od galaxie t?eba v souhv?zd Plejd. A to p?esn? na centimetry. Druhou charakteristikou je gravitace, tedy vzjemn p?italivost hmotnch objekt?. A za t?et je to plynouc ?as tedy v?era, dnes a ztra. Minulost ovlivnit nem?eme, ale v p?tomnosti m?eme zm?nit budoucnost, nebo j dt n?jak douc sm?r, bez ns by sv?t probhal determinovan? dle p?rodnch zkon?. T?eba atomovou vlkou m?eme zni?it ivot na na planet?, co je ovem vzhledem k vesmru naprosto nepatrn, bezvznamn udlost, vesmr ji v?bec nezaznamen, nezaregistruje. I kdy, kdov, mon bude vnaich silch a schopnostech provd?t vbudoucnu i udlosti vesmrnho vznamu, nebo? rozvinut inteligentn ivot m?e ovldat v budoucnu t?eba i galaxie, take to by zase nemusela bt jenom tak n?jak bezvznamn udlost.

No a uve?me si tak zkladn charakteristiky energie, tedy kvark?. Energie tyto t?i ve uveden vlastnosti hmoty absolutn? postrd, nepot?ebuje je. Kvarky nepot?ebuj prostor ani ?as a u v?bec nemaj sebemen gravitaci. Kvark je bezrozm?rn bod a bezrozm?rnch bod? m?e bt vtom jednom jedinm tak bezrozm?rnm bodu nekone?n? mnoho. Zajist ur?ovat tvar n??eho nehmotnho, jak to t?eba d?laj teologov snehmotnmi and?ly, je p?ece naprosto nesmysln. Ur?ovat tvar, polohu, ?i umst?n je blbost na entou. Kdy tedy pozorujeme znaeho hmotnho sv?ta kvarky ijc vne-prostoru, to dle fantasie pozorovatele m?eme vid?t kvark t?eba jako krychli?ku, kuli?ku ?i kole?ko, dokonce jako p?mku - strunu nataenou od kraje ke kraji vesmru. Ovem pro kvark je nae vid?n lhostejn. Ur?ovat tvar n??eho nehmotnho je p?ece nesmysln. M?e se nm ale tak velijak jevit, pro? ne. Pokud ovem bude mt kvark sebemen hmotnost, tak prosm, ur?ujme jeho tvar a polohu, ale to p?ece u potom nen kvark, to u je hmotn ?stice.

M?eme u?init zv?r - p?ed vznikem hmoty, kter vznikla prv? tm velkm t?eskem, existoval pouze sv?t nehmotnch energetickch kvant bez prostoru, bez gravitace a bez ?asu. Znaeho hlediska tedy existovalo to problematick NIC vypln?n ?istou energi. A to je prv? ona zkladn substance vehomru.

P?itom ten n hmotn sv?t se skld zkvark? protony a neutrony se skldaj ze t? kvark?. Hmota je jaksi extrmn stav kvark?, vak se to tk pouze ?ty?, ?i ?ty? a p?l procenta kvark?, tedy jsou to jacsi chylov, 95 procent kvark? je normlnch, nevmajcch si on meniny, on chyln hmotn formy. N?co jako po?ty homosexul? v na spole?nosti. Jsou jim lhostejn, spe je polituj, ale jinak si jich nevmaj, d?laj, jakoby ani nebyly. e by se za n?, tedy za hmotu, styd?li? Takov kvark prolet na zem?koul, ani by si n??eho viml, stejn? tak projde sluncem ba i ?ernou drou ani by ji n?jak zaregistroval. A jakou rychlost prolet tu nai zemi?ku? Jeliko je nehmotn, neplat pro n?ho nejvy mon rychlost, tedy rychlost sv?tla, nbr jeho rychlost m?e bt klidn? nadsv?teln. No a my naopak ltme druicemi vkvarkovm poli a taky si toho mo?e kvark? v?bec nevimneme, tu obrovskou spoustu kvark? tak nezaregistrujeme.

Cel sv?t, tedy vesmr, m?eme rozd?lit na dv? ?sti na malilinkou nai ?st hmotnou, kter je vesmru dle st?zlivch odhad? maximln? p?t procent. To je ten vesmr kter zkoumme, fotografujeme a divme se, jak je obrovsk. Druh ?st, ta v?t, tedy t?ch 95 procent, jsou kvarky, o nich skoro nic nevme, protoe jsou nehmotn. Nemme tud naprosto dn monosti n?co se o nich naimi prost?edky dov?d?t. K naemu hmotnmu vesmru nem t?ch 95 procent kvark? dn vztah, mme pro n? nulov vznam, stejn? jako ony maj nulov vznam pro ns. Jsou pro ns ni?m, jako kdyby neexistovaly, jsou pro ns przdnem, neexistenc. A samoz?ejm? je to tak naopak, kvarky zase stejn? jako my je, neberou v vahu n hmotn vesmr, ten je pro n? ni?m, my jsme pro n? n??m neexistujcm. Vzjemn? se prost? absolutn? ignorujeme. Dalo by se tak ?ci, e hmota pluje jako nejv?t velryba Plejtvk obrovsk vocenu kvark?, ?i hmota se vzn jak baln vatmosf?e kvark?.

Dovede si n?kdo p?edstavit situaci, kdy ?as neb?, neprobh? J tedy nikoliv, ale matematicko-fyzikln? to lze vyjd?it, tedy ?as se reln? se zastav, skute?n? neprobh, je na mst? nehne se, nen v?era, dnes a ztra, je pouze te?, co ale tak znamen v??nost ?i tak to k?es?ansk Nebe. VJanov? Apokalypse se surrealistickm stylem popisuje konec sv?ta, kdy zem? zmiz, vesmr zmiz, hmota zmiz, z?stane pouze nebe a v??nost. Teologov si ktomu p?idali tzv. Posledn soud, kdy B?h bude soudit iv i mrtv a rozd?l je na ty, kte? p?jdou do v??nho nebe a na ty, kte? p?jdou pekla, tak v??nho. Je faktem, e vhmotnm sv?t? pro nebe ani pro peklo nen msta, ale vne-prostoru a vneprobhajcm ?asu, tam msto bude. Zajist, vichni lid a veker hmota se p?em?n (nikoliv ovem zzra?n?) na kvarky a ty budou mt ivot v??n vne-prostoru, kde ?as neprobh, bude tam jenom v??n ivot energetickch kvark?. J tomu ?km kvarkov nirvna. Take nemusme mt dn pochybnosti o ivot? po ivot?, nebo? vechny atomy, z nich se kdysi skldal ?lov?k, se po zniku hmotnho sv?ta, tedy p?i tzv. Velkm roztrhu ?i tak p?i tzv. Poslednm soudu, p?eformtuj na kvarky a odeberou se do kvarkov nirvny, jinak taky do k?es?anskho nebe, take skute?n? reln? budou vzk?eni k novmu ivotu vjin v kvarkov form? existence. Jedinou nejistotou bude, zdali ?lov?k zm?n?n na kvarky bude kvarkem dolnm, hornm, podivnm, p?vabnm (to budou asi ensk) a tak m?e bt ?ervenm (rudm), zelenm (ekologov), ?i modrm. To prv? rozhodne Pnb?h. Teologov a Moody hlsaj pravdu!

A co je to ten ?as? J t?eba pot?ebuji n?jak ?as, abych se dostal zJesenku do Brna, ?m rychleji pojedu, tm krat ?as strvm vaut?. Tedy vzdlenosti jednotlivch hmotnch objekt? m?eme m??it na milimetry ?i kilometry a zrove? na vte?iny ?i hodiny. Tohle kvark v?bec ale v?bec nepot?ebuje, nebo? je nehmotn. Jak bychom nap?klad zm??ili vzdlenost neexistujcho m?sta ke druhmu neexistujcmu m?stu? Jak jsou od sebe vzdlen dva neexistujc lid? Kvarky tedy logicky nic nem?? na vzdlenosti a nic jim ne?k ani n?jak ?as - no za jak dlouho by se p?emstili od jednoho neexistujc m?sta kdruhmu neexistujcmu m?stu? A jakou rychlost? Prost? rychlost ani ?as u kvark? nefunguje. Dokonce mohou bt na dvou r?znch mstech (z naeho hmotnho hlediska) sou?asn?. U kvark? ovem dv? r?zn msta nejsou, p?ece nemaj prostor, no ne? Kvarky jsou naprosto nezvisl na prostoru ?i ?asu.

To n?jak svat, jak jsem se do?etl v ivotopisech tiscovky svatch, ve stejn den a stejnou hodinu m?l kzn v kostele a zrove? kzal i v kostele padest kilometr? vzdlenm. Byl spat?en na dvou r?znch mstech sou?asn?. Teologov dokonce tvrd, e B?h je vude a nikde. Kvark tak existuje vude a zrove? nikde. P?ece ve sv?t?, kde neexistuje hmota a tud ani prostor, naprosto logicky neexistuje (neprobh) ?as. To je jak v katolickm nebi, tam tak neexistuje ?as, pouze nekone?n v??nost. V?decky ?e?eno - to je u za horizontem udlost. A zmiz n hmotn sv?t, ?as se zastav, a to je vdalek budoucnosti jistotou (tzv. Velk Roztrh). Vnaem hmotnm sv?t? ale zatm ?as neustle pd, b? kup?edu, nebo tak minulost neustle por ?as.

I svat Augustin zHippa (354-430) m?l sdefinovnm ?asu problmy. Co je sou?asnost, kam za?adit okamik prv? te?? Te? je pouh p?ed?l mezi minulost a budoucnost, podobn? jako nula je p?ed?l mezi zpornmi a kladnmi ?sly, ale ani nula ani te? neexistuje. N?kde jsem ?etl, e je to nezm??iteln nekone?n? kratink ?asov sek, kdy m?e existovat kvark jako nejmen ?ste?ka energie, to pr m?e existovat i nejmen ?asov sek, takov kvark ?asu. To mi ale n?jak nepasuje.

Snad nejkrsn?j teorii o ?ase vypracoval islmsk u?enec Amr Ibn Ubajd, kter zem?el r. 762 v Bas?e. Vprvn ?sti svho pojednn pe o hmot? jako marxista ?i darwinista. Dokazuje, e existuje p?irozen kauzalita pohybu sv?ta, z ?eho plyne, e hmota m monost se sama m?nit a tvo?it n?co novho. Jenome kde je Allh? Pokud je ve determinovno p?edchzejcm stavem, Allha nen v?bec zapot?eb. Take Ubajd vkrtkm zv?ru byl nucen do sv teorie zamotat Allha, jinak by p?ece byl prohlen za neznaboha a jeho spis by byl splen. (Podobn? za mch mladch let bylo nutno do textu zamontovat alespo? n?jak citt zMarxe ?i Lenina.) Ubajd tedy pop?el kauzalitu a prohlsil, e pohyb je pouh iluze, stejn? tak je iluz n?jak p??innost. To Allh kadou nanosekundu nov? tvo? cel sv?t. Ocituji koment? Karla Hoffa: Kad pouk pohybu sv?ta je nov? tvo?en Bohem jak v celku, tak v detailu. Tk se to hv?zd i cesty li?ky k st?m. Pobryndal jste se polvkou, a? jste zdrv, st?zliv a nikdo do vs nestr?il a nen zem?t?esen? Zdrte se koment?e, B?h zrovna znovu stvo?il sv?t. No nen to kouzeln?

Zv?rem m?eme konstatovat, e scholastika nachz uplatn?n v dnen kvantov fyzice.

***

A jet? dodatek o gravitaci. Gravitace m sebevraedn tendence. Hmota svou p?italivost ksob? p?itahuje dal hmotu, a je j dostate?n mnostv, zaehne se uvnit? atomov bomba a hv?zda za?ne svtit. Pokud se ovem t hmoty nahromad a p?li moc nadmru, t?eba takovch tisce a tisce slunc, to gravitace vlastn? zp?sobuje sebevradu hmoty. Uvnit? t tzv. ?ern dry se na sebe nama?kaj atomy a tak moc, e protony se rozpadaj na jednotliv kvarky a ty miz vkvarkov nirvn?. A protoe kvarky nezajm n?jak prostor ?i gravitace, tak se postupn?, pokud nem ?ern dra dal p?jem potravy, gravitace zmenuje, protoe se zmenuje o ty kvarky, a z?ern dry se ?asem stane oby?ejn hv?zda a to bu? n?jak bl trpaslk ?i ?erven obr. ?ern dra se prost? vypa?. Ale jak spousty hmoty porala. V?ernch d?rch tedy miz hmota, ovem to akort vnaem hmotnm vesmru ubude hmoty. Zajist se nic neztrat, pouze hmota zm?n formu na kvarky.

A jet? o svinutm nekone?nu. Velmi zajmav vahy ohledn? nekone?na sepsal vynikajc matematik Georg Cantor (1845-1918). T?eba: mnoina vech podmnoin dan mnoiny obsahuje vce prvk? ne p?vodn mnoina. Dal ze slavnch v?t: po?et bod? na se?ce je stejn jako po?et bod? ve ?tverci resp. v krychli jakkoli (spo?etn) dimenze. Vpodstat? tvrdil, e podmnoina kone?n mnoiny m?e bt nekone?n, tedy e nekone?no m?e bt pouze ?st kone?na.

Jet? zajmav?j vynikajc npad m?l pan Mbius vroce 1858. P?emlel co stm nekone?nem a p?iel na to, e nekone?no lze svinout, no tak je svinul do tzv. Mbiova psku. Ten jeho psek m pouze jednu stranu plochy, nem rub a lc. Tak m pouze jednu hranu. Nelze tud ur?it kde je naho?e a kde dole, kde vpravo a kde vlevo, prost? se nelze nijak orientovat. A co kdy cel n hmotn vesmr m tvar obrovitnskho Mbiova psku? To by mohlo bt pro astrofyziky docela zajmav, no ne? A co kdy je tak ta nehmotn energie vkvarku svinut stejn?, jako kdyby byla vMbiov? psku? Nekone?no lze svinout do bezrozm?rnho bodu, tedy kvarku. Vechny jednotliv kvarky maj formu Mbiova psku, tud kad jednotliv kvark je svinut nekone?no. Ale kvark? je kone?n po?et, take i nekone?en je nutn? kone?n po?et. Docela zajmav, no ne? Jeden takov kvark p?istl na na zahrad? ve velice velmi silnm zv?ten, aby to bylo pochopiteln i nm nefyzik?m.

***

Ilustrace:

And?lsk k?ry

Dva and?l sochranou proti nakopnut

Dva and?l na st?n? stodoly

Svinut nekone?no v kvarku

***

Kvark gigant

Existence mention? experimentln? potvrzena

O jednom zprvnch zaznamenanch p?pad? existence mention? jsem se dozv?d?l jako studentk vhodinch psychologie profesora Svobody. V tehdej dob?, tedy brzy po skon?en II. sv?tov vlky, se pojem mentiony jet? nepouval, ale jednalo se o tot, ?kalo se tomu mentln energie. Profesor psychologie vzpomnal, jak se jet? p?ed vlkou z?astnil n?jakho sletu psychiatr? venev?. Sely se tam vce ne dv? stovky uznvanch odbornk? zcel Evropy, v?tinou fov psychiatrickch l?eben. No a v posledn zv?re?n den onoho symposia se dohodli experimentln? potvrdit slu mentln energie. Shodli se na tom, e se vichni pe?liv? soust?ed a zam?? svoji pozornost na jdouc hodiny na st?n? slu a silou svch mylenek jejich chod zastav. Po n?kolika minutch se skute?n? ru?i?ky hodin p?estaly pohybovat. Tento sp?n pokus je popsn vzv?re?n zprv? onoho v?deckho zasedn. Nejsem si jist, zdali by i dnes zastavili ?asomru t?eba vpo?ta?i, ale kdy se jim to p?ed mlem sto lety poda?ilo s?asomrou jet? s hodinovm strojkem, tak pro? ne?

My studentci jsme cht?li napodobit jejich experiment, oveme jinou formou. Kdy ony psychiatrick kapacity dokzaly zastavit chod spousty ozubench kole?ek uvnit? hodin, to my jsme se dohodli, e silou mylenek zastavme po silnici jedouc auto. Pozd? odpoledne jsme si sedli na vyveninu u silnice a ?ekali, kdy pojede prvn osobk. Tehdy jezdilo velice mlo aut a nkla?ky jezdily v?tinou na d?evoplyn, co bylo docela vhodn, kdy auto p?estvalo jet, to ?idi? zastavil n?kde u lesa, nasbral such v?tve, p?iloil a mohl jet dl. Kone?n? jsme uvid?li p?ijd?t osobn auto, vichni jsme se p?mo pekeln? soust?edili, ale knaemu zklamn, nic se nestalo, auto jelo dl. Roz?arovni prvnm nesp?chem jsme se pokoueli zastavit dal auta, ale ani jedno se nm zastavit nezda?ilo. Za?alo se stmvat, museli jsme dom? a hledali jsme d?vody nesp?chu. Asi jsme se nep?li moc zkoncentrovali, navc je ns mlo, t?ch psychiatr? byly nejmn? dv? stovky a ns je pouze p?t, to bude asi tm. Kdyby ns byly t?i ?ty?i stovky, ur?it? by se to poda?ilo, nebo? psychoenergie by se nahromadilo mnohem vce a kzastaven auta by to dosta?ovalo.

Spanem profesorem byly hodiny psychologie velice zajmav, nejvce mi vpam?ti z?staly p?ednky o hypnze a o sle slova Ivana Petrovi?e Pavlova. Tak t?eba jednou nm p?ikzal vstt a p?edpait a p?itom neustle mluvil, asi tak po minut? pronesl: A te? nikdo zvs nedoke p?ipait. J jsem klidn? p?ipail, ?kal jsem si vduchu, mne neoblbne, ale fakticky t?i ?tvrtiny poslucha?? nedokzaly dt ruce kt?lu. Pan profesor nm pak vysv?tlil, e toto nen hypnza, e je to pouh sla slova a nzorn? ukzal, kter ?sti mozku jsou aktivovny a kter utlumeny.

Podobnm zp?sobem vblzkm m?ste?ku pracuje jedna oblben l?itelka, kter uzdravuje spousty nemocnch. V?bec se nept a nezji?uje, jakm neduhem trp jej nvt?vnk. Hovor za?ne dotazem, zdali se ct nemocn. P?choz za?ne mluvit, e ho bol kolena, nebo aludek, nebo ui ?i o?i a apod. To ale l?itelku nezajm a oznamuje, e pacientovi p?ed do t?la psychickou energii, kter za?d ve pot?ebn. Nvt?vnk le na l?ku oble?en a m za kol hled?t soust?ed?n? na n?jakou mandalu namalovanou na strop?. L?itelka obchz kolem, l?ka a mv rukama, ale pacienta se nedotkne, pouze se rukama p?ibliuje kjeho t?lu, tak p?edv energii, navc u toho muml r?zn nesrozumiteln hinduistick mantry a tantry a chce osm stovek za p?lhodinov p?edvn energie. Kupodivu m hojnou nvt?vnost a zjemci se mus objednvat dop?edu. A ti lid se fakt ct po nvt?v? lpe. Zde je d?leit nejenom p?enesen energie, nbr i to biblick vra tv t? uzdravila.

Mnoz cestovatel, ale ne ten n Mnislav Zelen-Atapana, se ?asto zmi?uj o lidech, kte? zabjeli kozly silou mysli. Vid?li to na vlastn o?i, jinak by to p?ece nezapsali, no ne? Podobn je to i skultem Vd (anglicky voodoo), kde silou mylenek lze nejenom jinho ?lov?ka zabt pomoc propichovn figurek, nbr i oivit mrtvho, tzv. zombie, co je oivl mrtvola neboli nemrtv. Zde je ale nutn upozornit, e proud mention? lze i zneuvat.

Zajmav p?enos mention? ?i psychick energie je u jednobun??nch dvoj?at. Je docela znm fakt, e pokud je jedno zdvoj?at t?eba zamilovan, to i to druh ijc t?eba vAustrlii poci?uje zamilovanost, a? nem d?vod, vokol se nic vhodnho kzamilovn nevyskytuje. Stejn je to se smutkem, je-li jedno smutn, tak smutn je i to druh. Prost? duevn stavy maj identick. Vysv?tlit se to d pouze p?enosem mention?, jin vysv?tlen neexistuje.

Laboratorn pokus potvrdil stejn psycho stavy i u ivo?ich?, konkrtn? u pokusnch my. Jedn myce byla podna dvka alkoholu, my se potcela, pletla si vechny ?ty?i nohy a padala a nakonec usnula, ale jej dvoj?e umst?n o ?ty?i mstnosti dl, ani by dostalo dvku alkoholu ?i n?jak drogy, se chovalo pln? stejn?, jakoby bylo takt valkoholovm opojen. Je to zdokumentovno, jsou po?zena videa, a tady p?ece nelze podvd?t. Dokonce kdy Mengele v Osv?timi u?ezal nohu jednomu zdvoj?at, to druh sourozenec naprosto zdrav a ubytovan vsousednm barku, za?al kulhat. Nebylo to zap??in?no podvivou, p?ece Mengele ob?as p?inel svm pokusnm objekt?m i ?okoldu. Uveden p?klady jasn? prokazuj p?enos mention?.

Jeden m?j znm je hajnm a velice moc si mi st?oval na turisty, kte? objmaj stromy, nebo? bylo prokzno, e p?i objmn strom? p?echz energie ze stromu do objmajcho a pokud tent strom objm vce lid, strom uschne, nebo? p?ed ze sebe vekerou energii, kterou vlastn a je potom logick, e uschne. Hajnej objma?e ?asto vyruuje a tm zamezuje p?edvn energie a chrn tak stromy. To je sprvn ochrnce p?rody.

Tak krystaly vyza?uj energii, a kdy jsou nvt?vnci uvnit? obytn d?ev?n pyramidy zapln?n r?znmi krystalickmi nerosty, vyza?ovan energie zminerl? se zmnohonsobuje. Za p?espn uvnit? se neplat, ale n?jak men obolos na provoz je vtan. Jet? jsem tam nebyl, ale asi tu pyramidu n?kdy navtvm.

Vatmosf?e ale i vmezihv?zdnm prostoru plave pln? voln? nezm??iteln mnostv mention?, sta? se pouze naladit na jejich p?jem. Vnedalek budoucnosti bude koln vuka definitivn? zruena jako nepraktick a zpte?nick, budou se vhradn? po?dat kurzy o tom, jak co nejlpe p?ijmat mentiony zatmosfry, ?i p?padn? i zvesmrnch dlav. Kdy se ?lov?k nalad na jejich p?jem, dozv se lautr ve ani by musel vyvinout n?jakou sebemen nmahu. koly vdnenm slova smyslu budou zbyte?n. Televize je velice siln vysla? mention?, to je bezesporn. Dokonce jeden odbornk, Ond?ej teffl zCERMATu, co vyml testy Scio, pronesl, e ztelevize se d?ti dozv?d mnohem vce informac ne ze kolnho vyu?ovn. M naprostou pravdu. Nejenom d?ti, ale i dosp?l zskaj ztelevize enormn mnostv informac zbyte?nch, planch, nepot?ebnch, plytkch, jalovch, neprosp?nch, neuite?nch a marnch. Matematika bude zajist naprosto zruena jako kivotu nepot?ebn, sta? p?ece akort um?t spo?tat po?et sourozenc? a na to sta? prsty jedn ruky. A kolik tatnk? se vyst?dalo votcovsk roli, na to by asi sta?ily prsty ruk obou. U Usmy bin Ldina to bylo o n?co sloit?j, on m?l sourozenc? ?ty?icet - vyznal se vtom v?bec?

koda, e pojem mentiony se nahrazuje pojmy jako psychick energie, duchovn energie, kosmick energie apod. Pojem mention vytvo?il profesor RNDr. PaedDr. Frantiek Kahuda, DrSc. (1911-1987). Byl ministrem kolstv v letech 1954 a 1963. V ?eskoslovenskm kolstv zanechal nesmazatelnou stopu. V poslednm roce Kahudova ministrovn nesla na prvnho mje skupinka provokatr? a rozvratnch ivl? plakt s hanlivm npisem Vydejte nm Kahudu, my mu dme p?es hubu! Tyto proimperialistick ivly byly po zsluze potrestny.

Po ukon?en ministrovn i dky svmu postaven v tehdejm ?eskoslovensku si mohl dovolit zkoumat mentiony a potamo i psychony ve velmi dob?e za?zen laborato?i Vysok koly chemicko-technologick v Praze. Specialist vlaborato?i pe?liv? a detailn? zkoumali paranormln jevy jako je telekineze a telepatie, dle se zabvali fenomny psychosenzorickmi i psychokinetickmi (viz Parapsychologie). Hledali n?jakou jednotku superinfragravita?n sly, kter by m?la zprost?edkovvat mimosmyslov kontakty. Po vce ne 30 letech se ukzalo, e prv? mention je kl?ovou ?stic, kter propoj kvantovou teorii s obecnou relativitou a navc vy?e problm temn hmoty a temn energie. Profesor si byl jist, e jde o skute?n? Boskou ?stici, za kterou byl myln? ozna?ovn Higgs?v boson. Mentln energii m?eme charakterizovat takto: Jej intensita z?stv stl na libovolnou vzdlenost a pronik vemi znmmi hmotnmi p?ekkami a to nadsv?telnmi rychlostmi.

Mentiony A, B a C vysv?tluj tak r?zn duevn procesy. Mention A m?e p?i letu z ni?eho nic zahnout nap?klad za roh, co charakterizuje nik mylenky necht?nm sm?rem. Mention B m?e dokonce obrtit sv?j sm?r, co umonilo vysv?tlit retardovan chovn n?kterch ?ednk? a mylenkov nvrat starch osob do d?tstv. Mentiony tak bezproblmov? vysv?tluj proutka?en, telepatii, teleportaci, televizi a dokonce i telekvzy. Proslch se, e i kulov blesk je vlastn? kulovm shlukem ?stic mylen, tedy mention?, a jeho mnohdy bezcln poletovn je odrazem bloumn mylenek dvnch generac. ijeme v p?evratn dob?, kter poprv odkrv skute?nou podstatu naeho vesmru.

Ke studiu doporu?uji n?kter myslitelova dla: Kahuda, F.: Fundamentln z?en hmot. Zv?re?n vzkumn zprva. Praha 1980; Kahuda, F.: Mentln energie a jej vyuit v praxi. Soubor studi a stat. Praha 1980; Kahuda, F. a kol.: Ovliv?ovn r?stu ivch organizm? mentln energi. Pr?b?n vzkumn zprvy. Praha 1982; Kahuda, F.: Superinfragravita?n sjednocen sil a fundamentln z?en hmot. Zv?re?n vzkumn zprva. Praha 1985.

Asi proto, e Kahuda byl komunista a zati?oval se u?enm marx-leninismu, mohl bezproblmov? vydvat sv dla. Frantiek Kahuda byl vlastn? takov mystik marxismu-leninismu. Dostal tak psychoenergetiku do shody s tehdy oficilnm marxisticko-leninistickm materialismem. Podle Kahudy psychoenergetika umo?uje pochopit ?adu jev?, se ktermi si sou?asn fyzika nedokzala poradit. To kdyby se odvolval na Sigmunda Freuda ?i Carla Gustava Junga, to bychom dnes b?n? pojem mentiony pouvali a Kahuda by tu Nobelovu cenu ur?it? dostal.

?esk psychoenergetick spole?nost pokra?uje vKahudovch vzkumech, je to spole?ensk neziskov spole?nost registrovan od roku 1997 v mezinrodnm st?edisku pro nadace a neziskov organizace. Do roku 1997 vydvala ?asopis Mandala, kter byl pak p?ejmenovn na Psychoenergetiku, a pod tmto novm nzvem vychz dodnes. Uvd t?eba expertn stat? o vyuit neverbln informace zprost?edkovan mentiony, kdy m?eme komunikovat i s neivou hmotou a tato informace je v centrlnm nervstvu transformovna na svalov pohyb rukou, kter dr proutek ?i kyvadlko a prost?ednictvm neverbln ?e?i m?eme poznat vlastnosti hmoty se kterou komunikujeme. Jsou tam zve?ej?ovny zajist i dal velmi fundovan studie.

Po sametovm p?evratu byla Kahudova vzkumn laborato? zruena pro ?en pav?dy na vysokch kolch. A tak, co se nepoda?ilo d?ve ani z ideologickch d?vod?, poda?ilo se po p?evratu v rmci boje proti pav?d? na vysokch kolch v ?SR. Mention byl brzy p?ek?t?n na demention a slouil k pobaven a obveselen ve spole?nostech vzd?lanc? a polovzd?lanc?. Profesor Kahuda odmtal negativn kritiku p?mo geniln? prostm vrokem: Mentiony existuj, protoe dosud nikdo neprokzal opak.

***

Fotografie mentionu vpodn psychoenergetik?

Prvn snmek mentionu

Ve probh dle plnu

Vechno je vpo?dku, vechno je jak m bt

Padest dev?t Tomahavk?, pr anglick vroby, troku poni?ilo syrsk letit? a zabilo ?ty?i lidi. Tereza Spencerov spo?etla, e na zavrad?n jednoho Sy?ana na letiti bylo pouito 14,75 tomahavk? vcen? 1,6 milionu dolar? za kus. To je p?kn suma financ, e? Dnes jsem se zase do?etl, e zt?ch 59 americkch st?el s plochou drhou letu dolet?lo a do syrsk leteck zkladny ajrt pouze 23, ostatn spadly do mo?e ?i kdov kam.

Jet? vden p?ed tokem se zdlo, e Trumpa si dosadil do Blho domu samotn Putin. Tato zprva, nejenom zBritskch list?, nbr i ztelevize a v?tiny novin, se tedy ukzala lich. Kja Dolej dokonce p?esv?d?oval ?ten?e, e Putin si Trumpa zpracovval pro sv zjmy u nejmn? deset let. Pokud by si Putin skute?n? vychovval po tak dlouhou dobu svho agenta, tak musel bt po nletu na syrsk letit? velice zklamn. Trump tedy Putina roz?aroval a zpronev??il se. M?eme konstatovat, e president USA Putin?v agent (u) nen, mon ale do jeho okruhu, kjeho blzkm spolupracovnk?m Putin nasadil agentku jako nenpadnou uklze?ku hovo?c pouze rusky.

Agresi do Srie ovem sneskrvanm nadenm p?ivtali vichni dosavadn odp?rci prezidenta USA v?ele sMcCainem. Vichni ameri?t jest?bov jako Lindsey Graham, Paul Ryan, Marco Rubio, Bill Nelson a Nancy Pelosiov hkali nadenm. tok USA p?ivtala tak Velk Britnie, Francie, Izrael a Sadsk Arbie. Jean Claude Junker, p?edseda Rady EU, tak podpo?il Washington v toku proti Srii. f britsk diplomacie Boris Johnson prohlsil, e vid?l d?kazy toho, e se reim syrskho prezidenta Bara Asada podlel na chemickm toku vIdlbu. Stanovisko polsk vldy: USA jsou garantem sv?tovho po?dku. Jsou chvle, kdy je t?eba konat. Premir Bohuslav Sobotka (?SSD) douf, e rychl reakce americkho prezidenta Donalda Trumpa pom?e tomu, aby se v Srii u neopakovaly toky chemickmi zbran?mi. Nasazen t?chto zbran je nep?ijateln zlo?in. Nen mon tolerovat pouit chemickch zbran nikomu a nikde na sv?t?. A samoz?ejm? se p?idali kobdivu i ?et nedo?kavci vlky, d?ve se jim ?kalo vle?n tv?i, jako nap?. Michail Romancov: No kone?n?. Toto m?lo p?ijt u p?ed lety. Za dobrou zprvu to povauje f ODS Petr Fiala, Ivan Gabal (KDU-?SL), Gazdk, Pospil a mnoho dalch militaristickch politik? a urnalist?.

Jet? p?ed pte?nm tokem to chvlemi vypadalo, e prezident Trump bude p?ece jen odvoln jako agent Putina, ?i jako psychicky nemocn a podobn?. Byl nucen se brnit. Prvn uklidnil vojensko-pr?myslov komplex. ?ekl vle?nm oligarch?m asi toto: Podvejte, navil jsem vm rozpo?et na vle?n ?ely o vy ?stku, ne m celkov? na obranu samotn Rusko. Co byste jet? cht?li? Vojensko-pr?myslov komplex byl saturovan, nebo? zisky budou i nadle bezproblmov? plynout. Podnikatel voboru vrad?n byli uklidn?ni a sn?jakmi toky proti prezidentovi p?estali.

Druh velice dob?e promylen akce bylo to bombardovn syrskho letit?. Myslm si, e bylo takt zm?rem, aby dv? t?etiny tomahavk? do cle nedolet?ly. Co asi Trump pronesl ke generalit?: Dv? t?etiny raket nedolet do cle, okamit? zruit kontrakt sanglickou firmou, jejich tomahavky nestoj za nic, a? vrt penzky. No a ud?l navc oprvn?nou ?istku vgeneralit?. Samotn bombardovn naprosto zklidnilo i McCaina, kter sneskrvanm zancenm p?ivtal tolik jeho oblben bombardovn. Take ze strany vle?nk? m u president pokoj. No a pokud za?nou znova proti n?mu n?jak pindat, to Trump zase nech n?kde n?co vybombardovat. Trump svm odp?rc?m odebral vekerou munici. T?mito tahy sice ztratil ur?it po?et mrumilovnch p?znivc?, ale to je zanedbateln, naprosto nevznamn, rozhodujc je fakt, e si naklonil na svou stranu vlkychtiv osobnosti. A kdy jet? tak bokem pron: Podvejte se na Obamu a Clintonovou, ani na Ukrajin? se jim nepoda?ilo rozpoutat po?dn konflikt sRuskem, zato j m?u klidn? u t?eba ztra. Sta?ilo jedno bombardovn a vichni jeho zap?ishl odp?rci oto?ili a maj ho za hrdinu. Jet? p?edev?rem mu nemohli p?ijt na jmno a dnes po bombardovn je geroj. Trump tohle ve d?l srozmyslem, nikoliv nladov? a nep?edvdateln?. Tyhle tahy mu ur?it? poradil (na?dil?) Putin.

Nebo je to vechno pln? jinak? Co kdy Putin na?dil Isilu aby pouili otravn plyn a svedli to na Assada? P?ece a budou p?edloeny definitivn d?kazy, e plyn pouili Isilovci, to bude Trump s jeho p?isluhova?i absolutn? zesm?n?n a znemon?n. Co by bylo na tom divnho? Takov vyst?n by se mn? docela lbilo. I kdy jak obvykle, by se to asi zahrlo do autu. Docela zajmav je ?nsk prohlen: ?na nikdy nezasahuje do vnit?nch zleitost jinch zem. Syrsk prezident byl zvolen syrskm lidem a my tento vb?r respektujeme.

***

Zv?rem pr troku morbidnch v?t.

mluva o zkazu vvoje, vroby, hromad?n zsob a pouit chemickch zbran a o jejich zni?en je sepsan v jazycch anglickm, arabskm, ?nskm, francouzskm, ruskm a pan?lskm, p?i?em vechna zn?n maj stejnou platnost, je uloena u generlnho tajemnka Organizace spojench nrod?. Dno v Pa?i dne 13. ledna 1993.

Take lidumiln politikov zakzali pouvat chemick zbran? (bojov chemick ltky), protoe tmto plynem zasaen ?lov?k zem?e, p?estane dchat, v?tinou do p?ti minut. Kupodivu ale nezakzali vrad?n jinm pomalejm zp?sobem, t?eba oby?ejn b?n ru?n grant doke snadno roztrhat b?icho, st?eva a vnit?nosti z?lov?ka vyh?eznou, a pokud nen okamit lka?sk pomoc, ?lov?k zmr p?lhodinu, hodinu, p?l dne ?i cel den. Podobn? zmr i ?lov?k na oby?ejn pr?st?el hrudnku, na utren kon?etiny apod. VHiroim? kv?li obrovskmu vedru skkali obyvatel do ?eky, nepomohli si, nebo? voda v ?ece byla va?c. Prkovn napalmem t?eba ve Vietnamu zp?sobovalo velice bolestivou smrt dlouhou dobu, cel tdny. (Napalm byl vyvinut v roce 1943 skupinou americkch chemik? vedenou harvardskm chemikem Louisem Fieserem. Ho? pomalu, pevn? lne k mstu, na kter dopadl. Ze zkuenost z druh sv?tov vlky vyplynulo, e zpaln pumy zp?sob a trojnsobnou kodu oproti t?tivo-trhavm pumm stejn hmotnosti.)

Jak d?vody vedly ony politiky kzkazu chemickch zbran (bojovch chemickch ltek) ale nikoliv kzkazu samopal?, d?l, tank?, bomb? Hlavnm d?vodem je fakt, e jejich vroba je velmi levn a d se vyrobit i doma v kuchyni, take ztoho neplynou skoro dn zisky. Kdeto vyrobit flinty, houfnice, bombardry, k?inky, pumy je docela nkladn a tud tak velice ziskov.

Insekticid Cyklon B, kter m?l IG Farben (I.G. Farbenindustrie) patentovn, zp?soboval smrt tak do t? minut. Dnes je zakzn. Kdeto takov napalm, to je v?ci?ka, se pouv dodnes b?n?, zajist u zmodernizovn a vylepen.

P?edstavme si teoreticky situaci, e jsme vTreblince a dostaneme volbu. M?eme si vybrat smrt bu? plynem Cyklon B nebo napalmem, co bychom si asi vybrali? J tedy ten zakzan cyklon B. Sobotka a demokrati by si ur?it? vybrali napalm, ten je po?d demokratick, kdeto plyn je totalitn, nacistick, Hitler?v, Saddm?v, Assad?v a podobnch ne-demokrat?. P?ece umrat zasaen napalmem je demokratick, kdeto cyklonem je totalitn a faistick. To teda j bych si vybral ten nedemokratick konec.

***

Vechno je na prodej, vechno lze koupit

No nen to vynikajc situace, kdy si ?lov?k m?e cokoli koupit? Cokoliv se mi zachce, to si koupm. Samoz?ejmou podmnkou je vlastn?n dostate?nho mnostv financ. Kdo je nem, m sm?lu, nem?e si koupit to, co by cht?l, ale stakovmi lidmi se nepo?t, ti se neberou v?bec vvahu, ti jsou jakoby ani nebyli.

Vna vesni?ce se odjakiva hrval fotbal. Sice nikdy nai fotbalist nepostoupili do krajskho kola, p?esto mlem polovina obyvatel se vdycky na utkn p?ila podvat, prodvalo se pivo, vno i ko?ali?ka, n?kdy n?kdo p?inesl na ochutnn i ?erstv? vyplenou slivovici, kdostn byla ?erstv? uzen ebra a klobsy a zreproduktor? se linula hudba. Bylo to docela p?jemn posezen. Jestli jsme prohrli ?i vyhrli, nebylo zase a tak moc d?leit. Chodval jsem tam i j, i kdy fotbal nijak nemiluju.

P?iel p?evrat a nstup kapitalismu, zm?nil se nejenom reim, ale i pom?ry vnaem vesnickm fotbale. Ve se za?alo pom??ovat pen?zi. Vemohoucnost pen?z je jedin spravedliv spole?ensk ?d, prohlaovali novope?en vt?zov a nazvali se svobodnmi demokraty. A skute?n?, nai fotbalist postoupili do krajskho p?eboru a vedli si nadmru sp?n?. To bylo slvy! Jak je mon uskute?nit takov pro ns vesni?any p?mo neskute?n postup? Jednodue. Po rozpadu naeho JZD z?stala przdn velk vrobn hala, kterou zprivatizoval n?jak ?edn?ek na bvalm ministerstvu obchodu, prost? jeho privatiza?n projekt vyhrl a zskal tu halu skoro zadarmo. Zam?stnal vce ne dv? stovky lid a na nae okresn pom?ry platil mzdy vy ne jin zam?stnavatel. Obchodoval sRuskem, tehdy mu to nikdo nevy?tal, neb u moci byl demokrat Jelcin. Zam?stnanci nesta?ili vyrb?t, podnik m?l velk odbyt, tak p?ibral dal d?lnky. Spokojeni byli snad vichni, od starosty a po d?chodce. Pro? taky ne, vdy? za?al sponzorovat i nae fotbalisty, co znamenalo, e nakoupil schopn hr?e odjinud. Soused mne lkal, abych jel p?es celou Moravu a do Blanska fandit naim fotbalist?m, aby se jim lpe hrlo. Samoz?ejm? jsem odmtl ?ka, e stejn? vyhraje to mustvo, kter m bohatho sponzora, na? tam jezdit, no ne? Po n?kolika letech velice sp?nho podnikn, prodal majitel svoji firmu n?jak francouzsk spole?nosti, koupil si jachtu a brzd Atlantik. Zajist e p?estal sponzorovat nae fotbalisty, no a tak zase hrajeme utkn pouze se sousednmi vesni?kami. Na jejich fotbalov um?n se u nechodm dvat.

A na jakkoliv sport jsem naprosto zanev?el, vdy? p?ece v?bec o sport nejde, jde pouze o prachy. Prob?h, na? kupuje n?jak rusk oligarcha slavn anglick sportovn klub? Na? kupuj ??an nai Spartu (nebo Slvii?). Prob?h, pro? hraje za nae nrodn (ba i ligov) mustvo n?jak Ke?an? Stejn je to shokejem a vpodstat? se vemi sporty. Hr?i se kupuj jak kon? na dostihy. Ale nic novho pod sluncem, to u ve star antice vlastnili oligarchov stje gladitor?. A fakt u tehdy se ty kluby gladitor? nazvaly stje, no jak stje pro kon? (stj ?ili chlv). A samoz?ejm? se o vsledku takovm ?i onakm majitel vdycky n?jak dohodli. Pak e prachy nevldnou sv?tu, ale vldnou, a nejenom ve sportu, ale t vpolitice.

Sociln demokrat vymysleli a zrealizovali p?mo geniln pln na snen nezam?stnanosti. Clem jejich obzvl? inteligentnho plnu bylo zvit po?et pracovnch mst tm, e nov? vznikl pracovn msto zajit?n na t?i roky budou zam?stnavateli dotovat ?stkou dv? st? tisc a t?i sta tisc korun. A skute?n? kromach p?mo jsal, kolik financ ze sttnho rozpo?tu utratil na nov? vznikl pracovn msta. Podnikatele tak jsali, to byla pro n? velice tu?n lta. Jak to ale vypadalo vpraxi? Nsledovn?. Spousta kapitalistickch podnikatel?, i docela malch, zruila na m?sc na dva zna?n po?et pracovnch mst jako nadbyte?nch, aby za pr m?sc? tot msto obnovili, ovem u snrokem na dotaci. I n vesnick velkopodnikatel propustil koncem listopadu vce ne dv? stovky zam?stnanc?, pr vrmci reorganizace. Proput?nci se museli hlsit na ?adu prce a kprvnmu lednu, tedy za m?sc byli znovu p?ijati na stejn msto. Na kadho znovu p?ijatho ale u s?stkou dv? st? tisc. Dobr npad socilnch demokrat?, no ne? Socani se chlubili p?ed nrodem, jake mnostv novch pracovnch mst zajistili. Tento zp?sob vyuili i investo?i zciziny, zaloili podnik, obdreli dotace a po t?ech letech firmu zase zruili. Podnikatel nejsou p?ece blb. koda, e kromach neuvd?l kpo?tu novch pracovnch mst i po?et zaniklch pracovnch mst, skre by bylo 1:1, jedno msto zaniklo, druh vzniklo. Ty spousty financ ze sttnho rozpo?tu nikomu nechyb?ly.

Ovem tehdy se d?ly i jin vesel kousky. N?kte? vy?taj v?rnmu katolkovi Ne?asovi, e za?dil crkevn restituce, ovem sociln demokracie podobn? naloila sp?iblin? stejnou finan?n ?stkou ze sttn kasy na vyrovnn dluhu Sov?tskho svazu. Sov?ti u ns m?li dluh p?iblin? 100 miliard korun (podle zprvy ministra financ ?SSR J. ka ze 14. 6. 1988 byl dluh ve voln? sm?nitelnch m?nch ?eskoslovenskch bank 3,7 mld. USD), kter dle uzav?en smlouvy m?li splatit dodvkami ropy a plynu. Jenome po sametovm p?evratu po cel republice zn?lo heslo, e skomunisty se nemluv, tak pro? se sruskmi komunisty na ?emkoliv domlouvat. Sov?tsk svaz se rozpadl a nai vldnouc m?li obavy, e nstupnick Rusko nebude schopno dluh uhradit, e to bude nevymahateln, proto urychlen? vlda premira Miloe Zemana prodala pohledvku soukrom spole?nosti Falkon Capital zhruba za p?tinu ?etn hodnoty. Spole?nost Falkon Capital sdlc ve dvoupokojovm byt? vsedmm pat?e panelku na p?edm?st enevy, bleskov? prodala cel dluh n?jakmu ruskmu oligarchovi a stejn? bleskov? firmu zruila. ?ist zisk p?mo na ruku tedy ?inil 80 miliard. Firma vznikla pouze kv?li tto transakci, komu a kam poslala firma onen ?ist zisk, se u nikdy nikdo nedov. Take crkevn restituce, prodej ruskho dluhu, zcizen celho komunistickho velmi p?ebytkovho d?chodovho pojit?n, prodej sttnho zlatho pokladu za mlem bezcenn dluhopisy apod. jsou ovem pouh drobn?stky, vak je tak nikdo ne?e, nikoho to nezajm.

e si tedy politikov mohou sklidnm sv?domm koupit prokuraturu a policii je p?ece normln a nikoho to nepobu?uje. e si mohou koupit vechny sd?lovac prost?edky od novin po televizi je p?ece tak normln. Prodvaj se fotbalov kluby, za zvratn sumy se prodvaj hokejist, boxe?i a v?bec sportovci, prodvaj se vydavatelstv novin, kupuj se poslanci, sento?i, policist e se um?lci sami vtrav? nabzej kprodeji, je naprosto normln, je to jejich tradice od prav?ku, um?lc?m bych to nevy?tal, je to jejich povaha, jeden den hlsaj n?co, druh den opak, to nen dn vada charakteru, je to jejich p?irozenost. Za prachy p?edvedou jakoukoliv spros?a?inu. A e se kprodeji nabzej samotn novin?i a televizn redakto?i, je tak logick a normln. Nevidm na tom nic zvltnho a neobvyklho, vdy? v kapitalismu se mus zpen?it vechno.

No a nen tedy vemohoucnost pen?z jedinm spravedlivm spole?enskm ?dem?

***

Dk za ?lnek. Jen tak pro legraci dodm, e jak kdysi p?i venkovskm fotbalu z reproduktor? linula hudba, dnes by po?adatel musel platit za autorsk prva nejmn? subjekt?m DILIA,OSA, INTERGRAM pokud ne i OOA-S, GESTOR, a OAZ a jestli bylo k mn pivko, ko?ali?ka, klobska ..., tak by nabzejc musel mt nejen ivnostensk list a vechna ta ov??en odbornosti a od hygieny, ale i za?zen k EET za vc ne 10 tisc K?. Tak n?jak nm takov zbava zlidov?la. Nevm, na kolik by p?iel ten fotbalplcek bu? klub nebo obec, nebo s pronjmem od soukromnka.

***

Kontrakto?i ?ili oldn?i (oldci)

To se v?era vlda USA postavila p?ed zrcadlo a zeptala se: ?ekni mi zrcadlo, kter vlda je na sv?t? nejmocn?j, nejndhern?j, nejmoud?ej a nejdokonalej? Zrcadlo odv?tilo: Uhni bokem, a? se m?u rozhldnout. Zrcadlo pe?liv? prohldlo kad kout na planety a odpov?d?lo: Nen takov vldy ve sv?t?, nebo? vechny maj armdu, tedy vojky.

No a my se budeme vtomto textu ptt, pro? a zjakho d?vodu mus mt stty armdu. lo by ji zruit? K?emu je takov armda pot?ebn? Co m za koly? Prost? jak je jej smysl? Odpov?? je prost - vojci jsou na sv?t? proto, aby vradili. Jin smysl nemaj. P?itom vechny civilizace kter kdy existovaly, m?ly za zkladn a nejd?leit?j zkon, ba p?mo p?ikzn - Nezabije! Platilo to i pro vechny civilizace o tiscilet star ne biblick (literrn) p?b?hy a plat to dnes i pro civilizace nevyznvajc k?es?anstv. P?es tenhle zkladn zkon Nezabije, m?ly p?itom vechny armdu. Je to tedy paradox a absurdita, vdy? ten zkladn zkon neplat a m?l by se tud zruit a msto n?ho by m?lo bt napsno, e zkladnm zkonem a p?ikznm je zabjen blinch svch. Na? se p?etva?ovat, no ne? Moc se mi lb ta dnen otev?enost a p?most generl?, hlavn? t?ch americko-natovskch, kte? otev?en? mluv o vyvrad?n celch nrod? a vpraxi to beztrestn? u po stalet provd - od Koreje, p?es Vietnam po Irk, Libyi, Srii, Ukrajinu, jin Ameriku a Afriku. No a presidenti za to dostvaj Nobelovy ceny mru. Nebo to p?ikzn alespo? upravit ve smyslu: Nezabije svho soukmenovce, ale zabjet lidi zjinho kmene mus, to je tv povinnost. Teprve to by odpovdalo realit?. Devadest procent obyvatel sv?ta je proti zabjen svch blinch a p?sn? dodruje p?ikzn Nezabije. Jak je tedy mon, e tato v?tina neprosad sv?j nzor?

Ale nedivme se vle?nictv velijakch ministr? a president?, to my jsme jim ktomu dali mandt, to my jsme je tm pov??ili a dali jim prvo, aby to d?lali. Nebo snad ne? Ale ano, to my jsme si zvolili vldy, kter to nam jmnem na?izuj a pchaj. No a vldnouc vdemokratickch sttech p?ece vdycky pouze pln p?n voli?? a ti si p?ej, aby vojci byli ur?eni kvrad?n svch blinch. Logick, no ne? P?ece kdyby si to voli?i nep?li, tak by si je nezvolili. A jak se to provd?lo vdobch, kdy demokracie jet? nebyla vymylena? Skoro stejn?, a na malou vjimku - krl, csa?, kne a podobn stv?ry se neodvolvali na p?n svho lidu, nebo? kvldnut byli povolni p?mo Pnembohem a bylo lhostejn, zdali to byl Jahve ?i Kristus, nebo Allh nebo dokonce Virako?a ?i Indra a iva, ba i Buddha. No a to vrad?n zd?vod?ovali tm, e bohov si to p?li. A t?ch u?ench pojednn o smyslu a vznamu vlek, o prvu na obranu a o prvu na tok a podobn?, jsou sepsny tuny a tuny. Naprosto nep?ehledn sm?sice nzor?, ?ten? se ob?as mus velice podivovat, kterak znm a inteligentn postavy historie zd?vod?ovaly vrad?n.

U vdob? prvnch zem?d?lc? nastala tak zvan d?lba prce, ne kad mohl d?lat vechno - ten d?l to a ten zas tohle (Werich). Co t?eba obyvatel dali za kol u?itel?m? No, u?it d?ti ?st, pst a po?tat. Co dali za kol doktor?m? No l?it nemocn. Co inenr?m? Stav?t mosty, silnice, eleznice, tovrny, panelov sdlit?, hrady, zmky, p?epychov residence apod. Co v?dc?m? Objevovat zatm neznm v?ci, atd. atp. No a co dali za kol generl?m? No p?ece vradit a ni?it ve, co jsme my vybudovali. U Komensk si trpce st?oval, e jedni vpotu tv?e a d?in? n?co vybuduj a zanedlouho p?ijdou jin, kte? to zase rozbo? a zni?.

Jak a pro? v?bec vojensk ?emeslo vzniklo? Bylo tehdy pot?ebn pln? stejn? jako jin ?emesla, byla pot?eba mt vojky stejn?, jako byla pot?eba mt u?itele, hrn??e, kov?e, obchodnky, finan?nky A kad takov ?emeslo pot?ebovalo speciln schopnosti a speciln kvalifikaci. Profi armda byla nutnost. Vsumerskm klnovm psmu (vEposu o Gilgameovi) se popisuje njezd lid zhorskch kmen?. Samoz?ejm? e oni njezdnci byli popisovni ve velice siln? negativnm smyslu, byli oble?eni pouze ve zv?ecch k?ch, v?bec neznali n?jak textilie, asi je nedokzali skute?n? vyrobit, jejich mluva se skldala nikoliv zn?jakch slov, nbr z velijakch sk?ek?, byli siln? pinav a zapchali na dlku. Co se jim lbilo, to si vzali, ostatn rozmltili, bylo jasn? vid?t, e neznali hodnotu v?c. Samoz?ejm? e Sumerov se museli brnit a zahnat je nazp?t do hor, p?padn? je pozabjet. Tady se st?etli usedl zem?d?lci slidmi, kte? byli jet? lovci a sb?ra?i. Pro zem?d?lce to ale byli agreso?i. Ovem nem?jme jim to loupen za zl, vdy? ti sb?ra?i na co p?ili, to si vzali, sn?dli a zbytky zahodili. V?bec neznali a nechpali pojem, e soukrom vlastnictv je posvtn a tak kdy se zatoulali do n?jak vesnice, znamenalo to pro n?, e nalezli bohat zdroj obivy, netuili, e z tohoto stromu nemohou trhat ovoce, nebo? ten strom m majitele. Bylo jim to nepochopiteln, no nen divu. koda, e tehdy nem?li n?jak havloidy ?i pravdolska?e, ti by je lskyplnmi slovy p?esv?d?ili, e si nemaj bez dovolen brt cokoliv, nbr poctiv? pracovat. Chce si natrhat hruky? To to nejd?ve pro vlastnka stromu mus odpracovat n?jak hodiny, teprve potom ti bude dovoleno utrhnout si pr hruek.

Jedinm velkm net?stm sv?ta je soukrom vlastnictv, a to nejenom vrobnch prost?edk?, co tvrdil u i Marx, a jak on sm ?kal: tot tvrdili mnoz p?ed mnou, a jak dodvm zase j, i mnoz jin po Marxovi. To nem nic spole?nho s n?jakou ideologi, t?eba se socialismem, komunismem, nboenstvm, to je prost? fakt. Spole?nost, kde je dovoleno soukrom vlastnictv vrobnch prost?edk?, je vdycky zsadn? otrok?sk a vle?nick. Ale v historii sv?ta existovaly i spole?nosti ne-otrok?sk a ?m se liily od na, byla prv? nemonost vlastnit vrobn prost?edky jednotlivci. To je to zkladn, to je ve, to je ten jednoduch a zkladn problm. U i J. J. Rousseau to trefn? vyjd?il: Toho, kdo si ohradil kus zem a prohlsil, e to je moje, m?li lid hned ze sv spole?nosti vyhnat.

Take prvn zem?d?lci se museli brnit njezd?m lovc? a sb?ra??, byla to prost? nutnost a vichni stm souhlasili. Kdy li vesni?an kopat zavlaovac kanl a potkali jednoho, kter snimi neel, nebo? m?l prv? ten den ncvik st?elby sku a hod ot?pem, nikdo mu to nem?l za nepat?i?n, protoe dob?e vycvi?en strce byl pro komunitu nutnost. Jak el ?as, tak lovc? a sb?ra?? ubvalo a ubvalo, a zmizeli pln?. Tak p?ili na to, e zem?d?l?en je vhodn?j ne nejist lov a sb?r. Jenome co te? svojky? U byli nepot?ebn, nebo? vude se provozovalo zem?d?lstv a kvetl obchod sp?ebytky. Vrobky ?emeslnk? se neustle zdokonalovaly. Vy mte nadbytek toho, my zase onoho, to ud?lme vm?nu. Za?aly vznikat spole?nosti nadbytku. U se zdlo, e, e vojensk ?emeslo zanikne, nebylo kni?emu pot?ebn. A skute?n? vznikla spousta vysoce funk?nch spole?enstev, kde neznali vojky a vl?en. U ns vEvrop? to byli t?eba Albigent, ale to byly u ns skute?n? pouh nepatrn vjimky, Evropa byla vdy vle?nick civilizace a je takovou podnes. P?itom se klidn? mohla ubrat pln? jinm sm?rem, sta?ilo akort, kdyby m?li Fni?an trochu p?zn? boh? a trochu t?st, ovem nem?li ani to ani ono.

Fni?an, kter id posm?n? nazvali kram?i, ovldali svmi obchodnmi aktivitami cel St?edozemn mo?e, vude zakldali obchodn st?ediska, nejznm?j bylo Kartgo, vypadalo to, e svmi obchodnmi schopnostmi ovldnou suvernn? cel st?edomo?. Kdyby se jim to poda?ilo udret, to to by byla navsost kladn zleitost - mrov sv?t bez nsil a vlek, pouze obchod. Mon by pr?myslov revoluce vznikla u vptm stolet a ne a vdevatenctm, stejn? tak by nutn? vznikla i racionln v?da. koda e Fni?an utrp?li porku.

Antick ?m si byl v?dom nastal situace - obchod a vzjemn vhodn spoluprce by p?evlcovala vle?nick ko?istnick a loupeiv ?m. V?mskm sentu zasedal sentor Caton (Cato star, plnm jmnem Marcus Porcius Cato Censor 234 p?. n. l. - 149 p?. n. l.), takov antick vlkychtiv McCain, kter kdykoliv se dostal ksentnmu ?e?n?n, a? u to bylo t?eba o regulaci prostituce ?i o zak?ivenosti bann?, na zv?r vdycky pateticky a heroicky vyk?ikoval: Ostatn? soudm, e Kartgo mus bt zni?eno (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam). Ze svho hlediska a zhlediska ?ma m?l Caton samoz?ejm? pravdu, v?d?l, e pokud Kartgo nebude zni?eno, ?msk ?e upadne do bezvznamnosti, proto Kartgo mus bt zni?eno. I ten McCain m dnes ze svho hlediska pravdu, protoe pokud nebude zni?eno Rusko a ?na, tak vedouc postaven USA ve sv?t? bude nezastaviteln? upadat.

Kartgo zni?eno tedy bylo, ale ?m m?l namle, sta?ilo by, kdyby Hannibal obsadil M?sto. Hannibal byl u p?ed branami (Hannibal ante portas, d?ti k?i?ely Hanibaj ante pojtas), ale dovnit? neveel. Zsadn chyba! Hannibal nezni?il ?m, naopak Scipio zni?il Kartgo. M?sto Kartgo m?lo asi 700 000 obyvatel, skoro milionov m?sto, vtehdej dob? obrovsk velkom?sto. ?man m?li pr desetinsobnou p?evahu. Vedl je Publius Cornelius Scipio Aemilianus, velmi schopn vojev?dce. Bojovalo se od domu k domu. Sedmnct dn trvalo, ne lehlo m?sto popelem. Ze vech obyvatel m?sta p?eilo jen asi 50 tisc lid. Kartgo opustili bohov, tedy t?st. Bohov dali p?ednost lupi??m. Vt?zov zbourali vechny domy, p?du p?eorali a posypali sol, aby zde nic nerostlo. Scipio v?d?l, e doshl velikho vt?zstv, ale prohlsil pr: "Je to slavn chvle, ale trp m? p?edtucha a strach, e stejn osud postihne jednou m vlastn m?sto." Byl to, a? vle?nk, moudr ?lov?k, pokud to skute?n? prohlsil. ?man samoz?ejm? vyloupili, vyrabovali, vydrancovali, vyplenili, vydrancovali a zni?ili tak vechna jejich obchodn st?ediska, no a stali se suvernnmi pny celho tehdejho sv?ta na dalch p?t stolet, ne je zlikvidovalo k?es?anstv.

Chvilinku bych se zastavil u Kartga a jeho osudu. Bylo to snad pln? nejd?leit?j vle?n st?etnut v historii - lo toti o sm??ovn tehdejho sv?ta - zdali p?jde sv?t cestou nensil a obchodu nebo cestou vlek a loupen. Je to srovnateln s vle?nm st?etnutm Hitlera a Stalina, kde taky lo o dal sm??ovn Evropy a vlastn? i sv?ta. Jenom si p?edstavme, kdyby Hitler zvt?zil, jak by to byl potom sv?t.

T?i tzv. punsk vlky

Punsk vlky (264-146 p?.n.l.) je ozna?en t? vle?nch konflikt? mezi ?mskou republikou a Kartgem. ?msk vojsko se skldalo z ob?an? placench oldem, v Kartgu panovala obchodnick oligarchie a kartaginskou armdu tvo?ili p?evn? najat ciz oldn?i. V takov bitv? u Eknomu se jednalo o nejv?t nmo?n bitvu v d?jinch lidstva. Z celkem 350 kartaginskch lod jich ?mani t?icet potopili a 64 zajali a dohromady se zde utkalo p?mo neuv??itelnch 300 tisc mu?. T?sn? p?ed oblhnm Kartga ale na ?msk jednotky ne?ekan? zato?il spartsk vojev?dce Xanthippos najat Kartgem a roku 255 p?. n. l. ?msk vojky drtiv? porazil. O ?trnct let pozd?ji zase ?man porazili Kartagince v bitv? u Aegatskch ostrov? a Kartgo se definitivn? vzdalo, muselo opustit vechna sv zem na Siclii a zaplatit p?es 83 tun st?bra. Po porkch z prvn punsk vlky bylo Kartgo finan?n? tm?? zruinovan. Nem?lo ani na zaplacen a udren vlastn armdy, Hamilkar tedy zmobilizoval veker finan?n prost?edky, sestavil novou armdu a vydal se na severozpadn cp Afriky. Odtamtud se p?eplavil na sever do dnenho pan?lska, kde dobyl velkou ?st zem. Po osmi letech strvench v tto nov kolonii vak ne?ekan? zem?el. Nastoupil pak za n?j jeho ze? Hasdrubal Sli?n, kter dobyl dal zem a na jihovchodnm pob?e Pyrenejskho poloostrova zaloil Nov Kartgo. Dan? z podman?nch zem pak brzy vrtily Kartgu jeho d?v?j moc a penze, take ji bylo kone?n? pln? p?ipraveno na novou vlku s ?many. Roku 221 p?.n.l. padl ne?ekan? i Hasdrubal, a velen se ujal Hamilkar?v syn Hannibal.

Za?tek druh punsk vlky. Na ja?e roku 218 p?.n.l. vyrazil Hannibal z Novho Kartga na sever. Jeho armda ?tala 50 000 mu? p?choty, 9 000 jezdc? a 37 vle?nch slon?. P?i p?echodu Pyrenej a Alp zahynulo 33 000 vojk?, polovina jeho armdy. P?esto nsledovaly drtiv porky ?ma. V lt? roku 216 p?.n.l. se udla sv?tov? proslul bitva u Cann. ?man zde m?li 80 000 p?k? a 6000 jezdc?. V tto krut bitv? padlo na 70 000 ?mskch vojk?. Na ja?e roku 211 p?.n.l. se pak v ulicch ?ma za?alo rozlhat: Hannibal p?ed branami! Jenome vtom okamiku byl sentem povoln, aby se vrtil se do Kartga. Na ja?e roku 202 p?.n.l. se s ?many utkal v bitv? u Zamy (asi 150 km jihozpadn? od Kartga), kde utrp?l rozhodujc porku. Publius Cornelius Scipio pak nadiktoval Kartgu mr. Muselo se vzdt ve prosp?ch ?ma vech zem mimo Afriku, vydat vechny lod? a postupn? ve spltkch rozloench do 50 let splatit 10 000 talent? (262 tun st?bra). Moc Kartga tak byla zlomena. ?m roku 149 p?.n.l. vypov?d?l Kartgu novou t?et a posledn vlku. Za?alo to uvalenm sankc. Kartgo p?ijalo nadiktovan podmnky. Kartaginci m?li vydat vechny sv zbran?, co u?inili, podvolili se. ?mu to ale nesta?ilo. ?m vyslovil dal p?mo len poadavek, e mus zbourat sv m?sto a mohou si vybudovat nov m?sto vzdlen minimln? 10 mil od mo?e. Tento poadavek ale u Kartgo odmtlo. Scipion se svm lo?stvem zablokoval kartaginsk p?stav a za?al m?sto oblhat. Kartgo bylo na vce ne rok od?znuto od okolnho sv?ta, jen se svmi vlastnmi zsobami. Na ja?e roku 146 p?.n.l. byl osud Kartga navdy zpe?et?n. P?eiv obyvatel byli prodni do otroctv, m?sto zmizelo z povrchu zem?. ?m zcela ovldl v?tinu st?edomo? a jeho hegemonie pak p?etrvala p?l tiscilet.

Znikem Kartga zanikla i kartaginsk kultura, kter byla poslednm zstupcem kultury Fni?an? a tak tm?? zanikla fni?tina, ale zachovalo se fnick psmo, kter dalo zklad psmu ?eckmu a tak latince.

Podrobnosti a detaily si lze p?e?st vknize Livius-D?jiny I a VII, vydno roku 1971-1979, velice zajmav ?ten, jako by psal o dneku. Copak to nep?ipomn dnen USA versus Rusko s ?nou? Jenom doufm, e ?nu a Rusko nestihne osud Kartga. Podobnosti jsou docela npadn. I dnes se bojuje d?m od domu (Stalingrad, Berln, Allepo, Mosul). A Putin dokonce p?evzal strategii jednoho z nejv?tch vojenskch gni? vech dob, tedy strategii Hannibalovu, kter zn?la: bojovat na zem nep?tele. Putin se pou?il z historie a ?k, e u nikdy nedovol, aby se vl?ilo na zem Ruska. Samoz?ejm? tut strategii pouvali vdycky Angli?an, u nich se vlastn? nikdy nevl?ilo, t?ch pr n?meckch bomb je zanedbateln zleitost, no a Ameri?an tak nikdy nevl?ili na svm zem. Jenome dnes je u jin situace - atombomby by padaly i u nich doma. P?ece ten Zpad v?ele sAngli, nejodporn?jm sttem v historii sv?ta, nem?e bt stle po?d v?rolomn, zrdn, proradn, podl jak bvala antick ?msk ?e. Anglie ovldala sv?t tak po n?kolik stolet, ?nu mlem vdevatenctm stolet zlikvidovala, porazila, ponila, a t?ch vlek vRusku vanglickm zjmu bylo nepo?tan?. Ale ani Anglie ani USA nem?ly tolik sly, aby je zni?ily jako Kartgo, tedy srovnaly se zem a posypaly sol. Ob? zem? se zt?ch surovch vlek vzpamatovaly a znovu u n?co podobnho nedovol. Kdy u bude vlka, tak bude na zem USA. Sperfidn Angli se u ani nepo?t, ta by zmizela cel hned prvn den vlky. I ten zv?r je podobn - USA postupn?, potupn? a pomalu upad, stejn? jak kdysi ta slavn antick ?e ?msk, a nen to vlivem k?es?anstv, i kdy

Pro zajmavost pr daj? ohledn? II. sv?tov vlky, kter se ?astnilo 50 stt? a bylo povrad?no vce ne 62,5 milion? lid. Po?ty zmrza?ench a trvale invalidnch se neuvd?j. Wikipedie uvd v tabulce po?ty ob?t vech z?astn?nch stt?, vdy je uveden po?et obyvatel sttu v roce 1939, po?et padlch vojk?, po?et civilnch ob?t, po?ty ob?t idovskho holokaustu, po?et mrtvch celkem a tabulku uzavr procento ob?t. Procento ob?t srdnat? bojujc Anglie ?inilo pouze 0,94, procento vle?nch ob?t USA ?inilo pouhch 0,32, N?mecka 10,82, Sov?tskho svazu 13,77 a u ns v ?eskoslovensku to bylo 3,51%. U jenom tahle procenta jsou p?ece dostate?n? vmluvn.

Anglie: 47.800.000 obyv., vojk? 382.600, civil? 67.800, holocaust 0, ob?t celkem 450.400, 0,94%

USA: 132.000.000 obyv., vojk? 407.300, civil? 11.200, holocaust 0, celkem 418.500, 0,32%

Francie: 41.700.000 obyv., vojk? 212.000, civil? 267.000, holocaust 83.000, celkem 562.000, 1,35%

N?mecko: 69.300.000 obyv., vojk? 5.500.000, civil? 1.840.000, holocaust 160.000, celkem 7.500.000, 10,82%

SSSR: 168.500.000 obyv., vojk? 8.700.000, civil? 13.500.000, holocaust 1.000.000, celkem 23.200.000, 13,77%

?eskoslovensko: 10.400.000, vojk? 25.000, civil? 63.000, holocaust 277.000, celkem 365.000, procent 3,51 %

Druh sv?tov vlka ale za?ala japonskm napadenm ?ny 7. ?ervence 1937. Pro ?nu a okol je Japonsko n?co podobnho jako pro Evropu N?mecko. Japonsk barbarstv dokonce p?ekonvalo to nacistick. Rasov nad?azenost japonskch vojk? umonila pchat nejhr?zn?j zv?rstva a experimentovn na lidech vd?jinch. Bylo povrad?no 22 milion? civilist?, co ?ad ?nu v po?tu vle?nch ob?t hned na druh msto za Sov?tsk svaz. (Okupaci Filipn nep?eil kad dvact Filipnec.) Japont nadlid se ?dili heslem: vechno zabt, vechno vyplit, vechno vydrancovat. ??an a Japonci se dnes navzjem vnmaj jako nejmn? sympatick nrody. V sou?asnosti se i vJaponsku historie vlky zleh?uje a upravuje, stejn? jako u ns. Vteleviznm serilu o II. sv?tov vlce vzb?rech boj? u Stalingradu jsem zaslechl nsledujc koment?, kn?mu nen co dodvat: Barbarsk toky sov?tskch hord brutln? to?ily na spo?dan pozice n?meckho wehrmachtu.

VJaponsku, v zemi vychzejcho slunce, se nemluv t?eba o nankingskm masakru, nbr pouze o incidentu. P?ed vypuknutm vlky m?l Nanking okolo jednoho milinu obyvatel. P?ed p?chodem japonsk armdy mlem polovina obyvatel odela zm?sta. B?hem n?kolika prvnch tdn? zni?ila armda ohn?m t?etinu celho m?sta a t?i ?tvrtiny vech obchod?. Bylo zmasakrovno 430 tisc obyvatel, tedy skoro p?l milinu lid (historik Liu Fang-?u). Japont nadlid b?n? pouvali bodky a me?e, po?dali sout?e ve stnn hlav, o ?em obdivn? referovaly reporte japonskch novin, civilisty upalovali zaiva, t je poh?bvali zaiva, nechali usmrcovat psy a jet? si to fotili. Lid byli pouvni jako figurny pro vcvik nov?k? k toku na bodky. Vrady obecn? provzelo mu?en a mrza?en. Mrtv t?la hzeli do ?eky. Podle odhadu tehdejho japonskho majora ty Hisaa bylo do ?eky nahzeno na 150 000 t?l. Hlavn velitel vojsk vNankingu, princ Asaka Jasuhiko, vydal rozkaz pozabjet vechny zajatce. Holt nadlid, ta slavn elita nroda, se chovala stejn? vnacistickm N?mecku i vJaponsku. Desetitisce en bylo odvle?eno do japonskch vojenskch nev?stinc?.

Nep?ipomn vm to Kartgo? Japonsk vlda k dnenmu dni tvrd, e po?ty povrad?nch jsou p?ehnan. N?kte? politikov dokonce prohlauj, e cel masakr je vmysl a e si to vymysleli ??an, kte? tm popinili obraz Japonska. 16. kv?tna 2017 pamtnk ob?tem v Nankingu jako jeden z prvnch zahrani?nch politik? navtvil ?esk prezident Milo Zeman se svou manelkou b?hem sv oficiln nvt?vy ?ny. ?nsk prezident Si ?in-pching mu za toto gesto pod?koval.

Nboenstv, rasismus a vrad?n

Kdy tedy docela dob?e placen vojci chrnc vesnice a m?sta p?ed lovci a sb?ra?i p?ili o tak vhodnou prci, dumali nad tm, jak si sv ?emeslo uchovat i pro budouc ?asy. Nejd?ve celkem logicky prohlaovali, e budou ochra?ovat kupeck obchodnick povozy (karavany) p?ed p?epadenm od lupi??. To ovem mohly klidn? d?lat i civiln neplacen takov tehdej lidov milice. Vojci museli vymyslet n?co pdn?jho, d?razn?jho a zvan?jho. P?ece nem?eme jen tak p?epadnout a vydrancovat vesnici tam za potokem, vdy? t?ch vzjemnch s?atk? je spousta, skoro vichni jsou navzjem sp?zn?ni, obchodn vztahy dobr, napadnout je nem?eme. Dumali a dumali, jak to za?dit, aby to lo. A te? p?ichz na scnu nboenstv, jet? donedvna cosi naprosto ned?leitho a lhostejnho, n?kde v??ili vkouzeln studnky, jinde ve star duby, pot??ky, skly, zv?tka a vdvno zem?el fantasiemi obda?en starce. Docela nekodn ba docela p?jemn. To p?ece nelze zneut pro n?jak nepravosti. Obyvatel starov?kch nrod? vnaprosto p?evaujcm po?tu provozovali tzv. polyteismus, tedy uctvali velk a nep?ehledn mnostv boh?, bohy?, a poloboh?. Byli ktomu bezvhradn? tolerantn - vy uctvte to, my zase to, p?i nvt?vch nevhali zajt do jinho chrmu na po?est jinho boha. Bylo to podobn spe um?leckmu zitku ne n?jak nboensk extzi. Jet? antick ?m na cest? z Forum Romanum ke Kapitolu m?l sochy boh? vech nrod?, mimo idovskho. id tam sochu svho boha Jahveho necht?li mt, protoe jejich b?h je neviditeln, co ale ostatnm nrod?m p?ipadalo velice zvltn a podivn.

J bych byl pro napodoben starho ?ma. P?edstavme si Karl?v most a na n?m vnadivotn velikosti sochy hlavnch boh? vech nboenstev sv?ta. Na ?estnm mst? by byla zajist k?es?ansk socha boha Otce (Jahveho), pak jet? socha boha Jee Krista, ale stm t?etm bohem Duchem svatm by m?li katolci problm. V?tinou ho zobrazuj jako holubi?ku, take nad hlavou Jahveho by krouila holubi?ka. Nad Jeem Kristem by ale krouit nemohla, nebo? to by potom byli Duchov svat dva a tedy bohov by potom byli ?ty?i a ne jenom t?i (svat Trojice) a tak to p?ece nelze. Ur?it? by to ale n?jak naistalovat zvldli, kdy tak by jim pomohl sinstalac Ducha svatho um?lec David ?ern, kter je zt?lesn?nm establimentov vulgarity.

id by jistojist? zase odmtli instalovat sochu Jahveho a to se stejnm zd?vodn?nm, jak to bylo vysv?tleno t?m ?man?m - n b?h je neviditeln. To by ale nijak nevadilo, nebo? existuje sekta Jehovist?, kte? by naopak velice ochotn? sochu Jehovy tam umstili. Take Jahve by tam byl dvakrt, jednou jako k?es?ansk a podruh jehovistick. Samoz?ejm? by se nutn? museli nainstalovat i n?jac anti?t bohov, t?eba Zeus, Afrodita, Poseidon. ZEgypta by to mohl bt Amon, Anubis, Hathor, Ptah, Thovt, Usir (Osiris). Egyp?an m?li bohy doslova na ve, byl b?h psma, b?h zem?elch, b?h mumifikace, bohyn? spravedlnosti a mnoho, mnoho dalch. Faraon Amenhotep IV. z 18. dynastie, znm jako Achnaton, m?l vmyslu nastolit monoteismus, tedy uctvn pouze jednoho jedinho boha Atona a sm se prohlsil za jeho vt?len. Co byl vhistorii prvn znm pokus o nastolen jednoho boha-dikttora. mysl se mu ovem nezda?il, pr byl dokonce zavrad?n, a nadle fungoval polyteismus. ZPersie (rnu) by to byl jenom Mazda a Ahriman, nebo? zsadn lohu nboenstv tto civilizace hrlo uctvn slunce. ZIndie bych doporu?oval Brahmu, ivu, Vinua, Sarasvat, Lakm, Parvat plus temn bohyn? ni?itelky Durgu a Kl. Dokonce bych byl i pro n?jakho boha zAmeriky, t?eba toho krvela?nho boha Aztk?. Bohy by vybrala n?jak magistrtn komise nebo Herman sHalkem.

No a co s?nou kdy je to ateistick zem?? Nikdy nepot?ebovali n?jak bohy, protoe v?d?li, e sv?t je v neustlm pohybu, e n?jak stlost neexistuje, e detail nelze odd?lit od celku a celek nelze odd?lit od detailu, e protiklady harmonizuj krajnosti (jing a jang), e Konfucius poloil zklady nejenom jak se m chovat a jednat kad jedinec, ale i jak se m racionln? ?dit stt, no a ktomu n?jac iracionln (nadsmyslov) transcendentn bohov nejsou pot?ebn. No a taoismus? Taoismus nelze povaovat za nboenstv, neobsahuje absolutn? dnou ideologii, je to spe za?aditeln pod pojem um?n, vak tak nen nijak moc roz?en, obdivuj a provozuj taoismus snad pouze jedinci majc vlohy pro um?n, je to vlastn? okrajov nekodn a velice poetick zleitost. J samoz?ejm? tao obdivuji a velmi si ho cenm. Docela rd bych se vdycky zastavil u soch Lao-c a ?uang-c' ale i u sochy Konfucia. Byl bych dokonce pro umis?ovn soch boh? vulicch a na nm?stch. Boha vlky rese bych umstil p?ed budovou ministerstva vlky. B?h zlata Pltos by si lebedil p?ed bankami. I b?h vna, opilstv a orgi Dionsos by nael ur?it? msto k uplatn?n. B?h Hermes je bohem obchodu, krde a zlod?j?, jeho vyobrazen by se krsn? vyjmalo p?ed nam parlamentem i p?ed sentem.

To by se mi docela lbilo, to by byl ten prav skute?n multikulturalismus.

Pr?vihem ovem je, e onen p?ekrsn polyteismus (tisce ndhernch kv?t?) byl p?evlcovn nemilosrdnm, neltostnm, surovm a krutm monoteismem. Co se nepoda?ilo Amenhotepovi, to se poda?ilo id?m, mon to p?ebrali zEgypta prv? od n?ho. Izraelit jako jedin nrod ve sv?t? m?l pouze jednoho boha Stvo?itele jmnem Jahve, kter stvo?il sv?t a samoz?ejm? i cel vesmr p?esn? v ned?li v 9 hodin rno 23. ?jna 4004 p?ed Kristem, co vypo?tal arcibiskup James Ussher . Dle talmudisty Hillela to bylo 7. ?jna 3761 p?ed Kristem a dle byzantskho kalend?e pak sv?t vznikl dne 1. z? 5509 p?ed narozenm Krista.

id jsou p?esv?d?eni, e Jahve si je vyvolil jako nejskv?lej nrod ze vech, m je taky nejrad?ji, p?mo je miluje, ostatn nrody zavrhl a ur?il jim, aby Izraelc?m slouili. Izraelit se prohlsili za nrod vyvolen, nejlep, nepostradateln, vjime?n. Odkud zn dnes echo t?chto nzor?? Jako ozv?nu tot slyme dnes zUSA: Hillary Clinton, 25. ?ervence 2016: Jsme nejskv?lej zem?, kter kdy byla na Zemi za celou historii vytvo?ena. Nebo Joseph S. Nye 2002: Od starho ?ma se dn nrod nety?il tak vysoko nad ostatnmi. Stl zstupkyn? USA p?i OSN Nikki Haleyov prohlsila, e Spojen stty jsou pro cel sv?t sv?domm a tto lohy se nevzdaj. (Pouze ti, co postrdaj rozum, se mohou povaovat za vjime?n a nenahraditeln.)

Aby si Izraelit tu jedine?nost udreli, bylo nutn zsadn? se odliit a odd?lit od nrod?, kter je obklopovaly. A tak prorok Nehemi na?dil propustit vechny manelky neidovskho p?vodu, co je rasismus v?ist krystalick podob?. id vt dob? praktikovali mnohoenstv, take n?kte? jedinci museli propustit t?eba i t?i manelky. Zkaz mnohoenstv id?m vEvrop? byl na?zen a v10. stolet. Pr i franck idovsk kupec Smo m?l manelek p?t a nepropustil ani jednu, asi to byly vechny rasov? ?ist idovky. Sice prorok Nehemi je pouh literrn romnov postava, tedy fikce, nebo? mimo Bibli o n?m nen nikde ani zmn?i?ka, dn mimobiblick doklady neexistuj, ale to id?m nevad, neberou to vvahu a maj ho za relnou postavu. N?co jako kdybychom my povaovali za relnou postavu praotce ?echa a kn?nu Libui a ?dili se jejich na?zenmi.

Samoz?ejm? tato vyzvav provokativn nad?azenost vzbuzovala veobecn odpor. U vdob? patristiky n?kte? p?edstavitel novho nboenstv, tedy k?es?anstv, se pohorovali nad idovskou domlivost a tvrd? odmtali Star zkon. My mme Jee Krista a starho krutho Jehovu nepot?ebujeme. A id nejsou vyvolenm nrodem, nbr nrodem bohem zavrenm, nebo? nep?ijali Jee Krista a navc maj vinu za jeho uk?iovn. V pr?b?hu v?k? se to urovnalo a k?es?an p?ijali za sv?j i Star zkon a i Jahveho. Judaismus a k?es?anstv spolu docela vychzely a spolupracovaly, a na ob?asn excesy-pogromy natvanch domorodc?.

Ani muslim?m se n?jak nelbila ta idovsk nad?azenost a prohlsili, e id naprosto patn? vykldaj a vysv?tluj Star zkon a e pln? zkreslili lohu boha Jahveho, p?ece b?h nem?e mt jmno a nikdo zlid nem?e v?d?t, co si b?h mysl a ?in. id jsou proto heretici, odklonili se od boha (Allha). Jedin sprvn vklad je islm. Vyznava?? islmu je p?l druh miliardy, kdeto vyznava?? judaismu je pouhch pr destek milion?, co je tak jasn d?kaz toho, e islm m pravdu a vysoce p?evyuje hanebn, bezcharaktern a odporn judaismus. Muslimov maj vztah kidovstv jasn? vy?een, tedy siln? negativn.

Hitler doel ve vztahu kjudaismus do plnho extrmu. Ud?lal ale vpodstat? tot, co idovt talmudist, akort vobrcenm gardu. Prohlsil za nad?azenou rasu Germny (takov Nibelungov jako nap?. Wotan, Siegfried, Brnnhilde), ostatn nrodov jim budou slouit, Slovan jsou podlid vhodn tak kotrockm pracm a id ani klidskmu druhu nepat?, proto je nutn tyto ne-lidi pln? vyhubit. Schzelo mlo ktomu, aby se to Hitlerovi poda?ilo. Kdyby zvt?zil n?meck faismus, to dnes by se o judaismu nic nev?d?lo a oficiln? by se vyu?ovala ve kolch teorie o dut zemi (Hrbiger). Kolik jenom lench hovadin tv?cch se jako pravda vdme vtelevizi a m?eme si p?e?st na internetu. Neuv??iteln. Tak pro? ne dut zem?? U Karla Hoffa jsem si s chut p?e?etl nzor, e uvnit? t dut zem?koule je jet? jedna mnohem v?t zem?koule. Nu a pro? ne?

Jakkoli nboenstv je pokad p??inou d?len lid na nadlidi a na podlidi. Kpln dokonalosti to p?ivedl hinduismus, kter j osobn? povauji za absolutn? nejhor len nboenstv. Ten snad nejvc rafinovan rasismus vznikl vIndii. P?vodn? bylo rozd?leno obyvatelstvo dle p?slunosti krase. Dobyvatel, tedy rijci blch tv?, se prohlsili za nadlidi, tmav obyvatelstvo ozna?ili za podlidi. Vtom nejlidnat?jm zem sv?ta ovem rasovou ?istotu, jak fungovala na mali?km zem Izraelit?, nelo n?jak na?zenm za?dit, prost? b?n? dochzelo kmen ras. Vhinduismu tedy rozd?lili obyvatele do nepropustnch kast, co je vlastn? takov zast?en forma rasismu, kdo se vjak kast? narodil, tak vn i zem?el. Ale p?mo ?belsky rafinovan? p?idali tzv. reinkarnaci, teprve po smrti se m?e p?evt?lit do vy kasty a to jen vp?pad?, e bude poslun, bude-li vzpurn, tak se p?evt?l do kasty ni ba a t nejni. Je to lpe vymyleno ne to k?es?ansk nebe. Naho?e jsou ti vzneen a dole ti pod?adn podlid. Je a bude i vbudoucnu problmem kastovnictv n?jak zruit, vypad to p?mo nemon. U jenom ztohoto d?vodu se Indie nikdy nem?e vyrovnat ?n? se stejnm po?tem obyvatelstva. Vnaprost chudob? ije vce ne polovina obyvatel Indie.

V?n? vpodstat? d?di?n lechta n?jakch nadlid nikdy nevznikla. Kdo m?l zjem o n?jakou sttn funkci, musel se podrobit nro?n v?domostn a morln zkouce, jeho potomek, pokud cht?l n?jakou funkci, se tak musel podrobit on zkouce, p?ihlsit se mohl kdokoliv. dn demokratick volby, pouze odbornost, schopnosti a morln profil (za korupci jsou drastick tresty), ?ir pragmatismus - nen d?leit zdali je ko?ka ?ern nebo bl, d?leit je, e chyt myi. Funkce se samoz?ejm? ned?dila jak u ns, kde sta?ila rodov p?slunost, take n?jakou d?leitou a odpov?dnou sttn funkci mohl zastvat i naprost idiot, hlavn? e m?l lechtick p?vod. Tedy v?n? nikdy nebyly po stalet p?sobc lechtick rody, jak tomu bylo a je veuroatlantick civilizaci, kde existuj t?i kasty i dnes - jedno procento lechty, deset procent jsou slouhov, knim m?eme za?adit i duchovenstvo a t?et stav, t?ch 90 procent tvo? oby?ejn lid. Ned?lme tedy lidi dle rasy, ale d?lme obyvatele na t?i kasty, co ale je jedno a tot. Jak vid?t, lechtu se nepoda?ilo zruit, i kdy n?jak pokusy byly. Marx to zjednoduil na pouh dv? kasty, ?kal, e existuj pouze dv? kasty - vyko?is?ovatel a vyko?is?ovan.

Vrtm se ale zv?rem kjudaismu, kter je veuroatlantickm prostoru velice podstatn, d?leit a vlastn? nepostradateln. Dovolme se p?ece neustle judeo-k?es?anskch ko?en?, e? Izraelit p?emleli jak ovldnout sv?t. Armdu nemme, silou to tedy nep?jde. Obchodem taky ne, vdy? skoro nic po?dnho nevyrbme, nemme co kprodeji nabdnout. Jak tuto situaci ?eit? Nali ?een. Kdy nelze sv?t ovldnout armdou ani obchodem, to zavedeme lichvu, a roky nm spolehliv? zajist podroben kterhokoliv sttu, kter jen budeme chtt. Je to navc mnohem elegantn?j zp?sob jak p?inutit ciz nrody knaim slubm ne vrad?nm ?i obchodovnm. Lichva je p?mo geniln vynlez - podobn? jako kdy si n?kdo ohradil kus zem? a pronesl-to je moje. Samoz?ejm?, kdy se zjistila vhodnost tohoto zp?sobu ovldn, to ten zp?sob p?ejali i neid, napodobili je. Gjov mohli dokonce vlastnit bez problm? i banky, ale hlavnmi hr?i z?stali nadle id tak jako tak, protoe hlavn centra lichvy, tedy vznamn a rozhodujc banky (centra), m?li a maj po?d ve svch rukch pro ns neviditeln fov vpozad. id se stali bank?i krl? a krlov bank??, zn prastar proslaven slov. Vlek se nikdy ne?astnili, ale vdycky vlky finan?n? zaji?ovali, nebo? zisk byl mnohem vy ne jenom lichva. T?eba vdob? t?icetilet vlky podporovali stejn? jak katolky, tak i protestanty, vak tak, a? m?sta byla poni?ena tou ?i onou stranou ?i ob?ma, ghetta z?stala ale nedot?en. Kdokreslen jet? jednu v?ti?ku zProtokol? sionskch mudrc?: Rozptleni po celm sv?t? nesmme nazvat svm dn trval bydlit?, ale musme se vdy objevit tam, kde je sklize? nejbohat.

Krtk vsuvka o sttu Izrael: Ani v dvn minulosti stt Izrael vlastn? nikdy jako samostatn stt neexistoval, vdycky to byla provincie (kolonie) bu? Egypta, Peran?, Asy?an? a naposled antickho ?ma. id od roku 132 n.l. nem?li nikdy vlastn stt, bylo to tzv. rozptlen (diaspora), vyhnn do sv?ta, po likvidaci vzpoury Vespasinem. A v roce 1948 za souhlasu vt?znch mocnost a OSN vznikl stt Izrael, kter dle mho nzoru nem?l nikdy vzniknout. P?ece holokaust provd?li n?me?t nacist, pro? tedy vt?zn mocnosti neur?ili, aby stt Izrael vznikl na zem N?mecka, to by tehdy nebyl dn problm, vdy? v t dob? miliny lid byly p?est?hovvny, hlavn? z Polska a ?SR. Mocnosti mohly klidn? na?dit vyst?hovn domorodc? t?eba z n?jakho spolkovho sttu a darovat toto zem id?m, kde by si mohli za?dit sv?j idovsk stt. Od vzniku sttu Izrael na arabskm zem Palestiny jsou neustl konflikty a ne?eiteln problmy. Kdyby vznikl stt Izrael v N?mecku, dn problmy by nikdy nevznikaly. Dnes m stt Izrael rozlohu 21 640 km a po?et obyvatel 6 milin? (celkem i s arabskm obyvatelstvem 8 milin?). Je to srovnateln s velikost Moravy s 22348 km. N?mci by mohli jako odkodn?n za holokaust darovat id?m n?jakou spolkovou zemi p?iblin? stejn velikosti. Nemuselo by to bt p?mo Bavorsko, to je docela velk zem? s rozlohou 70 549 km, ale takov Braniborsko, Hesensko, Meklenbursko, Anhaltsko, lesvicko maj rozlohu velikosti Moravy a dnenho Izraele, take ob?tovat jednu z t?chto zem pro Izraelity by bylo posta?ujc.

Kontrakto?i ?ili njemn vrahov

A co generlov? Nboenstv pro n? byla p?mo mana nebesk. V?e?n amani, pozd?j kn?, zblbovali sv blin existenc jedin pravdy. A to jet? nem?li televizi ani internet. My vnaem m?ste?ku v??me vposvtnost toho ?i onoho, vsousednm m?ste?ku vto nev??, jsou nev?dom a blb. My mme pravdu, oni ne. Vznikaj semnka nenvisti, zkterch kn? vyp?stovali obrovskou nevraivost a z? kcizmu. Obyvatelstvo se poda?ilo za angaovan pomoci kn? zblbnout knenvisti ksoused?m tam za potokem, a u se to rozjelo. Vojci zjistili, e lze zbohatnout i bez prce, prost? krde, to vymleli velijak d?vody kzahjen taen. Oni v?? vjinho boha, tedy hrrr na n?! P?itom lo o pouh lup. ?emeslnci - odbornci voboru vrad?n, se vcelkem krtkm ?asovm obdob stali nejd?leit?j slokou snad kadho vznikajcho sttnho tvaru. M?li p?ednost p?ed zem?d?lci a tak p?ed ?emeslnky vyrb?jcmi b?n a pot?ebn vrobky pro obyvatelstvo. Kasta vojk? m?la vdy v?t d?leitost ne samotn ekonomika sttu. ?eho se ve sttu nedostvalo, to lo p?ece uloupit u soused?, na? jaksi obchod, kdy si to silou m?eme vzt zadarmo. Funguje to tak dodnes. Prost? - ?eho mme nedostatek, to ukradneme. Jednoduch a p?mo?ar logika, e?

VEvrop? vznikly stovky samostatnch knectv-stte?k?, t?eba takov N?mecko se skldalo mlem zpadesti nezvislch uskupen jako nap?. Prusko, Bavorsko, Sasko, Braniborsko Kad kntko m?lo sv kontraktory, tedy za penze najat vojky. Mldenc?, kte? si zvolili vojensk ?emeslo za svoji obivu, bylo dostatek. Jak uvaovali? Na vojnu p?jdu, t?ikrt denn? dostanu najst, oblknou mne, boty daj, v teple budu spvat, to bude vynikajc ivot, vcivilu hladem pojdu. Vldnouc zm?rn? udrovali obyvatelstvo vchudob?, a co potom t?m chudk?m zbvalo? Stejn je to dnes, ne makat n?kde u psu a nemt ani na zaplacen njemnho, hladov?t, to to rad?ji budu oldkem. Nmitka, e p?ece m?e p?ijt o ivot, je irelevantn. Nen pot?ebn mt dn obavy. U vdob? I. sv?tov vlky poji?ovny v USA zjistily, e pojistit vojky je mnohem vhodn?j ne pracujc d?lnky, vdy? po?et smrtelnch raz?, kter musela hradit poji?ovna mrtvm hutnk?m, hornk?m, slva??m apod. byl mnohem vy ne mrtvch vojk?. Je proto naprosto logick, e bt oldkem je vhodn?j ne bt zam?stnn v pr?myslu. V sou?asnch vle?nch konfliktech zejmna v Irku a Afghnistnu, americk armda vyuv tak slueb oldk?. Jejich po?et i mra jejich zapojen je bezprecedentn. Z daj? Pentagonu z poloviny roku 2009 je v Irku 132 610 civilnch kontraktor?, kte? funguj coby soukrom vojci. Jejich po?et p?edstavuje podle daj? americk GOA (Government Accountability Office) z roku 2007 tm?? polovinu - 48 procent. Jenome oldci nepodlhaj mezinrodnmu prvu. Sice oldn? nem v p?pad? zajet prvo vle?nho zajatce, ale to v boji o p?eit nen zase tak d?leit, no ne? Zam?stnavatel kontraktor? otev?en? prohlauj: My jsme soukromnci, dn novin?e a televize ksob? nep?ipustme, co nm m kdo kecat do na prce. f ?ekne: oldci! Z tohoto m?sta je pot?eba ud?lat Lidice nebo Kartgo. Vte co jsou Lidice ?i Kartgo? Vte, jak skon?ilo? Vysv?tlm vm to. Kontrakto?i zadan kol samoz?ejm? spln, vykonaj pe?liv? rozkaz, maximln? se dot - a kolik na ruku?

P?estavme si ve?er den p?ed bitvou na Bl ho?e, kde v hospod? u piva a vna a ko?alky popjej dva oldci: Ahoj kamarde, jak se vede, old dobr? J sloum u katolk?. J zase u protestant?. Minule jsme jednoho generla museli zapchnout, necht?l platit, zadroval old, tak co s nm (p?edek Schwarzenberga). A n?jak opleta?ky byly? Ale kdee, vechno v po?dku i old byl hned vyplacen i ten zadren. Na kterm k?dle bude? Nebudeme stt proti sob?, no ne? A po bitv?, pozt? zase tady a zase spolu popijeme. A potom co m vplnu, kam p?jde? Kam? Ale asi do Branibor, tam kne solidn? plat, nebo mon i do Uher, tam pr plat mnohem lp, to co, p?jdeme spolu? Dme se zase dohromady?

A v19. stolet Bismarck uskute?nil sjednocen jednotlivch n?meckch stte?k? vjeden celek, podobn? na tom byly i jinde. A pot vznikly tak nrodn armdy. Vldnouc elity se mezi sebou dohodly, e i vle?n st?ety mus mt ur?it pravidla, nap?. civilnho obyvatelstva se boje netkaly, vle?n zajatce bylo zakzno usmrcovat, nelze pouvat bojov plyny apod. Tyto dohody ovem nem?ly dlouhho trvn, u vI. sv?tov vlce se hrub? poruovaly a ve II. sv?tov vlce pozbyly platnosti pln?. Vlky se vedou brutln? barbarsky. Ale p?ece jenom po?d plat, e poruovn dohod je vle?n zlo?in, kter m?e bt soudnm tribunlem potrestn. Soudn tribunly jsou ovem frakou a divadeln komedi, nebo? vdy soud vt?zov poraen.

Aby se presidenti, generlov a minist?i vyhnuli soudnmu sthn za vle?n zlo?iny, to si najmou kontraktory, pro kter n?jak vle?n normy neplat, tud nemohou bt postaveni p?ed n?jak tribunl. Holt vrtili jsme se do dob feudalismu, kdy zt?ch nejv?tch a nejsp?n?jch lupi?? se stvala lechta. V sousednm knectv vldne m?j brcha, je to docela prosperujc a bohat zem, b?te a zavrad?te mho bratra a lup p?ivezte ke mn? osobn?. Aby to nakraden a uloupen uchoval pro potomky a uchrnil p?ed sousednmi lupi?i, musel si po?dit po?dnou ochranu. Feudln kne byl tak siln a mocn, vjak m?e si mohl dovolit vydrovat oldn?e, tedy kontraktory. Dnen plutokrati d?laj tot. Stt je mocn a vlivn pouze vtakov m?e, jak silnou m armdu. Platn u n?kolik tiscilet.

Merkelov asi uvauje takto: Stav pohonnch hmot pro tanky je zatm bez problm?, Putin i nadle posl do N?mecka ropu a plyn, take vpoklidu m?eme nae tanky p?emstit kruskm hranicm. A n ministr obrany herec Stropnick nemus mt obavy, e by nai vojci pod n?meckm velen na ruskch hranicch p?eb?hli jak minule rad?ji do zajet, zbab?le dezertovali a p?eli na stranu nep?tele, ne by bojovali za svou vlast a csa?epna. To skute?n? nemus mt obavy, vdy? nai vojci jsou kontrakto?i. Take je pro jistotu nemus poslat jak nedvno do Afriky, kde nemaj monost nikam dezertovat, tud mus bojovat srdnat? a odvn?, jinak by je domorodci pod?ezali. Herec m?e sklidnm sv?domm poslat nae udatn vojky na ruskou frontu a mohl by velenm naeho tvaru pov??it Jaromra t?tinu, kterho by m?l povit na brigdnho generla, nebo? je nutno imperialistickm choutkm Putina u?init rzn konec. Ovem i kdy bude EU pln? islmsk a vude bude platit prvo ara, to Putinovi n?jak moc vadit nebude, nebo? i oni budou pot?ebovat plyn a ropu.

Masov vrahy tedy nelze soudit a u v?bec ne odsoudit. Co stakovou prax? Lze najt n?jak ?een? P?ece za jednotlivou vradu odsoudit ale lze. Take vybereme jednoho jedinho zavrad?nho v Jugoslvii, Irku, Libyi apod. budeme ptrat, kdo dal p?kaz ho zavradit, a ho vyptrme, co bude snadn a lehk, m?eme ho odsoudit na doivot nebo pov?sit.

Vymknuta zkloub? doba l. To plat pro kadou dobu, pro kad stolet. Faist se dnes nazvaj antifaisty, podn?covatel vlek se nazvaj mrotv?rci, to je faktick realita stm se musme nau?it t, ale musme taky v?d?t, jak se ty v?ci maj ve skute?nosti. Ukrajinsk chunta provedla trestnou vpravu do odpadlick provincie a povradila na 10 tisc svch vlastnch obyvatel a dvakrt tolik trvale zmrza?ila, a co zni?ila dom?, tovren A nae sd?lovadla nm vysv?tluj, e p?inej mr, svobodu a demokracii a lidsk prva.

Mohl se n?kter nrod postavit proti antickmu ?mu, ani by byl humanitrn? zgenocidovn? Je mon postavit se proti USA, ani by hrozilo humanitrn bombardovn? Vsou?asnosti to u jde, u je mon neposlechnout USA, jak ?in Rusko, ?na, Kuba, Venezuela, rn, Filipny Jasn doklad oslabovn USA. A to je u velk pokrok. Oligarchov a plutokrati se dnes st?huj do ?ny, protoe ct, e tam se bude rozhodovat o toku financ, take u ne zpadn plutokrati, nbr Komunistick strana ?ny ur?, kam poplynou finance sv?ta.

Nelze jinak, ne zakon?it konstatovnm, e nedvno byly Lidov milice ozbrojenou p?st d?lnick t?dy a dnes armda kontraktor? je ozbrojenou p?st finan?nho kapitlu.

***

Pjakin, Globln Prediktor a Pnb?h

Dvm p?ednost psanmu textu p?ed videem a to i u Pjakina. Ne se dvat hodinu na video, to si to rad?ji na Leva-netu p?e?tu b?hem deseti minut. P?esto mm takov nutkn napsat n?kolik v?t o tom tzv. Globlnm Prediktorovi. Kdo je to ten Globln Prediktor? dn jmno Pjakin nikdy neuvedl. Mon jsou to n?jak osoby fujc nadnrodnm spole?nostem, ?i spe to mohou bt majitel t?chto nadnrodnch korporac. Ti rozhoduj o osudu globlnho sv?ta. Jenome manae?i a majitel nadnrodnch firem jsou p?ece p?i troce hledn snadno knalezen. Pjakin jejich jmna neuvd, e by p?ece jenom ktomu Globlnmu Prediktorovi nepat?ili? No a kdy ne Oni, tak kdo potom? Tv?rci ideologi jako t?eba Kissinger to tak nen, je to pouh podpindosnk plnc pouze zadan koly Globlnho Prediktora, jak uvd Pjakin. Takov Lenin, Stalin a Putin jsou spolupracovnci GP, sice nikoliv hlavn tv?rci, pouze kolegov ?i podkolegov. No, to mi n?jak nepasuje.

Vnznacch ob?as Pjakin zmn n?co o symbolice ?sel, esoterice, mystice, pravoslav, n?kdy dokonce p?id egyptsk rece, tajn spole?nosti vyvolench nadlid, Dev?t Neznmch p?edvajc poselstv a poznatky z bjn Atlantidy, no, jet?e to nejsou mimozem?an zPlejd. M?l bych na Pjakina otzku, zdali p?sobil Globln Prediktor u vdob? Sumer?, Harappan?, antiky a vEvrop? vdob? feudalismu? Nebo za?al p?sobit teprve vmodern dob? od XX. stolet? Nebo dokonce a vnaem stolet?

Mn? ztoho ovem vyplv, e GP je vpodstat? B?h, kter tak ?d sv?t dle svho uven a pouze vnep?mch nznacch zasv?cenci tu, kam ten sv?t m? dle jeho p?n. M?eme se pouze domlet a dohadovat, co GP zaml provd?t se sv?tem. Po t?i stolet dovolil Anglii bt sv?tovou jedni?kou a vsou?asnosti se rozhodl, e sv?tovou jedni?kou bude ?na. koda, e Pjakin neuvd d?vody tohoto rozhodnut. Oby?ejn nezasv?cen materialist ale d?vody pro? se ?na stv sv?tovou jedni?kou uvd?j a jsou toho pln weby a nepot?ebuj ke svm vvod?m dnho Globlnho Prediktora.

On ten Globln Prediktor mi p?ipad jakoby to Pjakin opsal od filosofickho aka a klauna Hegela, u kterho sv?t ?d Sv?tov Duch. Hegel p?iel na to, e odvolvat se na Boha u p?estv bt vmd? a nahradil ho Sv?tovm Duchem, co je vpodstat? stejn. Takov vklad byl a donedvna mlem oficiln. P?n a na?zen Sv?tovho Ducha pln poctiv? germnsk rasa, ovem n?kdo ty n?meck obyvatele mus vst, take pln? dokonale pln cle a koly Sv?tovho Ducha pouze n?meck csa?. Tot tvrd Pjakin o gosudarovi. Pjakin nahradil Hegelova Sv?tovho Ducha Globlnm Prediktorem, ale jinak ve ponechal p?i starm, tedy stejn? jak Hegel dal Bohu pouze jin jmno.

Sv?t je p?ece stran? moc sloit a komplikovan a p?esto funguje. Je tedy naprosto jasn, e to vechno mus n?kdo shora ?dit, no a to je prv? B?h, Sv?tov Duch Hegel?v, ?i Globln prediktor Pjakin?v. e by to fungovalo a e by to klidn? lo i bez ?editele sv?ta, je pro mnoho lid nep?estaviteln. Tento p?stup je jednoduch, snadno pochopiteln, t?n a docela srozumiteln. On to n?kdo p?ece mus ?dit, to by jinak nefungovalo a nebylo provozuschopn. P?e?st si ovem Darwina a Marxe vyaduje nmahu a je docela obtn pro mnoho obyvatel takov texty v?bec ?st, kde by se dov?d?li, e dnou vy moc ?i vy inteligenc ?zen sv?t nen, e existuje pouh iveln evoluce a spontnn samovvoj.

Dvm p?ed Pjakinem p?ednost takovmu Is?enkovi, Glazjevovi, Valentinu Katasonovovi, Nikolaji Starikovovi, Andreji Fursovovi, Michailovi Chazinovi a podobnm, protoe se vyjad?uj p?esn?, naprosto srozumiteln? a racionln?, dn nesrozumiteln nznaky a iracionality.

***

Skm se te? mlit? To? otzka

Zaslouil antikomunistka Ji?ina iklov kdysi vtelevizi pronesla, e se bude rad?ji mlit sUSA ne mt pravdu sPutinem. Pr?vih! iklov se nem dnes s km mlit, protoe dn instrukce z USA nep?ichzej. Akort se tak m?e mlit se Soroem, od n?ho instrukce jet? p?ichzej. Ale z Izraele u zaznvaj zprvy protisoroovsk. S km se tedy v?bec m mlit? Chud?rka iklov. Je bezradn. Politujme ji.

Jedinou jistotou, e se bude moci mlit i nadle, bude pouze Politbyro pro ur?ovn Pravdy (PPUP), to tzv. Centrum proti dezinformacm. Pak si jet? m?e vybrat Evropsk hodnoty mldence Jandy, nebo p?mo na ?adu vldy sdlc neziskovou organizaci HateFree. Snad jet? i Human Rights Watch, kter ns v ?esk podob? ?lov?ka v tsni neustle plsn. HRW m 233 placench zam?stnanc? a rozpo?et 26 milin? dolar? ro?n?. Hlavnm sponzorem je miliard? George Soros, kter sponzoruje tak celou ?adu dalch politiky se dotkajcch organizac.

Take p?ece jen se m?e pan iklov i nadle slastn? mlit. ?astn to ena.

***

Nejmocn?j mu planety je car Vladimr Prvn Putin zvan Neposlun

Putin je nejmocn?j mu planety a spolu se svmi bojary vKremlu, ?d veker sv?tov politick a ekonomick procesy vnaem sv?t?. Sestavme si a popime znm souhrn fakt?, dky kterm se Putin stal nejmocn?jm muem planety. Jeho prvn zleitost bylo zkrocen oligarch? vzniklch v Jelcinov? ?e. Na kadho m?l n?jak kompromitujc materily a ukzal, e je vp?pad? nutnosti um pout. Okzale nechal zav?t Chodorkovskho, ?m vyslal signl ostatnm, e snimi m?e zato?it tak tak, proto se n?kte? rad?ji nazp?t do Ruska u ani nevrtili. Pozval si je p?mo do Kremlu a tam knim m?l ?e?. Pronesl knim p?iblin? toto: Vichni velice dob?e vte, jak jste se ke svmu bohatstv dostali p?i prichvatizaci, odpov?dn ?ady i j to ovem vme taky. Dob?e, nakradli jste si, nechejte si to, nikdo vs nebude soudn? popotahovat, vichni budeme p?edstrat, e prichvatizace je vlastn? vpo?dku a beztrestn, ovem sv bohatstv budete investovat taky vRusku, nikoliv vyvd?t do ciziny. Pokud pouijete sv bohatstv na zveleben Ruska, budete vbezpe?, pokud budete investovat do zahrani?, to se rad?ji dom? nevracejte. No a bylo to vy?zeno ke spokojenosti obou stran. Samoz?ejm? je nechal na pokoji, vdy? oligarchov u mus poslouchat ve vlastnm zjmu. No a kdy si p?esto ojedin?le n?kter a moc vyskakuje, to zapracuje soudn moc.

Podobn? to u ns provedl Klaus se svou rozshlou amnesti. Ono na? a pro? vlastn? vechny tyhle podvodnky a zlod?je zavrat? Vdy? ta spousta soudnch proces? by se thla nekone?n? dlouh desetilet a stejn? by skon?ila do ztracena. Vdy? ty zkony tvo?ili prv? oni. Podobn? t?eba skon?ila Masarykem prosazovan pozemkov reforma a Beneovo znrodn?n - naprosto nesp?n?. A nikdo se u na n?, na ty nikdy nezruen zkony, dnes po t?ch letech ani neodvolv. Klaus ovem oligarch?m-privatizr?m dnou podmnku jako Putin nedal, nai pobertov si klidn? mohli nakraden odklonit do ciziny. A to je p?ece zsadn rozdl!

Putin tedy ono Jelcinovo neblah destruktivn d?dictv zastavil. Tady bych p?ipomenul, e to p?ece Jelcin a ne Gorba?ov, zni?il Sov?tsk svaz a p?edal vldu proamerickm oligarch?m. P?es ten obrovsk ekonomick padek Rusko z?stalo sttem a Jelcinova epizoda vldnut kon? vzapomn?n a opovren.

Druhou zleitost bylo vy?een muslimskho o?ku. I carsk Rusko m?lo smuslimskou populac problmy, ale vdycky se to n?jak docela mrov? vy?eilo. T?eba vPersii (dnenm rnu) p?i lidovch bou?ch byl zavrad?n velvyslanec Gribojedov. Persk h vyslal delegaci, kter m?la omluvit to zavrad?n. Vyslanci se po kolenou sunuli p?ed carsk tr?n a p?edali psemnou kajcnou omluvu, zrove? p?inesli tolik zlata, kolik vil ubit Gribojedov, a to byl vysok a p?kn? obtloustl chlap. Vytvo?it socialistick Afghnistn byl ze strany tehdejch vldnoucch osudov omyl. Povstn v?e?ensku vy?eil Putin podobn? jako d?ve carov. M?l vnich vlastn? takov vzor. Ramzana Kadyrova, kter se svm otcem Achmatem urputn? a tvrd? bojoval proti Rusku, jmenoval fem ?e?ensk vldy a v prosinci 2004 mu Vladimir Putin ud?lil titul Hrdina Rusk federace, co je nejvy rusk vyznamenn. Ze zap?ishlho nep?tele ud?lal svho p?znivce. Samotn Ramzan prohlsil, e by za n?ho (Putina) poloil ivot.

To tak se d?l politika. Navc je znmo, e Putin nijak nelp na majetku, asi m za vzor Lenina a Stalina, ti po sob? nezanechali dn sebemen majetek. Ten rozdl mezi zpadnmi politiky a vchodnmi je nebety?n. Vak tak Putin m domc pozice elezobetonov? upevn?ny.

Vyel vst?c generlnmu tajemnkovi Komunistick strany a presidentu ?ny Si ?in-pchingovi, zajistil si jeho podporu, snad vkad otzce se shoduj a vzjemn? podporuj.

No a posledn p?mo husarsk kousek se mu poda?il tm, e si dosadil za presidenta USA Trumpa, co u bylo to nejsnadn?j, nebo? p?esv?d?it polovinu obyvatel USA, aby si zvolili Trumpa, zvldl bez jakhokoliv problmu. Obyvatel USA jsou velice tvrn, take to vytvarovn bylo snadn a jednoduch a v?bec ne n?jak obtn. Levou zadn za?dil, aby i u ns byl zvolen Zeman a ne kne. Obdivuhodn ?iny, e?

Ukrajinu rozdrbal pouze proto, aby odvedl pozornost, nebo? vichni, cel zpadn sv?t, se bav Ukrajinou a Putin se sm?je a d?l si ostatn d?leit v?ci vklidu a bez n?jakho povyku ze strany Zpadu. Ten se bav srandi?kama ukrajinskma. e mnoz Ukrajinci odeli ze sv vlasti budovat demokracii a svobodu do zem EU, docela chpu. D?ou a makaj jak Ukrajinci za polovinu uzkon?n minimln mzdy. Dky jim se Demokracie a Svoboda v zemch EU upev?uje. Co ale nechpu, pro? jet? v?t mnostv Ukrajinc? jezd pracovat do nep?telskho Ruska, kde tud podporuj svoj prac agresivn a totalitn Putin?v reim, dokonce daj o rusk ob?anstv. Asi patn ideologick prce tmu Poroenka, pro? to t?eba pod p?snmi tresty nezake?

Pot?ebuje Putin jet? n?co, aby jeho pozice byla neot?esiteln? Skute?n? u nepot?ebuje nic, m to prost? pevn? vhrsti.

PS Ivo ebestk napsal: Evergreenem nadenho a nikdy neutuchajcho zpadnho demokratickho konferovn z?stv st?edov?k Tibet pod moderniza?n trn? komunistickou ?nskou nadvldou a pochopiteln? d?siv ni?m nezap??in?n ?d?n cara Vladimra I. Putina Neposlunho a jeho bojar? z Kremlu.

Vladimr, jeho omrzel harm se stovkami en, a proto ji bez osobnho rizika p?ijal na Rusi, v Kyjev?, k?est, byl jenom velik kne, take do v?tu car? se nepo?t. Stejn? tak byl velkoknetem i Vladimr druh tho jmna zvan Monomach, vldnouc v letech 1113 a 1125.

***

Zm?ny sttnch hranic po revolu?nm roku 1989

Po skon?en II. sv?tov vlky se vt?zn mocnosti dohodly na novm uspo?dn sv?ta a zdlo se, e ta dohoda bude platit furt. U ns, tedy vEvrop?, to skute?n? bylo v platnosti mlem jako zkon a do onoho p?eslavnho revolu?nho roku 1989. Jinde ve sv?t? se ale sttn hranice m?nily, nebo? v?tina nejenom anglickch koloni se osamostatnila a tak vznikly nov stty. T?eba v roce 1947 byla Britsk Indie rozd?lena na p?evn? muslimsk Zpadn Pkistn a Vchodn Pkistn (od roku 1971 nezvisl Banglad) a na p?evn? hinduistickou Indii. Vznikl stt Izrael a vAfrice bylo t?ch zm?n hranic a moc. Dokonce i v Evrop? vznikl v roce 1983 nov stt snzvem Severokypersk tureck republika. Republika Kypr se rozd?lila na dv? ?sti, nebo? severn ?st vojensky obsadilo Turecko. EU i NATO p?edstraly, e nic nevid, e se vlastn? nic nestalo, e je vechno vpo?dku. Ono pomoci vojensky ?ecku proti Turecku, nebo naopak Turecku proti ?ecku, by jaksi nebylo vhodn, vdy? oba stty byly a jet? i jsou ?leny NATO. Jinak ale vEvrop? po?d platila tzv. Jaltsk dohoda a nikdo nem?l zjem cokoliv na tom m?nit.

Po revolu?nm roku 1989 (?i kontrarevolu?nm? A nad?laj chudoby, tak charakterizoval probhajc p?evrat m?j otec) se zm?ny sttnch hranic vEvrop? staly p?mo mdou a rozmnoily se jak houby po deti. Holt svoboda s demokraci za?ala ?dit, m?la volnou ruku. Zm?ny povle?nho uspo?dn sttnch hranic za?alo N?mecko. Zanikl stt N?meck demokratick republika tzv. NDR. Spolkov republika N?mecko, tzv. NSR, ho spolkla jak jahodu dne 3. ?jna 1990. Nazvalo se to n?meck znovusjednocen. Sice z Anglie a i odjinud zaznvaly hlasy proti sjednocen, nebo? panovaly obavy zposilovn N?mecka, ale na to s?kovn nikdo nedbal, zm?na hranice prob?hla klidn? a bez problm?.

Svaz sov?tskch socialistickch republik tzv. SSSR zanikl dne 26. prosince 1991. Na jeho troskch vzniklo mnostv samostatnch stt?: Armnie, zerbjdn, B?lorusko, Gruzie, Kazachstn, Kyrgyzstn, Litva, Lotysko, Estonsko, Moldavsko, Rusko, Tdikistn, Ukrajina, Uzbekistn a Turkmenistn. Sov?tsk svaz byl rozparcelovn na mnostv mlo ivotaschopnch stt? a stte?k?. Sen americkch elit se uskute?nil. ivotn rove? obyvatelstva, kter nebyla p?li vysok, se prudce a drasticky snila. Ve bylo rozkradeno ?ili zprivatizovno. Skoro nikdo u nev??il, e by se Rusko mohlo n?kdy zmto?it.

?eskoslovensko po 74 letech od svho zaloen zaniklo 31. prosince 1992 zrozmaru Klause a Me?iara. Obyvatelstva se nikdo neptal. Mon to bylo i dob?e. ?ei nemohou u Slovk?m vy?tat, e na n? doplc a Slovci nemohou naopak vy?tat nm, e jsou pouhou ?eskou koloni. Spokojenost srozd?lenm je oboustrann.

Jugoslvie se rozpadala postupn?. V ?ervnu 1991 vyhlauje svou nezvislost Slovinsko a Chorvatsko. V listopadu 1991 Jugoslvii opout Makedonie. V dubnu 1992 je mezinrodn? uznna Bosna a Hercegovina. Od b?ezna do ?ervna 1999 se do vlky zapojilo NATO na stran? kosovskch Albnc?. zem Srbska bylo vce ne 3 m?sce intenzivn? bombardovno jednotkami NATO, po tto vojensk akci skon?ila vlka v Kosovu. Na zklad? deklarace nezvislosti z roku 2008 byla vytvo?ena Kosovsk republika. Mnoho stt? ovem Kosovo neuznv, my ?ei ale ano. Srbsko jako samostatn stt vzniklo 5. ?ervna 2006. Rozbit Jugoslvie bylo jednozna?n? vreii N?mecka. Ono socialistick republika Jugoslvie, stt jinch Slovan? se 25 miliny obyvatel, musel bt nutn? zni?en, protoe drze odmtal zavd?t ve sv zemi liberln? trn kapitalismus. A co kdyby n?me?t pracujc cht?li zavst n?co podobnho u nich doma? Naprosto nep?ijateln, e?

Jak budou dal zm?ny, je sice ve hv?zdch, ale kdy u se to tak rozjelo, pro? by se nemohlo pokra?ovat a m?nit sttn hranice i nadle, no ne? Co kdy t?eba v Irsku protestantt anglikni na severu budou p?inuceni st?hovat se dom? do Anglie? A pro? by nemohli Baskov ve pan?lsku mt sv?j vlastn stt? Usiluj o to p?ece u docela dlouho. Na severu Itlie pr?myslov Lombardie otev?en? odmt dotovat chud regiony jihu. Nevraivost mezi Valony a Vlmy by se tak snadno vy?eila samostatnost obou.

A mon i jinde propukne nezvladateln touha po samostatnm sttu. Vsou?asnosti je kandidtem na rozpad sttu Ukrajina, je to docela reln a na spadnut. A samoz?ejm? to p?mo souvis spolitikou Polska. Polt vlastenci u mlem oficiln? daj p?ipojen Lvova - p?ece Lvov byl vdycky polsk! Na Ukrajin? je spousta kraj?, kde se mluv pouze ma?arsky a rumunsky, copak ti obyvatel by nebyli rdi p?ipojen ke sv domovin?? No, jet?e Turci nedaj p?ipojen Krymu a okol - mon vy?kvaj, a nastane p?hodn?j ?as.

Zm?nit hranice stt? n?kte? intoi svmi intelektulskmi vplody p?mo p?ivolvaj. U ns ktomu vede bratrsk p?telen se s Bernd Posseltem, kter pronesl, e Beneovy dekrety jsou nebezpe?nm rakovinovm ndorem na evropsk jurisdikci, kter mus bt kone?n? odstran?ny. Po Berndtovi tat slova zopakovalo kne Schwarzenberg p?mo v ?esk televizi. Nae zem se zase o t?etinu zmen. Bude to n?komu vadit? Ministr?m Hermanovi a B?lobrdkovi to ur?it? vadit nebude. A jet? v?t, p?mo obrovitnt intoi hlasit? prohlauj, e Rud armda ns neosvobodila od n?meckho nacismu a faismu, nbr ns okupovala. Intosk chtra - lze to nazvat jinak? Tak dob?e, ale ztoho logicky vyplv, e Sudety budou zase sou?st N?mecka. P?episujete a p?ehodnocujete historii, take muste nst i d?sledky toho. Zm?na hranic Putinovi bude pln? lhostejn. Cht?li jste to? Tak to mte! D?sledky si ale asi neuv?domuj, holt nen jim dno. Anebo to velice dob?e v?d! To je pravd?podobn?j. No jo, ale co Plze?? Tu p?ece osvobodili (ne-okupovali) Ameri?an. No co, za odm?nu si vPlzni mohou z?dit n?jakou v?t vojenskou zkladnu.

Vruskm tisku se podivuj, e vPolsku dokonce vParlamentu odhlasovali, e Polsko nebylo osvobozeno Rudou armdou, nbr bylo okupovno. Polci zali jet? dl ne my ?ei. Take ruskmu veden nebude zbvat nic jinho, ne zpochybnit zpadn hranici Polska sN?meckem, a? se to zem, kter jim vlastn? daroval Stalin, zase vrt tam, kde p?ed osvobozenm bylo. A na ukrajinsk Lvov a Voly? na vchod? mohou zapomenout, nebo? celistvost Ukrajinskho sttu je p?ece neporuiteln. Jak zem potom bude pat?it sttu zvanmu Rzeczpospolita Polska? Ani p?stup kmo?i nebudou mt! Bude to Putinovi n?jak vadit? Siln? bych pochyboval. Ta p?padn zm?na polskch hranic prob?hne samoz?ejm? demokraticky, svobodn? a lidskoprvn?, humanitrnho bombardovn ani nebude pot?eba.

Tak jak to teda bude? Budou se m?nit hranice stt?? Nebo p?ece jenom zdrav rozum nabude p?evahu?

***

Bojoval jsem za csa?e pna a jeho rodinu

Popis jednoho obrazu

Na p?d? jsem nhodou nael barevn tisk jet? zdoby prvn sv?tov vlky. Zaujala mne przdn bl ploka vmst?, kde m?l bt portrt obli?eje vojka. Ten grafick list formtu A2 pouvaly fotografick firmy. Fotografie tehdy byla vza?tcch, take sta?ilo pouze na nevypln?n msto n?jak vlepit ?i vtisknout tv? konkrtnho vojka. Rodi?e a p?buzn ur?it? m?li p?evelikou radost ztak pompzn okzale honosn scenrie obrazu, kde byl zobrazen jejich syn. No, kdo by za takovou ndheru rd a spot?enm nepoloil ivot?

To jsem si stm tiskem pohrl vpo?ta?i a dosadil jsem si tam foto mho obli?eje. Docela mi to slu, e?

U si p?edstavuji, jakou radost by ztakov fotky m?li tehdy moji rodi?e. M?j d?da si takovou fotografii po?dil, ?emu se velice podivuji, nebo? ur?it? stla n?jak penz a d?da byl docela et?iv. Ale za csa?e pna a jeho rodinu skute?n? bojoval, sice nebyl hned vprvn linii, protoe m?l u p?es padest a tak sko?skm povozem jenom vozil na frontu proviant a st?elivo a nazp?t ran?n a i zast?elen vojky. I takov funkce jsou ovem varmd? velice d?leit. Kdy jsem tedy tento obraz nazval Bojoval jsem za csa?e pna a jeho rodinu a dal tam svou podobenku, tak mm ?ste?n? pravdu, nebo? n?jak ty geny jsem po d?dovi zd?dil, take n?jak ?st mne byla tehdy i na italsk front?, no ne?

Stejn? je velmi zajmav fakt, e snad vkad rodin? se najde alespo? jeden p?slunk, kter se n?kdy cht? (tedy dobrovoln?), jindy necht? (povinn?), z?astnil n?jak t vlky. Vnaem rodu se traduje, e jeho zakladatel byl p?vodem n?kde zBavor a za t?icetilet vlky se ivil jako oldn?, co znamen, e se nechal najmat za mzdu (old). Bylo mu naprosto lhostejn zda katolky nebo protestanty, el tam, kde vc platili, dokonce se pr z?astnil i n?jakch arvtek proti muslim?m (Turk?m) n?kde vUhrch. Byl naprosto flexibiln, pln? stejn? jak poaduj po ns dnen kapitalist. Moc toho ale ze svho oldu nenaet?il, protoe dnou honosnou vilu nepostavil a ani t zem?d?lsk p?dy nenakoupil dostatek. V?bec se mu nedivm, e byl oldn?em, ono bt vojkem je p?ece jenom vhodn?j ne n?kde ivo?it ?i p?padn? um?t hladem. Vosmnctm a devatenctm stolet dle archivnch zznam? dn p?edek nebyl vojkem, ono se tehdy kupodivu zase tak moc nevl?ilo, alespo? ne u ns na Morav?.

Ale asi to mme vkrvi, tedy vgenech, t?ch vojcl? vnaem rodu je n?jak moc. Dokonce m?j bratranec coby vojk US-army osvobozoval Plze?. A j, jako naprost pacifista sabsolutnm odporem kjakmukoliv vl?en, mm syna a vnou?ka, kte? si vybrali vojensk ?emeslo. No co ktomu dodat? Schvaluji jim to, je to po?d lep ne aby n?kde makali za 10 ?i 15 tisc na n?jakho kapitalistu. Ono to vyjde ostatn? nastejno, jako vojk p?ece pracuje tak na budovn a ochran? kapitalistickho systmu, ale vhodou je mnohem lep finan?n ohodnocen. Tak pro? ne, kdy penze jsou a na prvnm mst?, e?

Kdy to n?jak shrnu, tak m?j praprap?edek bojoval za zjmy a ku prosp?chu n?jakho knete, m?j d?da mlem ob?toval ivot za v?t slvu a bohatstv csa?skho rodu, no a moji potomci jsou ochotni ob?tovat sv ivoty za v?t bohatstv bank??. Vdy? za ta dlouh stalet se ale lautr nic nezm?nilo. Nen to n?jak poahan?

J se ur?it? nedoiju zruen vlek, ale snad n?kdy vbudoucnu tyhle zhovadilosti zmiz ze sv?ta, p?itom by se to klidn? dalo za?dit i dnes. Kdyby t?eba mzdy vojk? byly ni ne mzdy d?lnk? vpr?myslu, to by se do armdy nikdo nehlsil a armdy by zmizely zpovrchu zemskho. Aby se tak ale nestalo, to si vldnouc gangste?i z?dili armdy soukrom oldn?sk, tzv. kontrakto?i jsou zajist velmi dob?e placeni zdan obyvatelstva. Gladito?i, vzjemn? se zabjejte, vak jste dob?e honorovni!

No jo, ale jak p?inutit knata, csa?e a bank?e aby stm vrad?nm p?estali? M n?kdo n?jak ?een?

***